Help and Acknowledgements


1th:4:1 loipon oun adelphoi erOtOmen humas kai parakaloumen en  kuriO iEsou 
    loipos oun adelphos erOtaO  su  kai parakaleO  heis kurios *PN* 
    A_ASN C  N_VPM  V_PAI1P RP_AP C  V_PAI1P   P  N_DSM N_DSM 

 hina kathOs parelabete par hEmOn to   pOs dei   humas peripatein kai 
 hina kathOs paralambanO para egO  ho   pOs deO   su  peripateO kai 
 C  C   V_AAI2P   P  RP_GP RA_ASN D  V_PAI3S RP_AP V_PAN   C  

 areskein theO kathOs kai peripateite hina perisseuEte mallon 
 areskO  theos kathOs kai peripateO  hina perisseuO  mallon 
 V_PAN  N_DSM C   D  V_PAI2P   C  V_PAS2P   D   

1th:4:2 oidate gar tinas paraggelias edOkamen humin dia tou  kuriou iEsou 
    oida  gar tis  paraggelia didOmi  su  dia ho   kurios *PN* 
    V_XAI2P C  RI_APF N_APF    V_AAI1P RP_DP P  RA_GSM N_GSM N_GSM 

1th:4:3 touto gar estin  thelEma tou  theou ho   hagiasmos humOn 
    houtos gar eimi  thelEma ho   theos ho   hagiasmos su  
    RD_NSN C  V_PAI3S N_NSN  RA_GSM N_GSM RA_NSM N_NSM   RP_GP 

 apechesthai humas apo tEs  porneias 
 apechO   su  apo ho   porneia 
 V_PMN    RP_AP P  RA_GSF N_GSF  

1th:4:4 eidenai hekaston humOn to   heautou skeuos ktasthai en  hagiasmO 
    oida  hekastos su  ho   heautou skeuos ktaomai heis hagiasmos 
    V_XAN  A_ASM  RP_GP RA_ASN RP_GSM N_ASN V_PMN  P  N_DSM   

 kai timE 
 kai timE 
 C  N_DSF 

1th:4:5 mE en  pathei epithumias kathaper kai ta   ethnE ta   mE eidota  
    mE heis paschO epithumia kathaper kai ho   ethnos ho   mE oida   
    D P  N_DSN N_GSF   C    D  RA_NPN N_NPN RA_NPN D V_XAPNPN 

 ton  theon 
 ho   theos 
 RA_ASM N_ASM 

1th:4:6 to   mE huperbainein kai pleonektein en  tO   pragmati ton  
    ho   mE huperballO  kai pleonekteO heis ho   pragma  ho   
    RA_ASN D V_PAN    C  V_PAN    P  RA_DSN N_DSN  RA_ASM 

 adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipamen 
 adelphos autos dioti ekdikos kurios peri pas  houtos kathOs kai prolegO  
 N_ASM  RP_GSM C   A_NSM  N_NSM P  A_GPN RD_GPN C   C  V_AAI1P  

 humin kai diemarturametha 
 su  kai diamarturomai  
 RP_DP C  V_AMI1P     

1th:4:7 ou gar ekalesen hEmas ho   theos epi akatharsia all en  hagiasmO 
    ou gar kaleO  egO  ho   theos epi akatharsia alla heis hagiasmos 
    D C  V_AAI3S RP_AP RA_NSM N_NSM P  N_DSF   C  P  N_DSM   

1th:4:8 toigaroun ho   athetOn ouk anthrOpon athetei alla ton  theon 
    toigaroun ho   atheteO ou anthrOpos atheteO alla ho   theos 
    C     RA_NSM V_PAPNSM D  N_ASM   V_PAI3S C  RA_ASM N_ASM 

 ton  [kai] didonta to   pneuma autou to   hagion eis humas 
 ho   kai  didOmi  ho   pneuma autos ho   hagios heis su  
 RA_ASM D   V_PAPASM RA_ASN N_ASN RP_GSM RA_ASN A_ASN P  RP_AP 

1th:4:9 peri de tEs  philadelphias ou chreian echete graphein humin autoi 
    peri de ho   philadelphia ou chreia echO  graphO  su  autos 
    P  C RA_GSF N_GSF     D N_ASF  V_PAI2P V_PAN  RP_DP RP_NPM 

 gar humeis theodidaktoi este  eis to   agapan allElous 
 gar su   theodidaktos eimi  heis ho   agapaO allElOn 
 C  RP_NP A_NPM    V_PAI2P P  RA_ASN V_PAN RP_APM  

1th:4:10 kai gar poieite auto  eis pantas tous  adelphous [tous] en  holE 
     kai gar poieO  autos heis pas  ho   adelphos ho   heis holos 
     D  C  V_PAI2P RP_ASN P  A_APM RA_APM N_APM   RA_APM P  A_DSF 

 tE   makedonia parakaloumen de humas adelphoi perisseuein mallon 
 ho   *PN*   parakaleO  de su  adelphos perisseuO  mallon 
 RA_DSF N_DSF   V_PAI1P   C RP_AP N_VPM  V_PAN    D   

