Help and Acknowledgements


1ti:5:1 presbuterO mE epiplExEs alla parakalei hOs patera neOterous hOs 
    presbuteros mE epiplEssO alla parakaleO hOs patEr neos   hOs 
    A_DSMC   D V_AAS2S  C  V_PAD2S  C  N_ASM A_APMC  C  

 adelphous 
 adelphos 
 N_APM   

1ti:5:2 presbuteras hOs mEteras neOteras hOs adelphas en  pasE hagneia 
    presbuteros hOs mEtEr  neos   hOs adelphE heis pas  hagneia 
    A_APFC   C  N_APF  A_APFC  C  N_APF  P  A_DSF N_DSF  

1ti:5:3 chEras tima  tas  ontOs chEras 
    chEra timaO  ho   ontOs chEra 
    A_APF V_PAD2S RA_APF D   A_APF 

1ti:5:4 ei de tis  chEra tekna E ekgona echei  manthanetOsan prOton ton  
    ei de tis  chEra teknon E ekgonon echO  manthanO   prOtos ho   
    C C RI_NSF A_NSF N_APN C A_APN  V_PAI3S V_PAD3P    D   RA_ASM 

 idion oikon eusebein kai amoibas apodidonai tois  progonois touto gar 
 idios oikos eusebeO kai amoibE apodidOmi ho   progonos houtos gar 
 A_ASM N_ASM V_PAN  C  N_APF  V_PAN   RA_DPM A_DPM   RD_NSN C  

 estin  apodekton enOpion tou  theou 
 eimi  apodektos enOpion ho   theos 
 V_PAI3S A_NSN   P    RA_GSM N_GSM 

1ti:5:5 hE   de ontOs chEra kai memonOmenE Elpiken epi theon kai prosmenei 
    ho   de ontOs chEra kai monoomai  elpizO epi theos kai prosmenO 
    RA_NSF C D   A_NSF C  V_XPPNSF  V_XAI3S P  N_ASM C  V_PAI3S  

 tais  deEsesin kai tais  proseuchais nuktos kai hEmeras 
 ho   deEsis  kai ho   proseuchE  nux  kai hEmera 
 RA_DPF N_DPF  C  RA_DPF N_DPF    N_GSF C  N_GSF  

1ti:5:6 hE   de spatalOsa zOsa   tethnEken 
    ho   de spatalaO zaO   thnEskO  
    RA_NSF C V_PAPNSF V_PAPNSF V_XAI3S  

1ti:5:7 kai tauta paraggelle hina anepilEmptoi Osin  
    kai houtos paraggellO hina anepilEmptos ous   
    D  RD_APN V_PAD2S  C  A_NPM    V_PAS3P 

1ti:5:8 ei de tis  tOn  idiOn kai malista oikeiOn ou pronoei tEn  pistin 
    ei de tis  ho   idios kai malista oikeios ou pronoeO ho   pistis 
    C C RI_NSM RA_GPM A_GPM C  D    A_GPM  D V_PAI3S RA_ASF N_ASF 

 ErnEtai kai estin  apistou cheirOn 
 arneomai kai eimi  apistos cheir  
 V_XMI3S C  V_PAI3S A_GSM  A_NSMC 

1ti:5:9 chEra katalegesthO mE elatton etOn hexEkonta gegonuia henos andros 
    chEra katalegO   mE elassOn etos hexEkonta ginomai heis anEr  
    A_NSF V_PPD3S   D A_ASNC N_GPN A_GPN   V_XAPNSF A_GSM N_GSM 

 gunE 
 gunE 
 N_NSF 

1ti:5:10 en  ergois kalois marturoumenE ei eteknotrophEsen ei exenodochEsen ei 
     heis ergon kalos martureO   ei teknotropheO  ei xenodocheO  ei 
     P  N_DPN A_DPN V_PPPNSF   C V_AAI3S     C V_AAI3S    C 

 hagiOn podas enipsen ei thlibomenois epErkesen ei panti ergO agathO 
 hagios pous niptO  ei thlibO    eparkeO  ei pas  ergon agathos 
 A_GPM N_APM V_AAI3S C V_PPPDPM   V_AAI3S  C A_DSN N_DSN A_DSN  

 epEkolouthEsen 
 epakoloutheO  
 V_AAI3S    

1ti:5:11 neOteras de chEras paraitou  hotan gar katastrEniasOsin tou  
     neos   de chEra paraiteomai hotan gar katastrEniaO   ho   
     A_APFC  C A_APF V_PMD2S   C   C  V_AAS3P     RA_GSM 

 christou gamein thelousin 
 *PN*   gameO thelO   
 N_GSM  V_PAN V_PAI3P  

1ti:5:12 echousai krima hoti tEn  prOtEn pistin EthetEsan 
     echO   krima hoti ho   prOtos pistis atheteO  
     V_PAPNPF N_ASN C  RA_ASF A_ASF N_ASF V_AAI3P  

1ti:5:13 hama de kai argai manthanousin perierchomenai tas  oikias ou monon 
     hama de kai argos manthanO   perierchomai  ho   oikia ou monos 
     D  C D  A_NPF V_PAI3P   V_PMPNPF    RA_APF N_APF D A_ASN 

 de argai alla kai phluaroi kai periergoi lalousai ta   mE deonta  
 de argos alla kai phluaros kai periergos laleO  ho   mE deO   
 C A_NPF C  D  A_NPF  C  A_NPF   V_PAPNPF RA_APN D V_PAPAPN 

