Help and Acknowledgements


2co:12:1 kauchasthai dei   ou sumpheron men eleusomai de eis optasias kai 
     kauchaomai deO   ou sumpherO men erchomai de heis optasia kai 
     V_PMN    V_PAI3S D V_PAPNSN C  V_FMI1S  C P  N_APF  C  

 apokalupseis kuriou 
 apokaluptO  kurios 
 N_APF    N_GSM 

2co:12:2 oida  anthrOpon en  christO pro etOn dekatessarOn eite en  
     oida  anthrOpos heis *PN*  pros etos dekatessares eimi heis 
     V_XAI1S N_ASM   P  N_DSM  P  N_GPN A_GPN    C  P  

 sOmati ouk oida  eite ektos tou  sOmatos ouk oida  ho   theos 
 sOma  ou oida  eimi hektos ho   sOma  ou oida  ho   theos 
 N_DSN D  V_XAI1S C  P   RA_GSN N_GSN  D  V_XAI1S RA_NSM N_NSM 

 oiden  harpagenta ton  toiouton heOs tritou ouranou 
 oida  harpazO  ho   toioutos heOs tritos ouranos 
 V_XAI3S V_APPASM  RA_ASM RD_ASM  P  A_GSM N_GSM  

2co:12:3 kai oida  ton  toiouton anthrOpon eite en  sOmati eite chOris 
     kai oida  ho   toioutos anthrOpos eimi heis sOma  eimi chOris 
     C  V_XAI1S RA_ASM RD_ASM  N_ASM   C  P  N_DSN C  P   

 tou  sOmatos ouk oida  ho   theos oiden  
 ho   sOma  ou oida  ho   theos oida  
 RA_GSN N_GSN  D  V_XAI1S RA_NSM N_NSM V_XAI3S 

2co:12:4 hoti hErpagE eis ton  paradeison kai Ekousen arrEta rhEmata ha   
     hoti harpazO heis ho   paradeisos kai akouO  arrEtos rhEma  hos  
     C  V_API3S P  RA_ASM N_ASM   C  V_AAI3S A_APN  N_APN  RR_APN 

 ouk exon   anthrOpO lalEsai 
 ou exesti  anthrOpos laleO  
 D  V_PAPNSN N_DSM   V_AAN  

2co:12:5 huper tou  toioutou kauchEsomai huper de emautou ou kauchEsomai ei 
     huper ho   toioutos kauchaomai huper de emautou ou kauchaomai ei 
     P   RA_GSM RD_GSM  V_FMI1S   P   C RP_GSM D V_FMI1S   C 

 mE en  tais  astheneiais 
 mE heis ho   astheneia  
 D P  RA_DPF N_DPF    

2co:12:6 ean gar thelEsO kauchEsasthai ouk esomai aphrOn alEtheian gar erO   
     ean gar thelO  kauchaomai  ou eimi  aphrOn alEtheia gar legO  
     C  C  V_AAS1S V_AMN     D  V_FMI1S A_NSM N_ASF   C  V_FAI1S 

 pheidomai de mE tis  eis eme  logisEtai huper ho   blepei me  E 
 pheidomai de mE tis  heis egO  logizomai huper hos  blepO  egO  E 
 V_PMI1S  C C RI_NSM P  RP_AS V_AMS3S  P   RR_ASN V_PAI3S RP_AS C 

 akouei [ti]  ex emou 
 akouO  tis  hex egO  
 V_PAI3S RI_ASN P  RP_GS 

2co:12:7 kai tE   huperbolE tOn  apokalupseOn dio hina mE huperairOmai 
     kai ho   huperbolE ho   apokalupsis dio hina mE huperairomai 
     C  RA_DSF N_DSF   RA_GPF N_GPF    C  C  D V_PPS1S   

 edothE moi  skolops tE   sarki aggelos satana hina me  kolaphizE hina 
 didOmi egO  skolops ho   sarx aggelos *PN*  hina egO  kolaphizO hina 
 V_API3S RP_DS N_NSM  RA_DSF N_DSF N_NSM  N_GSM C  RP_AS V_PAS3S  C  

 mE huperairOmai 
 mE huperairomai 
 D V_PPS1S   

2co:12:8 huper toutou tris ton  kurion parekalesa hina apostE   ap emou 
     huper houtos treis ho   kurios parakaleO hina aphistamai apo egO  
     P   RD_GSN D   RA_ASM N_ASM V_AAI1S  C  V_AAS3S  P  RP_GS 

