Help and Acknowledgements


1th:5:1 peri de tOn  chronOn kai tOn  kairOn adelphoi ou chreian echete 
    peri de ho   chronos kai ho   kairos adelphos ou chreia echO  
    P  C RA_GPM N_GPM  C  RA_GPM N_GPM N_VPM  D N_ASF  V_PAI2P 

 humin graphesthai 
 su  graphO   
 RP_DP V_PPN    

1th:5:2 autoi gar akribOs oidate hoti hEmera kuriou hOs kleptEs en  nukti 
    autos gar akribOs oida  hoti hEmera kurios hOs kleptEs heis nux  
    RP_NPM C  D    V_XAI2P C  N_NSF N_GSM C  N_NSM  P  N_DSF 

 houtOs erchetai 
 houtO erchomai 
 D   V_PMI3S 

1th:5:3 hotan legOsin eirEnE kai asphaleia tote aiphnidios autois ephistatai 
    hotan legO  eirEnE kai asphaleia tote aiphnidios autos ephistEmi 
    C   V_PAS3P N_NSF C  N_NSF   D  A_NSM   RP_DPM V_PMI3S  

 olethros hOsper hE   Odin tE   en  gastri echousE kai ou mE ekphugOsin 
 olethros hOsper ho   Odin ho   heis gastEr echO   kai ou mE ekpheugO  
 N_NSM  C   RA_NSF N_NSF RA_DSF P  N_DSF V_PAPDSF C  D D V_AAS3P  

1th:5:4 humeis de adelphoi ouk este  en  skotei hina hE   hEmera humas hOs 
    su   de adelphos ou eimi  heis skotos hina ho   hEmera su  hOs 
    RP_NP C N_VPM  D  V_PAI2P P  N_DSN C  RA_NSF N_NSF RP_AP C  

 kleptEs katalabE  
 kleptEs katalambanO 
 N_NSM  V_AAS3S   

1th:5:5 pantes gar humeis huioi phOtos este  kai huioi hEmeras ouk esmen  
    pas  gar su   huios phOs  eimi  kai huios hEmera ou eimi  
    A_NPM C  RP_NP N_NPM N_GSN V_PAI2P C  N_NPM N_GSF  D  V_PAI1P 

 nuktos oude skotous 
 nux  oude skotos 
 N_GSF C  N_GSN  

1th:5:6 ara oun mE katheudOmen hOs hoi  loipoi alla grEgorOmen kai nEphOmen 
    ara oun mE katheudO  hOs ho   loipos alla grEgoreO  kai nEphO  
    C  C  D V_PAS1P   C  RA_NPM A_NPM C  V_PAS1P  C  V_PAS1P 

1th:5:7 hoi  gar katheudontes nuktos katheudousin kai hoi  methuskomenoi 
    ho   gar katheudO   nux  katheudO   kai ho   methuskomai  
    RA_NPM C  V_PAPNPM   N_GSF V_PAI3P   C  RA_NPM V_PPPNPM   

 nuktos methuousin 
 nux  methuO   
 N_GSF V_PAI3P  

1th:5:8 hEmeis de hEmeras ontes  nEphOmen endusamenoi thOraka pisteOs kai 
    egO  de hEmera eimi   nEphO  enduO    thOrax pistis kai 
    RP_NP C N_GSF  V_PAPNPM V_PAS1P V_AMPNPM  N_ASM  N_GSF  C  

 agapEs kai perikephalaian elpida sOtErias 
 agapE kai perikephalaia elpis sOtEria 
 N_GSF C  N_ASF     N_ASF N_GSF  

1th:5:9 hoti ouk etheto hEmas ho   theos eis orgEn alla eis peripoiEsin 
    hoti ou tithEmi egO  ho   theos heis orgE alla heis peripoiEsis 
    C  D  V_AMI3S RP_AP RA_NSM N_NSM P  N_ASF C  P  N_ASF    

 sOtErias dia tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 sOtEria dia ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 N_GSF  P  RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

1th:5:10 tou  apothanontos huper hEmOn hina eite grEgorOmen eite katheudOmen 
     ho   apothnEskO  huper egO  hina eimi grEgoreO  eimi katheudO  
     RA_GSM V_AAPGSM   P   RP_GP C  C  V_PAS1P  C  V_PAS1P   

 hama sun autO  zEsOmen 
 hama sun autos zaO   
 D  P  RP_DSM V_AAS1P 

1th:5:11 dio parakaleite allElous kai oikodomeite heis ton  hena kathOs kai 
     dio parakaleO  allElOn kai oikodomeO  heis ho   heis kathOs kai 
     C  V_PAD2P   RP_APM  C  V_PAD2P   A_NSM RA_ASM A_ASM C   D  

 poieite 
 poieO  
 V_PAI2P 

1th:5:12 erOtOmen de humas adelphoi eidenai tous  kopiOntas en  humin kai 
     erOtaO  de su  adelphos oida  ho   kopiaO  heis su  kai 
     V_PAI1P C RP_AP N_VPM  V_XAN  RA_APM V_PAPAPM P  RP_DP C  

 proistamenous humOn en  kuriO kai nouthetountas humas 
 proistEmi   su  heis kurios kai noutheteO   su  
 V_PMPAPM   RP_GP P  N_DSM C  V_PAPAPM   RP_AP 

