Help and Acknowledgements


2co:2:1 ekrina gar emautO touto to   mE palin en  lupE pros humas 
    krinO  gar emautou houtos ho   mE palin heis lupE pros su  
    V_AAI1S C  RP_DSM RD_ASN RA_ASN D D   P  N_DSF P  RP_AP 

 elthein 
 erchomai 
 V_AAN  

2co:2:2 ei gar egO  lupO  humas kai tis  ho   euphrainOn me  ei mE 
    ei gar egO  lupeO  su  kai tis  ho   euphrainO egO  ei mE 
    C C  RP_NS V_PAI1S RP_AP D  RI_NSM RA_NSM V_PAPNSM  RP_AS C D 

 ho   lupoumenos ex emou 
 ho   lupeO   hex egO  
 RA_NSM V_PPPNSM  P  RP_GS 

2co:2:3 kai egrapsa touto auto hina mE elthOn  lupEn schO  aph hOn  
    kai graphO houtos autos hina mE erchomai lupE echO  apo hos  
    C  V_AAI1S RD_ASN A_ASN C  D V_AAPNSM N_ASF V_AAS1S P  RR_GPM 

 edei  me  chairein pepoithOs epi pantas humas hoti hE   emE  chara 
 esthiO egO  chairO  peithO  epi pas  su  hoti ho   emos chara 
 V_IAI3S RP_AS V_PAN  V_XAPNSM P  A_APM RP_AP C  RA_NSF A_NSF N_NSF 

 pantOn humOn estin  
 pas  su  eimi  
 A_GPM RP_GP V_PAI3S 

2co:2:4 ek gar pollEs thlipseOs kai sunochEs kardias egrapsa humin dia pollOn 
    ek gar polus thlipsis kai sunochE kardia graphO su  dia polus 
    P C  A_GSF N_GSF   C  N_GSF  N_GSF  V_AAI1S RP_DP P  A_GPN 

 dakruOn ouch hina lupEthEte alla tEn  agapEn hina gnOte  hEn  echO  
 dakruon ou  hina lupeO   alla ho   agapE hina ginOskO eimi  echO  
 N_GPN  D  C  V_APS2P  C  RA_ASF N_ASF C  V_AAS2P RR_ASF V_PAI1S 

 perissoterOs eis humas 
 perissoterOs heis su  
 D      P  RP_AP 

2co:2:5 ei de tis  lelupEken ouk eme  lelupEken alla apo merous hina mE 
    ei de tis  lupeO   ou egO  lupeO   alla apo meros hina mE 
    C C RI_NSM V_XAI3S  D  RP_AS V_XAI3S  C  P  N_GSN C  D 

 epibarO pantas humas 
 epibareO pas  su  
 V_PAS1S A_APM RP_AP 

2co:2:6 hikanon tO   toioutO hE   epitimia hautE hE   hupo tOn  
    hikanos ho   toioutos ho   epitimia autos ho   hupo ho   
    A_NSN  RA_DSM RD_DSM  RA_NSF N_NSF  RD_NSF RA_NSF P  RA_GPM 

 pleionOn 
 polus  
 A_GPMC  

2co:2:7 hOste tounantion mallon humas charisasthai kai parakalesai mE pOs 
    hOste tounantion mallon su  charizomai  kai parakaleO  mE pOs 
    C   RA_ASN   D   RP_AP V_AMN    C  V_AAN    C D  

 tE   perissotera lupE katapothE ho   toioutos 
 ho   perissoteros lupE katapinO ho   toioutos 
 RA_DSF A_DSFC    N_DSF V_APS3S  RA_NSM RD_NSM  

2co:2:8 dio parakalO humas kurOsai eis auton agapEn 
    dio parakaleO su  kuroO  heis autos agapE 
    C  V_PAI1S  RP_AP V_AAN  P  RP_ASM N_ASF 

