Help and Acknowledgements


2pe:1:1 sumeOn petros doulos kai apostolos iEsou christou tois  isotimon hEmin 
    *PN*  *PN*  doulos kai apostolos *PN* *PN*   ho   isotimos egO  
    N_NSM N_NSM N_NSM C  N_NSM   N_GSM N_GSM  RA_DPM A_ASF  RP_DP 

 lachousin pistin en  dikaiosunE tou  theou hEmOn kai sOtEros iEsou 
 lagchanO pistis heis dikaiosunE ho   theos egO  kai sOtEr  *PN* 
 V_AAPDPM N_ASF P  N_DSF   RA_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM  N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

2pe:1:2 charis humin kai eirEnE plEthuntheiE en  epignOsei tou  theou kai 
    charis su  kai eirEnE plEthunO   heis epignOsis ho   theos kai 
    N_NSF RP_DP C  N_NSF V_APO3S   P  N_DSF   RA_GSM N_GSM C  

 iEsou tou  kuriou hEmOn 
 *PN* ho   kurios egO  
 N_GSM RA_GSM N_GSM RP_GP 

2pe:1:3 hOs panta hEmin tEs  theias dunameOs autou ta   pros zOEn kai 
    hOs pas  egO  ho   theios dunamis autos ho   pros zOE  kai 
    C  A_APN RP_DP RA_GSF A_GSF N_GSF  RP_GSM RA_APN P  N_ASF C  

 eusebeian dedOrEmenEs dia tEs  epignOseOs tou  kalesantos hEmas idia 
 eusebeia dOreomai  dia ho   epignOsis ho   kaleO   egO  idios 
 N_ASF   V_XMPGSF  P  RA_GSF N_GSF   RA_GSM V_AAPGSM  RP_AP A_DSF 

 doxE kai aretE 
 doxa kai aretE 
 N_DSF C  N_DSF 

2pe:1:4 di hOn  ta   timia kai megista hEmin epaggelmata dedOrEtai hina 
    dia hos  ho   timios kai megistos egO  epaggelma  dOreomai hina 
    P  RR_GPN RA_APN A_APN C  A_APNS  RP_DP N_APN    V_XMI3S  C  

 dia toutOn genEsthe theias koinOnoi phuseOs apophugontes tEs  en  tO   
 dia houtos ginomai theios koinOnos phusis apopheugO  ho   heis ho   
 P  RD_GPN V_AMS2P A_GSF N_NPM  N_GSF  V_AAPNPM   RA_GSF P  RA_DSM 

 kosmO en  epithumia phthoras 
 kosmos heis epithumia phthora 
 N_DSM P  N_DSF   N_GSF  

2pe:1:5 kai auto touto de spoudEn pasan pareisenegkantes epichorEgEsate en  
    kai autos houtos de spoudE pas  pareispherO   epichorEgeO  heis 
    D  A_ASN RD_ASN C N_ASF  A_ASF V_AAPNPM     V_AAD2P    P  

 tE   pistei humOn tEn  aretEn en  de tE   aretE tEn  gnOsin 
 ho   pistis su  ho   aretE heis de ho   aretE ho   gnOsis 
 RA_DSF N_DSF RP_GP RA_ASF N_ASF P  C RA_DSF N_DSF RA_ASF N_ASF 

2pe:1:6 en  de tE   gnOsei tEn  egkrateian en  de tE   egkrateia tEn  
    heis de ho   gnOsis ho   egkrateia heis de ho   egkrateia ho   
    P  C RA_DSF N_DSF RA_ASF N_ASF   P  C RA_DSF N_DSF   RA_ASF 

 hupomonEn en  de tE   hupomonE tEn  eusebeian 
 hupomonE heis de ho   hupomonE ho   eusebeia 
 N_ASF   P  C RA_DSF N_DSF  RA_ASF N_ASF   

