Help and Acknowledgements


1pe:1:1 petros apostolos iEsou christou eklektois parepidEmois diasporas pontou 
    *PN*  apostolos *PN* *PN*   eklektos parepidEmos diaspora *PN*  
    N_NSM N_NSM   N_GSM N_GSM  A_DPM   A_DPM    N_GSF   N_GSM 

 galatias kappadokias asias kai bithunias 
 *PN*   *PN*    *PN* kai *PN*   
 N_GSF  N_GSF    N_GSF C  N_GSF   

1pe:1:2 kata prognOsin theou patros en  hagiasmO pneumatos eis hupakoEn kai 
    kata prognOsis theos patEr heis hagiasmos pneuma  heis hupakoE kai 
    P  N_ASF   N_GSM N_GSM P  N_DSM   N_GSN   P  N_ASF  C  

 rhantismon haimatos iEsou christou charis humin kai eirEnE plEthuntheiE 
 rhantismos haima  *PN* *PN*   charis su  kai eirEnE plEthunO   
 N_ASM   N_GSN  N_GSM N_GSM  N_NSF RP_DP C  N_NSF V_APO3S   

1pe:1:3 eulogEtos ho   theos kai patEr tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
    eulogEtos ho   theos kai patEr ho   kurios egO  *PN* *PN*   
    A_NSM   RA_NSM N_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

 ho   kata to   polu autou eleos anagennEsas hEmas eis elpida zOsan  
 ho   kata ho   polus autos eleos anagennaO  egO  heis elpis zaO   
 RA_NSM P  RA_ASN A_ASN RP_GSM N_ASN V_AAPNSM  RP_AP P  N_ASF V_PAPASF 

 di anastaseOs iEsou christou ek nekrOn 
 dia anastasis *PN* *PN*   ek nekros 
 P  N_GSF   N_GSM N_GSM  P A_GPM 

1pe:1:4 eis klEronomian aphtharton kai amianton kai amaranton tetErEmenEn en  
    heis klEronomia aphthartos kai amiantos kai amarantos tEreO    heis 
    P  N_ASF    A_ASF   C  A_ASF  C  A_ASF   V_XPPASF  P  

 ouranois eis humas 
 ouranos heis su  
 N_DPM  P  RP_AP 

1pe:1:5 tous  en  dunamei theou phrouroumenous dia pisteOs eis sOtErian 
    ho   heis dunamis theos phroureO    dia pistis heis sOtEria 
    RA_APM P  N_DSF  N_GSM V_PPPAPM    P  N_GSF  P  N_ASF  

 hetoimEn apokaluphthEnai en  kairO eschatO 
 hetoimos apokaluptO   heis kairos eschatos 
 A_ASF  V_APN      P  N_DSM A_DSM  

1pe:1:6 en  hO   agalliasthe oligon arti ei deon   [estin] lupEthentes 
    heis hos  agalliaO  oligos arti ei deO   eimi  lupeO    
    P  RR_DSM V_PMI2P   A_ASN D  C V_PAPNSN V_PAI3S V_APPNPM  

 en  poikilois peirasmois 
 heis poikilos peirasmos 
 P  A_DPM   N_DPM   

1pe:1:7 hina to   dokimion humOn tEs  pisteOs polutimoteron chrusiou tou  
    hina ho   dokimion su  ho   pistis polutimos   chrusion ho   
    C  RA_NSN N_NSN  RP_GP RA_GSF N_GSF  A_NSNC    N_GSN  RA_GSN 

 apollumenou dia puros de dokimazomenou heurethE eis epainon kai doxan kai 
 apollumi  dia pur  de dokimazO   heuriskO heis epainos kai doxa kai 
 V_PMPGSN  P  N_GSN C V_PPPGSN   V_APS3S P  N_ASM  C  N_ASF C  

 timEn en  apokalupsei iEsou christou 
 timE heis apokaluptO *PN* *PN*   
 N_ASF P  N_DSF    N_GSM N_GSM  

1pe:1:8 hon  ouk idontes agapate eis hon  arti mE horOntes pisteuontes de 
    eimi  ou horaO  agapaO heis eimi  arti mE horaO  pisteuO   de 
    RR_ASM D  V_AAPNPM V_PAI2P P  RR_ASM D  D V_PAPNPM V_PAPNPM  C 

 agalliasthe chara aneklalEtO kai dedoxasmenE 
 agalliaO  chara aneklalEtos kai doxazO   
 V_PMI2P   N_DSF A_DSF    C  V_XPPDSF  