2co:12:9 kai eirEken moi  arkei  soi  hE   charis mou  hE   gar dunamis 
     kai legO  egO  arkeO  su  ho   charis egO  ho   gar dunamis 
     C  V_XAI3S RP_DS V_PAI3S RP_DS RA_NSF N_NSF RP_GS RA_NSF C  N_NSF  

 en  astheneia teleitai hEdista oun mallon kauchEsomai en  tais  
 heis astheneia teleO  hEdista oun mallon kauchaomai heis ho   
 P  N_DSF   V_PPI3S A_APNS C  D   V_FMI1S   P  RA_DPF 

 astheneiais mou  hina episkEnOsE ep eme  hE   dunamis tou  christou 
 astheneia  egO  hina episkEnoO epi egO  ho   dunamis ho   *PN*   
 N_DPF    RP_GS C  V_AAS3S  P  RP_AS RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM  

2co:12:10 dio eudokO en  astheneiais en  hubresin en  anagkais en  
     dio eudokeO heis astheneia  heis hubris  heis anagkE  heis 
     C  V_PAI1S P  N_DPF    P  N_DPF  P  N_DPF  P  

 diOgmois kai stenochOriais huper christou hotan gar asthenO tote dunatos 
 diOgmos kai stenochOria  huper *PN*   hotan gar astheneO tote dunatos 
 N_DPM  C  N_DPF     P   N_GSM  C   C  V_PAS1S D  A_NSM  

 eimi  
 eimi  
 V_PAI1S 

2co:12:11 gegona aphrOn humeis me  Enagkasate egO  gar Opheilon huph humOn 
     ginomai aphrOn su   egO  anagkazO  egO  gar opheilO hupo su  
     V_XAI1S A_NSM RP_NP RP_AS V_AAI2P  RP_NS C  V_IAI1S P  RP_GP 

 sunistasthai ouden gar husterEsa tOn  huperlian apostolOn ei kai ouden 
 sunistEmi  oudeis gar hustereO ho   huperlian apostolos ei kai oudeis 
 V_PPN    A_ASN C  V_AAI1S  RA_GPM D     N_GPM   C D  A_NSN 

 eimi  
 eimi  
 V_PAI1S 

2co:12:12 ta   men sEmeia tou  apostolou kateirgasthE en  humin en  
     ho   men sEmeion ho   apostolos katergazomai heis su  heis 
     RA_NPN X  N_NPN  RA_GSM N_GSM   V_API3S   P  RP_DP P  

 pasE hupomonE sEmeiois te kai terasin kai dunamesin 
 pas  hupomonE sEmeion te kai teras  kai dunamis  
 A_DSF N_DSF  N_DPN  C C  N_DPN  C  N_DPF   

2co:12:13 ti   gar estin  ho   hEssOthEte huper tas  loipas ekklEsias ei 
     tis  gar eimi  hos  hEttaomai huper ho   loipos ekklEsia ei 
     RI_NSN C  V_PAI3S RR_ASN V_API2P  P   RA_APF A_APF N_APF   C 

 mE hoti autos egO  ou katenarkEsa humOn charisasthe moi  tEn  adikian 
 mE hoti autos egO  ou katanarkaO su  charizomai egO  ho   adikia 
 D C  RP_NSM RP_NS D V_AAI1S   RP_GP V_AMD2P   RP_DS RA_ASF N_ASF  

 tautEn 
 houtos 
 RD_ASF 

2co:12:14 idou triton touto hetoimOs echO  elthein pros humas kai ou 
     idou tritos houtos hetoimOs echO  erchomai pros su  kai ou 
     X  A_ASN RD_ASN D    V_PAI1S V_AAN  P  RP_AP C  D 

 katanarkEsO ou gar zEtO  ta   humOn alla humas ou gar opheilei ta   
 katanarkaO ou gar zEteO  ho   su  alla su  ou gar opheilO ho   
 V_FAI1S   D C  V_PAI1S RA_APN RP_GP C  RP_AP D C  V_PAI3S RA_NPN 

 tekna tois  goneusin thEsaurizein alla hoi  goneis tois  teknois 
 teknon ho   goneus  thEsaurizO  alla ho   goneus ho   teknon 
 N_NPN RA_DPM N_DPM  V_PAN    C  RA_NPM N_NPM RA_DPN N_DPN  

