Help and Acknowledgements


2co:11:1 ophelon aneichesthe mou  mikron ti   aphrosunEs alla kai anechesthe 
     opheilO anaireO   egO  mikros tis  aphrosunE alla kai anechomai 
     X    V_IMI2P   RP_GS A_ASN RI_ASN N_GSF   C  D  V_PMI2P  

 mou  
 egO  
 RP_GS 

2co:11:2 zElO  gar humas theou zElO hErmosamEn gar humas heni andri 
     zEloO  gar su  theos zElos harmozomai gar su  heis anEr 
     V_PAI1S C  RP_AP N_GSM N_DSM V_AMI1S  C  RP_AP A_DSM N_DSM 

 parthenon hagnEn parastEsai tO   christO 
 parthenos hagnos paristEmi ho   *PN*  
 N_ASF   A_ASF V_AAN   RA_DSM N_DSM  

2co:11:3 phoboumai de mE pOs hOs ho   ophis exEpatEsen heuan en  tE   
     phobeomai de mE pOs hOs ho   ophis exapataO  *PN* heis ho   
     V_PMI1S  C C D  C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S  N_ASF P  RA_DSF 

 panourgia autou phtharE ta   noEmata humOn apo tEs  haplotEtos [kai 
 panourgia autos phtheirO ho   noEma  su  apo ho   haplotEs  kai 
 N_DSF   RP_GSM V_APS3S RA_NPN N_NPN  RP_GP P  RA_GSF N_GSF   C  

 tEs  hagnotEtos] tEs  eis ton  christon 
 ho   hagnos   ho   heis ho   *PN*   
 RA_GSF N_GSF    RA_GSF P  RA_ASM N_ASM  

2co:11:4 ei men gar ho   erchomenos allon iEsoun kErussei hon  ouk 
     ei men gar ho   erchomai  allos *PN*  kErussO eimi  ou 
     C C  C  RA_NSM V_PMPNSM  A_ASM N_ASM V_PAI3S RR_ASM D  

 ekEruxamen E pneuma heteron lambanete ho   ouk elabete E euaggelion heteron 
 kErussO  E pneuma heteros lambanO  hos  ou lambanO E euaggelion heteros 
 V_AAI1P  C N_ASN A_ASN  V_PAI2P  RR_ASN D  V_AAI2P C N_ASN   A_ASN  

 ho   ouk edexasthe kalOs anechesthe 
 hos  ou dechomai kalOs anechomai 
 RR_ASN D  V_AMI2P  D   V_PMI2P  

2co:11:5 logizomai gar mEden husterEkenai tOn  huperlian apostolOn 
     logizomai gar mEdeis hustereO   ho   huperlian apostolos 
     V_PMI1S  C  A_ASN V_XAN    RA_GPM D     N_GPM   

2co:11:6 ei de kai idiOtEs tO   logO all ou tE   gnOsei all en  panti 
     ei de kai idiOtEs ho   logos alla ou ho   gnOsis alla heis pas  
     C C D  N_NSM  RA_DSM N_DSM C  D RA_DSF N_DSF C  P  A_DSN 

 phanerOsantes en  pasin eis humas 
 phaneroO   heis pas  heis su  
 V_AAPNPM   P  A_DPN P  RP_AP 

2co:11:7 E hamartian epoiEsa emauton tapeinOn hina humeis hupsOthEte hoti 
     E hamartia poieO  emautou tapeinoO hina su   hupsoO   hoti 
     C N_ASF   V_AAI1S RP_ASM V_PAPNSM C  RP_NP V_APS2P  C  

 dOrean to   tou  theou euaggelion euEggelisamEn humin 
 dOrea ho   ho   theos euaggelion euaggelizO  su  
 D   RA_ASN RA_GSM N_GSM N_ASN   V_AMI1S    RP_DP 

2co:11:8 allas ekklEsias esulEsa labOn  opsOnion pros tEn  humOn diakonian 
     allos ekklEsia sulaO  lambanO opsOnion pros ho   su  diakonia 
     A_APF N_APF   V_AAI1S V_AAPNSM N_ASN  P  RA_ASF RP_GP N_ASF   

