Help and Acknowledgements


2co:7:1 tautas oun echontes tas  epaggelias agapEtoi katharisOmen heautous 
    houtos oun echO   ho   epaggelia agapEtos katharizO  heautou 
    RD_APF C  V_PAPNPM RA_APF N_APF   A_VPM  V_AAS1P   RP_APM  

 apo pantos molusmou sarkos kai pneumatos epitelountes hagiOsunEn en  phobO 
 apo pas  molusmos sarx  kai pneuma  epiteleO   hagiOsunE heis phobos 
 P  A_GSM N_GSM  N_GSF C  N_GSN   V_PAPNPM   N_ASF   P  N_DSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

2co:7:2 chOrEsate hEmas oudena EdikEsamen oudena ephtheiramen oudena 
    chOreO  egO  oudeis adikeO   oudeis phtheirO   oudeis 
    V_AAD2P  RP_AP A_ASM V_AAI1P  A_ASM V_AAI1P   A_ASM 

 epleonektEsamen 
 pleonekteO   
 V_AAI1P     

2co:7:3 pros katakrisin ou legO  proeirEka gar hoti en  tais  kardiais 
    pros katakrisis ou legO  prolegO  gar hoti heis ho   kardia  
    P  N_ASF   D V_PAI1S V_XAI1S  C  C  P  RA_DPF N_DPF  

 hEmOn este  eis to   sunapothanein kai suzEn 
 egO  eimi  heis ho   sunapothnEskO kai suzaO 
 RP_GP V_PAI2P P  RA_ASN V_AAN     C  V_PAN 

2co:7:4 pollE moi  parrEsia pros humas pollE moi  kauchEsis huper humOn 
    polus egO  parrEsia pros su  polus egO  kauchEsis huper su  
    A_NSF RP_DS N_NSF  P  RP_AP A_NSF RP_DS N_NSF   P   RP_GP 

 peplErOmai tE   paraklEsei huperperisseuomai tE   chara epi pasE tE   
 plEroO   ho   paraklEsis huperperisseuO  ho   chara epi pas  ho   
 V_XPI1S  RA_DSF N_DSF   V_PPI1S      RA_DSF N_DSF P  A_DSF RA_DSF 

 thlipsei hEmOn 
 thlipsis egO  
 N_DSF  RP_GP 

2co:7:5 kai gar elthontOn hEmOn eis makedonian oudemian eschEken anesin hE   
    kai gar erchomai egO  heis *PN*    oudeis  echO   anesis ho   
    D  C  V_AAPGPM RP_GP P  N_ASF   A_ASF  V_XAI3S N_ASF RA_NSF 

 sarx hEmOn all en  panti thlibomenoi exOthen machai esOthen phoboi 
 sarx egO  alla heis pas  thlibO   exOthen machE esOthen phobos 
 N_NSF RP_GP C  P  A_DSN V_PPPNPM  D    N_NPF D    N_NPM 

2co:7:6 all ho   parakalOn tous  tapeinous parekalesen hEmas ho   theos 
    alla ho   parakaleO ho   tapeinos parakaleO  egO  ho   theos 
    C  RA_NSM V_PAPNSM RA_APM A_APM   V_AAI3S   RP_AP RA_NSM N_NSM 

 en  tE   parousia titou 
 heis ho   parousia *PN* 
 P  RA_DSF N_DSF  N_GSM 

2co:7:7 ou monon de en  tE   parousia autou alla kai en  tE   paraklEsei 
    ou monos de heis ho   parousia autos alla kai heis ho   paraklEsis 
    D A_ASN C P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM C  D  P  RA_DSF N_DSF   

 hE   pareklEthE eph humin anaggellOn hEmin tEn  humOn epipothEsin ton  
 hos  parakaleO epi su  anaggellO egO  ho   su  epipothEsis ho   
 RR_DSF V_API3S  P  RP_DP V_PAPNSM  RP_DP RA_ASF RP_GP N_ASF    RA_ASM 

 humOn odurmon ton  humOn zElon huper emou hOste me  mallon charEnai 
 su  odurmos ho   su  zElos huper egO  hOste egO  mallon chairO  
 RP_GP N_ASM  RA_ASM RP_GP N_ASM P   RP_GS C   RP_AS D   V_APN  

2co:7:8 hoti ei kai elupEsa humas en  tE   epistolE ou metamelomai ei kai 
    hoti ei kai lupeO  su  heis ho   epistolE ou metamelomai ei kai 
    C  C D  V_AAI1S RP_AP P  RA_DSF N_DSF  D V_PMI1S   C D  

 metemelomEn blepO  [gar] hoti hE   epistolE ekeinE ei kai pros hOran 
 metamelomai blepO  gar  hoti ho   epistolE ekeinos ei kai pros hOra 
 V_IMI1S   V_PAI1S C   C  RA_NSF N_NSF  RD_NSF C D  P  N_ASF 

 elupEsen humas 
 lupeO  su  
 V_AAI3S RP_AP 

2co:7:9 nun chairO ouch hoti elupEthEte all hoti elupEthEte eis metanoian 
    nun chairO ou  hoti lupeO   alla hoti lupeO   heis metanoia 
    D  V_PAI1S D  C  V_API2P  C  C  V_API2P  P  N_ASF   

 elupEthEte gar kata theon hina en  mEdeni zEmiOthEte ex hEmOn 
 lupeO   gar kata theos hina heis mEdeis zEmioO   hex egO  
 V_API2P  C  P  N_ASM C  P  A_DSN V_APS2P  P  RP_GP 