1pe:1:9 komizomenoi to   telos tEs  pisteOs [humOn] sOtErian psuchOn 
    komizO   ho   telos ho   pistis su   sOtEria psuchE 
    V_PMPNPM  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF  RP_GP  N_ASF  N_GPF  

1pe:1:10 peri hEs  sOtErias exezEtEsan kai exEraunEsan prophEtai hoi  peri 
     peri eimi  sOtEria ekzEteO  kai exeraunaO  prophEtEs ho   peri 
     P  RR_GSF N_GSF  V_AAI3P  C  V_AAI3P   N_NPM   RA_NPM P  

 tEs  eis humas charitos prophEteusantes 
 ho   heis su  charis  prophEteuO   
 RA_GSF P  RP_AP N_GSF  V_AAPNPM    

1pe:1:11 eraunOntes eis tina  E poion kairon edElou to   en  autois 
     eraunaO  heis tis  E poios kairos dEloO  ho   heis autos 
     V_PAPNPM  P  RI_ASM C RI_ASM N_ASM V_IAI3S RA_NSN P  RP_DPM 

 pneuma christou promarturomenon ta   eis christon pathEmata kai tas  
 pneuma *PN*   promarturomai  ho   heis *PN*   pathEma  kai ho   
 N_NSN N_GSM  V_PMPNSN    RA_APN P  N_ASM  N_APN   C  RA_APF 

 meta tauta doxas 
 meta houtos doxa 
 P  RD_APN N_APF 

1pe:1:12 hois  apekaluphthE hoti ouch heautois humin de diEkonoun auta  
     hos  apokaluptO  hoti ou  heautou su  de diakoneO autos 
     RR_DPM V_API3S   C  D  RP_DPM  RP_DP C V_IAI3P  RP_APN 

 ha   nun anEggelE humin dia tOn  euaggelisamenOn humas [en] pneumati 
 hos  nun anaggellO su  dia ho   euaggelizO   su  heis pneuma  
 RR_NPN D  V_API3S  RP_DP P  RA_GPM V_AMPGPM    RP_AP P  N_DSN  

 hagiO apostalenti ap ouranou eis ha   epithumousin aggeloi parakupsai 
 hagios apostellO  apo ouranos heis hos  epithumeO  aggelos parakuptO 
 A_DSN V_APPDSN  P  N_GSM  P  RR_APN V_PAI3P   N_NPM  V_AAN   

1pe:1:13 dio anazOsamenoi tas  osphuas tEs  dianoias humOn nEphontes 
     dio anazOnnumi  ho   osphus ho   dianoia su  nEphO   
     C  V_AMPNPM   RA_APF N_APF  RA_GSF N_GSF  RP_GP V_PAPNPM 

 teleiOs elpisate epi tEn  pheromenEn humin charin en  apokalupsei iEsou 
 teleiOs elpizO  epi ho   pherO   su  charis heis apokaluptO *PN* 
 D    V_AAD2P P  RA_ASF V_PPPASF  RP_DP N_ASF P  N_DSF    N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

1pe:1:14 hOs tekna hupakoEs mE suschEmatizomenoi tais  proteron en  tE   
     hOs teknon hupakoE mE suschEmatizomai  ho   proteros heis ho   
     C  N_NPN N_GSF  D V_PMPNPM     RA_DPF A_ASNC  P  RA_DSF 

 agnoia humOn epithumiais 
 agnoia su  epithumia  
 N_DSF RP_GP N_DPF    

1pe:1:15 alla kata ton  kalesanta humas hagion kai autoi hagioi en  pasE 
     alla kata ho   kaleO   su  hagios kai autos hagios heis pas  
     C  P  RA_ASM V_AAPASM RP_AP A_ASM D  RP_NPM A_NPM P  A_DSF 

 anastrophE genEthEte 
 anastrophE ginomai  
 N_DSF   V_APD2P  

1pe:1:16 dioti gegraptai [hoti] hagioi esesthe hoti egO  hagios [eimi] 
     dioti graphO  hoti  hagios eimi  hoti egO  hagios eimi  
     C   V_XPI3S  C   A_NPM V_FMI2P C  RP_NS A_NSM V_PAI1S 

