Help and Acknowledgements


1pe:2:1 apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai hupokriseis kai 
    apotithEmi oun pas  kakia kai pas  dolos kai hupokrisis kai 
    V_AMPNPM  C  A_ASF N_ASF C  A_ASM N_ASM C  N_APF    C  

 phthonous kai pasas katalalias 
 phthonos kai pas  katalalia 
 N_APM   C  A_APF N_APF   

1pe:2:2 hOs artigennEta brephE to   logikon adolon gala epipothEsate hina 
    hOs artigennEtos brephos ho   logikos adolos gala epipotheO  hina 
    C  A_NPN    N_NPN  RA_ASN A_ASN  A_ASN N_ASN V_AAD2P   C  

 en  autO  auxEthEte eis sOtErian 
 heis autos auxanO  heis sOtEria 
 P  RP_DSN V_APS2P  P  N_ASF  

1pe:2:3 ei egeusasthe hoti chrEstos ho   kurios 
    ei geuomai  hoti chrEstos ho   kurios 
    C V_AMI2P  C  A_NSM  RA_NSM N_NSM 

1pe:2:4 pros hon  proserchomenoi lithon zOnta  hupo anthrOpOn men 
    pros eimi  proserchomai  lithos zaO   hupo anthrOpos men 
    P  RR_ASM V_PMPNPM    N_ASM V_PAPASM P  N_GPM   C  

 apodedokimasmenon para de theO eklekton entimon 
 apodokimazO    para de theos eklektos entimos 
 V_XPPASM     P  C N_DSM A_ASM  A_ASM  

1pe:2:5 kai autoi hOs lithoi zOntes  oikodomeisthe oikos pneumatikos eis 
    kai autos hOs lithos zaO   oikodomeO   oikos pneumatikos heis 
    D  RP_NPM C  N_NPM V_PAPNPM V_PPI2P    N_NSM A_NSM    P  

 hierateuma hagion anenegkai pneumatikas thusias euprosdektous [tO]  theO 
 hierateuma hagios anapherO pneumatikos thusia euprosdektos ho   theos 
 N_ASN   A_ASN V_AAN   A_APF    N_APF  A_APF     RA_DSM N_DSM 

 dia iEsou christou 
 dia *PN* *PN*   
 P  N_GSM N_GSM  

1pe:2:6 dioti periechei en  graphE idou tithEmi en  siOn lithon akrogOniaion 
    dioti periechO heis graphE idou tithEmi heis *PN* lithos akrogOniaios 
    C   V_PAI3S  P  N_DSF X  V_PAI1S P  N_DSF N_ASM A_ASM    

 eklekton entimon kai ho   pisteuOn ep autO  ou mE kataischunthE 
 eklektos entimos kai ho   pisteuO epi autos ou mE kataischunO  
 A_ASM  A_ASM  C  RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DSM D D V_APS3S    

1pe:2:7 humin oun hE   timE tois  pisteuousin apistousin de lithos hon  
    su  oun ho   timE ho   pisteuO   apisteO  de lithos eimi  
    RP_DP C  RA_NSF N_NSF RA_DPM V_PAPDPM  V_PAPDPM  C N_NSM RR_ASM 

 apedokimasan hoi  oikodomountes houtos egenEthE eis kephalEn gOnias 
 apodokimazO ho   oikodomeO   houtos ginomai heis kephalE gOnia 
 V_AAI3P   RA_NPM V_PAPNPM   RD_NSM V_API3S P  N_ASF  N_GSF 

1pe:2:8 kai lithos proskommatos kai petra skandalou hoi  proskoptousin tO   
    kai lithos proskomma  kai petra skandalon hos  proskoptO   ho   
    C  N_NSM N_GSN    C  N_NSF N_GSN   RR_NPM V_PAI3P    RA_DSM 

 logO apeithountes eis ho   kai etethEsan 
 logos apeitheO   heis hos  kai tithEmi  
 N_DSM V_PAPNPM   P  RR_ASN D  V_API3P  

1pe:2:9 humeis de genos eklekton basileion hierateuma ethnos hagion laos eis 
    su   de genos eklektos basileios hierateuma ethnos hagios laos heis 
    RP_NP C N_NSN A_NSN  A_NSN   N_NSN   N_NSN A_NSN N_NSM P  

 peripoiEsin hopOs tas  aretas exaggeilEte tou  ek skotous humas 
 peripoiEsis hopOs ho   aretE exaggellO  ho   ek skotos su  
 N_ASF    C   RA_APF N_APF V_AAS2P   RA_GSM P N_GSN  RP_AP 

 kalesantos eis to   thaumaston autou phOs 
 kaleO   heis ho   thaumastos autos phOs 
 V_AAPGSM  P  RA_ASN A_ASN   RP_GSM N_ASN 

