Help and Acknowledgements


1th:2:1 autoi gar oidate adelphoi tEn  eisodon hEmOn tEn  pros humas hoti 
    autos gar oida  adelphos ho   eisodos egO  ho   pros su  hoti 
    RP_NPM C  V_XAI2P N_VPM  RA_ASF N_ASF  RP_GP RA_ASF P  RP_AP C  

 ou kenE gegonen 
 ou kenos ginomai 
 D A_NSF V_XAI3S 

1th:2:2 alla propathontes kai hubristhentes kathOs oidate en  philippois 
    alla propaschO  kai hubrizO    kathOs oida  heis *PN*    
    C  V_AAPNPM   C  V_APPNPM   C   V_XAI2P P  N_DPM   

 eparrEsiasametha en  tO   theO hEmOn lalEsai pros humas to   euaggelion 
 parrEsiazomai  heis ho   theos egO  laleO  pros su  ho   euaggelion 
 V_AMI1P     P  RA_DSM N_DSM RP_GP V_AAN  P  RP_AP RA_ASN N_ASN   

 tou  theou en  pollO agOni 
 ho   theos heis polus agOn 
 RA_GSM N_GSM P  A_DSM N_DSM 

1th:2:3 hE   gar paraklEsis hEmOn ouk ek planEs oude ex akatharsias oude 
    ho   gar paraklEsis egO  ou ek planE oude hex akatharsia oude 
    RA_NSF C  N_NSF   RP_GP D  P N_GSF C  P  N_GSF    C  

 en  dolO 
 heis dolos 
 P  N_DSM 

1th:2:4 alla kathOs dedokimasmetha hupo tou  theou pisteuthEnai to   
    alla kathOs dokimazO    hupo ho   theos pisteuO   ho   
    C  C   V_XPI1P    P  RA_GSM N_GSM V_APN    RA_ASN 

 euaggelion houtOs laloumen ouch hOs anthrOpois areskontes alla theO tO   
 euaggelion houtO laleO  ou  hOs anthrOpos areskO   alla theos ho   
 N_ASN   D   V_PAI1P D  C  N_DPM   V_PAPNPM  C  N_DSM RA_DSM 

 dokimazonti tas  kardias hEmOn 
 dokimazO  ho   kardia egO  
 V_PAPDSM  RA_APF N_APF  RP_GP 

1th:2:5 oute gar pote en  logO kolakeias egenEthEmen kathOs oidate oute en  
    oute gar pote heis logos kolakeia ginomai   kathOs oida  oute heis 
    C  C  D  P  N_DSM N_GSF   V_API1P   C   V_XAI2P C  P  

 prophasei pleonexias theos martus 
 prophasis pleonexia theos martus 
 N_DSF   N_GSF   N_NSM N_NSM 

1th:2:6 oute zEtountes ex anthrOpOn doxan oute aph humOn oute ap allOn 
    oute zEteO   hex anthrOpos doxa oute apo su  oute apo allos 
    C  V_PAPNPM P  N_GPM   N_ASF C  P  RP_GP C  P  A_GPM 

1th:2:7 dunamenoi en  barei einai hOs christou apostoloi alla egenEthEmen 
    dunamai  heis barus eimi hOs *PN*   apostolos alla ginomai   
    V_PMPNPM P  N_DSN V_PAN C  N_GSM  N_NPM   C  V_API1P   

 nEpioi en  mesO humOn hOs ean trophos thalpE ta   heautEs tekna 
 nEpios heis mesos su  hOs ean trophos thalpO ho   heautou teknon 
 A_NPM P  A_DSN RP_GP C  C  N_NSF  V_PAS3S RA_APN RP_GSF N_APN 