1pe:1:17 kai ei patera epikaleisthe ton  aprosOpolEmptOs krinonta kata to   
     kai ei patEr epikaleO   ho   aprosOpolEmptOs krinO  kata ho   
     C  C N_ASM V_PMI2P   RA_ASM D        V_PAPASM P  RA_ASN 

 hekastou ergon en  phobO ton  tEs  paroikias humOn chronon anastraphEte 
 hekastos ergon heis phobos ho   ho   paroikia su  chronos anastrephO  
 A_GSM  N_ASN P  N_DSM RA_ASM RA_GSF N_GSF   RP_GP N_ASM  V_APD2P   

1pe:1:18 eidotes hoti ou phthartois arguriO E chrusiO elutrOthEte ek tEs  
     oida   hoti ou phthartos argurion E chrusion lutroomai  ek ho   
     V_XAPNPM C  D A_DPN   N_DSN  C N_DSN  V_API2P   P RA_GSF 

 mataias humOn anastrophEs patroparadotou 
 mataios su  anastrophE patroparadotos 
 A_GSF  RP_GP N_GSF    A_GSF     

1pe:1:19 alla timiO haimati hOs amnou amOmou kai aspilou christou 
     alla timios haima  hOs amnos amOmos kai aspilos *PN*   
     C  A_DSN N_DSN  C  N_GSM A_GSM C  A_GSM  N_GSM  

1pe:1:20 proegnOsmenou men pro katabolEs kosmou phanerOthentos de ep eschatou 
     proginOskO  men pros katabolE kosmos phaneroO    de epi eschatos 
     V_XPPGSM   C  P  N_GSF   N_GSM V_APPGSM    C P  A_GSM  

 tOn  chronOn di humas 
 ho   chronos dia su  
 RA_GPM N_GPM  P  RP_AP 

1pe:1:21 tous  di autou pistous eis theon ton  egeiranta auton ek nekrOn 
     ho   dia autos pistos heis theos ho   egeirO  autos ek nekros 
     RA_APM P  RP_GSM A_APM  P  N_ASM RA_ASM V_AAPASM RP_ASM P A_GPM 

 kai doxan autO  donta  hOste tEn  pistin humOn kai elpida einai eis 
 kai doxa autos didOmi  hOste ho   pistis su  kai elpis eimi heis 
 C  N_ASF RP_DSM V_AAPASM C   RA_ASF N_ASF RP_GP C  N_ASF V_PAN P  

 theon 
 theos 
 N_ASM 

1pe:1:22 tas  psuchas humOn hEgnikotes en  tE   hupakoE tEs  alEtheias 
     ho   psuchE su  hagnizO  heis ho   hupakoE ho   alEtheia 
     RA_APF N_APF  RP_GP V_XAPNPM  P  RA_DSF N_DSF  RA_GSF N_GSF   

 eis philadelphian anupokriton ek [katharas] kardias allElous agapEsate 
 heis philadelphia anupokritos ek katharos  kardia allElOn agapaO  
 P  N_ASF     A_ASF    P A_GSF   N_GSF  RP_APM  V_AAD2P  

 ektenOs 
 ektenOs 
 D    

1pe:1:23 anagegennEmenoi ouk ek sporas phthartEs alla aphthartou dia logou 
     anagennaO    ou ek spora phthartos alla aphthartos dia logos 
     V_XPPNPM    D  P N_GSF A_GSF   C  A_GSF   P  N_GSM 

 zOntos  theou kai menontos 
 zaO   theos kai menO   
 V_PAPGSM N_GSM C  V_PAPGSM 

1pe:1:24 dioti pasa sarx hOs chortos kai pasa doxa autEs hOs anthos 
     dioti pas  sarx hOs chortos kai pas  doxa autos hOs anthos 
     C   A_NSF N_NSF C  N_NSM  C  A_NSF N_NSF RP_GSF C  N_NSN 

 chortou exEranthE ho   chortos kai to   anthos exepesen 
 chortos xErainO  ho   chortos kai ho   anthos ekpiptO 
 N_GSM  V_API3S  RA_NSM N_NSM  C  RA_NSN N_NSN V_AAI3S 

1pe:1:25 to   de rhEma kuriou menei  eis ton  aiOna touto de estin  
     ho   de rhEma kurios menO  heis ho   aiOn houtos de eimi  
     RA_NSN C N_NSN N_GSM V_PAI3S P  RA_ASM N_ASM RD_NSN C V_PAI3S 

 to   rhEma to   euaggelisthen eis humas 
 ho   rhEma ho   euaggelizO  heis su  
 RA_NSN N_NSN RA_NSN V_APPNSN   P  RP_AP 


Help and Acknowledgements