Help and Acknowledgements


2co:13:1 triton touto erchomai pros humas epi stomatos duo  marturOn kai 
     tritos houtos erchomai pros su  epi stoma  duo  martus  kai 
     A_ASN RD_ASN V_PMI1S P  RP_AP P  N_GSN  A_GPM N_GPM  C  

 triOn stathEsetai pan  rhEma 
 treis histEmi   pas  rhEma 
 A_GPM V_FPI3S   A_NSN N_NSN 

2co:13:2 proeirEka kai prolegO hOs parOn  to   deuteron kai apOn   nun 
     prolegO  kai prolegO hOs pareimi ho   deuteros kai apeimi  nun 
     V_XAI1S  C  V_PAI1S C  V_PAPNSM RA_ASN A_ASN  C  V_PAPNSM D  

 tois  proEmartEkosin kai tois  loipois pasin hoti ean elthO  eis to   
 ho   proamartanO  kai ho   loipos pas  hoti ean erchomai heis ho   
 RA_DPM V_XAPDPM    C  RA_DPM A_DPM  A_DPM C  C  V_AAS1S P  RA_ASN 

 palin ou pheisomai 
 palin ou pheidomai 
 D   D V_FMI1S  

2co:13:3 epei dokimEn zEteite tou  en  emoi lalountos christou hos  eis 
     epei dokimE zEteO  ho   heis egO  laleO   *PN*   hos  heis 
     C  N_ASF  V_PAI2P RA_GSM P  RP_DS V_PAPGSM N_GSM  RR_NSM P  

 humas ouk asthenei alla dunatei en  humin 
 su  ou astheneO alla dunateO heis su  
 RP_AP D  V_PAI3S C  V_PAI3S P  RP_DP 

2co:13:4 kai gar estaurOthE ex astheneias alla zE   ek dunameOs theou kai 
     kai gar stauroO  hex astheneia alla zaO   ek dunamis theos kai 
     D  C  V_API3S  P  N_GSF   C  V_PAI3S P N_GSF  N_GSM D  

 gar hEmeis asthenoumen en  autO  alla zEsomen sun autO  ek dunameOs theou 
 gar egO  astheneO  heis autos alla zaO   sun autos ek dunamis theos 
 C  RP_NP V_PAI1P   P  RP_DSM C  V_FAI1P P  RP_DSM P N_GSF  N_GSM 

 eis humas 
 heis su  
 P  RP_AP 

2co:13:5 heautous peirazete ei este  en  tE   pistei heautous dokimazete E 
     heautou peirazO  ei eimi  heis ho   pistis heautou dokimazO  E 
     RP_APM  V_PAD2P  X V_PAI2P P  RA_DSF N_DSF RP_APM  V_PAD2P  C 

 ouk epiginOskete heautous hoti iEsous christos en  humin ei mEti adokimoi 
 ou epiginOskO  heautou hoti *PN*  *PN*   heis su  ei mEti adokimos 
 D  V_PAI2P   RP_APM  C  N_NSM N_NSM  P  RP_DP C X  A_NPM  

 este  
 eimi  
 V_PAI2P 

2co:13:6 elpizO de hoti gnOsesthe hoti hEmeis ouk esmen  adokimoi 
     elpizO de hoti ginOskO  hoti egO  ou eimi  adokimos 
     V_PAI1S C C  V_FMI2P  C  RP_NP D  V_PAI1P A_NPM  

2co:13:7 euchometha de pros ton  theon mE poiEsai humas kakon mEden ouch 
     euchomai  de pros ho   theos mE poieO  su  kakos mEdeis ou  
     V_PMI1P  C P  RA_ASM N_ASM D V_AAN  RP_AP A_ASN A_ASN D  

 hina hEmeis dokimoi phanOmen all hina humeis to   kalon poiEte hEmeis de 
 hina egO  dokimos phainO  alla hina su   ho   kalos poieO  egO  de 
 C  RP_NP A_NPM  V_APS1P C  C  RP_NP RA_ASN A_ASN V_PAS2P RP_NP C 

 hOs adokimoi Omen  
 hOs adokimos eimi  
 C  A_NPM  V_PAS1P 

2co:13:8 ou gar dunametha ti   kata tEs  alEtheias alla huper tEs  
     ou gar dunamai  tis  kata ho   alEtheia alla huper ho   
     D C  V_PMI1P  RI_ASN P  RA_GSF N_GSF   C  P   RA_GSF 

 alEtheias 
 alEtheia 
 N_GSF   

2co:13:9 chairomen gar hotan hEmeis asthenOmen humeis de dunatoi Ete   touto 
     chairO  gar hotan egO  astheneO  su   de dunatos eimi  houtos 
     V_PAI1P  C  C   RP_NP V_PAS1P  RP_NP C A_NPM  V_PAS2P RD_ASN 

 kai euchometha tEn  humOn katartisin 
 kai euchomai  ho   su  katartisis 
 D  V_PMI1P  RA_ASF RP_GP N_ASF   

2co:13:10 dia touto tauta apOn   graphO hina parOn  mE apotomOs 
     dia houtos houtos apeimi  graphO hina pareimi mE apotomOs 
     P  RD_ASN RD_APN V_PAPNSM V_PAI1S C  V_PAPNSM D D    

 chrEsOmai kata tEn  exousian hEn  ho   kurios edOken moi  eis 
 chraomai kata ho   exousia eimi  ho   kurios didOmi egO  heis 
 V_AMS1S  P  RA_ASF N_ASF  RR_ASF RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_DS P  

 oikodomEn kai ouk eis kathairesin 
 oikodomE kai ou heis kathairesis 
 N_ASF   C  D  P  N_ASF    

2co:13:11 loipon adelphoi chairete katartizesthe parakaleisthe to   auto 
     loipos adelphos chairO  katartizO   parakaleO   ho   autos 
     A_ASN N_VPM  V_PAD2P V_PPD2P    V_PPD2P    RA_ASN A_ASN 

 phroneite eirEneuete kai ho   theos tEs  agapEs kai eirEnEs estai  meth 
 phroneO  eirEneuO  kai ho   theos ho   agapE kai eirEnE eimi  meta 
 V_PAD2P  V_PAD2P  C  RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF C  N_GSF  V_FMI3S P  

 humOn 
 su  
 RP_GP 

2co:13:12 aspasasthe allElous en  hagiO philEmati aspazontai humas hoi  
     aspazomai allElOn heis hagios philEma  aspazomai su  ho   
     V_AMD2P  RP_APM  P  A_DSN N_DSN   V_PMI3P  RP_AP RA_NPM 

 hagioi pantes 
 hagios pas  
 A_NPM A_NPM 

2co:13:13 hE   charis tou  kuriou iEsou christou kai hE   agapE tou  
     ho   charis ho   kurios *PN* *PN*   kai ho   agapE ho   
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM N_GSM N_GSM  C  RA_NSF N_NSF RA_GSM 

 theou kai hE   koinOnia tou  hagiou pneumatos meta pantOn humOn 
 theos kai ho   koinOnia ho   hagios pneuma  meta pas  su  
 N_GSM C  RA_NSF N_NSF  RA_GSN A_GSN N_GSN   P  A_GPM RP_GP 


Help and Acknowledgements