Help and Acknowledgements


1ti:2:1 parakalO oun prOton pantOn poieisthai deEseis proseuchas enteuxeis 
    parakaleO oun prOtos pas  poieO   deEsis proseuchE enteuxis 
    V_PAI1S  C  A_ASN A_GPN V_PPN   N_APF  N_APF   N_APF   

 eucharistias huper pantOn anthrOpOn 
 eucharistia huper pas  anthrOpos 
 N_APF    P   A_GPM N_GPM   

1ti:2:2 huper basileOn kai pantOn tOn  en  huperochE ontOn  hina Eremon 
    huper basileus kai pas  ho   heis huperochE eimi   hina Eremos 
    P   N_GPM  C  A_GPM RA_GPM P  N_DSF   V_PAPGPM C  A_ASM 

 kai hEsuchion bion diagOmen en  pasE eusebeia kai semnotEti 
 kai hEsuchios bios diagO  heis pas  eusebeia kai semnotEs 
 C  A_ASM   N_ASM V_PAS1P P  A_DSF N_DSF  C  N_DSF   

1ti:2:3 touto kalon kai apodekton enOpion tou  sOtEros hEmOn theou 
    houtos kalos kai apodektos enOpion ho   sOtEr  egO  theos 
    RD_NSN A_NSN C  A_NSN   P    RA_GSM N_GSM  RP_GP N_GSM 

1ti:2:4 hos  pantas anthrOpous thelei sOthEnai kai eis epignOsin alEtheias 
    hos  pas  anthrOpos thelO  sOzO   kai heis epignOsis alEtheia 
    RR_NSM A_APM N_APM   V_PAI3S V_APN  C  P  N_ASF   N_GSF   

 elthein 
 erchomai 
 V_AAN  

1ti:2:5 heis gar theos heis kai mesitEs theou kai anthrOpOn anthrOpos 
    heis gar theos heis kai mesitEs theos kai anthrOpos anthrOpos 
    A_NSM C  N_NSM A_NSM D  N_NSM  N_GSM C  N_GPM   N_NSM   

 christos iEsous 
 *PN*   *PN*  
 N_NSM  N_NSM 

1ti:2:6 ho   dous   heauton antilutron huper pantOn to   marturion 
    ho   didOmi  heautou antilutron huper pas  ho   marturion 
    RA_NSM V_AAPNSM RP_ASM N_ASN   P   A_GPM RA_NSN N_NSN   

 kairois idiois 
 kairos idios 
 N_DPM  A_DPM 

1ti:2:7 eis ho   etethEn egO  kErux kai apostolos alEtheian legO  ou 
    heis hos  tithEmi egO  kErux kai apostolos alEtheia legO  ou 
    P  RR_ASN V_API1S RP_NS N_NSM C  N_NSM   N_ASF   V_PAI1S D 

 pseudomai didaskalos ethnOn en  pistei kai alEtheia 
 pseudomai didaskalos ethnos heis pistis kai alEtheia 
 V_PMI1S  N_NSM   N_GPN P  N_DSF C  N_DSF  

1ti:2:8 boulomai oun proseuchesthai tous  andras en  panti topO epairontas 
    boulomai oun proseuchomai  ho   anEr  heis pas  topos epairO   
    V_PMI1S C  V_PMN     RA_APM N_APM P  A_DSM N_DSM V_PAPAPM  

 hosious cheiras chOris orgEs kai dialogismou 
 hosios cheir  chOris orgE kai dialogismos 
 A_APF  N_APF  P   N_GSF C  N_GSM    

1ti:2:9 hOsautOs [kai] gunaikas en  katastolE kosmiO meta aidous kai 
    hOsautOs kai  gunE   heis katastolE kosmios meta aidOs kai 
    D    D   N_APF  P  N_DSF   A_DSF  P  N_GSF C  

 sOphrosunEs kosmein heautas mE en  plegmasin kai chrusiO E margaritais E 
 sOphrosunE kosmeO heautou mE heis plegma  kai chrusion E margaritEs E 
 N_GSF    V_PAN  RP_APF D P  N_DPN   C  N_DSN  C N_DPM    C 

 himatismO polutelei 
 himatismos polutelEs 
 N_DSM   A_DSM   

1ti:2:10 all ho   prepei gunaixin epaggellomenais theosebeian di ergOn 
     alla hos  prepei gunE   epaggellomai  theosebeia dia ergon 
     C  RR_NSN V_PAI3S N_DPF  V_PMPDPF    N_ASF    P  N_GPN 

 agathOn 
 agathos 
 A_GPN  

1ti:2:11 gunE en  hEsuchia manthanetO en  pasE hupotagE 
     gunE heis hEsuchia manthanO  heis pas  hupotagE 
     N_NSF P  N_DSF  V_PAD3S  P  A_DSF N_DSF  

1ti:2:12 didaskein de gunaiki ouk epitrepO oude authentein andros all einai 
     didaskO  de gunE  ou epitrepO oude authenteO anEr  alla eimi 
     V_PAN   C N_DSF  D  V_PAI1S C  V_PAN   N_GSM C  V_PAN 

 en  hEsuchia 
 heis hEsuchia 
 P  N_DSF  

1ti:2:13 adam gar prOtos eplasthE eita heua 
     *PN* gar prOtos plassO  eita *PN* 
     N_NSM C  A_NSM V_API3S D  N_NSF 

1ti:2:14 kai adam ouk EpatEthE hE   de gunE exapatEtheisa en  parabasei 
     kai *PN* ou apataO  ho   de gunE exapataO   heis parabasis 
     C  N_NSM D  V_API3S RA_NSF C N_NSF V_APPNSF   P  N_DSF   

 gegonen 
 ginomai 
 V_XAI3S 

1ti:2:15 sOthEsetai de dia tEs  teknogonias ean meinOsin en  pistei kai 
     sOzO    de dia ho   teknogonia ean menO   heis pistis kai 
     V_FPI3S  C P  RA_GSF N_GSF    C  V_AAS3P P  N_DSF C  

 agapE kai hagiasmO meta sOphrosunEs 
 agapE kai hagiasmos meta sOphrosunE 
 N_DSF C  N_DSM   P  N_GSF    


Help and Acknowledgements