Help and Acknowledgements


2co:1:1 paulos apostolos christou iEsou dia thelEmatos theou kai timotheos 
    *PN*  apostolos *PN*   *PN* dia thelEma  theos kai *PN*   
    N_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM P  N_GSN   N_GSM C  N_NSM   

 ho   adelphos tE   ekklEsia tou  theou tE   ousE   en  korinthO 
 ho   adelphos ho   ekklEsia ho   theos ho   eimi   heis *PN*   
 RA_NSM N_NSM  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM RA_DSF V_PAPDSF P  N_DSF  

 sun tois  hagiois pasin tois  ousin  en  holE tE   achaia 
 sun ho   hagios pas  ho   eimi   heis holos ho   *PN*  
 P  RA_DPM A_DPM  A_DPM RA_DPM V_PAPDPM P  A_DSF RA_DSF N_DSF 

2co:1:2 charis humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou 
    charis su  kai eirEnE apo theos patEr egO  kai kurios *PN* 
    N_NSF RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

2co:1:3 eulogEtos ho   theos kai patEr tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
    eulogEtos ho   theos kai patEr ho   kurios egO  *PN* *PN*   
    A_NSM   RA_NSM N_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

 ho   patEr tOn  oiktirmOn kai theos pasEs paraklEseOs 
 ho   patEr ho   oiktirmOn kai theos pas  paraklEsis 
 RA_NSM N_NSM RA_GPM N_GPM   C  N_NSM A_GSF N_GSF    

2co:1:4 ho   parakalOn hEmas epi pasE tE   thlipsei hEmOn eis to   
    ho   parakaleO egO  epi pas  ho   thlipsis egO  heis ho   
    RA_NSM V_PAPNSM RP_AP P  A_DSF RA_DSF N_DSF  RP_GP P  RA_ASN 

 dunasthai hEmas parakalein tous  en  pasE thlipsei dia tEs  paraklEseOs 
 dunamai  egO  parakaleO ho   heis pas  thlipsis dia ho   paraklEsis 
 V_PMN   RP_AP V_PAN   RA_APM P  A_DSF N_DSF  P  RA_GSF N_GSF    

 hEs  parakaloumetha autoi hupo tou  theou 
 eimi  parakaleO   autos hupo ho   theos 
 RR_GSF V_PPI1P    RP_NPM P  RA_GSM N_GSM 

2co:1:5 hoti kathOs perisseuei ta   pathEmata tou  christou eis hEmas 
    hoti kathOs perisseuO ho   pathEma  ho   *PN*   heis egO  
    C  C   V_PAI3S  RA_NPN N_NPN   RA_GSM N_GSM  P  RP_AP 

 houtOs dia tou  christou perisseuei kai hE   paraklEsis hEmOn 
 houtO dia ho   *PN*   perisseuO kai ho   paraklEsis egO  
 D   P  RA_GSM N_GSM  V_PAI3S  D  RA_NSF N_NSF   RP_GP 

2co:1:6 eite de thlibometha huper tEs  humOn paraklEseOs kai sOtErias eite 
    eimi de thlibO   huper ho   su  paraklEsis kai sOtEria eimi 
    C  C V_PPI1P   P   RA_GSF RP_GP N_GSF    C  N_GSF  C  

 parakaloumetha huper tEs  humOn paraklEseOs tEs  energoumenEs en  
 parakaleO   huper ho   su  paraklEsis ho   energeO   heis 
 V_PPI1P    P   RA_GSF RP_GP N_GSF    RA_GSF V_PMPGSF   P  

 hupomonE tOn  autOn pathEmatOn hOn  kai hEmeis paschomen 
 hupomonE ho   autos pathEma  hos  kai egO  paschO  
 N_DSF  RA_GPN A_GPN N_GPN   RR_GPN D  RP_NP V_PAI1P  

2co:1:7 kai hE   elpis hEmOn bebaia huper humOn eidotes hoti hOs koinOnoi 
    kai ho   elpis egO  bebaios huper su  oida   hoti hOs koinOnos 
    C  RA_NSF N_NSF RP_GP A_NSF  P   RP_GP V_XAPNPM C  C  N_NPM  

 este  tOn  pathEmatOn houtOs kai tEs  paraklEseOs 
 eimi  ho   pathEma  houtO kai ho   paraklEsis 
 V_PAI2P RA_GPN N_GPN   D   D  RA_GSF N_GSF    

