Help and Acknowledgements


1pe:3:1 homoiOs [hai] gunaikes hupotassomenai tois  idiois andrasin hina kai 
    homoiOs ho   gunE   hupotassO   ho   idios anEr   hina kai 
    D    RA_VPF N_VPF  V_PPPNPF    RA_DPM A_DPM N_DPM  C  D  

 ei tines apeithousin tO   logO dia tEs  tOn  gunaikOn anastrophEs 
 ei tis  apeitheO  ho   logos dia ho   ho   gunE   anastrophE 
 C RI_NPM V_PAI3P   RA_DSM N_DSM P  RA_GSF RA_GPF N_GPF  N_GSF    

 aneu logou kerdEthEsontai 
 aneu logos kerdainO    
 P  N_GSM V_FPI3P    

1pe:3:2 epopteusantes tEn  en  phobO hagnEn anastrophEn humOn 
    epopteuO   ho   heis phobos hagnos anastrophE su  
    V_AAPNPM   RA_ASF P  N_DSM A_ASF N_ASF    RP_GP 

1pe:3:3 hOn  estO  ouch ho   exOthen emplokEs trichOn kai peritheseOs 
    hos  eimi  ou  ho   exOthen emplokE thrix  kai perithesis 
    RR_GPF V_PAD3S D  RA_NSM D    N_GSF  N_GPF  C  N_GSF    

 chrusiOn E enduseOs himatiOn kosmos 
 chrusion E endusis himation kosmos 
 N_GPN  C N_GSF  N_GPN  N_NSM 

1pe:3:4 all ho   kruptos tEs  kardias anthrOpos en  tO   aphthartO 
    alla ho   kruptos ho   kardia anthrOpos heis ho   aphthartos 
    C  RA_NSM A_NSM  RA_GSF N_GSF  N_NSM   P  RA_DSM A_DSM   

 tou  praeOs kai hEsuchiou pneumatos ho   estin  enOpion tou  theou 
 ho   praus kai hEsuchios pneuma  hos  eimi  enOpion ho   theos 
 RA_GSN A_GSN C  A_GSN   N_GSN   RR_NSN V_PAI3S P    RA_GSM N_GSM 

 poluteles 
 polutelEs 
 A_NSN   

1pe:3:5 houtOs gar pote kai hai  hagiai gunaikes hai  elpizousai eis theon 
    houtO gar pote kai ho   hagios gunE   ho   elpizO   heis theos 
    D   C  D  D  RA_NPF A_NPF N_NPF  RA_NPF V_PAPNPF  P  N_ASM 

 ekosmoun heautas hupotassomenai tois  idiois andrasin 
 kosmeO  heautou hupotassO   ho   idios anEr   
 V_IAI3P RP_APF V_PPPNPF    RA_DPM A_DPM N_DPM  

1pe:3:6 hOs sarra hupEkousen tO   abraam kurion auton kalousa hEs  
    hOs *PN* hupakouO  ho   *PN*  kurios autos kaleO  eimi  
    C  N_NSF V_AAI3S  RA_DSM N_DSM N_ASM RP_ASM V_PAPNSF RR_GSF 

 egenEthEte tekna agathopoiousai kai mE phoboumenai mEdemian ptoEsin 
 ginomai  teknon agathopoieO  kai mE phobeomai  mEdeis  ptoEsis 
 V_API2P  N_NPN V_PAPNPF    C  D V_PMPNPF  A_ASF  N_ASF  

1pe:3:7 hoi  andres homoiOs sunoikountes kata gnOsin hOs asthenesterO skeuei 
    ho   anEr  homoiOs sunoikeO   kata gnOsis hOs asthenEs   skeuos 
    RA_VPM N_VPM D    V_PAPNPM   P  N_ASF C  A_DSNC    N_DSN 

 tO   gunaikeiO aponemontes timEn hOs kai sugklEronomois charitos zOEs 
 ho   gunaikeios aponemO   timE hOs kai sugklEronomos charis  zOE  
 RA_DSN A_DSN   V_PAPNPM  N_ASF C  D  A_DPM     N_GSF  N_GSF 

 eis to   mE egkoptesthai tas  proseuchas humOn 
 heis ho   mE egkoptO   ho   proseuchE su  
 P  RA_ASN D V_PPN    RA_APF N_APF   RP_GP 

