Help and Acknowledgements


1ti:6:1 hosoi eisin  hupo zugon douloi tous  idious despotas pasEs timEs 
    hosos eimi  hupo zugos doulos ho   idios despotEs pas  timE 
    RR_NPM V_PAI3P P  N_ASM N_NPM RA_APM A_APM N_APM  A_GSF N_GSF 

 axious hEgeisthOsan hina mE to   onoma tou  theou kai hE   didaskalia 
 axios hEgeomai   hina mE ho   onoma ho   theos kai ho   didaskalia 
 A_APM V_PMD3P   C  D RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM C  RA_NSF N_NSF   

 blasphEmEtai 
 blasphEmeO  
 V_PPS3S   

1ti:6:2 hoi  de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan hoti adelphoi 
    ho   de pistos echO   despotEs mE kataphroneO   hoti adelphos 
    RA_NPM C A_APM  V_PAPNPM N_APM  D V_PAD3P     C  N_NPM  

 eisin  alla mallon douleuetOsan hoti pistoi eisin  kai agapEtoi hoi  
 eimi  alla mallon douleuO   hoti pistos eimi  kai agapEtos ho   
 V_PAI3P C  D   V_PAD3P   C  A_NPM V_PAI3P C  A_NPM  RA_NPM 

 tEs  euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei 
 ho   euergesia antilambanomai  houtos didaskO kai parakaleO 
 RA_GSF N_GSF   V_PMPNPM     RD_APN V_PAD2S C  V_PAD2S  

1ti:6:3 ei tis  heterodidaskalei kai mE proserchetai hugiainousin logois 
    ei tis  heterodidaskaleO kai mE proserchomai hugiainO   logos 
    C RI_NSM V_PAI3S     C  D V_PMI3S   V_PAPDPM   N_DPM 

 tois  tou  kuriou hEmOn iEsou christou kai tE   kat eusebeian 
 ho   ho   kurios egO  *PN* *PN*   kai ho   kata eusebeia 
 RA_DPM RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  C  RA_DSF P  N_ASF   

 didaskalia 
 didaskalia 
 N_DSF   

1ti:6:4 tetuphOtai mEden epistamenos alla nosOn  peri zEtEseis kai 
    tuphoomai mEdeis epistamai  alla nosos  peri zEteO  kai 
    V_XPI3S  A_ASN V_PMPNSM  C  V_PAPNSM P  N_APF  C  

 logomachias ex hOn  ginetai phthonos eris blasphEmiai huponoiai ponErai 
 logomachia hex hos  ginomai phthonos eris blasphEmia huponoia ponEros 
 N_APF    P  RR_GPF V_PMI3S N_NSM  N_NSF N_NPF    N_NPF   A_NPF  

1ti:6:5 diaparatribai diephtharmenOn anthrOpOn ton  noun kai apesterEmenOn 
    diaparatribE diaphtheirO  anthrOpos ho   nous kai apostereO   
    N_NPF     V_XPPGPM    N_GPM   RA_ASM N_ASM C  V_XPPGPM   

 tEs  alEtheias nomizontOn porismon einai tEn  eusebeian 
 ho   alEtheia nomizO   porismos eimi ho   eusebeia 
 RA_GSF N_GSF   V_PAPGPM  N_ASM  V_PAN RA_ASF N_ASF   

1ti:6:6 estin  de porismos megas hE   eusebeia meta autarkeias 
    eimi  de porismos megas ho   eusebeia meta autarkeia 
    V_PAI3S C N_NSM  A_NSM RA_NSF N_NSF  P  N_GSF   

1ti:6:7 ouden gar eisEnegkamen eis ton  kosmon hoti oude exenegkein ti   
    oudeis gar eispherO   heis ho   kosmos hoti oude ekpherO  tis  
    A_ASN C  V_AAI1P   P  RA_ASM N_ASM C  D  V_AAN   RI_ASN 

 dunametha 
 dunamai  
 V_PMI1P  

1ti:6:8 echontes de diatrophas kai skepasmata toutois arkesthEsometha 
    echO   de diatrophE kai skepasma  houtos arkeO      
    V_PAPNPM C N_APF   C  N_APN   RD_DPN V_FPI1P     

