Help and Acknowledgements


1pe:4:1 christou oun pathontos sarki kai humeis tEn  autEn  ennoian 
    *PN*   oun paschO  sarx kai su   ho   heautou ennoia 
    N_GSM  C  V_AAPGSM N_DSF D  RP_NP RA_ASF A_ASF  N_ASF  

 hoplisasthe hoti ho   pathOn  sarki pepautai hamartias 
 hoplizomai hoti ho   pathos  sarx pauO   hamartia 
 V_AMD2P   C  RA_NSM V_AAPNSM N_DSF V_XMI3S N_GSF   

1pe:4:2 eis to   mEketi anthrOpOn epithumiais alla thelEmati theou ton  
    heis ho   mEketi anthrOpos epithumia  alla thelEma  theos ho   
    P  RA_ASN D   N_GPM   N_DPF    C  N_DSN   N_GSM RA_ASM 

 epiloipon en  sarki biOsai chronon 
 epiloipos heis sarx bioO  chronos 
 A_ASM   P  N_DSF V_AAN N_ASM  

1pe:4:3 arketos gar ho   parelEluthOs chronos to   boulEma tOn  ethnOn 
    arketos gar ho   parerchomai chronos ho   boulEma ho   ethnos 
    A_NSM  C  RA_NSM V_XAPNSM   N_NSM  RA_ASN N_ASN  RA_GPN N_GPN 

 kateirgasthai peporeumenous en  aselgeiais epithumiais oinophlugiais kOmois 
 katergazomai poreuomai   heis aselgeia  epithumia  oinophlugia  kOmos 
 V_XMN     V_XMPAPM   P  N_DPF   N_DPF    N_DPF     N_DPM 

 potois kai athemitois eidOlolatriais 
 potos kai athemitos eidOlolatrEs  
 N_DPM C  A_DPF   N_DPF     

1pe:4:4 en  hO   xenizontai mE suntrechontOn humOn eis tEn  autEn  
    heis hos  xenizO   mE suntrechO   su  heis ho   heautou 
    P  RR_DSN V_PPI3P  D V_PAPGPM   RP_GP P  RA_ASF A_ASF  

 tEs  asOtias anachusin blasphEmountes 
 ho   asOtia anachusis blasphEmeO   
 RA_GSF N_GSF  N_ASF   V_PAPNPM    

1pe:4:5 hoi  apodOsousin logon tO   hetoimOs echonti krinai zOntas  kai 
    hos  apodidOmi  logos ho   hetoimOs echO   krinO zaO   kai 
    RR_NPM V_FAI3P   N_ASM RA_DSM D    V_PAPDSM V_AAN V_PAPAPM C  

 nekrous 
 nekros 
 A_APM  

1pe:4:6 eis touto gar kai nekrois euEggelisthE hina krithOsi men kata 
    heis houtos gar kai nekros euaggelizO  hina krinO  men kata 
    P  RD_ASN C  D  A_DPM  V_API3S   C  V_APS3P C  P  

 anthrOpous sarki zOsi  de kata theon pneumati 
 anthrOpos sarx zaO   de kata theos pneuma  
 N_APM   N_DSF V_PAS3P C P  N_ASM N_DSN  

1pe:4:7 pantOn de to   telos Eggiken sOphronEsate oun kai nEpsate eis 
    pas  de ho   telos eggizO sOphroneO  oun kai nEphO  heis 
    A_GPN C RA_NSN N_NSN V_XAI3S V_AAD2P   C  C  V_AAD2P P  

 proseuchas 
 proseuchE 
 N_APF   

1pe:4:8 pro pantOn tEn  eis heautous agapEn ektenE echontes hoti agapE 
    pros pas  ho   heis heautou agapE ektenEs echO   hoti agapE 
    P  A_GPN RA_ASF P  RP_APM  N_ASF A_ASF  V_PAPNPM C  N_NSF 

 kaluptei plEthos hamartiOn 
 kaluptO plEthos hamartia 
 V_PAI3S N_ASN  N_GPF   

1pe:4:9 philoxenoi eis allElous aneu goggusmou 
    philoxenos heis allElOn aneu goggusmos 
    A_NPM   P  RP_APM  P  N_GSM   

1pe:4:10 hekastos kathOs elaben charisma eis heautous auto  diakonountes hOs 
     hekastos kathOs lambanO charisma heis heautou autos diakoneO   hOs 
     A_NSM  C   V_AAI3S N_ASN  P  RP_APM  RP_ASN V_PAPNPM   C  

 kaloi oikonomoi poikilEs charitos theou 
 kalos oikonomos poikilos charis  theos 
 A_NPM N_NPM   A_GSF  N_GSF  N_GSM 

