Help and Acknowledgements


1jo:5:1 pas  ho   pisteuOn hoti iEsous estin  ho   christos ek tou  
    pas  ho   pisteuO hoti *PN*  eimi  ho   *PN*   ek ho   
    A_NSM RA_NSM V_PAPNSM C  N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  P RA_GSM 

 theou gegennEtai kai pas  ho   agapOn  ton  gennEsanta agapa  [kai] 
 theos gennaO   kai pas  ho   agapaO  ho   gennaO   agapaO kai  
 N_GSM V_XPI3S  C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM V_AAPASM  V_PAI3S D   

 ton  gegennEmenon ex autou 
 ho   gennaO    hex autos 
 RA_ASM V_XPPASM   P  RP_GSM 

1jo:5:2 en  toutO ginOskomen hoti agapOmen ta   tekna tou  theou hotan 
    heis houtos ginOskO  hoti agapaO  ho   teknon ho   theos hotan 
    P  RD_DSN V_PAI1P  C  V_PAI1P RA_APN N_APN RA_GSM N_GSM C   

 ton  theon agapOmen kai tas  entolas autou poiOmen 
 ho   theos agapaO  kai ho   entolE autos poieO  
 RA_ASM N_ASM V_PAS1P C  RA_APF N_APF  RP_GSM V_PAS1P 

1jo:5:3 hautE gar estin  hE   agapE tou  theou hina tas  entolas autou 
    autos gar eimi  ho   agapE ho   theos hina ho   entolE autos 
    RD_NSF C  V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM D  RA_APF N_APF  RP_GSM 

 tErOmen kai hai  entolai autou bareiai ouk eisin  
 tEreO  kai ho   entolE autos barus  ou eimi  
 V_PAS1P C  RA_NPF N_NPF  RP_GSM A_NPF  D  V_PAI3P 

1jo:5:4 hoti pan  to   gegennEmenon ek tou  theou nika  ton  kosmon 
    hoti pas  ho   gennaO    ek ho   theos nikaO  ho   kosmos 
    C  A_NSN RA_NSN V_XPPNSN   P RA_GSM N_GSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM 

 kai hautE estin  hE   nikE hE   nikEsasa ton  kosmon hE   pistis 
 kai autos eimi  ho   nikE ho   nikaO  ho   kosmos ho   pistis 
 C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_NSF V_AAPNSF RA_ASM N_ASM RA_NSF N_NSF 

 hEmOn 
 egO  
 RP_GP 

1jo:5:5 tis  [de] estin  ho   nikOn  ton  kosmon ei mE ho   pisteuOn 
    tis  de  eimi  ho   nikaO  ho   kosmos ei mE ho   pisteuO 
    RI_NSM C  V_PAI3S RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM C D RA_NSM V_PAPNSM 

 hoti iEsous estin  ho   huios tou  theou 
 hoti *PN*  eimi  ho   huios ho   theos 
 C  N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

1jo:5:6 houtos estin  ho   elthOn  di hudatos kai haimatos iEsous christos 
    houtos eimi  ho   erchomai dia hudOr  kai haima  *PN*  *PN*   
    RD_NSM V_PAI3S RA_NSM V_AAPNSM P  N_GSN  C  N_GSN  N_NSM N_NSM  

 ouk en  tO   hudati monon all en  tO   hudati kai en  tO   haimati 
 ou heis ho   hudOr monos alla heis ho   hudOr kai heis ho   haima  
 D  P  RA_DSN N_DSN A_ASN C  P  RA_DSN N_DSN C  P  RA_DSN N_DSN  

 kai to   pneuma estin  to   marturoun hoti to   pneuma estin  hE   
 kai ho   pneuma eimi  ho   martureO hoti ho   pneuma eimi  ho   
 C  RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_NSN V_PAPNSN C  RA_NSN N_NSN V_PAI3S RA_NSF 

 alEtheia 
 alEtheia 
 N_NSF  

1jo:5:7 hoti treis eisin  hoi  marturountes 
    hoti treis eimi  ho   martureO   
    C  A_NPM V_PAI3P RA_NPM V_PAPNPM   

1jo:5:8 to   pneuma kai to   hudOr kai to   haima kai hoi  treis eis 
    ho   pneuma kai ho   hudOr kai ho   haima kai ho   treis heis 
    RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN C  RA_NSN N_NSN C  RA_NPM A_NPM P  

 to   hen  eisin  
 ho   heis eimi  
 RA_ASN A_ASN V_PAI3P 

1jo:5:9 ei tEn  marturian tOn  anthrOpOn lambanomen hE   marturia tou  
    ei ho   marturia ho   anthrOpos lambanO  ho   marturion ho   
    C RA_ASF N_ASF   RA_GPM N_GPM   V_PAI1P  RA_NSF N_NSF   RA_GSM 

 theou meizOn estin  hoti hautE estin  hE   marturia tou  theou hoti 
 theos megas eimi  hoti autos eimi  ho   marturion ho   theos hoti 
 N_GSM A_NSFC V_PAI3S C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RA_GSM N_GSM C  

 memarturEken peri tou  huiou autou 
 martureO   peri ho   huios autos 
 V_XAI3S   P  RA_GSM N_GSM RP_GSM 

