Help and Acknowledgements


2co:4:1 dia touto echontes tEn  diakonian tautEn kathOs EleEthEmen ouk 
    dia houtos echO   ho   diakonia houtos kathOs eleaO   ou 
    P  RD_ASN V_PAPNPM RA_ASF N_ASF   RD_ASF C   V_API1P  D  

 egkakoumen 
 egkakeO  
 V_PAI1P  

2co:4:2 alla apeipametha ta   krupta tEs  aischunEs mE peripatountes en  
    alla apeipamEn  ho   kruptos ho   aischunE mE peripateO   heis 
    C  V_AMI1P   RA_APN A_APN  RA_GSF N_GSF   D V_PAPNPM   P  

 panourgia mEde dolountes ton  logon tou  theou alla tE   phanerOsei 
 panourgia mEde doloO   ho   logos ho   theos alla ho   phanerOsis 
 N_DSF   C  V_PAPNPM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  RA_DSF N_DSF   

 tEs  alEtheias sunistanontes heautous pros pasan suneidEsin anthrOpOn 
 ho   alEtheia sunistEmi   heautou pros pas  suneidEsis anthrOpos 
 RA_GSF N_GSF   V_PAPNPM   RP_APM  P  A_ASF N_ASF   N_GPM   

 enOpion tou  theou 
 enOpion ho   theos 
 P    RA_GSM N_GSM 

2co:4:3 ei de kai estin  kekalummenon to   euaggelion hEmOn en  tois  
    ei de kai eimi  kaluptO   ho   euaggelion egO  heis ho   
    C C D  V_PAI3S V_XPPNSN   RA_NSN N_NSN   RP_GP P  RA_DPM 

 apollumenois estin  kekalummenon 
 apollumi   eimi  kaluptO   
 V_PMPDPM   V_PAI3S V_XPPNSN   

2co:4:4 en  hois  ho   theos tou  aiOnos toutou etuphlOsen ta   noEmata 
    heis hos  ho   theos ho   aiOn  houtos tuphloO  ho   noEma  
    P  RR_DPM RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM RD_GSM V_AAI3S  RA_APN N_APN  

 tOn  apistOn eis to   mE augasai ton  phOtismon tou  euaggeliou 
 ho   apistos heis ho   mE augazO ho   phOtismos ho   euaggelion 
 RA_GPM A_GPM  P  RA_ASN D V_AAN  RA_ASM N_ASM   RA_GSN N_GSN   

 tEs  doxEs tou  christou hos  estin  eikOn tou  theou 
 ho   doxa ho   *PN*   hos  eimi  eikOn ho   theos 
 RA_GSF N_GSF RA_GSM N_GSM  RR_NSM V_PAI3S N_NSF RA_GSM N_GSM 

2co:4:5 ou gar heautous kErussomen alla iEsoun christon kurion heautous de 
    ou gar heautou kErussO  alla *PN*  *PN*   kurios heautou de 
    D C  RP_APM  V_PAI1P  C  N_ASM N_ASM  N_ASM RP_APM  C 

 doulous humOn dia iEsoun 
 doulos su  dia *PN*  
 N_APM  RP_GP P  N_ASM 

2co:4:6 hoti ho   theos ho   eipOn  ek skotous phOs lampsei hos  
    hoti ho   theos ho   legO   ek skotos phOs lampO  hos  
    C  RA_NSM N_NSM RA_NSM V_AAPNSM P N_GSN  N_NSN V_FAI3S RR_NSM 

 elampsen en  tais  kardiais hEmOn pros phOtismon tEs  gnOseOs tEs  
 lampO  heis ho   kardia  egO  pros phOtismos ho   gnOsis ho   
 V_AAI3S P  RA_DPF N_DPF  RP_GP P  N_ASM   RA_GSF N_GSF  RA_GSF 

 doxEs tou  theou en  prosOpO [iEsou] christou 
 doxa ho   theos heis prosOpon *PN*  *PN*   
 N_GSF RA_GSM N_GSM P  N_DSN  N_GSM  N_GSM  

2co:4:7 echomen de ton  thEsauron touton en  ostrakinois skeuesin hina 
    echO  de ho   thEsauros houtos heis ostrakinos skeuos  hina 
    V_PAI1P C RA_ASM N_ASM   RD_ASM P  A_DPN    N_DPN  C  

 hE   huperbolE tEs  dunameOs E    tou  theou kai mE ex hEmOn 
 ho   huperbolE ho   dunamis eimi  ho   theos kai mE hex egO  
 RA_NSF N_NSF   RA_GSF N_GSF  V_PAS3S RA_GSM N_GSM C  D P  RP_GP 