2co:1:8 ou gar thelomen humas agnoein adelphoi huper tEs  thlipseOs hEmOn 
    ou gar thelO  su  agnoeO adelphos huper ho   thlipsis egO  
    D C  V_PAI1P RP_AP V_PAN  N_VPM  P   RA_GSF N_GSF   RP_GP 

 tEs  genomenEs en  tE   asia hoti kath huperbolEn huper dunamin 
 ho   ginomai  heis ho   *PN* hoti kata huperbolE huper dunamis 
 RA_GSF V_AMPGSF P  RA_DSF N_DSF C  P  N_ASF   P   N_ASF  

 ebarEthEmen hOste exaporEthEnai hEmas kai tou  zEn  
 bareO    hOste exaporeomai  egO  kai ho   zaO  
 V_API1P   C   V_APN     RP_AP D  RA_GSN V_PAN 

2co:1:9 alla autoi en  heautois to   apokrima tou  thanatou eschEkamen 
    alla autos heis heautou ho   apokrima ho   thanatos echO    
    C  RP_NPM P  RP_DPM  RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM  V_XAI1P  

 hina mE pepoithotes Omen  eph heautois all epi tO   theO tO   
 hina mE peithO   eimi  epi heautou alla epi ho   theos ho   
 C  D V_XAPNPM  V_PAS1P P  RP_DPM  C  P  RA_DSM N_DSM RA_DSM 

 egeironti tous  nekrous 
 egeirO  ho   nekros 
 V_PAPDSM RA_APM A_APM  

2co:1:10 hos  ek tElikoutou thanatou errusato hEmas kai rhusetai eis hon  
     hos  ek tElikoutos thanatos rhuomai egO  kai rhuomai heis eimi  
     RR_NSM P RD_GSM   N_GSM  V_AMI3S RP_AP C  V_FMI3S P  RR_ASM 

 Elpikamen [hoti] kai eti rhusetai 
 elpizO  hoti  kai eti rhuomai 
 V_XAI1P  C   D  D  V_FMI3S 

2co:1:11 sunupourgountOn kai humOn huper hEmOn tE   deEsei hina ek pollOn 
     sunupourgeO   kai su  huper egO  ho   deEsis hina ek polus 
     V_PAPGPM    D  RP_GP P   RP_GP RA_DSF N_DSF C  P A_GPN 

 prosOpOn to   eis hEmas charisma dia pollOn eucharistEthE huper hEmOn 
 prosOpon ho   heis egO  charisma dia polus eucharisteO  huper egO  
 N_GPN  RA_NSN P  RP_AP N_NSN  P  A_GPM V_APS3S    P   RP_GP 

2co:1:12 hE   gar kauchEsis hEmOn hautE estin  to   marturion tEs  
     ho   gar kauchEsis egO  autos eimi  ho   marturion ho   
     RA_NSF C  N_NSF   RP_GP RD_NSF V_PAI3S RA_NSN N_NSN   RA_GSF 

 suneidEseOs hEmOn hoti en  haplotEti kai eilikrineia tou  theou [kai] ouk 
 suneidEsis egO  hoti heis haplotEs kai eilikrineia ho   theos kai  ou 
 N_GSF    RP_GP C  P  N_DSF   C  N_DSF    RA_GSM N_GSM C   D  

 en  sophia sarkikE all en  chariti theou anestraphEmen en  tO   kosmO 
 heis sophia sarkikos alla heis charis theos anastrephO  heis ho   kosmos 
 P  N_DSF A_DSF  C  P  N_DSF  N_GSM V_API1P    P  RA_DSM N_DSM 

 perissoterOs de pros humas 
 perissoterOs de pros su  
 D      C P  RP_AP 

2co:1:13 ou gar alla graphomen humin all E ha   anaginOskete E kai 
     ou gar allos graphO  su  alla E hos  anaginOskO  E kai 
     D C  A_APN V_PAI1P  RP_DP C  C RR_APN V_PAI2P   C D  

 epiginOskete elpizO de hoti heOs telous epignOsesthe 
 epiginOskO  elpizO de hoti heOs telos epiginOskO  
 V_PAI2P   V_PAI1S C C  P  N_GSN V_FMI2P   

2co:1:14 kathOs kai epegnOte  hEmas apo merous hoti kauchEma humOn esmen  
     kathOs kai epiginOskO egO  apo meros hoti kauchEma su  eimi  
     C   D  V_AAI2P  RP_AP P  N_GSN C  N_NSN  RP_GP V_PAI1P 

 kathaper kai humeis hEmOn en  tE   hEmera tou  kuriou [hEmOn] iEsou 
 kathaper kai su   egO  heis ho   hEmera ho   kurios egO   *PN* 
 C    D  RP_NP RP_GP P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM RP_GP  N_GSM 

2co:1:15 kai tautE tE   pepoithEsei eboulomEn proteron pros humas elthein 
     kai houtos ho   pepoithEsis boulomai proteros pros su  erchomai 
     C  RD_DSF RA_DSF N_DSF    V_IMI1S  A_ASNC  P  RP_AP V_AAN  

 hina deuteran charin schEte 
 hina deuteros charis echO  
 C  A_ASF  N_ASF V_AAS2P 

