Help and Acknowledgements


2co:10:1 autos de egO  paulos parakalO humas dia tEs  prautEtos kai 
     autos de egO  *PN*  parakaleO su  dia ho   prautEs  kai 
     RP_NSM C RP_NS N_NSM V_PAI1S  RP_AP P  RA_GSF N_GSF   C  

 epieikeias tou  christou hos  kata prosOpon men tapeinos en  humin 
 epieikeia ho   *PN*   hos  kata prosOpon men tapeinos heis su  
 N_GSF   RA_GSM N_GSM  RR_NSM P  N_ASN  C  A_NSM  P  RP_DP 

 apOn   de tharrO eis humas 
 apeimi  de tharreO heis su  
 V_PAPNSM C V_PAI1S P  RP_AP 

2co:10:2 deomai de to   mE parOn  tharrEsai tE   pepoithEsei hE   
     deomai de ho   mE pareimi tharreO  ho   pepoithEsis hos  
     V_PMI1S C RA_ASN D V_PAPNSM V_AAN   RA_DSF N_DSF    RR_DSF 

 logizomai tolmEsai epi tinas tous  logizomenous hEmas hOs kata sarka 
 logizomai tolmaO  epi tis  ho   logizomai  egO  hOs kata sarx 
 V_PMI1S  V_AAN  P  RI_APM RA_APM V_PMPAPM   RP_AP C  P  N_ASF 

 peripatountas 
 peripateO   
 V_PAPAPM   

2co:10:3 en  sarki gar peripatountes ou kata sarka strateuometha 
     heis sarx gar peripateO   ou kata sarx strateuomai  
     P  N_DSF C  V_PAPNPM   D P  N_ASF V_PMI1P    

2co:10:4 ta   gar hopla tEs  strateias hEmOn ou sarkika alla dunata 
     ho   gar hoplon ho   strateia egO  ou sarkikos alla dunatos 
     RA_NPN C  N_NPN RA_GSF N_GSF   RP_GP D A_NPN  C  A_NPN  

 tO   theO pros kathairesin ochurOmatOn logismous kathairountes 
 ho   theos pros kathairesis ochurOma  logismos kathaireO   
 RA_DSM N_DSM P  N_ASF    N_GPN    N_APM   V_PAPNPM   

2co:10:5 kai pan  hupsOma epairomenon kata tEs  gnOseOs tou  theou kai 
     kai pas  hupsOma epairO   kata ho   gnOsis ho   theos kai 
     C  A_ASN N_ASN  V_PMPASN  P  RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM C  

 aichmalOtizontes pan  noEma eis tEn  hupakoEn tou  christou 
 aichmalOtizO   pas  noEma heis ho   hupakoE ho   *PN*   
 V_PAPNPM     A_ASN N_ASN P  RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM  

2co:10:6 kai en  hetoimO echontes ekdikEsai pasan parakoEn hotan plErOthE 
     kai heis hetoimos echO   ekdikeO  pas  parakoE hotan plEroO  
     C  P  A_DSN  V_PAPNPM V_AAN   A_ASF N_ASF  C   V_APS3S 

 humOn hE   hupakoE 
 su  ho   hupakoE 
 RP_GP RA_NSF N_NSF  

2co:10:7 ta   kata prosOpon blepete ei tis  pepoithen heautO christou 
     ho   kata prosOpon blepO  ei tis  peithO  heautou *PN*   
     RA_APN P  N_ASN  V_PAI2P C RI_NSM V_XAI3S  RP_DSM N_GSM  

 einai touto logizesthO palin eph heautou hoti kathOs autos christou houtOs 
 eimi houtos logizomai palin epi heautou hoti kathOs autos *PN*   houtO 
 V_PAN RD_ASN V_PMD3S  D   P  RP_GSM D  C   RP_NSM N_GSM  D   

 kai hEmeis 
 kai egO  
 D  RP_NP 

2co:10:8 ean [te] gar perissoteron ti   kauchEsOmai peri tEs  exousias 
     ean te  gar perissoteros tis  kauchaomai peri ho   exousia 
     C  C  C  A_ASNC    RI_ASN V_AMS1S   P  RA_GSF N_GSF  

 hEmOn hEs  edOken ho   kurios eis oikodomEn kai ouk eis kathairesin 
 egO  eimi  didOmi ho   kurios heis oikodomE kai ou heis kathairesis 
 RP_GP RR_GSF V_AAI3S RA_NSM N_NSM P  N_ASF   C  D  P  N_ASF    

 humOn ouk aischunthEsomai 
 su  ou aischunomai   
 RP_GP D  V_FPI1S     

2co:10:9 hina mE doxO  hOs an ekphobein humas dia tOn  epistolOn 
     hina mE dokeO  hOs an ekphobeO su  dia ho   epistolE 
     C  D V_AAS1S C  X V_PAN   RP_AP P  RA_GPF N_GPF   