2co:4:8 en  panti thlibomenoi all ou stenochOroumenoi aporoumenoi all ouk 
    heis pas  thlibO   alla ou stenochOreomai  aporeO   alla ou 
    P  A_DSN V_PPPNPM  C  D V_PPPNPM     V_PMPNPM  C  D  

 exaporoumenoi 
 exaporeomai  
 V_PMPNPM   

2co:4:9 diOkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk 
    diOkO   alla ou egkataleipO   kataballO   alla ou 
    V_PPPNPM  C  D  V_PPPNPM     V_PPPNPM    C  D  

 apollumenoi 
 apollumi  
 V_PMPNPM  

2co:4:10 pantote tEn  nekrOsin tou  iEsou en  tO   sOmati peripherontes 
     pantote ho   nekrOsis ho   *PN* heis ho   sOma  peripherO   
     D    RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM P  RA_DSN N_DSN V_PAPNPM   

 hina kai hE   zOE  tou  iEsou en  tO   sOmati hEmOn phanerOthE 
 hina kai ho   zOE  ho   *PN* heis ho   sOma  egO  phaneroO  
 C  D  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM P  RA_DSN N_DSN RP_GP V_APS3S  

2co:4:11 aei gar hEmeis hoi  zOntes  eis thanaton paradidometha dia iEsoun 
     aei gar egO  ho   zaO   heis thanatos paradidOmi  dia *PN*  
     D  C  RP_NP RA_NPM V_PAPNPM P  N_ASM  V_PPI1P    P  N_ASM 

 hina kai hE   zOE  tou  iEsou phanerOthE en  tE   thnEtE sarki hEmOn 
 hina kai ho   zOE  ho   *PN* phaneroO  heis ho   thnEtos sarx egO  
 C  D  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM V_APS3S  P  RA_DSF A_DSF  N_DSF RP_GP 

2co:4:12 hOste ho   thanatos en  hEmin energeitai hE   de zOE  en  humin 
     hOste ho   thanatos heis egO  energeO  ho   de zOE  heis su  
     C   RA_NSM N_NSM  P  RP_DP V_PMI3S  RA_NSF C N_NSF P  RP_DP 

2co:4:13 echontes de to   auto pneuma tEs  pisteOs kata to   gegrammenon 
     echO   de ho   autos pneuma ho   pistis kata ho   graphO   
     V_PAPNPM C RA_ASN A_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF  P  RA_ASN V_XPPASN  

 episteusa dio elalEsa kai hEmeis pisteuomen dio kai laloumen 
 pisteuO  dio laleO  kai egO  pisteuO  dio kai laleO  
 V_AAI1S  C  V_AAI1S D  RP_NP V_PAI1P  C  D  V_PAI1P 

2co:4:14 eidotes hoti ho   egeiras ton  kurion iEsoun kai hEmas sun iEsou 
     oida   hoti ho   egeirO  ho   kurios *PN*  kai egO  sun *PN* 
     V_XAPNPM C  RA_NSM V_AAPNSM RA_ASM N_ASM N_ASM D  RP_AP P  N_DSM 

 egerei kai parastEsei sun humin 
 egeirO kai paristEmi sun su  
 V_FAI3S C  V_FAI3S  P  RP_DP 

2co:4:15 ta   gar panta di humas hina hE   charis pleonasasa dia tOn  
     ho   gar pas  dia su  hina ho   charis pleonazO  dia ho   
     RA_NPN C  A_NPN P  RP_AP C  RA_NSF N_NSF V_AAPNSF  P  RA_GPM 

 pleionOn tEn  eucharistian perisseusE eis tEn  doxan tou  theou 
 polus  ho   eucharistia perisseuO heis ho   doxa ho   theos 
 A_GPMC  RA_ASF N_ASF    V_AAS3S  P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM 

2co:4:16 dio ouk egkakoumen all ei kai ho   exO hEmOn anthrOpos 
     dio ou egkakeO  alla ei kai ho   echO egO  anthrOpos 
     C  D  V_PAI1P  C  C D  RA_NSM D  RP_GP N_NSM   

 diaphtheiretai all ho   esO hEmOn anakainoutai hEmera kai hEmera 
 diaphtheirO  alla ho   esO egO  anakainoO  hEmera kai hEmera 
 V_PPI3S    C  RA_NSM D  RP_GP V_PPI3S   N_DSF C  N_DSF 

2co:4:17 to   gar parautika elaphron tEs  thlipseOs hEmOn kath huperbolEn 
     ho   gar parautika elaphros ho   thlipsis egO  kata huperbolE 
     RA_NSN C  D     A_NSN  RA_GSF N_GSF   RP_GP P  N_ASF   

 eis huperbolEn aiOnion baros doxEs katergazetai hEmin 
 heis huperbolE aiOnios baros doxa katergazomai egO  
 P  N_ASF   A_ASN  N_ASN N_GSF V_PMI3S   RP_DP 

2co:4:18 mE skopountOn hEmOn ta   blepomena alla ta   mE blepomena ta   
     mE skopeO   egO  ho   blepO   alla ho   mE blepO   ho   
     D V_PAPGPM  RP_GP RA_APN V_PPPAPN C  RA_APN D V_PPPAPN RA_NPN 

 gar blepomena proskaira ta   de mE blepomena aiOnia 
 gar blepO   proskairos ho   de mE blepO   aiOnios 
 C  V_PPPNPN A_NPN   RA_NPN C D V_PPPNPN A_NPN  


Help and Acknowledgements