1pe:2:10 hoi  pote ou laos nun de laos theou hoi  ouk EleEmenoi nun de 
     hos  pote ou laos nun de laos theos ho   ou eleaO   nun de 
     RR_NPM D  D N_NSM D  C N_NSM N_GSM RA_NPM D  V_XPPNPM D  C 

 eleEthentes 
 eleaO    
 V_APPNPM  

1pe:2:11 agapEtoi parakalO hOs paroikous kai parepidEmous apechesthai tOn  
     agapEtos parakaleO hOs paroikos kai parepidEmos apechO   ho   
     A_VPM  V_PAI1S  C  A_APM   C  A_APM    V_PMN    RA_GPF 

 sarkikOn epithumiOn haitines strateuontai kata tEs  psuchEs 
 sarkikos epithumia hostis  strateuomai kata ho   psuchE 
 A_GPF  N_GPF   RR_NPF  V_PMI3P   P  RA_GSF N_GSF  

1pe:2:12 tEn  anastrophEn humOn en  tois  ethnesin echontes kalEn hina en  
     ho   anastrophE su  heis ho   ethnos  echO   kalos hina heis 
     RA_ASF N_ASF    RP_GP P  RA_DPN N_DPN  V_PAPNPM A_ASF C  P  

 hO   katalalousin humOn hOs kakopoiOn ek tOn  kalOn ergOn epopteuontes 
 hos  katalaleO  su  hOs kakopoieO ek ho   kaleO ergon epopteuO   
 RR_DSN V_PAI3P   RP_GP C  A_GPM   P RA_GPN A_GPN N_GPN V_PAPNPM   

 doxasOsin ton  theon en  hEmera episkopEs 
 doxazO  ho   theos heis hEmera episkopE 
 V_AAS3P  RA_ASM N_ASM P  N_DSF N_GSF   

1pe:2:13 hupotagEte pasE anthrOpinE ktisei dia ton  kurion eite basilei 
     hupotassO pas  anthrOpinos ktisis dia ho   kurios eimi basileus 
     V_APD2P  A_DSF A_DSF    N_DSF P  RA_ASM N_ASM C  N_DSM  

 hOs huperechonti 
 hOs huperechO  
 C  V_PAPDSM   

1pe:2:14 eite hEgemosin hOs di autou pempomenois eis ekdikEsin kakopoiOn 
     eimi hEgemOn  hOs dia autos pempO    heis ekdikEsis kakopoieO 
     C  N_DPM   C  P  RP_GSM V_PPPDPM  P  N_ASF   A_GPM   

 epainon de agathopoiOn 
 epainos de agathopoieO 
 N_ASM  C A_GPM    

1pe:2:15 hoti houtOs estin  to   thelEma tou  theou agathopoiountas 
     hoti houtO eimi  ho   thelEma ho   theos agathopoieO   
     C  D   V_PAI3S RA_NSN N_NSN  RA_GSM N_GSM V_PAPAPM    

 phimoun tEn  tOn  aphronOn anthrOpOn agnOsian 
 phimoO ho   ho   aphrOn  anthrOpos agnOsia 
 V_PAN  RA_ASF RA_GPM A_GPM  N_GPM   N_ASF  

1pe:2:16 hOs eleutheroi kai mE hOs epikalumma echontes tEs  kakias tEn  
     hOs eleutheros kai mE hOs epikalumma echO   ho   kakia ho   
     C  A_NPM   C  D C  N_ASN   V_PAPNPM RA_GSF N_GSF RA_ASF 

 eleutherian all hOs theou douloi 
 eleutheria alla hOs theos doulos 
 N_ASF    C  C  N_GSM N_NPM 