2co:7:10 hE   gar kata theon lupE metanoian eis sOtErian ametamelEton 
     ho   gar kata theos lupE metanoia heis sOtEria ametamelEtos 
     RA_NSF C  P  N_ASM N_NSF N_ASF   P  N_ASF  A_ASF    

 ergazetai hE   de tou  kosmou lupE thanaton katergazetai 
 ergazomai ho   de ho   kosmos lupE thanatos katergazomai 
 V_PMI3S  RA_NSF C RA_GSM N_GSM N_NSF N_ASM  V_PMI3S   

2co:7:11 idou gar auto touto to   kata theon lupEthEnai posEn kateirgasato 
     idou gar autos houtos ho   kata theos lupeO   posos katergazomai 
     X  C  A_NSN RD_NSN RA_NSN P  N_ASM V_APN   RI_ASF V_AMI3S   

 humin spoudEn alla apologian alla aganaktEsin alla phobon alla epipothEsin 
 su  spoudE alla apologia alla aganaktEsis alla phobos alla epipothEsis 
 RP_DP N_ASF  C  N_ASF   C  N_ASF    C  N_ASM C  N_ASF    

 alla zElon alla ekdikEsin en  panti sunestEsate heautous hagnous einai 
 alla zElos alla ekdikEsis heis pas  sunistEmi  heautou hagnos eimi 
 C  N_ASM C  N_ASF   P  A_DSN V_AAI2P   RP_APM  A_APM  V_PAN 

 tO   pragmati 
 ho   pragma  
 RA_DSN N_DSN  

2co:7:12 ara ei kai egrapsa humin ouch heneken tou  adikEsantos oude heneken 
     ara ei kai graphO su  ou  heneka ho   adikeO   oude heneka 
     C  C D  V_AAI1S RP_DP D  P    RA_GSM V_AAPGSM  C  P    

 tou  adikEthentos all heneken tou  phanerOthEnai tEn  spoudEn humOn 
 ho   adikeO    alla heneka ho   phaneroO   ho   spoudE su  
 RA_GSM V_APPGSM   C  P    RA_GSN V_APN     RA_ASF N_ASF  RP_GP 

 tEn  huper hEmOn pros humas enOpion tou  theou 
 ho   huper egO  pros su  enOpion ho   theos 
 RA_ASF P   RP_GP P  RP_AP P    RA_GSM N_GSM 

2co:7:13 dia touto parakeklEmetha epi de tE   paraklEsei hEmOn perissoterOs 
     dia houtos parakaleO   epi de ho   paraklEsis egO  perissoterOs 
     P  RD_ASN V_XPI1P    P  C RA_DSF N_DSF   RP_GP D      

 mallon echarEmen epi tE   chara titou hoti anapepautai to   pneuma autou 
 mallon chairO  epi ho   chara *PN* hoti anapauO   ho   pneuma autos 
 D   V_API1P  P  RA_DSF N_DSF N_GSM C  V_XPI3S   RA_NSN N_NSN RP_GSM 

 apo pantOn humOn 
 apo pas  su  
 P  A_GPM RP_GP 

2co:7:14 hoti ei ti   autO  huper humOn kekauchEmai ou katEschunthEn all 
     hoti ei tis  autos huper su  kauchaomai ou kataischunO  alla 
     C  C RI_ASN RP_DSM P   RP_GP V_XMI1S   D V_API1S    C  

 hOs panta en  alEtheia elalEsamen humin houtOs kai hE   kauchEsis hEmOn 
 hOs pas  heis alEtheia laleO   su  houtO kai ho   kauchEsis egO  
 C  A_APN P  N_DSF  V_AAI1P  RP_DP D   D  RA_NSF N_NSF   RP_GP 

 hE   epi titou alEtheia egenEthE 
 ho   epi *PN* alEtheia ginomai 
 RA_NSF P  N_GSM N_NSF  V_API3S 

2co:7:15 kai ta   splagchna autou perissoterOs eis humas estin  
     kai ho   splagchnon autos perissoterOs heis su  eimi  
     C  RA_NPN N_NPN   RP_GSM D      P  RP_AP V_PAI3S 

 anamimnEskomenou tEn  pantOn humOn hupakoEn hOs meta phobou  kai tromou 
 anamimnEskO   ho   pas  su  hupakoE hOs meta phobeomai kai tromos 
 V_PPPGSM     RA_ASF A_GPM RP_GP N_ASF  C  P  N_GSM   C  N_GSM 

 edexasthe auton 
 dechomai autos 
 V_AMI2P  RP_ASM 

2co:7:16 chairO hoti en  panti tharrO en  humin 
     chairO hoti heis pas  tharreO heis su  
     V_PAI1S C  P  A_DSN V_PAI1S P  RP_DP 


Help and Acknowledgements