Help and Acknowledgements


2co:5:1 oidamen gar hoti ean hE   epigeios hEmOn oikia tou  skEnous 
    oida  gar hoti ean ho   epigeios egO  oikia ho   skEnos 
    V_XAI1P C  C  C  RA_NSF A_NSF  RP_GP N_NSF RA_GSN N_GSN  

 kataluthE oikodomEn ek theou echomen oikian acheiropoiEton aiOnion en  
 kataluO  oikodomE ek theos echO  oikia acheiropoiEtos aiOnios heis 
 V_APS3S  N_ASF   P N_GSM V_PAI1P N_ASF A_ASF     A_ASF  P  

 tois  ouranois 
 ho   ouranos 
 RA_DPM N_DPM  

2co:5:2 kai gar en  toutO stenazomen to   oikEtErion hEmOn to   ex 
    kai gar heis houtos stenazO  ho   oikEtErion egO  ho   hex 
    D  C  P  RD_DSN V_PAI1P  RA_ASN N_ASN   RP_GP RA_ASN P  

 ouranou ependusasthai epipothountes 
 ouranos ependuomai  epipotheO   
 N_GSM  V_AMN     V_PAPNPM   

2co:5:3 ei ge kai ekdusamenoi ou gumnoi heurethEsometha 
    ei ge kai ekduO    ou gumnos heuriskO    
    C X D  V_AMPNPM  D A_NPM V_FPI1P     

2co:5:4 kai gar hoi  ontes  en  tO   skEnei stenazomen baroumenoi eph 
    kai gar ho   eimi   heis ho   skEnos stenazO  bareO   epi 
    D  C  RA_NPM V_PAPNPM P  RA_DSN N_DSN V_PAI1P  V_PPPNPM  P  

 hO   ou thelomen ekdusasthai all ependusasthai hina katapothE to   
 hos  ou thelO  ekduO    alla ependuomai  hina katapinO ho   
 RR_DSN D V_PAI1P V_AMN    C  V_AMN     C  V_APS3S  RA_NSN 

 thnEton hupo tEs  zOEs 
 thnEtos hupo ho   zOE  
 A_NSN  P  RA_GSF N_GSF 

2co:5:5 ho   de katergasamenos hEmas eis auto touto theos ho   dous   
    ho   de katergazomai  egO  heis autos houtos theos ho   didOmi  
    RA_NSM C V_AMPNSM    RP_AP P  A_ASN RD_ASN N_NSM RA_NSM V_AAPNSM 

 hEmin ton  arrabOna tou  pneumatos 
 egO  ho   arrabOn ho   pneuma  
 RP_DP RA_ASM N_ASM  RA_GSN N_GSN   

2co:5:6 tharrountes oun pantote kai eidotes hoti endEmountes en  tO   
    tharreO   oun pantote kai oida   hoti endEmeO   heis ho   
    V_PAPNPM  C  D    C  V_XAPNPM C  V_PAPNPM  P  RA_DSN 

 sOmati ekdEmoumen apo tou  kuriou 
 sOma  ekdEmeO  apo ho   kurios 
 N_DSN V_PAI1P  P  RA_GSM N_GSM 

2co:5:7 dia pisteOs gar peripatoumen ou dia eidous 
    dia pistis gar peripateO  ou dia eidos 
    P  N_GSF  C  V_PAI1P   D P  N_GSN 

2co:5:8 tharroumen de kai eudokoumen mallon ekdEmEsai ek tou  sOmatos kai 
    tharreO  de kai eudokeO  mallon ekdEmeO  ek ho   sOma  kai 
    V_PAI1P  C C  V_PAI1P  D   V_AAN   P RA_GSN N_GSN  C  

 endEmEsai pros ton  kurion 
 endEmeO  pros ho   kurios 
 V_AAN   P  RA_ASM N_ASM 

2co:5:9 dio kai philotimoumetha eite endEmountes eite ekdEmountes euarestoi 
    dio kai philotimeomai  eimi endEmeO   eimi ekdEmeO   euarestos 
    C  D  V_PMI1P     C  V_PAPNPM  C  V_PAPNPM  A_NPM   

 autO  einai 
 autos eimi 
 RP_DSM V_PAN 

2co:5:10 tous  gar pantas hEmas phanerOthEnai dei   emprosthen tou  
     ho   gar pas  egO  phaneroO   deO   emprosthen ho   
     RA_APM C  A_APM RP_AP V_APN     V_PAI3S P     RA_GSN 

 bEmatos tou  christou hina komisEtai hekastos ta   dia tou  sOmatos 
 bEma  ho   *PN*   hina komizO  hekastos ho   dia ho   sOma  
 N_GSN  RA_GSM N_GSM  C  V_AMS3S  A_NSM  RA_APN P  RA_GSN N_GSN  

 pros ha   epraxen eite agathon eite phaulon 
 pros hos  prassO eimi agathos eimi phaulos 
 P  RR_APN V_AAI3S C  A_ASN  C  A_ASN  

2co:5:11 eidotes oun ton  phobon tou  kuriou anthrOpous peithomen theO de 
     oida   oun ho   phobos ho   kurios anthrOpos peithO  theos de 
     V_XAPNPM C  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM N_APM   V_PAI1P  N_DSM C 

 pephanerOmetha elpizO de kai en  tais  suneidEsesin humOn pephanerOsthai 
 phaneroO    elpizO de kai heis ho   suneidEsis  su  phaneroO    
 V_XPI1P    V_PAI1S C D  P  RA_DPF N_DPF    RP_GP V_XPN     

