Help and Acknowledgements


1pe:5:1 presbuterous oun en  humin parakalO ho   sumpresbuteros kai martus 
    presbuteros oun heis su  parakaleO ho   sumpresbuteros kai martus 
    A_APM    C  P  RP_DP V_PAI1S  RA_NSM N_NSM     C  N_NSM 

 tOn  tou  christou pathEmatOn ho   kai tEs  mellousEs apokaluptesthai 
 ho   ho   *PN*   pathEma  ho   kai ho   mellO   apokaluptO   
 RA_GPN RA_GSM N_GSM  N_GPN   RA_NSM D  RA_GSF V_PAPGSF V_PPN      

 doxEs koinOnos 
 doxa koinOnos 
 N_GSF N_NSM  

1pe:5:2 poimanate to   en  humin poimnion tou  theou [episkopountes] mE 
    poimainO ho   heis su  poimnion ho   theos episkopeO    mE 
    V_AAD2P  RA_ASN P  RP_DP N_ASN  RA_GSM N_GSM V_PAPNPM    D 

 anagkastOs alla hekousiOs kata theon mEde aischrokerdOs alla prothumOs 
 anagkastOs alla hekousiOs kata theos mEde aischrokerdOs alla prothumOs 
 D     C  D     P  N_ASM C  D       C  D     

1pe:5:3 mEd hOs katakurieuontes tOn  klErOn alla tupoi ginomenoi tou  
    mEde hOs katakurieuO   ho   klEros alla tupos ginomai  ho   
    C  C  V_PAPNPM    RA_GPM N_GPM C  N_NPM V_PMPNPM RA_GSN 

 poimniou 
 poimnion 
 N_GSN  

1pe:5:4 kai phanerOthentos tou  archipoimenos komieisthe ton  amarantinon 
    kai phaneroO    ho   archipoimEn  komizO   ho   amarantinos 
    C  V_APPGSM    RA_GSM N_GSM     V_FMI2P  RA_ASM A_ASM    

 tEs  doxEs stephanon 
 ho   doxa stephanos 
 RA_GSF N_GSF N_ASM   

1pe:5:5 homoiOs neOteroi hupotagEte presbuterois pantes de allElois tEn  
    homoiOs neos   hupotassO presbuteros pas  de allElOn ho   
    D    A_VPMC  V_APD2P  A_DPMC    A_VPM C RP_DPM  RA_ASF 

 tapeinophrosunEn egkombOsasthe hoti [ho]  theos huperEphanois antitassetai 
 tapeinophrosunE egkomboomai  hoti ho   theos huperEphanos antitassomai 
 N_ASF      V_AMD2P    C  RA_NSM N_NSM A_DPM     V_PMI3S   

 tapeinois de didOsin charin 
 tapeinos de didOmi charis 
 A_DPM   C V_PAI3S N_ASF 

1pe:5:6 tapeinOthEte oun hupo tEn  krataian cheira tou  theou hina humas 
    tapeinoO   oun hupo ho   krataios cheir ho   theos hina su  
    V_APD2P   C  P  RA_ASF A_ASF  N_ASF RA_GSM N_GSM C  RP_AP 

 hupsOsE en  kairO 
 hupsoO heis kairos 
 V_AAS3S P  N_DSM 

1pe:5:7 pasan tEn  merimnan humOn epiripsantes ep auton hoti autO  melei  
    pas  ho   merimna su  epiriptO   epi autos hoti autos melei  
    A_ASF RA_ASF N_ASF  RP_GP V_AAPNPM   P  RP_ASM C  RP_DSM V_PAI3S 

 peri humOn 
 peri su  
 P  RP_GP 

1pe:5:8 nEpsate grEgorEsate ho   antidikos humOn diabolos hOs leOn Oruomenos 
    nEphO  grEgoreO  ho   antidikos su  diabolos hOs leOn Oruomai  
    V_AAD2P V_AAD2P   RA_NSM N_NSM   RP_GP A_NSM  C  N_NSM V_PMPNSM 

 peripatei zEtOn  [tina] katapiein 
 peripateO zEteO  tis  katapinO 
 V_PAI3S  V_PAPNSM RI_ASM V_AAN   

1pe:5:9 hO   antistEte stereoi tE   pistei eidotes ta   auta tOn  
    hos  anthistEmi stereos ho   pistis oida   ho   autos ho   
    RR_DSM V_AAD2P  A_NPM  RA_DSF N_DSF V_XAPNPM RA_APN A_APN RA_GPN 

 pathEmatOn tE   en  [tO]  kosmO humOn adelphotEti epiteleisthai 
 pathEma  ho   heis ho   kosmos su  adelphotEs epiteleO   
 N_GPN   RA_DSF P  RA_DSM N_DSM RP_GP N_DSF    V_PPN     

1pe:5:10 ho   de theos pasEs charitos ho   kalesas humas eis tEn  
     ho   de theos pas  charis  ho   kaleO  su  heis ho   
     RA_NSM C N_NSM A_GSF N_GSF  RA_NSM V_AAPNSM RP_AP P  RA_ASF 

 aiOnion autou doxan en  christO [iEsou] oligon pathontas autos katartisei 
 aiOnios autos doxa heis *PN*  *PN*  oligos paschO  autos katartizO 
 A_ASF  RP_GSM N_ASF P  N_DSM  N_DSM  A_ASN V_AAPAPM RP_NSM V_FAI3S  

 stErixei sthenOsei themeliOsei 
 stErizO sthenoO  themelioO  
 V_FAI3S V_FAI3S  V_FAI3S   

1pe:5:11 autO  to   kratos eis tous  aiOnas amEn 
     autos ho   kratos heis ho   aiOn  amEn 
     RP_DSM RA_NSN N_NSN P  RA_APM N_APM X  

1pe:5:12 dia silouanou humin tou  pistou adelphou hOs logizomai di oligOn 
     dia *PN*   su  ho   pistos adelphos hOs logizomai dia oligos 
     P  N_GSM   RP_DP RA_GSM A_GSM N_GSM  C  V_PMI1S  P  A_GPM 

 egrapsa parakalOn kai epimarturOn tautEn einai alEthE charin tou  theou 
 graphO parakaleO kai epimartureO houtos eimi alEthEs charis ho   theos 
 V_AAI1S V_PAPNSM C  V_PAPNSM  RD_ASF V_PAN A_ASF  N_ASF RA_GSM N_GSM 

 eis hEn  stEte  
 heis eimi  histEmi 
 P  RR_ASF V_AAD2P 

1pe:5:13 aspazetai humas hE   en  babulOni suneklektE kai markos ho   
     aspazomai su  ho   heis *PN*   suneklektE kai *PN*  ho   
     V_PMI3S  RP_AP RA_NSF P  N_DSF  A_NSF   C  N_NSM RA_NSM 

 huios mou  
 huios egO  
 N_NSM RP_GS 

1pe:5:14 aspasasthe allElous en  philEmati agapEs eirEnE humin pasin tois  
     aspazomai allElOn heis philEma  agapE eirEnE su  pas  ho   
     V_AMD2P  RP_APM  P  N_DSN   N_GSF N_NSF RP_DP A_DPM RA_DPM 

 en  christO 
 heis *PN*  
 P  N_DSM  


Help and Acknowledgements