1pe:2:17 pantas timEsate tEn  adelphotEta agapate ton  theon phobeisthe 
     pas  timaO  ho   adelphotEs agapaO ho   theos phobeomai 
     A_APM V_AAD2P RA_ASF N_ASF    V_PAD2P RA_ASM N_ASM V_PMD2P  

 ton  basilea timate 
 ho   basileus timaO  
 RA_ASM N_ASM  V_PAD2P 

1pe:2:18 hoi  oiketai hupotassomenoi en  panti phobO tois  despotais ou 
     ho   oiketEs hupotassO   heis pas  phobos ho   despotEs ou 
     RA_VPM N_VPM  V_PPPNPM    P  A_DSM N_DSM RA_DPM N_DPM   D 

 monon tois  agathois kai epieikesin alla kai tois  skoliois 
 monos ho   agathos kai epieikEs  alla kai ho   skolios 
 A_ASN RA_DPM A_DPM  C  A_DPM   C  D  RA_DPM A_DPM  

1pe:2:19 touto gar charis ei dia suneidEsin theou hupopherei tis  lupas 
     houtos gar charis ei dia suneidEsis theos hupopherO tis  lupE 
     RD_NSN C  N_NSF D P  N_ASF   N_GSM V_PAI3S  RI_NSM N_APF 

 paschOn adikOs 
 paschO  adikOs 
 V_PAPNSM D   

1pe:2:20 poion gar kleos ei hamartanontes kai kolaphizomenoi hupomeneite all 
     poios gar kleos ei hamartanO   kai kolaphizO   hupomenO  alla 
     RI_NSN C  N_NSN D V_PAPNPM   C  V_PPPNPM    V_FAI2P   C  

 ei agathopoiountes kai paschontes hupomeneite touto charis para theO 
 ei agathopoieO   kai paschO   hupomenO  houtos charis para theos 
 C V_PAPNPM    C  V_PAPNPM  V_FAI2P   RD_NSN N_NSF P  N_DSM 

1pe:2:21 eis touto gar eklEthEte hoti kai christos epathen huper humOn humin 
     heis houtos gar kaleO   hoti kai *PN*   paschO huper su  su  
     P  RD_ASN C  V_API2P  C  D  N_NSM  V_AAI3S P   RP_GP RP_DP 

 hupolimpanOn hupogrammon hina epakolouthEsEte tois  ichnesin autou 
 hupolimpanO hupogrammos hina epakoloutheO  ho   ichnos  autos 
 V_PAPNSM   N_ASM    C  V_AAS2P     RA_DPN N_DPN  RP_GSM 

1pe:2:22 hos  hamartian ouk epoiEsen oude heurethE dolos en  tO   stomati 
     hos  hamartia ou poieO  oude heuriskO dolos heis ho   stoma  
     RR_NSM N_ASF   D  V_AAI3S C  V_API3S N_NSM P  RA_DSN N_DSN  

 autou 
 autos 
 RP_GSM 

1pe:2:23 hos  loidoroumenos ouk anteloidorei paschOn ouk Epeilei paredidou 
     hos  loidoreO   ou antiloidoreO paschO  ou apeileO paradidOmi 
     RR_NSM V_PPPNSM   D  V_IAI3S   V_PAPNSM D  V_IAI3S V_IAI3S  

 de tO   krinonti dikaiOs 
 de ho   krinO  dikaiOs 
 C RA_DSM V_PAPDSM D    

1pe:2:24 hos  tas  hamartias hEmOn autos anEnegken en  tO   sOmati 
     hos  ho   hamartia egO  autos anapherO heis ho   sOma  
     RR_NSM RA_APF N_APF   RP_GP RP_NSM V_AAI3S  P  RA_DSN N_DSN 

 autou epi to   xulon hina tais  hamartiais apogenomenoi tE   dikaiosunE 
 autos epi ho   xulon hina ho   hamartia  apoginomai  ho   dikaiosunE 
 RP_GSM P  RA_ASN N_ASN C  RA_DPF N_DPF   V_AMPNPM   RA_DSF N_DSF   

 zEsOmen hou  tO   mOlOpi iathEte 
 zaO   hou  ho   mOlOps iaomai 
 V_AAS1P RR_GSM RA_DSM N_DSM V_API2P 

1pe:2:25 Ete   gar hOs probata planOmenoi alla epestraphEte nun epi ton  
     eimi  gar hOs probaton planaO   alla epistrephO  nun epi ho   
     V_IAI2P C  C  N_NPN  V_PPPNPM  C  V_API2P   D  P  RA_ASM 

 poimena kai episkopon tOn  psuchOn humOn 
 poimEn kai episkopos ho   psuchE su  
 N_ASM  C  N_ASM   RA_GPF N_GPF  RP_GP 


Help and Acknowledgements