1pe:4:11 ei tis  lalei  hOs logia theou ei tis  diakonei hOs ex ischuos 
     ei tis  laleO  hOs logios theos ei tis  diakoneO hOs hex ischus 
     C RI_NSM V_PAI3S C  N_APN N_GSM C RI_NSM V_PAI3S C  P  N_GSF  

 hEs  chorEgei ho   theos hina en  pasin doxazEtai ho   theos dia iEsou 
 eimi  chorEgeO ho   theos hina heis pas  doxazO  ho   theos dia *PN* 
 RR_GSF V_PAI3S RA_NSM N_NSM C  P  A_DPN V_PPS3S  RA_NSM N_NSM P  N_GSM 

 christou hO   estin  hE   doxa kai to   kratos eis tous  aiOnas 
 *PN*   hos  eimi  ho   doxa kai ho   kratos heis ho   aiOn  
 N_GSM  RR_DSM V_PAI3S RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN P  RA_APM N_APM 

 tOn  aiOnOn amEn 
 ho   aiOn  amEn 
 RA_GPM N_GPM X  

1pe:4:12 agapEtoi mE xenizesthe tE   en  humin purOsei pros peirasmon humin 
     agapEtos mE xenizO   ho   heis su  purOsis pros peirasmos su  
     A_VPM  D V_PPD2P  RA_DSF P  RP_DP N_DSF  P  N_ASM   RP_DP 

 ginomenE hOs xenou humin sumbainontos 
 ginomai hOs xenos su  sumbainO   
 V_PMPDSF C  A_GSN RP_DP V_PAPGSN   

1pe:4:13 alla katho koinOneite tois  tou  christou pathEmasin chairete hina 
     alla katho koinOneO  ho   ho   *PN*   pathEma  chairO  hina 
     C  C   V_PAI2P  RA_DPN RA_GSM N_GSM  N_DPN   V_PAD2P C  

 kai en  tE   apokalupsei tEs  doxEs autou charEte agalliOmenoi 
 kai heis ho   apokaluptO ho   doxa autos chairO agalliaO   
 D  P  RA_DSF N_DSF    RA_GSF N_GSF RP_GSM V_APS2P V_PMPNPM   

1pe:4:14 ei oneidizesthe en  onomati christou makarioi hoti to   tEs  
     ei oneidizO   heis onoma  *PN*   makarios hoti ho   ho   
     C V_PPI2P   P  N_DSN  N_GSM  A_NPM  C  RA_NSN RA_GSF 

 doxEs kai to   tou  theou pneuma eph humas anapauetai 
 doxa kai ho   ho   theos pneuma epi su  anapauO  
 N_GSF C  RA_NSN RA_GSM N_GSM N_NSN P  RP_AP V_PMI3S  

1pe:4:15 mE gar tis  humOn paschetO hOs phoneus E kleptEs E kakopoios E hOs 
     mE gar tis  su  paschO  hOs phoneus E kleptEs E kakopoios E hOs 
     D C  RI_NSM RP_GP V_PAD3S C  N_NSM  C N_NSM  C A_NSM   C C  

 allotriepiskopos 
 allotriepiskopos 
 N_NSM      

1pe:4:16 ei de hOs christianos mE aischunesthO doxazetO de ton  theon en  
     ei de hOs *PN*    mE aischunomai doxazO  de ho   theos heis 
     C C C  N_NSM    D V_PMD3S   V_PAD3S C RA_ASM N_ASM P  

 tO   onomati toutO 
 ho   onoma  houtos 
 RA_DSN N_DSN  RD_DSN 

1pe:4:17 hoti [ho]  kairos tou  arxasthai to   krima apo tou  oikou 
     hoti ho   kairos ho   archO   ho   krima apo ho   oikos 
     C  RA_NSM N_NSM RA_GSN V_AMN   RA_ASN N_ASN P  RA_GSM N_GSM 

 tou  theou ei de prOton aph hEmOn ti   to   telos tOn  apeithountOn 
 ho   theos ei de prOtos apo egO  tis  ho   telos ho   apeitheO   
 RA_GSM N_GSM C C A_ASN P  RP_GP RI_NSN RA_NSN N_NSN RA_GPM V_PAPGPM   

 tO   tou  theou euaggeliO 
 ho   ho   theos euaggelion 
 RA_DSN RA_GSM N_GSM N_DSN   

1pe:4:18 kai ei ho   dikaios molis sOzetai ho   asebEs kai hamartOlos pou 
     kai ei ho   dikaios molis sOzO  ho   asebEs kai hamartOlos pou 
     C  C RA_NSM A_NSM  D   V_PPI3S RA_NSM A_NSM C  A_NSM   D  

 phaneitai 
 phainO  
 V_FMI3S  

1pe:4:19 hOste kai hoi  paschontes kata to   thelEma tou  theou pistO 
     hOste kai ho   paschO   kata ho   thelEma ho   theos pistos 
     C   D  RA_NPM V_PAPNPM  P  RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM A_DSM 

 ktistE paratithesthOsan tas  psuchas autOn en  agathopoiia 
 ktistEs paratithEmi   ho   psuchE autos heis agathopoiia 
 N_DSM  V_PMD3P     RA_APF N_APF  RP_GPM P  N_DSF    


Help and Acknowledgements