1ti:6:9 hoi  de boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida kai 
    ho   de boulomai  plouteO empiptO   heis peirasmos kai pagis kai 
    RA_NPM C V_PMPNPM  V_PAN  V_PAI3P   P  N_ASM   C  N_ASF C  

 epithumias pollas anoEtous kai blaberas haitines buthizousin tous  
 epithumia polus anoEtos kai blaberos hostis  buthizO   ho   
 N_APF   A_APF A_APF  C  A_APF  RR_NPF  V_PAI3P   RA_APM 

 anthrOpous eis olethron kai apOleian 
 anthrOpos heis olethros kai apOleia 
 N_APM   P  N_ASM  C  N_ASF  

1ti:6:10 rhiza gar pantOn tOn  kakOn estin  hE   philarguria hEs  tines 
     rhiza gar pas  ho   kakos eimi  ho   philarguria eimi  tis  
     N_NSF C  A_GPN RA_GPN A_GPN V_PAI3S RA_NSF N_NSF    RR_GSF RI_NPM 

 oregomenoi apeplanEthEsan apo tEs  pisteOs kai heautous periepeiran odunais 
 oregomai  apoplanaO   apo ho   pistis kai heautou peripeirO  odunE  
 V_PMPNPM  V_API3P    P  RA_GSF N_GSF  C  RP_APM  V_AAI3P   N_DPF  

 pollais 
 polus  
 A_DPF  

1ti:6:11 su  de O anthrOpe theou tauta pheuge diOke  de dikaiosunEn 
     su  de O anthrOpos theos houtos pheugO diOkO  de dikaiosunE 
     RP_NS C I N_VSM   N_GSM RD_APN V_PAD2S V_PAD2S C N_ASF    

 eusebeian pistin agapEn hupomonEn praupathian 
 eusebeia pistis agapE hupomonE praupatheia 
 N_ASF   N_ASF N_ASF N_ASF   N_ASF    

1ti:6:12 agOnizou  ton  kalon agOna tEs  pisteOs epilabou   tEs  
     agOnizomai ho   kalos agOn ho   pistis epilambanomai ho   
     V_PMD2S  RA_ASM A_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF  V_AMD2S    RA_GSF 

 aiOniou zOEs eis hEn  eklEthEs kai hOmologEsas tEn  kalEn homologian 
 aiOnios zOE  heis eimi  kaleO  kai homologeO  ho   kalos homologia 
 A_GSF  N_GSF P  RR_ASF V_API2S C  V_AAI2S   RA_ASF A_ASF N_ASF   

 enOpion pollOn marturOn 
 enOpion polus martus  
 P    A_GPM N_GPM  

1ti:6:13 paraggellO [soi] enOpion tou  theou tou  zOogonountos ta   panta 
     paraggellO su  enOpion ho   theos ho   zOogoneO   ho   pas  
     V_PAI1S  RP_DS P    RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM   RA_APN A_APN 

 kai christou iEsou tou  marturEsantos epi pontiou pilatou tEn  kalEn 
 kai *PN*   *PN* ho   martureO   epi *PN*  *PN*  ho   kalos 
 C  N_GSM  N_GSM RA_GSM V_AAPGSM   P  N_GSM  N_GSM  RA_ASF A_ASF 

 homologian 
 homologia 
 N_ASF   

1ti:6:14 tErEsai se  tEn  entolEn aspilon anepilEmpton mechri tEs  
     tEreO  su  ho   entolE aspilos anepilEmptos mechri ho   
     V_AAN  RP_AS RA_ASF N_ASF  A_ASF  A_ASF    P   RA_GSF 

 epiphaneias tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 epiphaneia ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 N_GSF    RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