2co:2:9 eis touto gar kai egrapsa hina gnO   tEn  dokimEn humOn ei eis 
    heis houtos gar kai graphO hina ginOskO ho   dokimE su  ei heis 
    P  RD_ASN C  D  V_AAI1S C  V_AAS1S RA_ASF N_ASF  RP_GP C P  

 panta hupEkooi este  
 pas  hupEkoos eimi  
 A_APN A_NPM  V_PAI2P 

2co:2:10 hO   de ti   charizesthe kagO kai gar egO  ho   kecharismai ei 
     hos  de tis  charizomai kagO kai gar egO  hos  charizomai ei 
     RR_DSM C RI_ASN V_PMI2P   D  D  C  RP_NS RR_ASN V_XMI1S   C 

 ti   kecharismai di humas en  prosOpO christou 
 tis  charizomai dia su  heis prosOpon *PN*   
 RI_ASN V_XMI1S   P  RP_AP P  N_DSN  N_GSM  

2co:2:11 hina mE pleonektEthOmen hupo tou  satana ou gar autou ta   
     hina mE pleonekteO   hupo ho   *PN*  ou gar autos ho   
     C  D V_APS1P     P  RA_GSM N_GSM D C  RP_GSM RA_APN 

 noEmata agnooumen 
 noEma  agnoeO  
 N_APN  V_PAI1P  

2co:2:12 elthOn  de eis tEn  trOada eis to   euaggelion tou  christou 
     erchomai de heis ho   *PN*  heis ho   euaggelion ho   *PN*   
     V_AAPNSM C P  RA_ASF N_ASF P  RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM  

 kai thuras moi  aneOgmenEs en  kuriO 
 kai thura egO  anoigO   heis kurios 
 C  N_GSF RP_DS V_XPPGSF  P  N_DSM 

2co:2:13 ouk eschEka anesin tO   pneumati mou  tO   mE heurein me  
     ou echO  anesis ho   pneuma  egO  ho   mE heuriskO egO  
     D  V_XAI1S N_ASF RA_DSN N_DSN  RP_GS RA_DSN D V_AAN  RP_AS 

 titon ton  adelphon mou  alla apotaxamenos autois exElthon  eis 
 *PN* ho   adelphos egO  alla apotassomai autos exerchomai heis 
 N_ASM RA_ASM N_ASM  RP_GS C  V_AMPNSM   RP_DPM V_AAI1S  P  

 makedonian 
 *PN*    
 N_ASF   

2co:2:14 tO   de theO charis tO   pantote thriambeuonti hEmas en  tO   
     ho   de theos charis ho   pantote thriambeuO  egO  heis ho   
     RA_DSM C N_DSM N_NSF RA_DSM D    V_PAPDSM   RP_AP P  RA_DSM 

 christO kai tEn  osmEn tEs  gnOseOs autou phanerounti di hEmOn en  
 *PN*  kai ho   osmE ho   gnOsis autos phaneroO  dia egO  heis 
 N_DSM  C  RA_ASF N_ASF RA_GSF N_GSF  RP_GSM V_PAPDSM  P  RP_GP P  

 panti topO 
 pas  topos 
 A_DSM N_DSM 

2co:2:15 hoti christou euOdia esmen  tO   theO en  tois  sOzomenois kai 
     hoti *PN*   euOdia eimi  ho   theos heis ho   sOzO    kai 
     C  N_GSM  N_NSF V_PAI1P RA_DSM N_DSM P  RA_DPM V_PPPDPM  C  

 en  tois  apollumenois 
 heis ho   apollumi   
 P  RA_DPM V_PMPDPM   

2co:2:16 hois  men osmE ek thanatou eis thanaton hois  de osmE ek zOEs 
     hos  men osmE ek thanatos heis thanatos hos  de osmE ek zOE  
     RR_DPM C  N_NSF P N_GSM  P  N_ASM  RR_DPM C N_NSF P N_GSF 

 eis zOEn kai pros tauta tis  hikanos 
 heis zOE  kai pros houtos tis  hikanos 
 P  N_ASF C  P  RD_APN RI_NSM A_NSM  

2co:2:17 ou gar esmen  hOs hoi  polloi kapEleuontes ton  logon tou  
     ou gar eimi  hOs ho   polus kapEleuO   ho   logos ho   
     D C  V_PAI1P C  RA_NPM A_NPM V_PAPNPM   RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 theou all hOs ex eilikrineias all hOs ek theou katenanti theou en  
 theos alla hOs hex eilikrineia alla hOs ek theos katenanti theos heis 
 N_GSM C  C  P  N_GSF    C  C  P N_GSM P     N_GSM P  

 christO laloumen 
 *PN*  laleO  
 N_DSM  V_PAI1P 


Help and Acknowledgements