1pe:3:8 to   de telos pantes homophrones sumpatheis philadelphoi eusplagchnoi 
    ho   de telos pas  homophrOn  sumpathEs philadelphos eusplagchnos 
    RA_ASN C N_ASN A_VPM A_NPM    A_NPM   A_NPM    A_NPM    

 tapeinophrones 
 tapeinophrOn  
 A_NPM     

1pe:3:9 mE apodidontes kakon anti kakou E loidorian anti loidorias tounantion 
    mE apodidOmi  kakos anti kakos E loidoria anti loidoria tounantion 
    D V_PAPNPM  A_ASN P  A_GSN C N_ASF   P  N_GSF   RA_ASN   

 de eulogountes hoti eis touto eklEthEte hina eulogian klEronomEsEte 
 de eulogeO   hoti heis houtos kaleO   hina eulogia klEronomeO  
 C V_PAPNPM  C  P  RD_ASN V_API2P  C  N_ASF  V_AAS2P    

1pe:3:10 ho   gar thelOn  zOEn agapan kai idein hEmeras agathas pausatO 
     ho   gar thelO  zOE  agapaO kai horaO hEmera agathos pauO  
     RA_NSM C  V_PAPNSM N_ASF V_PAN C  V_AAN N_APF  A_APF  V_AAD3S 

 tEn  glOssan apo kakou kai cheilE tou  mE lalEsai dolon 
 ho   glOssa apo kakos kai cheilos ho   mE laleO  dolos 
 RA_ASF N_ASF  P  A_GSN C  N_APN  RA_GSN D V_AAN  N_ASM 

1pe:3:11 ekklinatO de apo kakou kai poiEsatO agathon zEtEsatO eirEnEn kai 
     ekklinO  de apo kakos kai poieO  agathos zEteO  eirEnE kai 
     V_AAD3S  C P  A_GSN C  V_AAD3S A_ASN  V_AAD3S N_ASF  C  

 diOxatO autEn  
 diOkO  heautou 
 V_AAD3S RP_ASF 

1pe:3:12 hoti ophthalmoi kuriou epi dikaious kai Ota  autou eis deEsin 
     hoti ophthalmos kurios epi dikaios kai ous  autos heis deEsis 
     C  N_NPM   N_GSM P  A_APM  C  N_NPN RP_GSM P  N_ASF 

 autOn prosOpon de kuriou epi poiountas kaka 
 autos prosOpon de kurios epi poieO   kakos 
 RP_GPM N_NSN  C N_GSM P  V_PAPAPM A_APN 

1pe:3:13 kai tis  ho   kakOsOn humas ean tou  agathou zElOtai genEsthe 
     kai tis  ho   kakoO  su  ean ho   agathos zElOtEs ginomai 
     C  RI_NSM RA_NSM V_FAPNSM RP_AP C  RA_GSN A_GSN  N_NPM  V_AMS2P 

1pe:3:14 all ei kai paschoite dia dikaiosunEn makarioi ton  de phobon autOn 
     alla ei kai paschO  dia dikaiosunE makarios ho   de phobos autos 
     C  C D  V_PAO2P  P  N_ASF    A_NPM  RA_ASM C N_ASM RP_GPM 

 mE phobEthEte mEde tarachthEte 
 mE phobeomai mEde tarassO   
 D V_APS2P  C  V_APS2P   

1pe:3:15 kurion de ton  christon hagiasate en  tais  kardiais humOn 
     kurios de ho   *PN*   hagiazO  heis ho   kardia  su  
     N_ASM C RA_ASM N_ASM  V_AAD2P  P  RA_DPF N_DPF  RP_GP 

 hetoimoi aei pros apologian panti tO   aitounti humas logon peri tEs  
 hetoimos aei pros apologia pas  ho   aiteO  su  logos peri ho   
 A_NPM  D  P  N_ASF   A_DSM RA_DSM V_PAPDSM RP_AP N_ASM P  RA_GSF 

