Help and Acknowledgements


2co:6:1 sunergountes de kai parakaloumen mE eis kenon tEn  charin tou  
    sunergeO   de kai parakaleO  mE heis kenos ho   charis ho   
    V_PAPNPM   C D  V_PAI1P   D P  A_ASN RA_ASF N_ASF RA_GSM 

 theou dexasthai humas 
 theos dechomai su  
 N_GSM V_AMN   RP_AP 

2co:6:2 legei  gar kairO dektO epEkousa sou  kai en  hEmera sOtErias 
    legO  gar kairos dektos epakouO su  kai heis hEmera sOtEria 
    V_PAI3S C  N_DSM A_DSM V_AAI1S RP_GS C  P  N_DSF N_GSF  

 eboEthEsa soi  idou nun kairos euprosdektos idou nun hEmera sOtErias 
 boEtheO  su  idou nun kairos euprosdektos idou nun hEmera sOtEria 
 V_AAI1S  RP_DS X  D  N_NSM A_NSM    X  D  N_NSF N_GSF  

2co:6:3 mEdemian en  mEdeni didontes proskopEn hina mE mOmEthE hE   
    mEdeis  heis mEdeis didOmi  proskopE hina mE mOmaomai ho   
    A_ASF  P  A_DSM V_PAPNPM N_ASF   C  D V_APS3S RA_NSF 

 diakonia 
 diakonia 
 N_NSF  

2co:6:4 all en  panti sunistantes heautous hOs theou diakonoi en  hupomonE 
    alla heis pas  sunistEmi  heautou hOs theos diakonos heis hupomonE 
    C  P  A_DSN V_PAPNPM  RP_APM  C  N_GSM N_NPM  P  N_DSF  

 pollE en  thlipsesin en  anagkais en  stenochOriais 
 polus heis thlipsis  heis anagkE  heis stenochOria  
 A_DSF P  N_DPF   P  N_DPF  P  N_DPF     

2co:6:5 en  plEgais en  phulakais en  akatastasiais en  kopois en  
    heis plEgE  heis phulakE  heis akatastasia  heis kopos heis 
    P  N_DPF  P  N_DPF   P  N_DPF     P  N_DPM P  

 agrupniais en  nEsteiais 
 agrupnia  heis nEsteia  
 N_DPF   P  N_DPF   

2co:6:6 en  hagnotEti en  gnOsei en  makrothumia en  chrEstotEti en  
    heis hagnos  heis gnOsis heis makrothumia heis chrEstotEs heis 
    P  N_DSF   P  N_DSF P  N_DSF    P  N_DSF    P  

 pneumati hagiO en  agapE anupokritO 
 pneuma  hagios heis agapE anupokritos 
 N_DSN  A_DSN P  N_DSF A_DSF    

2co:6:7 en  logO alEtheias en  dunamei theou dia tOn  hoplOn tEs  
    heis logos alEtheia heis dunamis theos dia ho   hoplon ho   
    P  N_DSM N_GSF   P  N_DSF  N_GSM P  RA_GPN N_GPN RA_GSF 

 dikaiosunEs tOn  dexiOn kai aristerOn 
 dikaiosunE ho   dexios kai aristeros 
 N_GSF    RA_GPN A_GPN C  A_GPN   

2co:6:8 dia doxEs kai atimias dia dusphEmias kai euphEmias hOs planoi kai 
    dia doxa kai atimia dia dusphEmia kai euphEmia hOs planos kai 
    P  N_GSF C  N_GSF  P  N_GSF   C  N_GSF   C  A_NPM C  

 alEtheis 
 alEthEs 
 A_NPM  

2co:6:9 hOs agnooumenoi kai epiginOskomenoi hOs apothnEskontes kai idou zOmen  
    hOs agnoeO   kai epiginOskO   hOs apothnEskO   kai idou zaO   
    C  V_PPPNPM  C  V_PPPNPM    C  V_PAPNPM    C  X  V_PAI1P 

 hOs paideuomenoi kai mE thanatoumenoi 
 hOs paideuO   kai mE thanatoO   
 C  V_PPPNPM   C  D V_PPPNPM   