2co:11:9 kai parOn  pros humas kai husterEtheis ou katenarkEsa outhenos 
     kai pareimi pros su  kai hustereO   ou katanarkaO oudeis  
     C  V_PAPNSM P  RP_AP C  V_APPNSM   D V_AAI1S   A_GSM  

 to   gar husterEma mou  prosaneplErOsan hoi  adelphoi elthontes apo 
 ho   gar husterEma egO  prosanaplEroO  ho   adelphos erchomai apo 
 RA_ASN C  N_ASN   RP_GS V_AAI3P     RA_NPM N_NPM  V_AAPNPM P  

 makedonias kai en  panti abarE emauton humin etErEsa kai tErEsO 
 *PN*    kai heis pas  abarEs emautou su  tEreO  kai tEreO  
 N_GSF   C  P  A_DSN A_ASM RP_ASM RP_DP V_AAI1S C  V_FAI1S 

2co:11:10 estin  alEtheia christou en  emoi hoti hE   kauchEsis hautE ou 
     eimi  alEtheia *PN*   heis egO  hoti ho   kauchEsis autos ou 
     V_PAI3S N_NSF  N_GSM  P  RP_DS D  RA_NSF N_NSF   RD_NSF D 

 phragEsetai eis eme  en  tois  klimasin tEs  achaias 
 phrassO   heis egO  heis ho   klima  ho   *PN*  
 V_FPI3S   P  RP_AS P  RA_DPN N_DPN  RA_GSF N_GSF  

2co:11:11 dia ti   hoti ouk agapO  humas ho   theos oiden  
     dia tis  hoti ou agapaO su  ho   theos oida  
     P  RI_ASN C  D  V_PAI1S RP_AP RA_NSM N_NSM V_XAI3S 

2co:11:12 ho   de poiO  kai poiEsO hina ekkopsO tEn  aphormEn tOn  
     hos  de poieO  kai poieO  hina ekkoptO ho   aphormE ho   
     RR_ASN C V_PAI1S D  V_FAI1S C  V_AAS1S RA_ASF N_ASF  RA_GPM 

 thelontOn aphormEn hina en  hO   kauchOntai heurethOsin kathOs kai hEmeis 
 thelO   aphormE hina heis hos  kauchaomai heuriskO  kathOs kai egO  
 V_PAPGPM N_ASF  C  P  RR_DSN V_PMI3P  V_APS3P   C   D  RP_NP 

2co:11:13 hoi  gar toioutoi pseudapostoloi ergatai  dolioi 
     ho   gar toioutos pseudapostolos ergazomai dolios 
     RA_NPM C  RD_NPM  N_NPM     N_NPM   A_NPM 

 metaschEmatizomenoi eis apostolous christou 
 metaschEmatizO   heis apostolos *PN*   
 V_PMPNPM      P  N_APM   N_GSM  

2co:11:14 kai ou thauma autos gar ho   satanas metaschEmatizetai eis 
     kai ou thauma autos gar ho   *PN*  metaschEmatizO  heis 
     C  D N_NSN RP_NSM C  RA_NSM N_NSM  V_PMI3S      P  

 aggelon phOtos 
 aggelos phOs  
 N_ASM  N_GSN 

2co:11:15 ou mega oun ei kai hoi  diakonoi autou metaschEmatizontai hOs 
     ou megas oun ei kai ho   diakonos autos metaschEmatizO   hOs 
     D A_NSN C  C D  RA_NPM N_NPM  RP_GSM V_PMI3P      C  

 diakonoi dikaiosunEs hOn  to   telos estai  kata ta   erga autOn 
 diakonos dikaiosunE hos  ho   telos eimi  kata ho   ergon autos 
 N_NPM  N_GSF    RR_GPM RA_NSN N_NSN V_FMI3S P  RA_APN N_APN RP_GPM 