2co:10:10 hoti hai  epistolai men phEsin bareiai kai ischurai hE   de 
     hoti ho   epistolE men phEmi  barus  kai ischuros ho   de 
     C  RA_NPF N_NPF   C  V_PAI3S A_NPF  C  A_NPF  RA_NSF C 

 parousia tou  sOmatos asthenEs kai ho   logos exouthenEmenos 
 parousia ho   sOma  asthenEs kai ho   logos exoutheneO   
 N_NSF  RA_GSN N_GSN  A_NSF  C  RA_NSM N_NSM V_XPPNSM    

2co:10:11 touto logizesthO ho   toioutos hoti hoioi esmen  tO   logO 
     houtos logizomai ho   toioutos hoti hoios eimi  ho   logos 
     RD_ASN V_PMD3S  RA_NSM RD_NSM  D  RR_NPM V_PAI1P RA_DSM N_DSM 

 di epistolOn apontes toioutoi kai parontes tO   ergO 
 dia epistolE apeimi  toioutos kai pareimi ho   ergon 
 P  N_GPF   V_PAPNPM RD_NPM  D  V_PAPNPM RA_DSN N_DSN 

2co:10:12 ou gar tolmOmen egkrinai E sugkrinai heautous tisin tOn  heautous 
     ou gar tolmaO  egkrinO E sugkrinO heautou tis  ho   heautou 
     D C  V_PAI1P V_AAN  C V_AAN   RP_APM  RI_DPM RA_GPM RP_APM  

 sunistanontOn alla autoi en  heautois heautous metrountes kai sugkrinontes 
 sunistEmi   alla autos heis heautou heautou metreO   kai sugkrinO   
 V_PAPGPM   C  RP_NPM P  RP_DPM  RP_APM  V_PAPNPM  C  V_PAPNPM   

 heautous heautois ou suniasin 
 heautou heautou ou suniEmi 
 RP_APM  RP_DPM  D V_PAI3P 

2co:10:13 hEmeis de ouk eis ta   ametra kauchEsometha alla kata to   
     egO  de ou heis ho   ametros kauchaomai  alla kata ho   
     RP_NP C D  P  RA_APN A_APN  V_FMI1P    C  P  RA_ASN 

 metron tou  kanonos hou  emerisen hEmin ho   theos metrou ephikesthai 
 metron ho   kanOn  hou  merizO  egO  ho   theos metron ephikneomai 
 N_ASN RA_GSM N_GSM  RR_GSM V_AAI3S RP_DP RA_NSM N_NSM N_GSN V_AMN    

 achri kai humOn 
 achri kai su  
 P   D  RP_GP 

2co:10:14 ou gar hOs mE ephiknoumenoi eis humas huperekteinomen heautous achri 
     ou gar hOs mE ephikneomai  heis su  huperekteinO  heautou achri 
     D C  C  D V_PMPNPM   P  RP_AP V_PAI1P     RP_APM  P   

 gar kai humOn ephthasamen en  tO   euaggeliO tou  christou 
 gar kai su  phthanO   heis ho   euaggelion ho   *PN*   
 C  D  RP_GP V_AAI1P   P  RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM  

2co:10:15 ouk eis ta   ametra kauchOmenoi en  allotriois kopois elpida de 
     ou heis ho   ametros kauchaomai heis allotrios kopos elpis de 
     D  P  RA_APN A_APN  V_PMPNPM  P  A_DPM   N_DPM N_ASF C 

 echontes auxanomenEs tEs  pisteOs humOn en  humin megalunthEnai kata 
 echO   auxanO   ho   pistis su  heis su  megalunO   kata 
 V_PAPNPM V_PPPGSF  RA_GSF N_GSF  RP_GP P  RP_DP V_APN     P  

 ton  kanona hEmOn eis perisseian 
 ho   kanOn egO  heis perisseia 
 RA_ASM N_ASM RP_GP P  N_ASF   

2co:10:16 eis ta   huperekeina humOn euaggelisasthai ouk en  allotriO 
     heis ho   huperekeina su  euaggelizO   ou heis allotrios 
     P  RA_APN P      RP_GP V_AMN      D  P  A_DSM   

 kanoni eis ta   hetoima kauchEsasthai 
 kanOn heis ho   hetoimos kauchaomai  
 N_DSM P  RA_APN A_APN  V_AMN     

2co:10:17 ho   de kauchOmenos en  kuriO kauchasthO 
     ho   de kauchaomai heis kurios kauchaomai 
     RA_NSM C V_PMPNSM  P  N_DSM V_PMD3S  

2co:10:18 ou gar ho   heauton sunistanOn ekeinos estin  dokimos alla hon  
     ou gar ho   heautou sunistEmi ekeinos eimi  dokimos alla eimi  
     D C  RA_NSM RP_ASM V_PAPNSM  RD_NSM V_PAI3S A_NSM  C  RR_ASM 

 ho   kurios sunistEsin 
 ho   kurios sunistEmi 
 RA_NSM N_NSM V_PAI3S  


Help and Acknowledgements