Help and Acknowledgements


2co:9:1 peri men gar tEs  diakonias tEs  eis tous  hagious perisson moi  
    peri men gar ho   diakonia ho   heis ho   hagios perissos egO  
    P  C  C  RA_GSF N_GSF   RA_GSF P  RA_APM A_APM  A_NSN  RP_DS 

 estin  to   graphein humin 
 eimi  ho   graphO  su  
 V_PAI3S RA_NSN V_PAN  RP_DP 

2co:9:2 oida  gar tEn  prothumian humOn hEn  huper humOn kauchOmai 
    oida  gar ho   prothumia su  eimi  huper su  kauchaomai 
    V_XAI1S C  RA_ASF N_ASF   RP_GP RR_ASF P   RP_GP V_PMI1S  

 makedosin hoti achaia pareskeuastai apo perusi kai to   humOn zElos 
 *PN*   hoti *PN*  paraskeuazO  apo perusi kai ho   su  zElos 
 N_DPM   D  N_NSF V_XMI3S    P  D   C  RA_NSN RP_GP N_NSN 

 Erethisen tous  pleionas 
 erethizO ho   polus  
 V_AAI3S  RA_APM A_APMC  

2co:9:3 epempsa de tous  adelphous hina mE to   kauchEma hEmOn to   huper 
    pempO  de ho   adelphos hina mE ho   kauchEma egO  ho   huper 
    V_AAI1S C RA_APM N_APM   C  D RA_NSN N_NSN  RP_GP RA_NSN P   

 humOn kenOthE en  tO   merei toutO hina kathOs elegon pareskeuasmenoi 
 su  kenoO  heis ho   meros houtos hina kathOs legO  paraskeuazO   
 RP_GP V_APS3S P  RA_DSN N_DSN RD_DSN C  C   V_IAI1S V_XMPNPM    

 Ete   
 eimi  
 V_PAS2P 

2co:9:4 mE pOs ean elthOsin sun emoi makedones kai heurOsin humas 
    mE pOs ean erchomai sun egO  *PN*   kai heuriskO su  
    C D  C  V_AAS3P P  RP_DS N_NPM   C  V_AAS3P RP_AP 

 aparaskeuastous kataischunthOmen hEmeis hina mE legO  humeis en  tE   
 aparaskeuastos kataischunO   egO  hina mE legO  su   heis ho   
 A_APM      V_APS1P     RP_NP C  D V_PAS1S RP_NP P  RA_DSF 

 hupostasei tautE 
 hupostasis houtos 
 N_DSF   RD_DSF 

2co:9:5 anagkaion oun hEgEsamEn parakalesai tous  adelphous hina proelthOsin 
    anagkaios oun hEgeomai parakaleO  ho   adelphos hina proerchomai 
    A_NSN   C  V_AMI1S  V_AAN    RA_APM N_APM   C  V_AAS3P   

 eis humas kai prokatartisOsin tEn  proepEggelmenEn eulogian humOn tautEn 
 heis su  kai prokatartizO  ho   proepaggellomai eulogia su  houtos 
 P  RP_AP C  V_AAS3P     RA_ASF V_XMPASF    N_ASF  RP_GP RD_ASF 

 hetoimEn einai houtOs hOs eulogian kai mE hOs pleonexian 
 hetoimos eimi houtO hOs eulogia kai mE hOs pleonexia 
 A_ASF  V_PAN D   C  N_ASF  C  D C  N_ASF   

2co:9:6 touto de ho   speirOn pheidomenOs pheidomenOs kai therisei kai 
    houtos de ho   speira  pheidomai  pheidomai  kai therizO kai 
    RD_ASN C RA_NSM V_PAPNSM D      D      D  V_FAI3S C  

 ho   speirOn ep eulogiais ep eulogiais kai therisei 
 ho   speira  epi eulogia  epi eulogia  kai therizO 
 RA_NSM V_PAPNSM P  N_DPF   P  N_DPF   D  V_FAI3S 

2co:9:7 hekastos kathOs proErEtai  tE   kardia mE ek lupEs E ex anagkEs 
    hekastos kathOs proaireomai ho   kardia mE ek lupE E hex anagkE 
    A_NSM  C   V_XMI3S   RA_DSF N_DSF D P N_GSF C P  N_GSF  

 hilaron gar dotEn agapa  ho   theos 
 hilaros gar dotEs agapaO ho   theos 
 A_ASM  C  N_ASM V_PAI3S RA_NSM N_NSM 

