Help and Acknowledgements


1ti:4:1 to   de pneuma rhEtOs legei  hoti en  husterois kairois 
    ho   de pneuma rhEtOs legO  hoti heis husteros kairos 
    RA_NSN C N_NSN D   V_PAI3S C  P  A_DPMC  N_DPM  

 apostEsontai tines tEs  pisteOs prosechontes pneumasin planois kai 
 aphistamai  tis  ho   pistis prosechO   pneuma  planos kai 
 V_FMI3P   RI_NPM RA_GSF N_GSF  V_PAPNPM   N_DPN   A_DPN  C  

 didaskaliais daimoniOn 
 didaskalia  daimonion 
 N_DPF    N_GPN   

1ti:4:2 en  hupokrisei pseudologOn kekaustEriasmenOn tEn  idian suneidEsin 
    heis hupokrisis pseudologos kaustEriazO    ho   idios suneidEsis 
    P  N_DSF   A_GPM    V_XPPGPM     RA_ASF A_ASF N_ASF   

1ti:4:3 kOluontOn gamein apechesthai brOmatOn ha   ho   theos ektisen eis 
    kOluO   gameO apechO   brOma  hos  ho   theos ktizO  heis 
    V_PAPGPM V_PAN V_PMN    N_GPN  RR_APN RA_NSM N_NSM V_AAI3S P  

 metalEmpsin meta eucharistias tois  pistois kai epegnOkosi tEn  alEtheian 
 metalEmpsis meta eucharistia ho   pistos kai epiginOskO ho   alEtheia 
 N_ASF    P  N_GSF    RA_DPM A_DPM  C  V_XAPDPM  RA_ASF N_ASF   

1ti:4:4 hoti pan  ktisma theou kalon kai ouden apoblEton meta eucharistias 
    hoti pas  ktisma theos kalos kai oudeis apoblEtos meta eucharistia 
    C  A_NSN N_NSN N_GSM A_NSN C  A_NSN A_NSN   P  N_GSF    

 lambanomenon 
 lambanO   
 V_PPPNSN   

1ti:4:5 hagiazetai gar dia logou theou kai enteuxeOs 
    hagiazO  gar dia logos theos kai enteuxis 
    V_PPI3S  C  P  N_GSM N_GSM C  N_GSF   

1ti:4:6 tauta hupotithemenos tois  adelphois kalos esE   diakonos christou 
    houtos hupotithEmi  ho   adelphos kalos eimi  diakonos *PN*   
    RD_APN V_PMPNSM    RA_DPM N_DPM   A_NSM V_FMI2S N_NSM  N_GSM  

 iEsou entrephomenos tois  logois tEs  pisteOs kai tEs  kalEs didaskalias 
 *PN* entrephomai  ho   logos ho   pistis kai ho   kalos didaskalia 
 N_GSM V_PPPNSM   RA_DPM N_DPM RA_GSF N_GSF  C  RA_GSF A_GSF N_GSF    

 hE   parEkolouthEkas 
 hos  parakoloutheO  
 RR_DSF V_XAI2S     

1ti:4:7 tous  de bebElous kai graOdeis muthous paraitou  gumnaze de seauton 
    ho   de bebElos kai graOdEs muthos paraiteomai gumnazO de seautou 
    RA_APM C A_APM  C  A_APM  N_APM  V_PMD2S   V_PAD2S C RP_ASM 

 pros eusebeian 
 pros eusebeia 
 P  N_ASF   

1ti:4:8 hE   gar sOmatikE gumnasia pros oligon estin  Ophelimos hE   de 
    ho   gar sOmatikos gumnasia pros oligos eimi  Ophelimos ho   de 
    RA_NSF C  A_NSF   N_NSF  P  A_ASM V_PAI3S A_NSF   RA_NSF C 

 eusebeia pros panta Ophelimos estin  epaggelian echousa zOEs tEs  nun 
 eusebeia pros pas  Ophelimos eimi  epaggelia echO   zOE  ho   nun 
 N_NSF  P  A_APN A_NSF   V_PAI3S N_ASF   V_PAPNSF N_GSF RA_GSF D  

 kai tEs  mellousEs 
 kai ho   mellO   
 C  RA_GSF V_PAPGSF 

1ti:4:9 pistos ho   logos kai pasEs apodochEs axios 
    pistos ho   logos kai pas  apodochE axios 
    A_NSM RA_NSM N_NSM C  A_GSF N_GSF   A_NSM 

1ti:4:10 eis touto gar kopiOmen kai agOnizometha hoti Elpikamen epi theO 
     heis houtos gar kopiaO  kai agOnizomai  hoti elpizO  epi theos 
     P  RD_ASN C  V_PAI1P C  V_PMI1P   C  V_XAI1P  P  N_DSM 

 zOnti  hos  estin  sOtEr pantOn anthrOpOn malista pistOn 
 zaO   hos  eimi  sOtEr pas  anthrOpos malista pistos 
 V_PAPDSM RR_NSM V_PAI3S N_NSM A_GPM N_GPM   D    A_GPM 

1ti:4:11 paraggelle tauta kai didaske 
     paraggellO houtos kai didaskO 
     V_PAD2S  RD_APN C  V_PAD2S 

1ti:4:12 mEdeis sou  tEs  neotEtos kataphroneitO alla tupos ginou  tOn  
     mEdeis su  ho   neotEs  kataphroneO  alla tupos ginomai ho   
     A_NSM RP_GS RA_GSF N_GSF  V_PAD3S    C  N_NSM V_PMD2S RA_GPM 

 pistOn en  logO en  anastrophE en  agapE en  pistei en  hagneia 
 pistos heis logos heis anastrophE heis agapE heis pistis heis hagneia 
 A_GPM P  N_DSM P  N_DSF   P  N_DSF P  N_DSF P  N_DSF  

1ti:4:13 heOs erchomai proseche tE   anagnOsei tE   paraklEsei tE   
     heOs erchomai prosechO ho   anagnOsis ho   paraklEsis ho   
     C  V_PMI1S V_PAD2S RA_DSF N_DSF   RA_DSF N_DSF   RA_DSF 

 didaskalia 
 didaskalia 
 N_DSF   

1ti:4:14 mE amelei tou  en  soi  charismatos ho   edothE soi  dia 
     mE ameleO ho   heis su  charisma  hos  didOmi su  dia 
     D V_PAD2S RA_GSN P  RP_DS N_GSN    RR_NSN V_API3S RP_DS P  

 prophEteias meta epitheseOs tOn  cheirOn tou  presbuteriou 
 prophEteia meta epithesis ho   cheir  ho   presbuterion 
 N_GSF    P  N_GSF   RA_GPF N_GPF  RA_GSN N_GSN    

1ti:4:15 tauta meleta en  toutois isthi  hina sou  hE   prokopE phanera 
     houtos meletaO heis houtos oida  hina su  ho   prokopE phaneros 
     RD_APN V_PAD2S P  RD_DPN V_PAD2S C  RP_GS RA_NSF N_NSF  A_NSF  

 E    pasin 
 eimi  pas  
 V_PAS3S A_DPM 

1ti:4:16 epeche seautO kai tE   didaskalia epimene autois touto gar 
     epechO seautou kai ho   didaskalia epimenO autos houtos gar 
     V_PAD2S RP_DSM C  RA_DSF N_DSF   V_PAD2S RP_DPN RD_ASN C  

 poiOn  kai seauton sOseis kai tous  akouontas sou  
 poios  kai seautou sOzO  kai ho   akouO   su  
 V_PAPNSM C  RP_ASM V_FAI2S C  RA_APM V_PAPAPM RP_GS 


Help and Acknowledgements