Help and Acknowledgements


2co:3:1 archometha palin heautous sunistanein E mE chrEzomen hOs tines 
    archO   palin heautou sunistEmi  E mE chrEzO  hOs tis  
    V_PMI1P  D   RP_APM  V_PAN    C X V_PAI1P  C  RI_NPM 

 sustatikOn epistolOn pros humas E ex humOn 
 sustatikos epistolE pros su  E hex su  
 A_GPF   N_GPF   P  RP_AP C P  RP_GP 

2co:3:2 hE   epistolE hEmOn humeis este  eggegrammenE en  tais  kardiais 
    ho   epistolE egO  su   eimi  eggraphO   heis ho   kardia  
    RA_NSF N_NSF  RP_GP RP_NP V_PAI2P V_XPPNSF   P  RA_DPF N_DPF  

 hEmOn ginOskomenE kai anaginOskomenE hupo pantOn anthrOpOn 
 egO  ginomai   kai anaginOskO   hupo pas  anthrOpos 
 RP_GP V_PPPNSF  C  V_PPPNSF    P  A_GPM N_GPM   

2co:3:3 phaneroumenoi hoti este  epistolE christou diakonEtheisa huph hEmOn 
    phaneroO   hoti eimi  epistolE *PN*   diakoneO   hupo egO  
    V_PPPNPM   C  V_PAI2P N_NSF  N_GSM  V_APPNSF   P  RP_GP 

 eggegrammenE ou melani alla pneumati theou zOntos  ouk en  plaxin lithinais 
 eggraphO   ou melas alla pneuma  theos zaO   ou heis plax  lithinos 
 V_XPPNSF   D A_DSN C  N_DSN  N_GSM V_PAPGSM D  P  N_DPF A_DPF   

 all en  plaxin kardiais sarkinais 
 alla heis plax  kardia  sarkinos 
 C  P  N_DPF N_DPF  A_DPF   

2co:3:4 pepoithEsin de toiautEn echomen dia tou  christou pros ton  theon 
    pepoithEsis de toioutos echO  dia ho   *PN*   pros ho   theos 
    N_ASF    C RD_ASF  V_PAI1P P  RA_GSM N_GSM  P  RA_ASM N_ASM 

2co:3:5 ouch hoti aph heautOn hikanoi esmen  logisasthai ti   hOs ex 
    ou  hoti apo heautou hikanos eimi  logizomai  tis  hOs hex 
    D  C  P  RP_GPM A_NPM  V_PAI1P V_AMN    RI_ASN C  P  

 heautOn all hE   hikanotEs hEmOn ek tou  theou 
 heautou alla ho   hikanotEs egO  ek ho   theos 
 RP_GPM C  RA_NSF N_NSF   RP_GP P RA_GSM N_GSM 

2co:3:6 hos  kai hikanOsen hEmas diakonous kainEs diathEkEs ou grammatos alla 
    hos  kai hikanoO  egO  diakonos kainos diathEkE ou gramma  alla 
    RR_NSM D  V_AAI3S  RP_AP N_APM   A_GSF N_GSF   D N_GSN   C  

 pneumatos to   gar gramma apoktennei to   de pneuma zOopoiei 
 pneuma  ho   gar gramma apokteinO ho   de pneuma zOopoieO 
 N_GSN   RA_NSN C  N_NSN V_PAI3S  RA_NSN C N_NSN V_PAI3S 

2co:3:7 ei de hE   diakonia tou  thanatou en  grammasin entetupOmenE 
    ei de ho   diakonia ho   thanatos heis gramma  entupoO   
    C C RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM  P  N_DPN   V_XPPNSF   

 lithois egenEthE en  doxE hOste mE dunasthai atenisai tous  huious israEl 
 lithos ginomai heis doxa hOste mE dunamai  atenizO ho   huios *PN*  
 N_DPM  V_API3S P  N_DSF C   D V_PMN   V_AAN  RA_APM N_APM N_GSM 

 eis to   prosOpon mOuseOs dia tEn  doxan tou  prosOpou autou tEn  
 heis ho   prosOpon *PN*  dia ho   doxa ho   prosOpon autos ho   
 P  RA_ASN N_ASN  N_GSM  P  RA_ASF N_ASF RA_GSN N_GSN  RP_GSM RA_ASF 

 katargoumenEn 
 katargeO   
 V_PPPASF   

2co:3:8 pOs ouchi mallon hE   diakonia tou  pneumatos estai  en  doxE 
    pOs ou  mallon ho   diakonia ho   pneuma  eimi  heis doxa 
    D  D   D   RA_NSF N_NSF  RA_GSN N_GSN   V_FMI3S P  N_DSF 