2co:11:16 palin legO  mE tis  me  doxE  aphrona einai ei de mE ge kan 
     palin legO  mE tis  egO  doxa  aphrOn eimi ei de mE ge kan 
     D   V_PAI1S D RI_NSM RP_AS V_AAS3S A_ASM  V_PAN C C D X D  

 hOs aphrona dexasthe me  hina kagO mikron ti   kauchEsOmai 
 hOs aphrOn dechomai egO  hina kagO mikros tis  kauchaomai 
 C  A_ASM  V_AMD2P RP_AS C  D  A_ASN RI_ASN V_AMS1S   

2co:11:17 ho   lalO  ou kata kurion lalO  all hOs en  aphrosunE en  
     hos  laleO  ou kata kurios laleO  alla hOs heis aphrosunE heis 
     RR_ASN V_PAI1S D P  N_ASM V_PAI1S C  C  P  N_DSF   P  

 tautE tE   hupostasei tEs  kauchEseOs 
 houtos ho   hupostasis ho   kauchEsis 
 RD_DSF RA_DSF N_DSF   RA_GSF N_GSF   

2co:11:18 epei polloi kauchOntai kata sarka kagO kauchEsomai 
     epei polus kauchaomai kata sarx kagO kauchaomai 
     C  A_NPM V_PMI3P  P  N_ASF D  V_FMI1S   

2co:11:19 hEdeOs gar anechesthe tOn  aphronOn phronimoi ontes  
     hEdeOs gar anechomai ho   aphrOn  phronimos eimi   
     D   C  V_PMI2P  RA_GPM A_GPM  A_NPM   V_PAPNPM 

2co:11:20 anechesthe gar ei tis  humas katadouloi ei tis  katesthiei ei 
     anechomai gar ei tis  su  katadouloO ei tis  katesthiO ei 
     V_PMI2P  C  C RI_NSM RP_AP V_PAI3S  C RI_NSM V_PAI3S  C 

 tis  lambanei ei tis  epairetai ei tis  eis prosOpon humas derei  
 tis  lambanO ei tis  epairO  ei tis  heis prosOpon su  derO  
 RI_NSM V_PAI3S C RI_NSM V_PMI3S  C RI_NSM P  N_ASN  RP_AP V_PAI3S 

2co:11:21 kata atimian legO  hOs hoti hEmeis EsthenEkamen en  hO   d an 
     kata atimia legO  hOs hoti egO  astheneO   heis hos  de an 
     P  N_ASF  V_PAI1S C  C  RP_NP V_XAI1P   P  RR_DSN C X 

 tis  tolma  en  aphrosunE legO  tolmO  kagO 
 tis  tolmaO heis aphrosunE legO  tolmaO kagO 
 RI_NSM V_PAS3S P  N_DSF   V_PAI1S V_PAI1S D  

2co:11:22 hebraioi eisin  kagO israElitai eisin  kagO sperma abraam eisin  
     *PN*   eimi  kagO *PN*    eimi  kagO sperma *PN*  eimi  
     N_NPM  V_PAI3P D  N_NPM   V_PAI3P D  N_NSN N_GSM V_PAI3P 

 kagO 
 kagO 
 D  

2co:11:23 diakonoi christou eisin  paraphronOn lalO  huper egO  en  kopois 
     diakonos *PN*   eimi  paraphroneO laleO  huper egO  heis kopos 
     N_NPM  N_GSM  V_PAI3P V_PAPNSM  V_PAI1S D   RP_NS P  N_DPM 

 perissoterOs en  phulakais perissoterOs en  plEgais huperballontOs en  
 perissoterOs heis phulakE  perissoterOs heis plEgE  huperballontOs heis 
 D      P  N_DPF   D      P  N_DPF  D       P  

 thanatois pollakis 
 thanatos pollakis 
 N_DPM   D    

2co:11:24 hupo ioudaiOn pentakis tesserakonta para mian elabon 
     hupo *PN*   pentakis tessarakonta para heis lambanO 
     P  A_GPM  D    A_APF    P  A_ASF V_AAI1S 