2pe:1:7 en  de tE   eusebeia tEn  philadelphian en  de tE   
    heis de ho   eusebeia ho   philadelphia heis de ho   
    P  C RA_DSF N_DSF  RA_ASF N_ASF     P  C RA_DSF 

 philadelphia tEn  agapEn 
 philadelphia ho   agapE 
 N_DSF    RA_ASF N_ASF 

2pe:1:8 tauta gar humin huparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous 
    houtos gar su  huparchO  kai pleonazO  ou argos oude akarpos 
    RD_NPN C  RP_DP V_PAPNPN  C  V_PAPNPN  D  A_APM C  A_APM  

 kathistEsin eis tEn  tou  kuriou hEmOn iEsou christou epignOsin 
 kathistEmi heis ho   ho   kurios egO  *PN* *PN*   epignOsis 
 V_PAI3S   P  RA_ASF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  N_ASF   

2pe:1:9 hO   gar mE parestin tauta tuphlos estin  muOpazOn lEthEn labOn  
    hos  gar mE pareimi houtos tuphlos eimi  muOpazO lEthE lambanO 
    RR_DSM C  D V_PAI3S RD_NPN A_NSM  V_PAI3S V_PAPNSM N_ASF V_AAPNSM 

 tou  katharismou tOn  palai autou hamartiOn 
 ho   katharismos ho   palai autos hamartia 
 RA_GSM N_GSM    RA_GPF D   RP_GSM N_GPF   

2pe:1:10 dio mallon adelphoi spoudasate bebaian humOn tEn  klEsin kai eklogEn 
     dio mallon adelphos spoudazO  bebaios su  ho   klEsis kai eklogE 
     C  D   N_VPM  V_AAD2P  A_ASF  RP_GP RA_ASF N_ASF C  N_ASF  

 poieisthai tauta gar poiountes ou mE ptaisEte pote 
 poieO   houtos gar poieO   ou mE ptaiO  pote 
 V_PMN   RD_APN C  V_PAPNPM D D V_AAS2P D  

2pe:1:11 houtOs gar plousiOs epichorEgEthEsetai humin hE   eisodos eis 
     houtO gar plousiOs epichorEgeO    su  ho   eisodos heis 
     D   C  D    V_FPI3S      RP_DP RA_NSF N_NSF  P  

 tEn  aiOnion basileian tou  kuriou hEmOn kai sOtEros iEsou christou 
 ho   aiOnios basileia ho   kurios egO  kai sOtEr  *PN* *PN*   
 RA_ASF A_ASF  N_ASF   RA_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM  N_GSM N_GSM  

2pe:1:12 dio mellEsO aei humas hupomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai 
     dio mellO  aei su  hupomimnEskO  peri houtos kaiper horaO  kai 
     C  V_FAI1S D  RP_AP V_PAN     P  RD_GPN C   V_XAPAPM C  

 estErigmenous en  tE   parousE alEtheia 
 stErizO    heis ho   pareimi alEtheia 
 V_XPPAPM   P  RA_DSF V_PAPDSF N_DSF  

2pe:1:13 dikaion de hEgoumai eph hoson eimi  en  toutO tO   skEnOmati 
     dikaios de hEgeomai epi hosos eimi  heis houtos ho   skEnOma  
     A_ASN  C V_PMI1S P  RR_ASM V_PAI1S P  RD_DSN RA_DSN N_DSN   

 diegeirein humas en  hupomnEsei  
 diegeirO  su  heis hupomimnEskO 
 V_PAN   RP_AP P  N_DSF    

2pe:1:14 eidOs  hoti tachinE estin  hE   apothesis tou  skEnOmatos 
     horaO  hoti tachinos eimi  ho   apothesis ho   skEnOma  
     V_XAPNSM C  A_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RA_GSN N_GSN   

 mou  kathOs kai ho   kurios hEmOn iEsous christos edElOsen moi  
 egO  kathOs kai ho   kurios egO  *PN*  *PN*   dEloO  egO  
 RP_GS C   D  RA_NSM N_NSM RP_GP N_NSM N_NSM  V_AAI3S RP_DS 