2co:3:9 ei gar tE   diakonia tEs  katakriseOs doxa pollO mallon perisseuei 
    ei gar ho   diakonia ho   katakrisis doxa polus mallon perisseuO 
    C C  RA_DSF N_DSF  RA_GSF N_GSF    N_NSF A_DSN D   V_PAI3S  

 hE   diakonia tEs  dikaiosunEs doxE 
 ho   diakonia ho   dikaiosunE doxa 
 RA_NSF N_NSF  RA_GSF N_GSF    N_DSF 

2co:3:10 kai gar ou dedoxastai to   dedoxasmenon en  toutO tO   merei 
     kai gar ou doxazO   ho   doxazO    heis houtos ho   meros 
     D  C  D V_XPI3S  RA_NSN V_XPPNSN   P  RD_DSN RA_DSN N_DSN 

 heineken tEs  huperballousEs doxEs 
 heneka  ho   huperballO   doxa 
 P    RA_GSF V_PAPGSF    N_GSF 

2co:3:11 ei gar to   katargoumenon dia doxEs pollO mallon to   menon  
     ei gar ho   katargeO   dia doxa polus mallon ho   menO   
     C C  RA_NSN V_PPPNSN   P  N_GSF A_DSN D   RA_NSN V_PAPNSN 

 en  doxE 
 heis doxa 
 P  N_DSF 

2co:3:12 echontes oun toiautEn elpida pollE parrEsia chrOmetha 
     echO   oun toioutos elpis polus parrEsia chraomai 
     V_PAPNPM C  RD_ASF  N_ASF A_DSF N_DSF  V_PMI1P  

2co:3:13 kai ou kathaper mOusEs etithei kalumma epi to   prosOpon autou pros 
     kai ou kathaper *PN*  tithEmi kalumma epi ho   prosOpon autos pros 
     C  D C    N_NSM V_IAI3S N_ASN  P  RA_ASN N_ASN  RP_GSM P  

 to   mE atenisai tous  huious israEl eis to   telos tou  
 ho   mE atenizO ho   huios *PN*  heis ho   telos ho   
 RA_ASN D V_AAN  RA_APM N_APM N_GSM P  RA_ASN N_ASN RA_GSN 

 katargoumenou 
 katargeO   
 V_PPPGSN   

2co:3:14 alla epOrOthE ta   noEmata autOn achri gar tEs  sEmeron hEmeras 
     alla pOroO  ho   noEma  autos achri gar ho   sEmeron hEmera 
     C  V_API3S RA_NPN N_NPN  RP_GPM P   C  RA_GSF D    N_GSF  

 to   auto kalumma epi tE   anagnOsei tEs  palaias diathEkEs menei  mE 
 ho   autos kalumma epi ho   anagnOsis ho   palaios diathEkE menO  mE 
 RA_NSN A_NSN N_NSN  P  RA_DSF N_DSF   RA_GSF A_GSF  N_GSF   V_PAI3S D 

 anakaluptomenon hoti en  christO katargeitai 
 anakaluptO   hoti heis *PN*  katargeO  
 V_PPPNSN    C  P  N_DSM  V_PPI3S   

2co:3:15 all heOs sEmeron hEnika an anaginOskEtai mOusEs kalumma epi tEn  
     alla heOs sEmeron hEnika an anaginOskO  *PN*  kalumma epi ho   
     C  P  D    C   X V_PPS3S    N_NSM N_NSN  P  RA_ASF 

 kardian autOn keitai 
 kardia autos keimai 
 N_ASF  RP_GPM V_PMI3S 

2co:3:16 hEnika de ean epistrepsE pros kurion periaireitai to   kalumma 
     hEnika de ean epistrephO pros kurios periaireO  ho   kalumma 
     C   C X  V_AAS3S  P  N_ASM V_PPI3S   RA_NSN N_NSN  

2co:3:17 ho   de kurios to   pneuma estin  hou de to   pneuma kuriou 
     ho   de kurios ho   pneuma eimi  hou de ho   pneuma kurios 
     RA_NSM C N_NSM RA_NSN N_NSN V_PAI3S C  C RA_NSN N_NSN N_GSM 

 eleutheria 
 eleutheria 
 N_NSF   

2co:3:18 hEmeis de pantes anakekalummenO prosOpO tEn  doxan kuriou 
     egO  de pas  anakaluptO   prosOpon ho   doxa kurios 
     RP_NP C A_NPM V_XPPDSN    N_DSN  RA_ASF N_ASF N_GSM 

 katoptrizomenoi tEn  autEn  eikona metamorphoumetha apo doxEs eis doxan 
 katoptrizomai  ho   heautou eikOn metamorphoomai  apo doxa heis doxa 
 V_PMPNPM    RA_ASF A_ASF  N_ASF V_PPI1P     P  N_GSF P  N_ASF 

 kathaper apo kuriou pneumatos 
 kathaper apo kurios pneuma  
 C    P  N_GSM N_GSN   


Help and Acknowledgements