1th:5:13 kai hEgeisthai autous huperekperissou en  agapE dia to   ergon 
     kai hEgeomai  heautou huperekperissou heis agapE dia ho   ergon 
     C  V_PMN   RP_APM D        P  N_DSF P  RA_ASN N_ASN 

 autOn eirEneuete en  heautois 
 autos eirEneuO  heis heautou 
 RP_GPM V_PAD2P  P  RP_DPM  

1th:5:14 parakaloumen de humas adelphoi noutheteite tous  ataktous 
     parakaleO  de su  adelphos noutheteO  ho   ataktos 
     V_PAI1P   C RP_AP N_VPM  V_PAD2P   RA_APM A_APM  

 paramutheisthe tous  oligopsuchous antechesthe tOn  asthenOn makrothumeite 
 paramutheomai ho   oligopsuchos antechorai ho   asthenEs makrothumeO  
 V_PMD2P    RA_APM A_APM     V_PMD2P   RA_GPM A_GPM  V_PAD2P    

 pros pantas 
 pros pas  
 P  A_APM 

1th:5:15 horate mE tis  kakon anti kakou tini  apodO   alla pantote 
     horaO  mE tis  kakos anti kakos tis  apodidOmi alla pantote 
     V_PAD2P C RI_NSM A_ASN P  A_GSN RI_DSM V_AAS3S  C  D    

 to   agathon diOkete [kai] eis allElous kai eis pantas 
 ho   agathos diOkO  kai  heis allElOn kai heis pas  
 RA_ASN A_ASN  V_PAD2P C   P  RP_APM  C  P  A_APM 

1th:5:16 pantote chairete 
     pantote chairO  
     D    V_PAD2P 

1th:5:17 adialeiptOs proseuchesthe 
     adialeiptOs proseuchomai 
     D      V_PMD2P    

1th:5:18 en  panti eucharisteite touto gar thelEma theou en  christO iEsou 
     heis pas  eucharisteO  houtos gar thelEma theos heis *PN*  *PN* 
     P  A_DSN V_PAD2P    RD_NSN C  N_NSN  N_GSM P  N_DSM  N_DSM 

 eis humas 
 heis su  
 P  RP_AP 

1th:5:19 to   pneuma mE sbennute 
     ho   pneuma mE sbennumi 
     RA_ASN N_ASN D V_PAD2P 

1th:5:20 prophEteias mE exoutheneite 
     prophEteia mE exoutheneO  
     N_APF    D V_PAD2P   

1th:5:21 panta de dokimazete to   kalon katechete 
     pas  de dokimazO  ho   kalos katechO  
     A_APN C V_PAD2P  RA_ASN A_ASN V_PAD2P  

1th:5:22 apo pantos eidous ponErou apechesthe 
     apo pas  eidos ponEros apechO   
     P  A_GSN N_GSN A_GSN  V_PMD2P  

1th:5:23 autos de ho   theos tEs  eirEnEs hagiasai humas holoteleis kai 
     autos de ho   theos ho   eirEnE hagiazO su  holotelEs kai 
     RP_NSM C RA_NSM N_NSM RA_GSF N_GSF  V_AAO3S RP_AP A_APM   C  

 holoklEron humOn to   pneuma kai hE   psuchE kai to   sOma amemptOs 
 holoklEros su  ho   pneuma kai ho   psuchE kai ho   sOma amemptOs 
 A_NSN   RP_GP RA_NSN N_NSN C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN D    

 en  tE   parousia tou  kuriou hEmOn iEsou christou tErEtheiE 
 heis ho   parousia ho   kurios egO  *PN* *PN*   tEreO   
 P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  V_APO3S  

1th:5:24 pistos ho   kalOn  humas hos  kai poiEsei 
     pistos ho   kaleO  su  hos  kai poiEsis 
     A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RP_AP RR_NSM D  V_FAI3S 

1th:5:25 adelphoi proseuchesthe [kai] peri hEmOn 
     adelphos proseuchomai kai  peri egO  
     N_VPM  V_PMD2P    D   P  RP_GP 

1th:5:26 aspasasthe tous  adelphous pantas en  philEmati hagiO 
     aspazomai ho   adelphos pas  heis philEma  hagios 
     V_AMD2P  RA_APM N_APM   A_APM P  N_DSN   A_DSN 

1th:5:27 enorkizO humas ton  kurion anagnOsthEnai tEn  epistolEn pasin 
     enorkizO su  ho   kurios anaginOskO  ho   epistolE pas  
     V_PAI1S RP_AP RA_ASM N_ASM V_APN     RA_ASF N_ASF   A_DPM 

 tois  adelphois 
 ho   adelphos 
 RA_DPM N_DPM   

1th:5:28 hE   charis tou  kuriou hEmOn iEsou christou meth humOn 
     ho   charis ho   kurios egO  *PN* *PN*   meta su  
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  P  RP_GP 


Help and Acknowledgements