2co:9:8 dunatei de ho   theos pasan charin perisseusai eis humas hina en  
    dunateO de ho   theos pas  charis perisseuO  heis su  hina heis 
    V_PAI3S C RA_NSM N_NSM A_ASF N_ASF V_AAN    P  RP_AP C  P  

 panti pantote pasan autarkeian echontes perisseuEte eis pan  ergon agathon 
 pas  pantote pas  autarkeia echO   perisseuO  heis pas  ergon agathos 
 A_DSN D    A_ASF N_ASF   V_PAPNPM V_PAS2P   P  A_ASN N_ASN A_ASN  

2co:9:9 kathOs gegraptai eskorpisen edOken tois  penEsin hE   dikaiosunE 
    kathOs graphO  skorpizO  didOmi ho   penEs  ho   dikaiosunE 
    C   V_XPI3S  V_AAI3S  V_AAI3S RA_DPM A_DPM  RA_NSF N_NSF   

 autou menei  eis ton  aiOna 
 autos menO  heis ho   aiOn 
 RP_GSM V_PAI3S P  RA_ASM N_ASM 

2co:9:10 ho   de epichorEgOn sporon tO   speironti kai arton eis brOsin 
     ho   de epichorEgeO sporos ho   speirO  kai artos heis brOsis 
     RA_NSM C V_PAPNSM  N_ASM RA_DSM V_PAPDSM C  N_ASM P  N_ASF 

 chorEgEsei kai plEthunei ton  sporon humOn kai auxEsei ta   genEmata 
 chorEgeO  kai plEthunO ho   sporos su  kai auxanO ho   genEma  
 V_FAI3S  C  V_FAI3S  RA_ASM N_ASM RP_GP C  V_FAI3S RA_APN N_APN  

 tEs  dikaiosunEs humOn 
 ho   dikaiosunE su  
 RA_GSF N_GSF    RP_GP 

2co:9:11 en  panti ploutizomenoi eis pasan haplotEta hEtis katergazetai di 
     heis pas  ploutizO   heis pas  haplotEs hostis katergazomai dia 
     P  A_DSN V_PPPNPM   P  A_ASF N_ASF   RR_NSF V_PMI3S   P  

 hEmOn eucharistian tO   theO 
 egO  eucharistia ho   theos 
 RP_GP N_ASF    RA_DSM N_DSM 

2co:9:12 hoti hE   diakonia tEs  leitourgias tautEs ou monon estin  
     hoti ho   diakonia ho   leitourgia houtos ou monos eimi  
     C  RA_NSF N_NSF  RA_GSF N_GSF    RD_GSF D A_ASN V_PAI3S 

 prosanaplErousa ta   husterEmata tOn  hagiOn alla kai perisseuousa dia 
 prosanaplEroO  ho   husterEma  ho   hagios alla kai perisseuO  dia 
 V_PAPNSF    RA_APN N_APN    RA_GPM A_GPM C  D  V_PAPNSF   P  

 pollOn eucharistiOn tO   theO 
 polus eucharistia ho   theos 
 A_GPF N_GPF    RA_DSM N_DSM 

2co:9:13 dia tEs  dokimEs tEs  diakonias tautEs doxazontes ton  theon epi 
     dia ho   dokimE ho   diakonia houtos doxazO   ho   theos epi 
     P  RA_GSF N_GSF  RA_GSF N_GSF   RD_GSF V_PAPNPM  RA_ASM N_ASM P  

 tE   hupotagE tEs  homologias humOn eis to   euaggelion tou  
 ho   hupotagE ho   homologia su  heis ho   euaggelion ho   
 RA_DSF N_DSF  RA_GSF N_GSF   RP_GP P  RA_ASN N_ASN   RA_GSM 

 christou kai haplotEti tEs  koinOnias eis autous kai eis pantas 
 *PN*   kai haplotEs ho   koinOnia heis heautou kai heis pas  
 N_GSM  C  N_DSF   RA_GSF N_GSF   P  RP_APM C  P  A_APM 

2co:9:14 kai autOn deEsei huper humOn epipothountOn humas dia tEn  
     kai autos deEsis huper su  epipotheO   su  dia ho   
     C  RP_GPM N_DSF P   RP_GP V_PAPGPM   RP_AP P  RA_ASF 

 huperballousan charin tou  theou eph humin 
 huperballO   charis ho   theos epi su  
 V_PAPASF    N_ASF RA_GSM N_GSM P  RP_DP 

2co:9:15 charis tO   theO epi tE   anekdiEgEtO autou dOrea 
     charis ho   theos epi ho   anekdiEgEtos autos dOrea 
     N_NSF RA_DSM N_DSM P  RA_DSF A_DSF    RP_GSM N_DSF 


Help and Acknowledgements