Help and Acknowledgements


2jo:1:1 ho   presbuteros eklektE kuria kai tois  teknois autEs hous  
    ho   presbuteros eklektos kuria kai ho   teknon autos ous  
    RA_NSM A_NSM    A_DSF  N_DSF C  RA_DPN N_DPN  RP_GSF RR_APM 

 egO  agapO  en  alEtheia kai ouk egO  monos alla kai pantes hoi  
 egO  agapaO heis alEtheia kai ou egO  monos alla kai pas  ho   
 RP_NS V_PAI1S P  N_DSF  C  D  RP_NS A_NSM C  D  A_NPM RA_NPM 

 egnOkotes tEn  alEtheian 
 ginOskO  ho   alEtheia 
 V_XAPNPM RA_ASF N_ASF   

2jo:1:2 dia tEn  alEtheian tEn  menousan en  hEmin kai meth hEmOn estai  
    dia ho   alEtheia ho   menO   heis egO  kai meta egO  eimi  
    P  RA_ASF N_ASF   RA_ASF V_PAPASF P  RP_DP C  P  RP_GP V_FMI3S 

 eis ton  aiOna 
 heis ho   aiOn 
 P  RA_ASM N_ASM 

2jo:1:3 estai  meth hEmOn charis eleos eirEnE para theou patros kai para iEsou 
    eimi  meta egO  charis eleos eirEnE para theos patEr kai para *PN* 
    V_FMI3S P  RP_GP N_NSF N_NSN N_NSF P  N_GSM N_GSM C  P  N_GSM 

 christou tou  huiou tou  patros en  alEtheia kai agapE 
 *PN*   ho   huios ho   patEr heis alEtheia kai agapE 
 N_GSM  RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM P  N_DSF  C  N_DSF 

2jo:1:4 echarEn lian hoti heurEka ek tOn  teknOn sou  peripatountas en  
    chairO lian hoti heuriskO ek ho   teknon su  peripateO   heis 
    V_API1S D  C  V_XAI1S P RA_GPN N_GPN RP_GS V_PAPAPM   P  

 alEtheia kathOs entolEn elabomen para tou  patros 
 alEtheia kathOs entolE lambanO para ho   patEr 
 N_DSF  C   N_ASF  V_AAI1P P  RA_GSM N_GSM 

2jo:1:5 kai nun erOtO  se  kuria ouch hOs entolEn kainEn graphOn soi  alla 
    kai nun erOtaO su  kuria ou  hOs entolE kainos graphO  su  alla 
    C  D  V_PAI1S RP_AS N_VSF D  C  N_ASF  A_ASF V_PAPNSM RP_DS C  

 hEn  eichomen ap archEs hina agapOmen allElous 
 eimi  echO   apo archE hina agapaO  allElOn 
 RR_ASF V_IAI1P P  N_GSF C  V_PAS1P RP_APM  

2jo:1:6 kai hautE estin  hE   agapE hina peripatOmen kata tas  entolas 
    kai autos eimi  ho   agapE hina peripateO  kata ho   entolE 
    C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF D  V_PAS1P   P  RA_APF N_APF  

 autou hautE hE   entolE estin  kathOs Ekousate ap archEs hina en  
 autos autos ho   entolE eimi  kathOs akouO  apo archE hina heis 
 RP_GSM RD_NSF RA_NSF N_NSF V_PAI3S C   V_AAI2P P  N_GSF D  P  

 autE  peripatEte 
 autos peripateO 
 RP_DSF V_PAS2P  

2jo:1:7 hoti polloi planoi exElthon  eis ton  kosmon hoi  mE 
    hoti polus planos exerchomai heis ho   kosmos ho   mE 
    C  A_NPM A_NPM V_AAI3P  P  RA_ASM N_ASM RA_NPM D 

 homologountes iEsoun christon erchomenon en  sarki houtos estin  ho   
 homologeO   *PN*  *PN*   erchomai  heis sarx houtos eimi  ho   
 V_PAPNPM   N_ASM N_ASM  V_PMPASM  P  N_DSF RD_NSM V_PAI3S RA_NSM 

 planos kai ho   antichristos 
 planos kai ho   antichristos 
 A_NSM C  RA_NSM N_NSM    

2jo:1:8 blepete heautous hina mE apolesEte ha   eirgasametha alla misthon 
    blepO  heautou hina mE apollumi hos  ergazomai  alla misthos 
    V_PAD2P RP_APM  C  D V_AAS2P  RR_APN V_AMI1P   C  N_ASM  

 plErE apolabEte 
 plErEs apolambanO 
 A_ASM V_AAS2P  

2jo:1:9 pas  ho   proagOn kai mE menOn  en  tE   didachE tou  
    pas  ho   proagO  kai mE menO   heis ho   didachE ho   
    A_NSM RA_NSM V_PAPNSM C  D V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM 

 christou theon ouk echei  ho   menOn  en  tE   didachE houtos kai 
 *PN*   theos ou echO  ho   menO   heis ho   didachE houtos kai 
 N_GSM  N_ASM D  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF  RD_NSM C  

 ton  patera kai ton  huion echei  
 ho   patEr kai ho   huios echO  
 RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM V_PAI3S 

2jo:1:10 ei tis  erchetai pros humas kai tautEn tEn  didachEn ou pherei mE 
     ei tis  erchomai pros su  kai houtos ho   didachE ou pherO  mE 
     C RI_NSM V_PMI3S P  RP_AP C  RD_ASF RA_ASF N_ASF  D V_PAI3S D 

 lambanete auton eis oikian kai chairein autO  mE legete 
 lambanO  autos heis oikia kai chairO  autos mE legO  
 V_PAD2P  RP_ASM P  N_ASF C  V_PAN  RP_DSM D V_PAD2P 

2jo:1:11 ho   legOn  gar autO  chairein koinOnei tois  ergois autou 
     ho   legO   gar autos chairO  koinOneO ho   ergon autos 
     RA_NSM V_PAPNSM C  RP_DSM V_PAN  V_PAI3S RA_DPN N_DPN RP_GSM 

 tois  ponErois 
 ho   ponEros 
 RA_DPN A_DPN  

2jo:1:12 polla echOn  humin graphein ouk eboulEthEn dia chartou kai melanos 
     polus echO   su  graphO  ou boulomai  dia chartEs kai melas  
     A_APN V_PAPNSM RP_DP V_PAN  D  V_API1S  P  N_GSM  C  A_GSN  

 alla elpizO genesthai pros humas kai stoma pros stoma lalEsai hina hE   
 alla elpizO ginomai  pros su  kai stoma pros stoma laleO  hina ho   
 C  V_PAI1S V_AMN   P  RP_AP C  N_ASN P  N_ASN V_AAN  C  RA_NSF 

 chara hEmOn peplErOmenE E    
 chara egO  plEroO   eimi  
 N_NSF RP_GP V_XPPNSF  V_PAS3S 

2jo:1:13 aspazetai se  ta   tekna tEs  adelphEs sou  tEs  eklektEs 
     aspazomai su  ho   teknon ho   adelphE su  ho   eklektos 
     V_PMI3S  RP_AS RA_NPN N_NPN RA_GSF N_GSF  RP_GS RA_GSF A_GSF  


Help and Acknowledgements