2pe:1:15 spoudasO de kai hekastote echein humas meta tEn  emEn exodon tEn  
     spoudazO de kai hekastote echO  su  meta ho   emos exodos ho   
     V_FAI1S C D  D     V_PAN RP_AP P  RA_ASF A_ASF N_ASF RA_ASF 

 toutOn mnEmEn poieisthai 
 houtos mnEmE poieO   
 RD_GPN N_ASF V_PMN   

2pe:1:16 ou gar sesophismenois muthois exakolouthEsantes egnOrisamen humin 
     ou gar sophizO    muthos exakoloutheO   gnOrizO   su  
     D C  V_XPPDPM    N_DPM  V_AAPNPM     V_AAI1P   RP_DP 

 tEn  tou  kuriou hEmOn iEsou christou dunamin kai parousian all epoptai 
 ho   ho   kurios egO  *PN* *PN*   dunamis kai parousia alla epoptEs 
 RA_ASF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  N_ASF  C  N_ASF   C  N_NPM  

 genEthentes tEs  ekeinou megaleiotEtos 
 ginomai   ho   ekeinos megaleiotEs  
 V_APPNPM  RA_GSF RD_GSM N_GSF     

2pe:1:17 labOn  gar para theou patros timEn kai doxan phOnEs enechtheisEs 
     lambanO gar para theos patEr timE kai doxa phOnE pherO    
     V_AAPNSM C  P  N_GSM N_GSM N_ASF C  N_ASF N_GSF V_APPGSF   

 autO  toiasde hupo tEs  megaloprepous doxEs ho   huios mou  ho   
 autos toiosde hupo ho   megaloprepEs doxa ho   huios egO  ho   
 RP_DSM RD_GSF P  RA_GSF A_GSF     N_GSF RA_NSM N_NSM RP_GS RA_NSM 

 agapEtos mou  houtos estin  eis hon  egO  eudokEsa 
 agapEtos egO  houtos eimi  heis eimi  egO  eudokeO 
 A_NSM  RP_GS RD_NSM V_PAI3S P  RR_ASM RP_NS V_AAI1S 

2pe:1:18 kai tautEn tEn  phOnEn hEmeis Ekousamen ex ouranou enechtheisan sun 
     kai houtos ho   phOnE egO  akouO   hex ouranos pherO    sun 
     C  RD_ASF RA_ASF N_ASF RP_NP V_AAI1P  P  N_GSM  V_APPASF   P  

 autO  ontes  en  tO   hagiO orei 
 autos eimi   heis ho   hagios oros 
 RP_DSM V_PAPNPM P  RA_DSN A_DSN N_DSN 

2pe:1:19 kai echomen bebaioteron ton  prophEtikon logon hO   kalOs poieite 
     kai echO  bebaios   ho   prophEtikos logos hos  kalOs poieO  
     C  V_PAI1P A_ASMC   RA_ASM A_ASM    N_ASM RR_DSM D   V_PAI2P 

 prosechontes hOs luchnO phainonti en  auchmErO topO heOs hou  hEmera 
 prosechO   hOs luchnos phainO  heis auchmEros topos heOs hou  hEmera 
 V_PAPNPM   C  N_DSM  V_PAPDSM P  A_DSM   N_DSM P  RR_GSM N_NSF 

 diaugasE kai phOsphoros anateilE en  tais  kardiais humOn 
 diaugazO kai phOsphoros anatellO heis ho   kardia  su  
 V_AAS3S C  A_NSM   V_AAS3S P  RA_DPF N_DPF  RP_GP 

2pe:1:20 touto prOton ginOskontes hoti pasa prophEteia graphEs idias 
     houtos prOtos ginOskO   hoti pas  prophEteia graphE idios 
     RD_ASN A_ASN V_PAPNPM  D  A_NSF N_NSF   N_GSF  A_GSF 

 epiluseOs ou ginetai 
 epilusis ou ginomai 
 N_GSF   D V_PMI3S 

2pe:1:21 ou gar thelEmati anthrOpou EnechthE prophEteia pote alla hupo 
     ou gar thelEma  anthrOpos pherO  prophEteia pote alla hupo 
     D C  N_DSN   N_GSM   V_API3S N_NSF   D  C  P  

 pneumatos hagiou pheromenoi elalEsan apo theou anthrOpoi 
 pneuma  hagios pherO   laleO  apo theos anthrOpos 
 N_GSN   A_GSN V_PPPNPM  V_AAI3P P  N_GSM N_NPM   


Help and Acknowledgements