 en  humin elpidos 
 heis su  elpis  
 P  RP_DP N_GSF  

1pe:3:16 alla meta prautEtos kai phobou  suneidEsin echontes agathEn hina 
     alla meta prautEs  kai phobeomai suneidEsis echO   agathos hina 
     C  P  N_GSF   C  N_GSM   N_ASF   V_PAPNPM A_ASF  C  

 en  hO   katalaleisthe kataischunthOsin hoi  epEreazontes humOn tEn  
 heis hos  katalaleO   kataischunO   ho   epEreazO   su  ho   
 P  RR_DSN V_PPI2P    V_APS3P     RA_NPM V_PAPNPM   RP_GP RA_ASF 

 agathEn en  christO anastrophEn 
 agathos heis *PN*  anastrophE 
 A_ASF  P  N_DSM  N_ASF    

1pe:3:17 kreitton gar agathopoiountas ei theloi to   thelEma tou  theou 
     kreittOn gar agathopoieO   ei thelO  ho   thelEma ho   theos 
     A_NSNC  C  V_PAPAPM    C V_PAO3S RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM 

 paschein E kakopoiountas 
 paschO  E kakopoieO   
 V_PAN  C V_PAPAPM   

1pe:3:18 hoti kai christos hapax peri hamartiOn epathen dikaios huper adikOn 
     hoti kai *PN*   hapax peri hamartia paschO dikaios huper adikos 
     C  D  N_NSM  D   P  N_GPF   V_AAI3S A_NSM  P   A_GPM 

 hina humas prosagagE tO   theO thanatOtheis men sarki zOopoiEtheis de 
 hina su  prosagO  ho   theos thanatoO   men sarx zOopoieO   de 
 C  RP_AP V_AAS3S  RA_DSM N_DSM V_APPNSM   C  N_DSF V_APPNSM   C 

 pneumati 
 pneuma  
 N_DSN  

1pe:3:19 en  hO   kai tois  en  phulakE pneumasin poreutheis ekEruxen 
     heis hos  kai ho   heis phulakE pneuma  poreuomai kErussO 
     P  RR_DSN D  RA_DPN P  N_DSF  N_DPN   V_APPNSM  V_AAI3S 

1pe:3:20 apeithEsasin pote hote apexedecheto hE   tou  theou makrothumia 
     apeitheO   pote hote apekdechomai ho   ho   theos makrothumia 
     V_AAPDPM   D  D  V_IMI3S   RA_NSF RA_GSM N_GSM N_NSF    

 en  hEmerais nOe  kataskeuazomenEs kibOtou eis hEn  oligoi tout  
 heis hEmera  *PN* kataskeuazO   kibOtos heis eimi  oligos houtos 
 P  N_DPF  N_GSM V_PPPGSF     N_GSF  P  RR_ASF A_NPM RD_NSN 

 estin  oktO psuchai diesOthEsan di hudatos 
 eimi  oktO psuchE diasOzO   dia hudOr  
 V_PAI3S A_NPF N_NPF  V_API3P   P  N_GSN  

1pe:3:21 ho   kai humas antitupon nun sOzei  baptisma ou sarkos apothesis 
     hos  kai su  antitupos nun sOzO  baptisma ou sarx  apothesis 
     RR_NSN D  RP_AP A_NSN   D  V_PAI3S N_NSN  D N_GSF N_NSF   

 rhupou alla suneidEseOs agathEs eperOtEma eis theon di anastaseOs iEsou 
 rhupos alla suneidEsis agathos eperOtEma heis theos dia anastasis *PN* 
 N_GSM C  N_GSF    A_GSF  N_NSN   P  N_ASM P  N_GSF   N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

1pe:3:22 hos  estin  en  dexia [tou] theou poreutheis eis ouranon 
     hos  eimi  heis dexios ho   theos poreuomai heis ouranos 
     RR_NSM V_PAI3S P  A_DSF RA_GSM N_GSM V_APPNSM  P  N_ASM  

 hupotagentOn autO  aggelOn kai exousiOn kai dunameOn 
 hupotassO  autos aggelos kai exousia kai dunamis 
 V_APPGPM   RP_DSM N_GPM  C  N_GPF  C  N_GPF  


Help and Acknowledgements