Help and Acknowledgements


1ti:1:1 paulos apostolos christou iEsou kat epitagEn theou sOtEros hEmOn kai 
    *PN*  apostolos *PN*   *PN* kata epitagE theos sOtEr  egO  kai 
    N_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM P  N_ASF  N_GSM N_GSM  RP_GP C  

 christou iEsou tEs  elpidos hEmOn 
 *PN*   *PN* ho   elpis  egO  
 N_GSM  N_GSM RA_GSF N_GSF  RP_GP 

1ti:1:2 timotheO gnEsiO teknO en  pistei charis eleos eirEnE apo theou 
    *PN*   gnEsios teknon heis pistis charis eleos eirEnE apo theos 
    N_DSM  A_DSN  N_DSN P  N_DSF N_NSF N_NSN N_NSF P  N_GSM 

 patros kai christou iEsou tou  kuriou hEmOn 
 patEr kai *PN*   *PN* ho   kurios egO  
 N_GSM C  N_GSM  N_GSM RA_GSM N_GSM RP_GP 

1ti:1:3 kathOs parekalesa se  prosmeinai en  ephesO poreuomenos eis 
    kathOs parakaleO su  prosmenO  heis *PN*  poreuomai  heis 
    C   V_AAI1S  RP_AS V_AAN   P  N_DSF V_PMPNSM  P  

 makedonian hina paraggeilEs tisin mE heterodidaskalein 
 *PN*    hina paraggellO tis  mE heterodidaskaleO 
 N_ASF   C  V_AAS2S   RI_DPM D V_PAN       

1ti:1:4 mEde prosechein muthois kai genealogiais aperantois haitines ekzEtEseis 
    mEde prosechO  muthos kai genealogia  aperantos hostis  ekzEteO  
    C  V_PAN   N_DPM  C  N_DPF    A_DPF   RR_NPF  N_APF   

 parechousin mallon E oikonomian theou tEn  en  pistei 
 parechO   mallon E oikonomia theos ho   heis pistis 
 V_PAI3P   D   C N_ASF   N_GSM RA_ASF P  N_DSF 

1ti:1:5 to   de telos tEs  paraggelias estin  agapE ek katharas kardias 
    ho   de telos ho   paraggelia eimi  agapE ek katharos kardia 
    RA_NSN C N_NSN RA_GSF N_GSF    V_PAI3S N_NSF P A_GSF  N_GSF  

 kai suneidEseOs agathEs kai pisteOs anupokritou 
 kai suneidEsis agathos kai pistis anupokritos 
 C  N_GSF    A_GSF  C  N_GSF  A_GSF    

1ti:1:6 hOn  tines astochEsantes exetrapEsan eis mataiologian 
    hos  tis  astocheO   ektrepomai heis mataiologia 
    RR_GPF RI_NPM V_AAPNPM   V_API3P   P  N_ASF    

1ti:1:7 thelontes einai nomodidaskaloi mE noountes mEte ha   legousin mEte 
    thelO   eimi nomodidaskalos mE noeO   mEte hos  legO   mEte 
    V_PAPNPM V_PAN N_NPM     D V_PAPNPM C  RR_APN V_PAI3P C  

 peri tinOn diabebaiountai 
 peri tis  diabebaioomai 
 P  RI_GPN V_PMI3P    

1ti:1:8 oidamen de hoti kalos ho   nomos ean tis  autO  nomimOs chrEtai 
    oida  de hoti kalos ho   nomos ean tis  autos nomimOs chraomai 
    V_XAI1P C C  A_NSM RA_NSM N_NSM C  RI_NSM RP_DSM D    V_PMS3S 

1ti:1:9 eidOs  touto hoti dikaiO nomos ou keitai anomois de kai 
    horaO  houtos hoti dikaios nomos ou keimai anomos de kai 
    V_XAPNSM RD_ASN D  A_DSM  N_NSM D V_PMI3S A_DPM  C C  

 anupotaktois asebesi kai hamartOlois anosiois kai bebElois patrolOais kai 
 anupotaktos asebEs kai hamartOlos anosios kai bebElos patrolOas kai 
 A_DPM    A_DPM  C  A_DPM    A_DPM  C  A_DPM  N_DPM   C  

 mEtrolOais androphonois 
 mEtrolOas androphonos 
 N_DPM   N_DPM    

1ti:1:10 pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois kai ei ti   
     ponos  arsenokoitEs andrapodistEs pseustEs epiorkos kai ei tis  
     N_DPM  N_DPM     N_DPM     N_DPM   A_DPM   C  C RI_NSN 

 heteron tE   hugiainousE didaskalia antikeitai 
 heteros ho   hugiainO  didaskalia antikeimai 
 A_NSN  RA_DSF V_PAPDSF  N_DSF   V_PMI3S  