2co:5:12 ou palin heautous sunistanomen humin alla aphormEn didontes humin 
     ou palin heautou sunistEmi  su  alla aphormE didOmi  su  
     D D   RP_APM  V_PAI1P   RP_DP C  N_ASF  V_PAPNPM RP_DP 

 kauchEmatos huper hEmOn hina echEte pros tous  en  prosOpO kauchOmenous 
 kauchEma  huper egO  hina echO  pros ho   heis prosOpon kauchaomai  
 N_GSN    P   RP_GP C  V_PAS2P P  RA_APM P  N_DSN  V_PMPAPM   

 kai mE en  kardia 
 kai mE heis kardia 
 C  D P  N_DSF 

2co:5:13 eite gar exestEmen theO eite sOphronoumen humin 
     eimi gar existEmi theos eimi sOphroneO  su  
     C  C  V_AAI1P  N_DSM C  V_PAI1P   RP_DP 

2co:5:14 hE   gar agapE tou  christou sunechei hEmas krinantas touto hoti 
     ho   gar agapE ho   *PN*   sunechO egO  krinO   houtos hoti 
     RA_NSF C  N_NSF RA_GSM N_GSM  V_PAI3S RP_AP V_AAPAPM RD_ASN D  

 heis huper pantOn apethanen ara hoi  pantes apethanon 
 heis huper pas  apothnEskO ara ho   pas  apothnEskO 
 A_NSM P   A_GPM V_AAI3S  C  RA_NPM A_NPM V_AAI3P  

2co:5:15 kai huper pantOn apethanen hina hoi  zOntes  mEketi heautois 
     kai huper pas  apothnEskO hina ho   zaO   mEketi heautou 
     C  P   A_GPM V_AAI3S  C  RA_NPM V_PAPNPM D   RP_DPM  

 zOsin  alla tO   huper autOn apothanonti kai egerthenti 
 zaO   alla ho   huper autos apothnEskO kai egeirO   
 V_PAS3P C  RA_DSM P   RP_GPM V_AAPDSM  C  V_APPDSM  

2co:5:16 hOste hEmeis apo tou  nun oudena oidamen kata sarka ei kai egnOkamen 
     hOste egO  apo ho   nun oudeis oida  kata sarx ei kai ginOskO  
     C   RP_NP P  RA_GSM D  A_ASM V_XAI1P P  N_ASF C D  V_XAI1P  

 kata sarka christon alla nun ouketi ginOskomen 
 kata sarx *PN*   alla nun ouketi ginOskO  
 P  N_ASF N_ASM  C  D  D   V_PAI1P  

2co:5:17 hOste ei tis  en  christO kainE ktisis ta   archaia parElthen  
     hOste ei tis  heis *PN*  kainos ktisis ho   archaios parerchomai 
     C   C RI_NSM P  N_DSM  A_NSF N_NSF RA_NPN A_NPN  V_AAI3S   

 idou gegonen kaina 
 idou ginomai kainos 
 X  V_XAI3S A_NPN 

2co:5:18 ta   de panta ek tou  theou tou  katallaxantos hEmas heautO dia 
     ho   de pas  ek ho   theos ho   katallassO  egO  heautou dia 
     RA_NPN C A_NPN P RA_GSM N_GSM RA_GSM V_AAPGSM   RP_AP RP_DSM P  

 christou kai dontos  hEmin tEn  diakonian tEs  katallagEs 
 *PN*   kai didOmi  egO  ho   diakonia ho   katallagE 
 N_GSM  C  V_AAPGSM RP_DP RA_ASF N_ASF   RA_GSF N_GSF   

2co:5:19 hOs hoti theos En   en  christO kosmon katallassOn heautO mE 
     hOs hoti theos eimi  heis *PN*  kosmos katallassO heautou mE 
     D  C  N_NSM V_IAI3S P  N_DSM  N_ASM V_PAPNSM  RP_DSM D 

 logizomenos autois ta   paraptOmata autOn kai themenos en  hEmin ton  
 logizomai  autos ho   paraptOma  autos kai tithEmi heis egO  ho   
 V_PMPNSM  RP_DPM RA_APN N_APN    RP_GPM C  V_AMPNSM P  RP_DP RA_ASM 

 logon tEs  katallagEs 
 logos ho   katallagE 
 N_ASM RA_GSF N_GSF   

2co:5:20 huper christou oun presbeuomen hOs tou  theou parakalountos di 
     huper *PN*   oun presbeuO  hOs ho   theos parakaleO   dia 
     P   N_GSM  C  V_PAI1P   C  RA_GSM N_GSM V_PAPGSM   P  

 hEmOn deometha huper christou katallagEte tO   theO 
 egO  deO   huper *PN*   katallassO ho   theos 
 RP_GP V_PMI1P P   N_GSM  V_APD2P   RA_DSM N_DSM 

2co:5:21 ton  mE gnonta  hamartian huper hEmOn hamartian epoiEsen hina 
     ho   mE ginOskO hamartia huper egO  hamartia poieO  hina 
     RA_ASM D V_AAPASM N_ASF   P   RP_GP N_ASF   V_AAI3S C  

 hEmeis genOmetha dikaiosunE theou en  autO  
 egO  ginomai  dikaiosunE theos heis autos 
 RP_NP V_AMS1P  N_NSF   N_GSM P  RP_DSM 


Help and Acknowledgements