2co:12:15 egO  de hEdista dapanEsO kai ekdapanEthEsomai huper tOn  psuchOn 
     egO  de hEdista dapanaO kai ekdapanaomai   huper ho   psuchE 
     RP_NS C A_APNS V_FAI1S C  V_FPI1S     P   RA_GPF N_GPF  

 humOn ei perissoterOs humas agapO[n] hEsson agapOmai 
 su  ei perissoterOs su  agapaO  hEssOn agapaO  
 RP_GP C D      RP_AP V_PAPNSM A_ASNC V_PPI1S 

2co:12:16 estO  de egO  ou katebarEsa humas alla huparchOn panourgos dolO 
     eimi  de egO  ou katabareO su  alla huparchO panourgos dolos 
     V_PAD3S C RP_NS D V_AAI1S  RP_AP C  V_PAPNSM A_NSM   N_DSM 

 humas elabon 
 su  lambanO 
 RP_AP V_AAI1S 

2co:12:17 mE tina  hOn  apestalka pros humas di autou epleonektEsa humas 
     mE tis  hos  apostellO pros su  dia autos pleonekteO  su  
     X RI_ASM RR_GPM V_XAI1S  P  RP_AP P  RP_GSM V_AAI1S   RP_AP 

2co:12:18 parekalesa titon kai sunapesteila ton  adelphon mEti epleonektEsen 
     parakaleO *PN* kai sunapostellO ho   adelphos mEti pleonekteO  
     V_AAI1S  N_ASM C  V_AAI1S   RA_ASM N_ASM  X  V_AAI3S    

 humas titos ou tO   autO pneumati periepatEsamen ou tois  autois ichnesin 
 su  *PN* ou ho   autos pneuma  peripateO   ou ho   autos ichnos  
 RP_AP N_NSM X RA_DSN A_DSN N_DSN  V_AAI1P    X RA_DPN A_DPN N_DPN  

2co:12:19 palai dokeite hoti humin apologoumetha katenanti theou en  christO 
     palai dokeO  hoti su  apologeomai  katenanti theos heis *PN*  
     D   V_PAI2P C  RP_DP V_PMI1P    P     N_GSM P  N_DSM  

 laloumen ta   de panta agapEtoi huper tEs  humOn oikodomEs 
 laleO  ho   de pas  agapEtos huper ho   su  oikodomE 
 V_PAI1P RA_NPN C A_NPN A_VPM  P   RA_GSF RP_GP N_GSF   

2co:12:20 phoboumai gar mE pOs elthOn  ouch hoious thelO  heurO  humas kagO 
     phobeomai gar mE pOs erchomai ou  hoios thelO  heuriskO su  kagO 
     V_PMI1S  C  C D  V_AAPNSM D  RR_APM V_PAI1S V_AAS1S RP_AP C  

 heurethO humin hoion ou thelete mE pOs eris zElos thumoi eritheiai 
 heuriskO su  hoios ou thelO  mE pOs eris zElos thumos eritheia 
 V_APS1S RP_DP RR_ASM D V_PAI2P C D  N_NSF N_NSM N_NPM N_NPF   

 katalaliai psithurismoi phusiOseis akatastasiai 
 katalalia psithurismos phusiOsis akatastasia 
 N_NPF   N_NPM    N_NPF   N_NPF    

2co:12:21 mE palin elthontos mou  tapeinOsE me  ho   theos mou  pros 
     mE palin erchomai egO  tapeinoO egO  ho   theos egO  pros 
     C D   V_AAPGSM RP_GS V_AAS3S  RP_AS RA_NSM N_NSM RP_GS P  

 humas kai penthEsO pollous tOn  proEmartEkotOn kai mE metanoEsantOn epi 
 su  kai pentheO polus  ho   proamartanO  kai mE metanoeO   epi 
 RP_AP C  V_AAS1S A_APM  RA_GPM V_XAPGPM    C  D V_AAPGPM   P  

 tE   akatharsia kai porneia kai aselgeia hE   epraxan 
 ho   akatharsia kai porneia kai aselgeia hos  prassO 
 RA_DSF N_DSF   C  N_DSF  C  N_DSF  RR_DSF V_AAI3P 


Help and Acknowledgements