2co:11:25 tris erabdisthEn hapax elithasthEn tris enauagEsa nuchthEmeron en  
     treis rhabdizO  hapax lithazO   treis nauageO  nuchthEmeron heis 
     D   V_API1S   D   V_API1S   D   V_AAI1S  N_ASN    P  

 tO   buthO pepoiEka 
 ho   buthos poieO  
 RA_DSM N_DSM V_XAI1S 

2co:11:26 hodoiporiais pollakis kindunois potamOn kindunois lEstOn kindunois ek 
     hodoiporia  pollakis kindunos potamos kindunos lEstEs kindunos ek 
     N_DPF    D    N_DPM   N_GPM  N_DPM   N_GPM N_DPM   P 

 genous kindunois ex ethnOn kindunois en  polei kindunois en  erEmia 
 genos kindunos hex ethnos kindunos heis polis kindunos heis erEmia 
 N_GSN N_DPM   P  N_GPN N_DPM   P  N_DSF N_DPM   P  N_DSF 

 kindunois en  thalassE kindunois en  pseudadelphois 
 kindunos heis thalassa kindunos heis pseudadelphos 
 N_DPM   P  N_DSF  N_DPM   P  N_DPM     

2co:11:27 kopO kai mochthO en  agrupniais pollakis en  limO kai dipsei 
     kopos kai mochthos heis agrupnia  pollakis heis limos kai dipsos 
     N_DSM C  N_DSM  P  N_DPF   D    P  N_DSM C  N_DSN 

 en  nEsteiais pollakis en  psuchei kai gumnotEti 
 heis nEsteia  pollakis heis psuchos kai gumnotEs 
 P  N_DPF   D    P  N_DSN  C  N_DSF   

2co:11:28 chOris tOn  parektos hE   epistasis moi  hE   kath hEmeran 
     chOris ho   parektos ho   epistasis egO  ho   kata hEmera 
     P   RA_GPN D    RA_NSF N_NSF   RP_DS RA_NSF P  N_ASF  

 hE   merimna pasOn tOn  ekklEsiOn 
 ho   merimna pas  ho   ekklEsia 
 RA_NSF N_NSF  A_GPF RA_GPF N_GPF   

2co:11:29 tis  asthenei kai ouk asthenO tis  skandalizetai kai ouk egO  
     tis  astheneO kai ou astheneO tis  skandalizO  kai ou egO  
     RI_NSM V_PAI3S C  D  V_PAI1S RI_NSM V_PPI3S    C  D  RP_NS 

 puroumai 
 puroomai 
 V_PPI1S 

2co:11:30 ei kauchasthai dei   ta   tEs  astheneias mou  kauchEsomai 
     ei kauchaomai deO   ho   ho   astheneia egO  kauchaomai 
     C V_PMN    V_PAI3S RA_APN RA_GSF N_GSF   RP_GS V_FMI1S   

2co:11:31 ho   theos kai patEr tou  kuriou iEsou oiden  ho   On    
     ho   theos kai patEr ho   kurios *PN* oida  ho   hos   
     RA_NSM N_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM N_GSM V_XAI3S RA_NSM V_PAPNSM 

 eulogEtos eis tous  aiOnas hoti ou pseudomai 
 eulogEtos heis ho   aiOn  hoti ou pseudomai 
 A_NSM   P  RA_APM N_APM C  D V_PMI1S  

2co:11:32 en  damaskO ho   ethnarchEs hareta tou  basileOs ephrourei 
     heis *PN*  ho   ethnarchEs *PN*  ho   basileus phroureO 
     P  N_DSF  RA_NSM N_NSM   N_GSM RA_GSM N_GSM  V_IAI3S  

 tEn  polin damaskEnOn piasai me  
 ho   polis *PN*    piazO egO  
 RA_ASF N_ASF A_GPM   V_AAN RP_AS 

2co:11:33 kai dia thuridos en  sarganE echalasthEn dia tou  teichous kai 
     kai dia thuris  heis sarganE chalaO   dia ho   teichos kai 
     C  P  N_GSF  P  N_DSF  V_API1S   P  RA_GSN N_GSN  C  

 exephugon tas  cheiras autou 
 ekpheugO ho   cheir  autos 
 V_AAI1S  RA_APF N_APF  RP_GSM 


Help and Acknowledgements