2co:6:10 hOs lupoumenoi aei de chairontes hOs ptOchoi pollous de ploutizontes 
     hOs lupeO   aei de chairO   hOs ptOchos polus  de ploutizO   
     C  V_PPPNPM  D  C V_PAPNPM  C  A_NPM  A_APM  C V_PAPNPM   

 hOs mEden echontes kai panta katechontes 
 hOs mEdeis echO   kai pas  katechO   
 C  A_ASN V_PAPNPM C  A_APN V_PAPNPM  

2co:6:11 to   stoma hEmOn aneOgen pros humas korinthioi hE   kardia hEmOn 
     ho   stoma egO  anoigO pros su  *PN*    ho   kardia egO  
     RA_NSN N_NSN RP_GP V_XAI3S P  RP_AP N_VPM   RA_NSF N_NSF RP_GP 

 peplatuntai 
 platunO   
 V_XPI3S   

2co:6:12 ou stenochOreisthe en  hEmin stenochOreisthe de en  tois  
     ou stenochOreomai heis egO  stenochOreomai de heis ho   
     D V_PPI2P     P  RP_DP V_PPI2P     C P  RA_DPN 

 splagchnois humOn 
 splagchnon su  
 N_DPN    RP_GP 

2co:6:13 tEn  de autEn  antimisthian hOs teknois legO  platunthEte kai 
     ho   de heautou antimisthia hOs teknon legO  platunO   kai 
     RA_ASF C A_ASF  N_ASF    C  N_DPN  V_PAI1S V_APD2P   D  

 humeis 
 su   
 RP_NP 

2co:6:14 mE ginesthe heterozugountes apistois tis  gar metochE dikaiosunE kai 
     mE ginomai heterozugeO   apistos tis  gar metochE dikaiosunE kai 
     D V_PMD2P V_PAPNPM    A_DPM  RI_NSF C  N_NSF  N_DSF   C  

 anomia E tis  koinOnia phOti pros skotos 
 anomia E tis  koinOnia phOs pros skotos 
 N_DSF C RI_NSF N_NSF  N_DSN P  N_ASN 

2co:6:15 tis  de sumphOnEsis christou pros beliar E tis  meris pistO meta 
     tis  de sumphOneO  *PN*   pros *PN*  E tis  meris pistos meta 
     RI_NSF C N_NSF    N_GSM  P  N_ASM C RI_NSF N_NSF A_DSM P  

 apistou 
 apistos 
 A_GSM  

2co:6:16 tis  de sugkatathesis naO  theou meta eidOlOn hEmeis gar naos 
     tis  de sugkatathesis naos theos meta eidOlon egO  gar naos 
     RI_NSF C N_NSF     N_DSM N_GSM P  N_GPN  RP_NP C  N_NSM 

 theou esmen  zOntos  kathOs eipen  ho   theos hoti enoikEsO en  autois 
 theos eimi  zaO   kathOs legO  ho   theos hoti enoikeO heis autos 
 N_GSM V_PAI1P V_PAPGSM C   V_AAI3S RA_NSM N_NSM C  V_FAI1S P  RP_DPM 

 kai emperipatEsO kai esomai autOn theos kai autoi esontai mou  laos 
 kai emperipateO kai eimi  autos theos kai autos eimi  egO  laos 
 C  V_FAI1S   C  V_FMI1S RP_GPM N_NSM C  RP_NPM V_FMI3P RP_GS N_NSM 

2co:6:17 dio exelthate ek mesou autOn kai aphoristhEte legei  kurios kai 
     dio exerchomai ek mesos autos kai aphorizO   legO  kurios kai 
     C  V_AAD2P  P A_GSN RP_GPM C  V_APD2P   V_PAI3S N_NSM C  

 akathartou mE haptesthe kagO eisdexomai humas 
 akathartos mE haptO   kagO eisdechomai su  
 A_GSN   D V_PMD2P  C  V_FMI1S   RP_AP 

2co:6:18 kai esomai humin eis patera kai humeis esesthe moi  eis huious kai 
     kai eimi  su  heis patEr kai su   eimi  egO  heis huios kai 
     C  V_FMI1S RP_DP P  N_ASM C  RP_NP V_FMI2P RP_DS P  N_APM C  

 thugateras legei  kurios pantokratOr 
 thugatEr  legO  kurios pantokratOr 
 N_APF   V_PAI3S N_NSM N_NSM    


Help and Acknowledgements