1th:2:8 houtOs homeiromenoi humOn eudokoumen metadounai humin ou monon to   
    houtO homeiromai  su  eudokeO  metadidOmi su  ou monos ho   
    D   V_PMPNPM   RP_GP V_IAI1P  V_AAN   RP_DP D A_ASN RA_ASN 

 euaggelion tou  theou alla kai tas  heautOn psuchas dioti agapEtoi hEmin 
 euaggelion ho   theos alla kai ho   heautou psuchE dioti agapEtos egO  
 N_ASN   RA_GSM N_GSM C  D  RA_APF RP_GPM N_APF  C   A_NPM  RP_DP 

 egenEthEte 
 ginomai  
 V_API2P  

1th:2:9 mnEmoneuete gar adelphoi ton  kopon hEmOn kai ton  mochthon nuktos 
    mnEmoneuO  gar adelphos ho   kopos egO  kai ho   mochthos nux  
    V_PAI2P   C  N_VPM  RA_ASM N_ASM RP_GP C  RA_ASM N_ASM  N_GSF 

 kai hEmeras ergazomenoi pros to   mE epibarEsai tina  humOn ekEruxamen 
 kai hEmera ergazomai  pros ho   mE epibareO  tis  su  kErussO  
 C  N_GSF  V_PMPNPM  P  RA_ASN D V_AAN   RI_ASM RP_GP V_AAI1P  

 eis humas to   euaggelion tou  theou 
 heis su  ho   euaggelion ho   theos 
 P  RP_AP RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM 

1th:2:10 humeis martures kai ho   theos hOs hosiOs kai dikaiOs kai amemptOs 
     su   martus  kai ho   theos hOs hosiOs kai dikaiOs kai amemptOs 
     RP_NP N_NPM  C  RA_NSM N_NSM D  D   C  D    C  D    

 humin tois  pisteuousin egenEthEmen 
 su  ho   pisteuO   ginomai   
 RP_DP RA_DPM V_PAPDPM  V_API1P   

1th:2:11 kathaper oidate hOs hena hekaston humOn hOs patEr tekna heautou 
     kathaper oida  hOs heis hekastos su  hOs patEr teknon heautou 
     C    V_XAI2P C  A_ASM A_ASM  RP_GP C  N_NSM N_APN RP_GSM 

1th:2:12 parakalountes humas kai paramuthoumenoi kai marturomenoi eis to   
     parakaleO   su  kai paramutheomai  kai marturomai  heis ho   
     V_PAPNPM   RP_AP C  V_PMPNPM    C  V_PMPNPM   P  RA_ASN 

 peripatein humas axiOs tou  theou tou  kalountos humas eis tEn  
 peripateO su  axiOs ho   theos ho   kaleO   su  heis ho   
 V_PAN   RP_AP D   RA_GSM N_GSM RA_GSM V_PAPGSM RP_AP P  RA_ASF 

 heautou basileian kai doxan 
 heautou basileia kai doxa 
 RP_GSM N_ASF   C  N_ASF 

1th:2:13 kai dia touto kai hEmeis eucharistoumen tO   theO adialeiptOs hoti 
     kai dia houtos kai egO  eucharisteO  ho   theos adialeiptOs hoti 
     C  P  RD_ASN D  RP_NP V_PAI1P    RA_DSM N_DSM D      C  

 paralabontes logon akoEs par hEmOn tou  theou edexasthe ou logon anthrOpOn 
 paralambanO logos akoE para egO  ho   theos dechomai ou logos anthrOpos 
 V_AAPNPM   N_ASM N_GSF P  RP_GP RA_GSM N_GSM V_AMI2P  D N_ASM N_GPM   

 alla kathOs estin  alEthOs logon theou hos  kai energeitai en  humin 
 alla kathOs eimi  alEthOs logos theos hos  kai energeO  heis su  
 C  C   V_PAI3S D    N_ASM N_GSM RR_NSM D  V_PMI3S  P  RP_DP 

 tois  pisteuousin 
 ho   pisteuO   
 RA_DPM V_PAPDPM  

1th:2:14 humeis gar mimEtai egenEthEte adelphoi tOn  ekklEsiOn tou  theou 
     su   gar mimEtEs ginomai  adelphos ho   ekklEsia ho   theos 
     RP_NP C  N_NPM  V_API2P  N_VPM  RA_GPF N_GPF   RA_GSM N_GSM 