2co:1:16 kai di humOn dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias 
     kai dia su  dierchomai heis *PN*    kai palin apo *PN*    
     C  P  RP_GP V_AAN   P  N_ASF   C  D   P  N_GSF   

 elthein pros humas kai huph humOn propemphthEnai eis tEn  ioudaian 
 erchomai pros su  kai hupo su  propempO    heis ho   *PN*   
 V_AAN  P  RP_AP C  P  RP_GP V_APN     P  RA_ASF N_ASF  

2co:1:17 touto oun boulomenos mEti ara tE   elaphria echrEsamEn E ha   
     houtos oun boulomai  mEti ara ho   elaphria chraomai  E hos  
     RD_ASN C  V_PMPNSM  X  C  RA_DSF N_DSF  V_AMI1S  C RR_APN 

 bouleuomai kata sarka bouleuomai hina E    par emoi to   nai nai kai 
 bouleuomai kata sarx bouleuomai hina eimi  para egO  ho   nai nai kai 
 V_PMI1S  P  N_ASF V_PMI1S  C  V_PAS3S P  RP_DS RA_NSN X  X  C  

 to   ou ou 
 ho   ou ou 
 RA_NSN X X 

2co:1:18 pistos de ho   theos hoti ho   logos hEmOn ho   pros humas ouk 
     pistos de ho   theos hoti ho   logos egO  ho   pros su  ou 
     A_NSM C RA_NSM N_NSM C  RA_NSM N_NSM RP_GP RA_NSM P  RP_AP D  

 estin  nai kai ou 
 eimi  nai kai ou 
 V_PAI3S X  C  X 

2co:1:19 ho   tou  theou gar huios iEsous christos ho   en  humin di 
     ho   ho   theos gar huios *PN*  *PN*   ho   heis su  dia 
     RA_NSM RA_GSM N_GSM C  N_NSM N_NSM N_NSM  RA_NSM P  RP_DP P  

 hEmOn kEruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai 
 egO  kErussO   dia egO  kai *PN*   kai *PN*   ou ginomai nai kai 
 RP_GP V_APPNSM  P  RP_GS C  N_GSM   C  N_GSM   D  V_AMI3S X  C  

 ou alla nai en  autO  gegonen 
 ou alla nai heis autos ginomai 
 X C  X  P  RP_DSM V_XAI3S 

2co:1:20 hosai gar epaggeliai theou en  autO  to   nai dio kai di autou 
     hosos gar epaggelia theos heis autos ho   nai dio kai dia autos 
     RR_NPF C  N_NPF   N_GSM P  RP_DSM RA_NSN X  C  D  P  RP_GSM 

 to   amEn tO   theO pros doxan di hEmOn 
 ho   amEn ho   theos pros doxa dia egO  
 RA_NSN X  RA_DSM N_DSM P  N_ASF P  RP_GP 

2co:1:21 ho   de bebaiOn hEmas sun humin eis christon kai chrisas hEmas 
     ho   de bebaioO egO  sun su  heis *PN*   kai chriO  egO  
     RA_NSM C V_PAPNSM RP_AP P  RP_DP P  N_ASM  C  V_AAPNSM RP_AP 

 theos 
 theos 
 N_NSM 

2co:1:22 ho   kai sphragisamenos hEmas kai dous   ton  arrabOna tou  
     ho   kai sphragizO   egO  kai didOmi  ho   arrabOn ho   
     RA_NSM C  V_AMPNSM    RP_AP C  V_AAPNSM RA_ASM N_ASM  RA_GSN 

 pneumatos en  tais  kardiais hEmOn 
 pneuma  heis ho   kardia  egO  
 N_GSN   P  RA_DPF N_DPF  RP_GP 

2co:1:23 egO  de martura ton  theon epikaloumai epi tEn  emEn psuchEn 
     egO  de martus ho   theos epikaleO  epi ho   emos psuchE 
     RP_NS C N_ASM  RA_ASM N_ASM V_PMI1S   P  RA_ASF A_ASF N_ASF  

 hoti pheidomenos humOn ouketi Elthon  eis korinthon 
 hoti pheidomai  su  ouketi erchomai heis *PN*   
 C  V_PMPNSM  RP_GP D   V_AAI1S P  N_ASF   

2co:1:24 ouch hoti kurieuomen humOn tEs  pisteOs alla sunergoi esmen  tEs  
     ou  hoti kurieuO  su  ho   pistis alla sunergos eimi  ho   
     D  C  V_PAI1P  RP_GP RA_GSF N_GSF  C  A_NPM  V_PAI1P RA_GSF 

 charas humOn tE   gar pistei hestEkate 
 chara su  ho   gar pistis histEmi  
 N_GSF RP_GP RA_DSF C  N_DSF V_XAI2P  


Help and Acknowledgements