Help and Acknowledgements


2co:8:1 gnOrizomen de humin adelphoi tEn  charin tou  theou tEn  
    gnOrizO  de su  adelphos ho   charis ho   theos ho   
    V_PAI1P  C RP_DP N_VPM  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RA_ASF 

 dedomenEn en  tais  ekklEsiais tEs  makedonias 
 didOmi  heis ho   ekklEsia  ho   *PN*    
 V_XPPASF P  RA_DPF N_DPF   RA_GSF N_GSF   

2co:8:2 hoti en  pollE dokimE thlipseOs hE   perisseia tEs  charas autOn 
    hoti heis polus dokimE thlipsis ho   perisseia ho   chara autos 
    C  P  A_DSF N_DSF N_GSF   RA_NSF N_NSF   RA_GSF N_GSF RP_GPM 

 kai hE   kata bathous ptOcheia autOn eperisseusen eis to   ploutos 
 kai ho   kata bathos ptOcheia autos perisseuO  heis ho   ploutos 
 C  RA_NSF P  N_GSN  N_NSF  RP_GPM V_AAI3S   P  RA_ASN N_ASN  

 tEs  haplotEtos autOn 
 ho   haplotEs  autos 
 RA_GSF N_GSF   RP_GPM 

2co:8:3 hoti kata dunamin marturO kai para dunamin authairetoi 
    hoti kata dunamis martureO kai para dunamis authairetos 
    C  P  N_ASF  V_PAI1S C  P  N_ASF  A_NPM    

2co:8:4 meta pollEs paraklEseOs deomenoi hEmOn tEn  charin kai tEn  
    meta polus paraklEsis deomai  egO  ho   charis kai ho   
    P  A_GSF N_GSF    V_PMPNPM RP_GP RA_ASF N_ASF C  RA_ASF 

 koinOnian tEs  diakonias tEs  eis tous  hagious 
 koinOnia ho   diakonia ho   heis ho   hagios 
 N_ASF   RA_GSF N_GSF   RA_GSF P  RA_APM A_APM  

2co:8:5 kai ou kathOs Elpisamen all heautous edOkan prOton tO   kuriO kai 
    kai ou kathOs elpizO  alla heautou didOmi prOtos ho   kurios kai 
    C  D C   V_AAI1P  C  RP_APM  V_AAI3P A_ASN RA_DSM N_DSM C  

 hEmin dia thelEmatos theou 
 egO  dia thelEma  theos 
 RP_DP P  N_GSN   N_GSM 

2co:8:6 eis to   parakalesai hEmas titon hina kathOs proenErxato  houtOs 
    heis ho   parakaleO  egO  *PN* hina kathOs proenarchomai houtO 
    P  RA_ASN V_AAN    RP_AP N_ASM C  C   V_AMI3S    D   

 kai epitelesE eis humas kai tEn  charin tautEn 
 kai epiteleO heis su  kai ho   charis houtos 
 D  V_AAS3S  P  RP_AP D  RA_ASF N_ASF RD_ASF 

2co:8:7 all hOsper en  panti perisseuete pistei kai logO kai gnOsei kai 
    alla hOsper heis pas  perisseuO  pistis kai logos kai gnOsis kai 
    C  C   P  A_DSN V_PAI2P   N_DSF C  N_DSM C  N_DSF C  

 pasE spoudE kai tE   ex hEmOn en  humin agapE hina kai en  tautE 
 pas  spoudE kai ho   hex egO  heis su  agapE hina kai heis houtos 
 A_DSF N_DSF C  RA_DSF P  RP_GP P  RP_DP N_DSF C  D  P  RD_DSF 

 tE   chariti perisseuEte 
 ho   charis perisseuO  
 RA_DSF N_DSF  V_PAS2P   

2co:8:8 ou kat epitagEn legO  alla dia tEs  heterOn spoudEs kai to   
    ou kata epitagE legO  alla dia ho   heteros spoudE kai ho   
    D P  N_ASF  V_PAI1S C  P  RA_GSF A_GPM  N_GSF  D  RA_ASN 

 tEs  humeteras agapEs gnEsion dokimazOn 
 ho   humeteros agapE gnEsios dokimazO 
 RA_GSF A_GSF   N_GSF A_ASN  V_PAPNSM 