1ti:5:14 boulomai oun neOteras gamein teknogonein oikodespotein mEdemian 
     boulomai oun neos   gameO teknogoneO oikodespoteO mEdeis  
     V_PMI1S C  A_APFC  V_PAN V_PAN    V_PAN     A_ASF  

 aphormEn didonai tO   antikeimenO loidorias charin 
 aphormE didOmi ho   antikeimai loidoria charis 
 N_ASF  V_PAN  RA_DSM V_PMPDSM  N_GSF   P   

1ti:5:15 EdE gar tines exetrapEsan opisO tou  satana 
     EdE gar tis  ektrepomai opisO ho   *PN*  
     D  C  RI_NPF V_API3P   P   RA_GSM N_GSM 

1ti:5:16 ei tis  pistE echei  chEras eparkeitO autais kai mE bareisthO 
     ei tis  pistos echO  chEra eparkeO  autos kai mE bareO   
     C RI_NSF A_NSF V_PAI3S A_APF V_PAD3S  RP_DPF C  D V_PPD3S  

 hE   ekklEsia hina tais  ontOs chErais eparkesE 
 ho   ekklEsia hina ho   ontOs chEra  eparkeO 
 RA_NSF N_NSF  C  RA_DPF D   A_DPF  V_AAS3S 

1ti:5:17 hoi  kalOs proestOtes presbuteroi diplEs timEs axiousthOsan malista 
     ho   kalOs proistEmi presbuteros diplous timE axioO    malista 
     RA_NPM D   V_XAPNPM  A_NPM    A_GSF  N_GSF V_PPD3P   D    

 hoi  kopiOntes en  logO kai didaskalia 
 ho   kopiaO  heis logos kai didaskalia 
 RA_NPM V_PAPNPM P  N_DSM C  N_DSF   

1ti:5:18 legei  gar hE   graphE boun aloOnta ou phimOseis kai axios ho   
     legO  gar ho   graphE bous aloaO  ou phimoO  kai axios ho   
     V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF N_ASM V_PAPASM D V_FAI2S  C  A_NSM RA_NSM 

 ergatEs tou  misthou autou 
 ergatEs ho   misthos autos 
 N_NSM  RA_GSM N_GSM  RP_GSM 

1ti:5:19 kata presbuterou katEgorian mE paradechou  ektos ei mE epi duo  E 
     kata presbuteros katEgoria mE paradechomai hektos ei mE epi duo  E 
     P  A_GSM    N_ASF   D V_PMD2S   D   C D P  A_GPM C 

 triOn marturOn 
 treis martus  
 A_GPM N_GPM  

1ti:5:20 tous  hamartanontas enOpion pantOn elegche hina kai hoi  loipoi 
     ho   hamartanO   enOpion pas  elegchO hina kai ho   loipos 
     RA_APM V_PAPAPM   P    A_GPM V_PAD2S C  D  RA_NPM A_NPM 

 phobon echOsin 
 phobos echO  
 N_ASM V_PAS3P 

1ti:5:21 diamarturomai enOpion tou  theou kai christou iEsou kai tOn  
     diamarturomai enOpion ho   theos kai *PN*   *PN* kai ho   
     V_PMI1S    P    RA_GSM N_GSM C  N_GSM  N_GSM C  RA_GPM 

 eklektOn aggelOn hina tauta phulaxEs chOris prokrimatos mEden poiOn  kata 
 eklektos aggelos hina houtos phulassO chOris prokrima  mEdeis poios  kata 
 A_GPM  N_GPM  C  RD_APN V_AAS2S P   N_GSN    A_ASN V_PAPNSM P  

 prosklisin 
 prosklisis 
 N_ASF   

1ti:5:22 cheiras tacheOs mEdeni epitithei mEde koinOnei hamartiais allotriais 
     cheir  tachus mEdeis epitithEmi mEde koinOneO hamartia  allotrios 
     N_APF  D    A_DSM V_PAD2S  C  V_PAD2S N_DPF   A_DPF   

 seauton hagnon tErei  
 seautou hagnos tEreO  
 RP_ASM A_ASM V_PAD2S 

1ti:5:23 mEketi hudropotei alla oinO oligO chrO   dia ton  stomachon kai 
     mEketi hudropoteO alla oinos oligos chraomai dia ho   stomachos kai 
     D   V_PAD2S  C  N_DSM A_DSM V_PMD2S P  RA_ASM N_ASM   C  

 tas  puknas sou  astheneias 
 ho   puknos su  astheneia 
 RA_APF A_APF RP_GS N_APF   

1ti:5:24 tinOn anthrOpOn hai  hamartiai prodEloi eisin  proagousai eis 
     tis  anthrOpos ho   hamartia prodElos eimi  proagO   heis 
     RI_GPM N_GPM   RA_NPF N_NPF   A_NPF  V_PAI3P V_PAPNPF  P  

 krisin tisin de kai epakolouthousin 
 krisis tis  de kai epakoloutheO  
 N_ASF RI_DPM C D  V_PAI3P     

1ti:5:25 hOsautOs kai ta   erga ta   kala prodEla kai ta   allOs 
     hOsautOs kai ho   ergon ho   kalos prodElos kai ho   allOs 
     D    D  RA_NPN N_NPN RA_NPN A_NPN A_NPN  C  RA_NPN D   

 echonta krubEnai ou dunantai 
 echO   kruptO  ou dunamai 
 V_PAPNPN V_APN  D V_PMI3P 


Help and Acknowledgements