1th:4:11 kai philotimeisthai hEsuchazein kai prassein ta   idia kai 
     kai philotimeomai  hEsuchazO  kai prassO  ho   idios kai 
     C  V_PMN      V_PAN    C  V_PAN  RA_APN A_APN C  

 ergazesthai tais  [idiais] chersin humOn kathOs humin parEggeilamen 
 ergazomai  ho   idios  cheir  su  kathOs su  paraggellO  
 V_PMN    RA_DPF A_DPF  N_DPF  RP_GP C   RP_DP V_AAI1P    

1th:4:12 hina peripatEte euschEmonOs pros tous  exO kai mEdenos chreian 
     hina peripateO euschEmonOs pros ho   echO kai mEdeis chreia 
     C  V_PAS2P  D      P  RA_APM D  C  A_GSN  N_ASF  

 echEte 
 echO  
 V_PAS2P 

1th:4:13 ou thelomen de humas agnoein adelphoi peri tOn  koimOmenOn hina mE 
     ou thelO  de su  agnoeO adelphos peri ho   koimaomai hina mE 
     D V_PAI1P C RP_AP V_PAN  N_VPM  P  RA_GPM V_PMPGPM  C  D 

 lupEsthe kathOs kai hoi  loipoi hoi  mE echontes elpida 
 lupeO  kathOs kai ho   loipos ho   mE echO   elpis 
 V_PPS2P C   D  RA_NPM A_NPM RA_NPM D V_PAPNPM N_ASF 

1th:4:14 ei gar pisteuomen hoti iEsous apethanen kai anestE  houtOs kai 
     ei gar pisteuO  hoti *PN*  apothnEskO kai anistEmi houtO kai 
     C C  V_PAI1P  C  N_NSM V_AAI3S  C  V_AAI3S D   D  

 ho   theos tous  koimEthentas dia tou  iEsou axei  sun autO  
 ho   theos ho   koimaomai  dia ho   *PN* agO   sun autos 
 RA_NSM N_NSM RA_APM V_APPAPM   P  RA_GSM N_GSM V_FAI3S P  RP_DSM 

1th:4:15 touto gar humin legomen en  logO kuriou hoti hEmeis hoi  zOntes  
     houtos gar su  legO  heis logos kurios hoti egO  ho   zaO   
     RD_ASN C  RP_DP V_PAI1P P  N_DSM N_GSM D  RP_NP RA_NPM V_PAPNPM 

 hoi  perileipomenoi eis tEn  parousian tou  kuriou ou mE phthasOmen 
 ho   perileipomai  heis ho   parousia ho   kurios ou mE phthanO  
 RA_NPM V_PPPNPM    P  RA_ASF N_ASF   RA_GSM N_GSM D D V_AAS1P  

 tous  koimEthentas 
 ho   koimaomai  
 RA_APM V_APPAPM   

1th:4:16 hoti autos ho   kurios en  keleusmati en  phOnE archaggelou kai 
     hoti autos ho   kurios heis keleusma  heis phOnE archaggelos kai 
     C  RP_NSM RA_NSM N_NSM P  N_DSN   P  N_DSF N_GSM    C  

 en  salpiggi theou katabEsetai ap ouranou kai hoi  nekroi en  christO 
 heis salpigx theos katabainO  apo ouranos kai ho   nekros heis *PN*  
 P  N_DSF  N_GSM V_FMI3S   P  N_GSM  C  RA_NPM A_NPM P  N_DSM  

 anastEsontai prOton 
 anistEmi   prOtos 
 V_FMI3P   A_ASN 

1th:4:17 epeita hEmeis hoi  zOntes  hoi  perileipomenoi hama sun autois 
     epeita egO  ho   zaO   ho   perileipomai  hama sun autos 
     D   RP_NP RA_NPM V_PAPNPM RA_NPM V_PPPNPM    D  P  RP_DPM 

 harpagEsometha en  nephelais eis apantEsin tou  kuriou eis aera kai 
 harpazO    heis nephelE  heis apantEsis ho   kurios heis aEr  kai 
 V_FPI1P    P  N_DPF   P  N_ASF   RA_GSM N_GSM P  N_ASM C  

 houtOs pantote sun kuriO esometha 
 houtO pantote sun kurios eimi   
 D   D    P  N_DSM V_FMI1P 

1th:4:18 hOste parakaleite allElous en  tois  logois toutois 
     hOste parakaleO  allElOn heis ho   logos houtos 
     C   V_PAD2P   RP_APM  P  RA_DPM N_DPM RD_DPM 


Help and Acknowledgements