Help and Acknowledgements


1th:3:1 dio mEketi stegontes eudokEsamen kataleiphthEnai en  athEnais monoi 
    dio mEketi stegO   eudokeO   kataleipO    heis *PN*   monos 
    C  D   V_PAPNPM V_AAI1P   V_APN      P  N_DPF  A_NPM 

1th:3:2 kai epempsamen timotheon ton  adelphon hEmOn kai sunergon tou  
    kai pempO   *PN*   ho   adelphos egO  kai sunergos ho   
    C  V_AAI1P  N_ASM   RA_ASM N_ASM  RP_GP C  A_ASM  RA_GSM 

 theou en  tO   euaggeliO tou  christou eis to   stErixai humas kai 
 theos heis ho   euaggelion ho   *PN*   heis ho   stErizO su  kai 
 N_GSM P  RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM  P  RA_ASN V_AAN  RP_AP C  

 parakalesai huper tEs  pisteOs humOn 
 parakaleO  huper ho   pistis su  
 V_AAN    P   RA_GSF N_GSF  RP_GP 

1th:3:3 to   mEdena sainesthai en  tais  thlipsesin tautais autoi gar 
    ho   mEdeis sainomai  heis ho   thlipsis  houtos autos gar 
    RA_ASN A_ASM V_PPN   P  RA_DPF N_DPF   RD_DPF RP_NPM C  

 oidate hoti eis touto keimetha 
 oida  hoti heis houtos keimai  
 V_XAI2P C  P  RD_ASN V_PMI1P 

1th:3:4 kai gar hote pros humas Emen  proelegomen humin hoti mellomen 
    kai gar hote pros su  eimi  prolegO   su  hoti mellO  
    D  C  C  P  RP_AP V_IAI1P V_IAI1P   RP_DP C  V_PAI1P 

 thlibesthai kathOs kai egeneto kai oidate 
 thlibO   kathOs kai ginomai kai oida  
 V_PPN    C   D  V_AMI3S C  V_XAI2P 

1th:3:5 dia touto kagO mEketi stegOn  epempsa eis to   gnOnai tEn  
    dia houtos kagO mEketi stegO  pempO  heis ho   ginOskO ho   
    P  RD_ASN D  D   V_PAPNSM V_AAI1S P  RA_ASN V_AAN  RA_ASF 

 pistin humOn mE pOs epeirasen humas ho   peirazOn kai eis kenon genEtai 
 pistis su  mE pOs peirazO  su  ho   peirazO kai heis kenos ginomai 
 N_ASF RP_GP C D  V_AAI3S  RP_AP RA_NSM V_PAPNSM C  P  A_ASN V_AMS3S 

 ho   kopos hEmOn 
 ho   kopos egO  
 RA_NSM N_NSM RP_GP 

1th:3:6 arti de elthontos timotheou pros hEmas aph humOn kai euaggelisamenou 
    arti de erchomai *PN*   pros egO  apo su  kai euaggelizO   
    D  C V_AAPGSM N_GSM   P  RP_AP P  RP_GP C  V_AMPGSM    

 hEmin tEn  pistin kai tEn  agapEn humOn kai hoti echete mneian hEmOn 
 egO  ho   pistis kai ho   agapE su  kai hoti echO  mneia egO  
 RP_DP RA_ASF N_ASF C  RA_ASF N_ASF RP_GP C  C  V_PAI2P N_ASF RP_GP 

 agathEn pantote epipothountes hEmas idein kathaper kai hEmeis humas 
 agathos pantote epipotheO   egO  horaO kathaper kai egO  su  
 A_ASF  D    V_PAPNPM   RP_AP V_AAN C    D  RP_NP RP_AP 

1th:3:7 dia touto pareklEthEmen adelphoi eph humin epi pasE tE   anagkE kai 
    dia houtos parakaleO   adelphos epi su  epi pas  ho   anagkE kai 
    P  RD_ASN V_API1P    N_VPM  P  RP_DP P  A_DSF RA_DSF N_DSF C  

 thlipsei hEmOn dia tEs  humOn pisteOs 
 thlipsis egO  dia ho   su  pistis 
 N_DSF  RP_GP P  RA_GSF RP_GP N_GSF  

1th:3:8 hoti nun zOmen  ean humeis stEkete en  kuriO 
    hoti nun zaO   ean su   stEkO  heis kurios 
    C  D  V_PAI1P C  RP_NP V_PAI2P P  N_DSM 

1th:3:9 tina  gar eucharistian dunametha tO   theO antapodounai peri humOn 
    tis  gar eucharistia dunamai  ho   theos antapodidOmi peri su  
    RI_ASF C  N_ASF    V_PMI1P  RA_DSM N_DSM V_AAN    P  RP_GP 

 epi pasE tE   chara hE   chairomen di humas emprosthen tou  theou 
 epi pas  ho   chara hos  chairO  dia su  emprosthen ho   theos 
 P  A_DSF RA_DSF N_DSF RR_DSF V_PAI1P  P  RP_AP P     RA_GSM N_GSM 

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

1th:3:10 nuktos kai hEmeras huperekperissou deomenoi eis to   idein humOn 
     nux  kai hEmera huperekperissou deomai  heis ho   horaO su  
     N_GSF C  N_GSF  D        V_PMPNPM P  RA_ASN V_AAN RP_GP 

 to   prosOpon kai katartisai ta   husterEmata tEs  pisteOs humOn 
 ho   prosOpon kai katartizO ho   husterEma  ho   pistis su  
 RA_ASN N_ASN  C  V_AAN   RA_APN N_APN    RA_GSF N_GSF  RP_GP 

1th:3:11 autos de ho   theos kai patEr hEmOn kai ho   kurios hEmOn iEsous 
     autos de ho   theos kai patEr egO  kai ho   kurios egO  *PN*  
     RP_NSM C RA_NSM N_NSM C  N_NSM RP_GP C  RA_NSM N_NSM RP_GP N_NSM 

 kateuthunai tEn  hodon hEmOn pros humas 
 kateuthunO ho   hodos egO  pros su  
 V_AAO3S   RA_ASF N_ASF RP_GP P  RP_AP 

1th:3:12 humas de ho   kurios pleonasai kai perisseusai tE   agapE eis 
     su  de ho   kurios pleonazO kai perisseuO  ho   agapE heis 
     RP_AP C RA_NSM N_NSM V_AAO3S  C  V_AAO3S   RA_DSF N_DSF P  

 allElous kai eis pantas kathaper kai hEmeis eis humas 
 allElOn kai heis pas  kathaper kai egO  heis su  
 RP_APM  C  P  A_APM C    D  RP_NP P  RP_AP 

1th:3:13 eis to   stErixai humOn tas  kardias amemptous en  hagiOsunE 
     heis ho   stErizO su  ho   kardia amemptos heis hagiOsunE 
     P  RA_ASN V_AAN  RP_GP RA_APF N_APF  A_APF   P  N_DSF   

 emprosthen tou  theou kai patros hEmOn en  tE   parousia tou  kuriou 
 emprosthen ho   theos kai patEr egO  heis ho   parousia ho   kurios 
 P     RA_GSM N_GSM C  N_GSM RP_GP P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM 

 hEmOn iEsou meta pantOn tOn  hagiOn autou [amEn] 
 egO  *PN* meta pas  ho   hagios autos amEn  
 RP_GP N_GSM P  A_GPM RA_GPM A_GPM RP_GSM X   


Help and Acknowledgements