2co:8:9 ginOskete gar tEn  charin tou  kuriou hEmOn iEsou christou hoti di 
    ginOskO  gar ho   charis ho   kurios egO  *PN* *PN*   hoti dia 
    V_PAI2P  C  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  D  P  

 humas eptOcheusen plousios On    hina humeis tE   ekeinou ptOcheia 
 su  ptOcheuO  plousios hos   hina su   ho   ekeinos ptOcheia 
 RP_AP V_AAI3S   A_NSM  V_PAPNSM C  RP_NP RA_DSF RD_GSM N_DSF  

 ploutEsEte 
 plouteO  
 V_AAS2P  

2co:8:10 kai gnOmEn en  toutO didOmi touto gar humin sumpherei hoitines ou 
     kai gnOmE heis houtos didOmi houtos gar su  sumpherO hostis  ou 
     C  N_ASF P  RD_DSN V_PAI1S RD_NSN C  RP_DP V_PAI3S  RR_NPM  D 

 monon to   poiEsai alla kai to   thelein proenErxasthe apo perusi 
 monos ho   poieO  alla kai ho   thelO  proenarchomai apo perusi 
 A_ASN RA_ASN V_AAN  C  D  RA_ASN V_PAN  V_AMI2P    P  D   

2co:8:11 nuni de kai to   poiEsai epitelesate hopOs kathaper hE   prothumia 
     nuni de kai ho   poieO  epiteleO  hopOs kathaper ho   prothumia 
     D  C D  RA_ASN V_AAN  V_AAD2P   C   C    RA_NSF N_NSF   

 tou  thelein houtOs kai to   epitelesai ek tou  echein 
 ho   thelO  houtO kai ho   epiteleO  ek ho   echO  
 RA_GSN V_PAN  D   D  RA_NSN V_AAN   P RA_GSN V_PAN 

2co:8:12 ei gar hE   prothumia prokeitai katho ean echE  euprosdektos ou 
     ei gar ho   prothumia prokeimai katho ean echO  euprosdektos ou 
     C C  RA_NSF N_NSF   V_PMI3S  C   X  V_PAS3S A_NSF    D 

 katho ouk echei  
 katho ou echO  
 C   D  V_PAI3S 

2co:8:13 ou gar hina allois anesis humin thlipsis all ex isotEtos 
     ou gar hina allos anesis su  thlipsis alla hex isotEs  
     D C  C  A_DPM N_NSF RP_DP N_NSF  C  P  N_GSF  

2co:8:14 en  tO   nun kairO to   humOn perisseuma eis to   ekeinOn 
     heis ho   nun kairos ho   su  perisseuma heis ho   ekeinos 
     P  RA_DSM D  N_DSM RA_NSN RP_GP N_NSN   P  RA_ASN RD_GPM 

 husterEma hina kai to   ekeinOn perisseuma genEtai eis to   humOn 
 husterEma hina kai ho   ekeinos perisseuma ginomai heis ho   su  
 N_ASN   C  D  RA_NSN RD_GPM N_NSN   V_AMS3S P  RA_ASN RP_GP 

 husterEma hopOs genEtai isotEs 
 husterEma hopOs ginomai isotEs 
 N_ASN   C   V_AMS3S N_NSF 

2co:8:15 kathOs gegraptai ho   to   polu ouk epleonasen kai ho   to   
     kathOs graphO  ho   ho   polus ou pleonazO  kai ho   ho   
     C   V_XPI3S  RA_NSM RA_ASN A_ASN D  V_AAI3S  C  RA_NSM RA_ASN 

 oligon ouk ElattonEsen 
 oligos ou elattoneO  
 A_ASN D  V_AAI3S   

2co:8:16 charis de tO   theO tO   donti  tEn  autEn  spoudEn huper 
     charis de ho   theos ho   didOmi  ho   heautou spoudE huper 
     N_NSF C RA_DSM N_DSM RA_DSM V_AAPDSM RA_ASF A_ASF  N_ASF  P   

 humOn en  tE   kardia titou 
 su  heis ho   kardia *PN* 
 RP_GP P  RA_DSF N_DSF N_GSM 

2co:8:17 hoti tEn  men paraklEsin edexato spoudaioteros de huparchOn 
     hoti ho   men paraklEsis dechomai spoudaios   de huparchO 
     C  RA_ASF C  N_ASF   V_AMI3S A_NSMC    C V_PAPNSM 

 authairetos exElthen  pros humas 
 authairetos exerchomai pros su  
 A_NSM    V_AAI3S  P  RP_AP 