1ti:1:11 kata to   euaggelion tEs  doxEs tou  makariou theou ho   
     kata ho   euaggelion ho   doxa ho   makarios theos hos  
     P  RA_ASN N_ASN   RA_GSF N_GSF RA_GSM A_GSM  N_GSM RR_ASN 

 episteuthEn egO  
 pisteuO   egO  
 V_API1S   RP_NS 

1ti:1:12 charin echO  tO   endunamOsanti me  christO iEsou tO   kuriO 
     charis echO  ho   endunamoO   egO  *PN*  *PN* ho   kurios 
     N_ASF V_PAI1S RA_DSM V_AAPDSM   RP_AS N_DSM  N_DSM RA_DSM N_DSM 

 hEmOn hoti piston me  hEgEsato themenos eis diakonian 
 egO  hoti pistos egO  hEgeomai tithEmi heis diakonia 
 RP_GP C  A_ASM RP_AS V_AMI3S V_AMPNSM P  N_ASF   

1ti:1:13 to   proteron onta   blasphEmon kai diOktEn kai hubristEn alla 
     ho   proteros eimi   blasphEmos kai diOktEs kai hubristEs alla 
     RA_ASN A_ASNC  V_PAPASM A_ASM   C  N_ASM  C  N_ASM   C  

 EleEthEn hoti agnoOn  epoiEsa en  apistia 
 eleaO  hoti agnoeO  poieO  heis apistia 
 V_API1S C  V_PAPNSM V_AAI1S P  N_DSF  

1ti:1:14 huperepleonasen de hE   charis tou  kuriou hEmOn meta pisteOs kai 
     huperpleonazO  de ho   charis ho   kurios egO  meta pistis kai 
     V_AAI3S     C RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RP_GP P  N_GSF  C  

 agapEs tEs  en  christO iEsou 
 agapE ho   heis *PN*  *PN* 
 N_GSF RA_GSF P  N_DSM  N_DSM 

1ti:1:15 pistos ho   logos kai pasEs apodochEs axios hoti christos iEsous 
     pistos ho   logos kai pas  apodochE axios hoti *PN*   *PN*  
     A_NSM RA_NSM N_NSM C  A_GSF N_GSF   A_NSM D  N_NSM  N_NSM 

 Elthen  eis ton  kosmon hamartOlous sOsai hOn  prOtos eimi  egO  
 erchomai heis ho   kosmos hamartOlos sOzO hos  prOtos eimi  egO  
 V_AAI3S P  RA_ASM N_ASM A_APM    V_AAN RR_GPM A_NSM V_PAI1S RP_NS 

1ti:1:16 alla dia touto EleEthEn hina en  emoi prOtO endeixEtai christos 
     alla dia houtos eleaO  hina heis egO  prOtos endeiknumai *PN*   
     C  P  RD_ASN V_API1S C  P  RP_DS A_DSM V_AMS3S   N_NSM  

 iEsous tEn  hapasan makrothumian pros hupotupOsin tOn  mellontOn 
 *PN*  ho   hapas  makrothumia pros hupotupOsis ho   mellO   
 N_NSM RA_ASF A_ASF  N_ASF    P  N_ASF    RA_GPM V_PAPGPM 

 pisteuein ep autO  eis zOEn aiOnion 
 pisteuO  epi autos heis zOE  aiOnios 
 V_PAN   P  RP_DSM P  N_ASF A_ASF  

1ti:1:17 tO   de basilei tOn  aiOnOn aphthartO aoratO monO theO timE 
     ho   de basileus ho   aiOn  aphthartos aoratos monos theos timE 
     RA_DSM C N_DSM  RA_GPM N_GPM A_DSM   A_DSM  A_DSM N_DSM N_NSF 

 kai doxa eis tous  aiOnas tOn  aiOnOn amEn 
 kai doxa heis ho   aiOn  ho   aiOn  amEn 
 C  N_NSF P  RA_APM N_APM RA_GPM N_GPM X  

1ti:1:18 tautEn tEn  paraggelian paratithemai soi  teknon timothee kata 
     houtos ho   paraggelia paratithEmi su  teknon *PN*   kata 
     RD_ASF RA_ASF N_ASF    V_PMI1S   RP_DS N_VSN N_VSM  P  

 tas  proagousas epi se  prophEteias hina strateuE  en  autais tEn  
 ho   proagO   epi su  prophEteia hina strateuomai heis autos ho   
 RA_APF V_PAPAPF  P  RP_AS N_APF    D  V_PMS2S   P  RP_DPF RA_ASF 

 kalEn strateian 
 kalos strateia 
 A_ASF N_ASF   

1ti:1:19 echOn  pistin kai agathEn suneidEsin hEn  tines apOsamenoi peri 
     echO   pistis kai agathos suneidEsis eimi  tis  apOtheomai peri 
     V_PAPNSM N_ASF C  A_ASF  N_ASF   RR_ASF RI_NPM V_AMPNPM  P  

 tEn  pistin enauagEsan 
 ho   pistis nauageO  
 RA_ASF N_ASF V_AAI3P  

1ti:1:20 hOn  estin  humenaios kai alexandros hous  paredOka  tO   
     hos  eimi  *PN*   kai *PN*    ous  paradidOmi ho   
     RR_GPM V_PAI3S N_NSM   C  N_NSM   RR_APM V_AAI1S  RA_DSM 

 satana hina paideuthOsin mE blasphEmein 
 *PN*  hina paideuO   mE blasphEmeO 
 N_DSM C  V_APS3P   D V_PAN    


Help and Acknowledgements