 tOn  ousOn  en  tE   ioudaia en  christO iEsou hoti ta   auta 
 ho   eimi   heis ho   *PN*  heis *PN*  *PN* hoti ho   autos 
 RA_GPF V_PAPGPF P  RA_DSF N_DSF  P  N_DSM  N_DSM C  RA_APN A_APN 

 epathete kai humeis hupo tOn  idiOn sumphuletOn kathOs kai autoi hupo 
 paschO  kai su   hupo ho   idios sumphuletEs kathOs kai autos hupo 
 V_AAI2P C  RP_NP P  RA_GPM A_GPM N_GPM    C   D  RP_NPM P  

 tOn  ioudaiOn 
 ho   *PN*   
 RA_GPM A_GPM  

1th:2:15 tOn  kai ton  kurion apokteinantOn iEsoun kai tous  prophEtas kai 
     ho   kai ho   kurios apokteinO   *PN*  kai ho   prophEtEs kai 
     RA_GPM C  RA_ASM N_ASM V_AAPGPM   N_ASM C  RA_APM N_APM   C  

 hEmas ekdiOxantOn kai theO mE areskontOn kai pasin anthrOpois enantiOn 
 egO  ekdiOkO   kai theos mE areskO   kai pas  anthrOpos enantios 
 RP_AP V_AAPGPM  C  N_DSM D V_PAPGPM  C  A_DPM N_DPM   A_GPM  

1th:2:16 kOluontOn hEmas tois  ethnesin lalEsai hina sOthOsin eis to   
     kOluO   egO  ho   ethnos  laleO  hina sOzO   heis ho   
     V_PAPGPM RP_AP RA_DPN N_DPN  V_AAN  C  V_APS3P P  RA_ASN 

 anaplErOsai autOn tas  hamartias pantote ephthasen de ep autous hE   
 anaplEroO  autos ho   hamartia pantote phthanO  de epi heautou ho   
 V_AAN    RP_GPM RA_APF N_APF   D    V_AAI3S  C P  RP_APM RA_NSF 

 orgE eis telos 
 orgE heis telos 
 N_NSF P  N_ASN 

1th:2:17 hEmeis de adelphoi aporphanisthentes aph humOn pros kairon hOras 
     egO  de adelphos aporphanizO    apo su  pros kairos hOra 
     RP_NP C N_VPM  V_APPNPM     P  RP_GP P  N_ASM N_GSF 

 prosOpO ou kardia perissoterOs espoudasamen to   prosOpon humOn idein en  
 prosOpon ou kardia perissoterOs spoudazO   ho   prosOpon su  horaO heis 
 N_DSN  D N_DSF D      V_AAI1P   RA_ASN N_ASN  RP_GP V_AAN P  

 pollE epithumia 
 polus epithumia 
 A_DSF N_DSF   

1th:2:18 dioti EthelEsamen elthein pros humas egO  men paulos kai hapax kai 
     dioti thelO    erchomai pros su  egO  men *PN*  kai hapax kai 
     C   V_AAI1P   V_AAN  P  RP_AP RP_NS X  N_NSM C  D   C  

 dis kai enekopsen hEmas ho   satanas 
 dis kai egkoptO  egO  ho   *PN*  
 D  C  V_AAI3S  RP_AP RA_NSM N_NSM  

1th:2:19 tis  gar hEmOn elpis E chara E stephanos kauchEseOs E ouchi kai 
     tis  gar egO  elpis E chara E stephanos kauchEsis E ou  kai 
     RI_NSF C  RP_GP N_NSF C N_NSF C N_NSM   N_GSF   C X   D  

 humeis emprosthen tou  kuriou hEmOn iEsou en  tE   autou parousia 
 su   emprosthen ho   kurios egO  *PN* heis ho   autos parousia 
 RP_NP P     RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM P  RA_DSF RP_GSM N_DSF  

1th:2:20 humeis gar este  hE   doxa hEmOn kai hE   chara 
     su   gar eimi  ho   doxa egO  kai ho   chara 
     RP_NP C  V_PAI2P RA_NSF N_NSF RP_GP C  RA_NSF N_NSF 


Help and Acknowledgements