2co:8:18 sunepempsamen de met autou ton  adelphon hou  ho   epainos 
     sumpempO   de meta autos ho   adelphos hou  ho   epainos 
     V_AAI1P    C P  RP_GSM RA_ASM N_ASM  RR_GSM RA_NSM N_NSM  

 en  tO   euaggeliO dia pasOn tOn  ekklEsiOn 
 heis ho   euaggelion dia pas  ho   ekklEsia 
 P  RA_DSN N_DSN   P  A_GPF RA_GPF N_GPF   

2co:8:19 ou monon de alla kai cheirotonEtheis hupo tOn  ekklEsiOn sunekdEmos 
     ou monos de alla kai cheirotoneO   hupo ho   ekklEsia sunekdEmos 
     D A_ASN C C  D  V_APPNSM    P  RA_GPF N_GPF   N_NSM   

 hEmOn sun tE   chariti tautE tE   diakonoumenE huph hEmOn pros tEn  
 egO  sun ho   charis houtos ho   diakoneO   hupo egO  pros ho   
 RP_GP P  RA_DSF N_DSF  RD_DSF RA_DSF V_PPPDSF   P  RP_GP P  RA_ASF 

 [autou] tou  kuriou doxan kai prothumian hEmOn 
 autos  ho   kurios doxa kai prothumia egO  
 RP_GSM RA_GSM N_GSM N_ASF C  N_ASF   RP_GP 

2co:8:20 stellomenoi touto mE tis  hEmas mOmEsEtai en  tE   hadrotEti 
     stellomai  houtos mE tis  egO  mOmaomai heis ho   hadrotEs 
     V_PMPNPM  RD_ASN C RI_NSM RP_AP V_AMS3S  P  RA_DSF N_DSF   

 tautE tE   diakonoumenE huph hEmOn 
 houtos ho   diakoneO   hupo egO  
 RD_DSF RA_DSF V_PPPDSF   P  RP_GP 

2co:8:21 pronooumen gar kala ou monon enOpion kuriou alla kai enOpion 
     pronoeO  gar kalos ou monos enOpion kurios alla kai enOpion 
     V_PAI1P  C  A_APN D A_ASN P    N_GSM C  D  P    

 anthrOpOn 
 anthrOpos 
 N_GPM   

2co:8:22 sunepempsamen de autois ton  adelphon hEmOn hon  edokimasamen en  
     sumpempO   de autos ho   adelphos egO  eimi  dokimazO   heis 
     V_AAI1P    C RP_DPM RA_ASM N_ASM  RP_GP RR_ASM V_AAI1P   P  

 pollois pollakis spoudaion onta   nuni de polu spoudaioteron pepoithEsei 
 polus  pollakis spoudaios eimi   nuni de polus spoudaios   pepoithEsis 
 A_DPN  D    A_ASM   V_PAPASM D  C A_ASN A_ASMC    N_DSF    

 pollE tE   eis humas 
 polus ho   heis su  
 A_DSF RA_DSF P  RP_AP 

2co:8:23 eite huper titou koinOnos emos kai eis humas sunergos eite adelphoi 
     eimi huper *PN* koinOnos emos kai heis su  sunergos eimi adelphos 
     C  P   N_GSM N_NSM  A_NSM C  P  RP_AP A_NSM  C  N_NPM  

 hEmOn apostoloi ekklEsiOn doxa christou 
 egO  apostolos ekklEsia doxa *PN*   
 RP_GP N_NPM   N_GPF   N_NSF N_GSM  

2co:8:24 tEn  oun endeixin tEs  agapEs humOn kai hEmOn kauchEseOs huper 
     ho   oun endeixis ho   agapE su  kai egO  kauchEsis huper 
     RA_ASF C  N_ASF  RA_GSF N_GSF RP_GP C  RP_GP N_GSF   P   

 humOn eis autous endeiknumenoi eis prosOpon tOn  ekklEsiOn 
 su  heis heautou endeiknumai  heis prosOpon ho   ekklEsia 
 RP_GP P  RP_APM V_PMPNPM   P  N_ASN  RA_GPF N_GPF   


Help and Acknowledgements