1ti:6:15 hEn  kairois idiois deixei  ho   makarios kai monos dunastEs 
     eimi  kairos idios deiknumi ho   makarios kai monos dunastEs 
     RR_ASF N_DPM  A_DPM V_FAI3S RA_NSM A_NSM  C  A_NSM N_NSM  

 ho   basileus tOn  basileuontOn kai kurios tOn  kurieuontOn 
 ho   basileus ho   basileuO   kai kurios ho   kurieuO   
 RA_NSM N_NSM  RA_GPM V_PAPGPM   C  N_NSM RA_GPM V_PAPGPM  

1ti:6:16 ho   monos echOn  athanasian phOs oikOn  aprositon hon  
     ho   monos echO   athanasia phOs oikos  aprositos eimi  
     RA_NSM A_NSM V_PAPNSM N_ASF   N_ASN V_PAPNSM A_ASN   RR_ASM 

 eiden  oudeis anthrOpOn oude idein dunatai hO   timE kai kratos aiOnion 
 horaO  oudeis anthrOpos oude horaO dunamai hos  timE kai kratos aiOnios 
 V_AAI3S A_NSM N_GPM   C  V_AAN V_PMI3S RR_DSM N_NSF C  N_NSN A_NSN  

 amEn 
 amEn 
 X  

1ti:6:17 tois  plousiois en  tO   nun aiOni paraggelle mE hupsElophronein 
     ho   plousios heis ho   nun aiOn paraggellO mE hupsElophroneO 
     RA_DPM A_DPM   P  RA_DSM D  N_DSM V_PAD2S  D V_PAN      

 mEde Elpikenai epi ploutou adElotEti all epi theO tO   parechonti hEmin 
 mEde elpizO  epi ploutos adElos  alla epi theos ho   parechO  egO  
 C  V_XAN   P  N_GSM  N_DSF   C  P  N_DSM RA_DSM V_PAPDSM  RP_DP 

 panta plousiOs eis apolausin 
 pas  plousiOs heis apolausis 
 A_APN D    P  N_ASF   

1ti:6:18 agathoergein ploutein en  ergois kalois eumetadotous einai 
     agathoergeO plouteO heis ergon kalos eumetadotos eimi 
     V_PAN    V_PAN  P  N_DPN A_DPN A_APM    V_PAN 

 koinOnikous 
 koinOnikos 
 A_APM    

1ti:6:19 apothEsaurizontas heautois themelion kalon eis to   mellon  hina 
     apothEsaurizO   heautou themelion kalos heis ho   mellO  hina 
     V_PAPAPM     RP_DPM  N_ASM   A_ASM P  RA_ASN V_PAPASN C  

 epilabOntai  tEs  ontOs zOEs 
 epilambanomai ho   ontOs zOE  
 V_AMS3P    RA_GSF D   N_GSF 

1ti:6:20 O timothee tEn  parathEkEn phulaxon ektrepomenos tas  bebElous 
     O *PN*   ho   parathEkE phulassO ektrepomai  ho   bebElos 
     X N_VSM  RA_ASF N_ASF   V_AAD2S V_PMPNSM   RA_APF A_APF  

 kenophOnias kai antitheseis tEs  pseudOnumou  gnOseOs 
 kenophOnia kai antithesis ho   pseudochristos gnOsis 
 N_APF    C  N_APF    RA_GSF A_GSF     N_GSF  

1ti:6:21 hEn  tines epaggellomenoi peri tEn  pistin EstochEsan hE   
     eimi  tis  epaggellomai  peri ho   pistis astocheO  ho   
     RR_ASF RI_NPM V_PMPNPM    P  RA_ASF N_ASF V_AAI3P  RA_NSF 

 charis meth humOn 
 charis meta su  
 N_NSF P  RP_GP 


Help and Acknowledgements