Help and Acknowledgements


1ti:3:1 pistos ho   logos ei tis  episkopEs oregetai kalou ergou epithumei 
    pistos ho   logos ei tis  episkopE oregomai kalos ergon epithumeO 
    A_NSM RA_NSM N_NSM C RI_NSM N_GSF   V_PMI3S A_GSN N_GSN V_PAI3S  

1ti:3:2 dei   oun ton  episkopon anepilEmpton einai mias gunaikos andra 
    deO   oun ho   episkopos anepilEmptos eimi heis gunE   anEr 
    V_PAI3S C  RA_ASM N_ASM   A_ASM    V_PAN A_GSF N_GSF  N_ASM 

 nEphalion sOphrona kosmion philoxenon didaktikon 
 nEphalios sOphrOn kosmios philoxenos didaktikos 
 A_ASM   A_ASM  A_ASM  A_ASM   A_ASM   

1ti:3:3 mE paroinon mE plEktEn alla epieikE amachon aphilarguron 
    mE paroinos mE plEktEs alla epieikEs amachos aphilarguros 
    D A_ASM  D N_ASM  C  A_ASM  A_ASM  A_ASM    

1ti:3:4 tou  idiou oikou kalOs proistamenon tekna echonta en  hupotagE 
    ho   idios oikos kalOs proistEmi  teknon echO   heis hupotagE 
    RA_GSM A_GSM N_GSM D   V_PMPASM   N_APN V_PAPASM P  N_DSF  

 meta pasEs semnotEtos 
 meta pas  semnotEs  
 P  A_GSF N_GSF   

1ti:3:5 ei de tis  tou  idiou oikou prostEnai ouk oiden  pOs ekklEsias 
    ei de tis  ho   idios oikos proistEmi ou oida  pOs ekklEsia 
    C C RI_NSM RA_GSM A_GSM N_GSM V_AAN   D  V_XAI3S D  N_GSF   

 theou epimelEsetai 
 theos epimeleomai 
 N_GSM V_FPI3S   

1ti:3:6 mE neophuton hina mE tuphOtheis eis krima empesE tou  diabolou 
    mE neophutos hina mE tuphoomai heis krima empiptO ho   diabolos 
    D A_ASM   C  D V_APPNSM  P  N_ASN V_AAS3S RA_GSM A_GSM  

1ti:3:7 dei   de kai marturian kalEn echein apo tOn  exOthen hina mE eis 
    deO   de kai marturia kalos echO  apo ho   exOthen hina mE heis 
    V_PAI3S C D  N_ASF   A_ASF V_PAN P  RA_GPM D    C  D P  

 oneidismon empesE kai pagida tou  diabolou 
 oneidismos empiptO kai pagis ho   diabolos 
 N_ASM   V_AAS3S C  N_ASF RA_GSM A_GSM  

1ti:3:8 diakonous hOsautOs semnous mE dilogous mE oinO pollO prosechontas mE 
    diakonos hOsautOs semnos mE dilogos mE oinos polus prosechO   mE 
    N_APM   D    A_APM  D A_APM  D N_DSM A_DSM V_PAPAPM   D 

 aischrokerdeis 
 aischrokerdEs 
 A_APM     

1ti:3:9 echontas to   mustErion tEs  pisteOs en  kathara suneidEsei 
    echO   ho   mustErion ho   pistis heis katharos suneidEsis 
    V_PAPAPM RA_ASN N_ASN   RA_GSF N_GSF  P  A_DSF  N_DSF   

1ti:3:10 kai houtoi de dokimazesthOsan prOton eita diakoneitOsan anegklEtoi 
     kai houtos de dokimazO    prOtos eita diakoneO   anegklEtos 
     D  RD_NPM C V_PPD3P     A_ASN D  V_PAD3P    A_NPM   

 ontes  
 eimi   
 V_PAPNPM 

1ti:3:11 gunaikas hOsautOs semnas mE diabolous nEphalious pistas en  pasin 
     gunE   hOsautOs semnos mE diabolos nEphalios pistos heis pas  
     N_APF  D    A_APF D A_APF   A_APF   A_APF P  A_DPN 

1ti:3:12 diakonoi estOsan mias gunaikos andres teknOn kalOs proistamenoi kai 
     diakonos eimi  heis gunE   anEr  teknon kalOs proistEmi  kai 
     N_NPM  V_PAD3P A_GSF N_GSF  N_NPM N_GPN D   V_PMPNPM   C  

 tOn  idiOn oikOn 
 ho   idios oikos 
 RA_GPM A_GPM N_GPM 

1ti:3:13 hoi  gar kalOs diakonEsantes bathmon heautois kalon peripoiountai 
     ho   gar kalOs diakoneO   bathmos heautou kalos peripoieomai 
     RA_NPM C  D   V_AAPNPM   N_ASM  RP_DPM  A_ASM V_PMI3P    

 kai pollEn parrEsian en  pistei tE   en  christO iEsou 
 kai polus parrEsia heis pistis ho   heis *PN*  *PN* 
 C  A_ASF N_ASF   P  N_DSF RA_DSF P  N_DSM  N_DSM 

1ti:3:14 tauta soi  graphO elpizOn elthein pros se  en  tachei 
     houtos su  graphO elpizO  erchomai pros su  heis tachos 
     RD_APN RP_DS V_PAI1S V_PAPNSM V_AAN  P  RP_AS P  N_DSN 

1ti:3:15 ean de bradunO hina eidEs  pOs dei   en  oikO theou 
     ean de bradunO hina oida  pOs deO   heis oikos theos 
     C  C V_PAS1S C  V_XAS2S D  V_PAI3S P  N_DSM N_GSM 

 anastrephesthai hEtis estin  ekklEsia theou zOntos  stulos kai hedraiOma 
 anastrephO   hostis eimi  ekklEsia theos zaO   stulos kai hedraiOma 
 V_PPN      RR_NSF V_PAI3S N_NSF  N_GSM V_PAPGSM N_NSM C  N_NSN   

 tEs  alEtheias 
 ho   alEtheia 
 RA_GSF N_GSF   

1ti:3:16 kai homologoumenOs mega estin  to   tEs  eusebeias mustErion 
     kai homologoumenOs megas eimi  ho   ho   eusebeia mustErion 
     C  D       A_NSN V_PAI3S RA_NSN RA_GSF N_GSF   N_NSN   

 hos  ephanerOthE en  sarki edikaiOthE en  pneumati OphthE aggelois 
 hos  phaneroO  heis sarx dikaioO  heis pneuma  horaO  aggelos 
 RR_NSM V_API3S   P  N_DSF V_API3S  P  N_DSN  V_API3S N_DPM  

 ekEruchthE en  ethnesin episteuthE en  kosmO anelEmphthE en  doxE 
 kErussO  heis ethnos  pisteuO  heis kosmos analambanO heis doxa 
 V_API3S  P  N_DPN  V_API3S  P  N_DSM V_API3S   P  N_DSF 


Help and Acknowledgements