Help and Acknowledgements


1th:1:1 paulos kai silouanos kai timotheos tE   ekklEsia thessalonikeOn en  
    *PN*  kai *PN*   kai *PN*   ho   ekklEsia *PN*      heis 
    N_NSM C  N_NSM   C  N_NSM   RA_DSF N_DSF  N_GPM     P  

 theO patri kai kuriO iEsou christO charis humin kai eirEnE 
 theos patEr kai kurios *PN* *PN*  charis su  kai eirEnE 
 N_DSM N_DSM C  N_DSM N_DSM N_DSM  N_NSF RP_DP C  N_NSF 

1th:1:2 eucharistoumen tO   theO pantote peri pantOn humOn mneian poioumenoi 
    eucharisteO  ho   theos pantote peri pas  su  mneia poieO   
    V_PAI1P    RA_DSM N_DSM D    P  A_GPM RP_GP N_ASF V_PMPNPM  

 epi tOn  proseuchOn hEmOn adialeiptOs 
 epi ho   proseuchE egO  adialeiptOs 
 P  RA_GPF N_GPF   RP_GP D      

1th:1:3 mnEmoneuontes humOn tou  ergou tEs  pisteOs kai tou  kopou tEs  
    mnEmoneuO   su  ho   ergon ho   pistis kai ho   kopos ho   
    V_PAPNPM   RP_GP RA_GSN N_GSN RA_GSF N_GSF  C  RA_GSM N_GSM RA_GSF 

 agapEs kai tEs  hupomonEs tEs  elpidos tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 agapE kai ho   hupomonE ho   elpis  ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 N_GSF C  RA_GSF N_GSF   RA_GSF N_GSF  RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

 emprosthen tou  theou kai patros hEmOn 
 emprosthen ho   theos kai patEr egO  
 P     RA_GSM N_GSM C  N_GSM RP_GP 

1th:1:4 eidotes adelphoi EgapEmenoi hupo [tou] theou tEn  eklogEn humOn 
    oida   adelphos agapaO   hupo ho   theos ho   eklogE su  
    V_XAPNPM N_VPM  V_XPPVPM  P  RA_GSM N_GSM RA_ASF N_ASF  RP_GP 

1th:1:5 hoti to   euaggelion hEmOn ouk egenEthE eis humas en  logO monon 
    hoti ho   euaggelion egO  ou ginomai heis su  heis logos monos 
    C  RA_NSN N_NSN   RP_GP D  V_API3S P  RP_AP P  N_DSM A_ASN 

 alla kai en  dunamei kai en  pneumati hagiO kai [en] plErophoria pollE 
 alla kai heis dunamis kai heis pneuma  hagios kai heis plErophoria polus 
 C  D  P  N_DSF  C  P  N_DSN  A_DSN C  P  N_DSF    A_DSF 

 kathOs oidate hoioi egenEthEmen [en] humin di humas 
 kathOs oida  hoios ginomai   heis su  dia su  
 C   V_XAI2P RR_NPM V_API1P   P  RP_DP P  RP_AP 

1th:1:6 kai humeis mimEtai hEmOn egenEthEte kai tou  kuriou dexamenoi ton  
    kai su   mimEtEs egO  ginomai  kai ho   kurios dechomai ho   
    C  RP_NP N_NPM  RP_GP V_API2P  C  RA_GSM N_GSM V_AMPNPM RA_ASM 

 logon en  thlipsei pollE meta charas pneumatos hagiou 
 logos heis thlipsis polus meta chara pneuma  hagios 
 N_ASM P  N_DSF  A_DSF P  N_GSF N_GSN   A_GSN 

1th:1:7 hOste genesthai humas tupon pasin tois  pisteuousin en  tE   
    hOste ginomai  su  tupos pas  ho   pisteuO   heis ho   
    C   V_AMN   RP_AP N_ASM A_DPM RA_DPM V_PAPDPM  P  RA_DSF 

 makedonia kai en  tE   achaia 
 *PN*   kai heis ho   *PN*  
 N_DSF   C  P  RA_DSF N_DSF 

1th:1:8 aph humOn gar exEchEtai ho   logos tou  kuriou ou monon en  
    apo su  gar exEcheomai ho   logos ho   kurios ou monos heis 
    P  RP_GP C  V_XPI3S  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM D A_ASN P  

 tE   makedonia kai [en tE]  achaia all en  panti topO hE   pistis 
 ho   *PN*   kai heis ho   *PN*  alla heis pas  topos ho   pistis 
 RA_DSF N_DSF   C  P  RA_DSF N_DSF C  P  A_DSM N_DSM RA_NSF N_NSF 

 humOn hE   pros ton  theon exelEluthen hOste mE chreian echein hEmas 
 su  ho   pros ho   theos exerchomai hOste mE chreia echO  egO  
 RP_GP RA_NSF P  RA_ASM N_ASM V_XAI3S   C   D N_ASF  V_PAN RP_AP 

 lalein ti   
 laleO tis  
 V_PAN RI_ASN 

1th:1:9 autoi gar peri hEmOn apaggellousin hopoian eisodon eschomen pros humas 
    autos gar peri egO  apaggellO   hopoios eisodos echO   pros su  
    RP_NPM C  P  RP_GP V_PAI3P    RI_ASF N_ASF  V_AAI1P P  RP_AP 

 kai pOs epestrepsate pros ton  theon apo tOn  eidOlOn douleuein theO 
 kai pOs epistrephO  pros ho   theos apo ho   eidOlon douleuO  theos 
 C  C  V_AAI2P   P  RA_ASM N_ASM P  RA_GPN N_GPN  V_PAN   N_DSM 

 zOnti  kai alEthinO 
 zaO   kai alEthinos 
 V_PAPDSM C  A_DSM   

1th:1:10 kai anamenein ton  huion autou ek tOn  ouranOn hon  Egeiren ek 
     kai anamenO  ho   huios autos ek ho   ouranos eimi  egeirO ek 
     C  V_PAN   RA_ASM N_ASM RP_GSM P RA_GPM N_GPM  RR_ASM V_AAI3S P 

 [tOn] nekrOn iEsoun ton  rhuomenon hEmas ek tEs  orgEs tEs  erchomenEs 
 ho   nekros *PN*  ho   rhuomai  egO  ek ho   orgE ho   erchomai  
 RA_GPM A_GPM N_ASM RA_ASM V_PMPASM RP_AP P RA_GSF N_GSF RA_GSF V_PMPGSF  


Help and Acknowledgements