1jo:5:10 ho   pisteuOn eis ton  huion tou  theou echei  tEn  
     ho   pisteuO heis ho   huios ho   theos echO  ho   
     RA_NSM V_PAPNSM P  RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_PAI3S RA_ASF 

 marturian en  heautO ho   mE pisteuOn tO   theO pseustEn pepoiEken 
 marturia heis heautou ho   mE pisteuO ho   theos pseustEs poieO   
 N_ASF   P  RP_DSM RA_NSM D V_PAPNSM RA_DSM N_DSM N_ASM  V_XAI3S  

 auton hoti ou pepisteuken eis tEn  marturian hEn  memarturEken ho   
 autos hoti ou pisteuO   heis ho   marturia eimi  martureO   ho   
 RP_ASM C  D V_XAI3S   P  RA_ASF N_ASF   RR_ASF V_XAI3S   RA_NSM 

 theos peri tou  huiou autou 
 theos peri ho   huios autos 
 N_NSM P  RA_GSM N_GSM RP_GSM 

1jo:5:11 kai hautE estin  hE   marturia hoti zOEn aiOnion edOken hEmin 
     kai autos eimi  ho   marturion hoti zOE  aiOnios didOmi egO  
     C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF   D  N_ASF A_ASF  V_AAI3S RP_DP 

 ho   theos kai hautE hE   zOE  en  tO   huiO autou estin  
 ho   theos kai autos ho   zOE  heis ho   huios autos eimi  
 RA_NSM N_NSM C  RD_NSF RA_NSF N_NSF P  RA_DSM N_DSM RP_GSM V_PAI3S 

1jo:5:12 ho   echOn  ton  huion echei  tEn  zOEn ho   mE echOn  
     ho   echO   ho   huios echO  ho   zOE  ho   mE echO   
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM V_PAI3S RA_ASF N_ASF RA_NSM D V_PAPNSM 

 ton  huion tou  theou tEn  zOEn ouk echei  
 ho   huios ho   theos ho   zOE  ou echO  
 RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASF N_ASF D  V_PAI3S 

1jo:5:13 tauta egrapsa humin hina eidEte hoti zOEn echete aiOnion tois  
     houtos graphO su  hina oida  hoti zOE  echO  aiOnios ho   
     RD_APN V_AAI1S RP_DP C  V_XAS2P C  N_ASF V_PAI2P A_ASF  RA_DPM 

 pisteuousin eis to   onoma tou  huiou tou  theou 
 pisteuO   heis ho   onoma ho   huios ho   theos 
 V_PAPDPM  P  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM RA_GSM N_GSM 

1jo:5:14 kai hautE estin  hE   parrEsia hEn  echomen pros auton hoti ean 
     kai autos eimi  ho   parrEsia eimi  echO  pros autos hoti ean 
     C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RR_ASF V_PAI1P P  RP_ASM D  C  

 ti   aitOmetha kata to   thelEma autou akouei hEmOn 
 tis  aiteO   kata ho   thelEma autos akouO  egO  
 RI_ASN V_PMS1P  P  RA_ASN N_ASN  RP_GSM V_PAI3S RP_GP 

1jo:5:15 kai ean oidamen hoti akouei hEmOn ho   ean aitOmetha oidamen hoti 
     kai ean oida  hoti akouO  egO  hos  ean aiteO   oida  hoti 
     C  C  V_XAI1P C  V_PAI3S RP_GP RR_ASN X  V_PMS1P  V_XAI1P C  

 echomen ta   aitEmata ha   EtEkamen ap autou 
 echO  ho   aitEma  hos  aiteO  apo autos 
 V_PAI1P RA_APN N_APN  RR_APN V_XAI1P P  RP_GSM 

1jo:5:16 ean tis  idE   ton  adelphon autou hamartanonta hamartian mE 
     ean tis  horaO  ho   adelphos autos hamartanO  hamartia mE 
     C  RI_NSM V_AAS3S RA_ASM N_ASM  RP_GSM V_PAPASM   N_ASF   D 

 pros thanaton aitEsei kai dOsei  autO  zOEn tois  hamartanousin mE pros 
 pros thanatos aiteO  kai didOmi autos zOE  ho   hamartanO   mE pros 
 P  N_ASM  V_FAI3S C  V_FAI3S RP_DSM N_ASF RA_DPM V_PAPDPM   D P  

 thanaton estin  hamartia pros thanaton ou peri ekeinEs legO  hina erOtEsE 
 thanatos eimi  hamartia pros thanatos ou peri ekeinos legO  hina erOtaO 
 N_ASM  V_PAI3S N_NSF  P  N_ASM  D P  RD_GSF V_PAI1S C  V_AAS3S 

1jo:5:17 pasa adikia hamartia estin  kai estin  hamartia ou pros thanaton 
     pas  adikia hamartia eimi  kai eimi  hamartia ou pros thanatos 
     A_NSF N_NSF N_NSF  V_PAI3S C  V_PAI3S N_NSF  D P  N_ASM  

1jo:5:18 oidamen hoti pas  ho   gegennEmenos ek tou  theou ouch hamartanei 
     oida  hoti pas  ho   gennaO    ek ho   theos ou  hamartanO 
     V_XAI1P C  A_NSM RA_NSM V_XPPNSM   P RA_GSM N_GSM D  V_PAI3S  

 all ho   gennEtheis ek tou  theou tErei  auton kai ho   ponEros ouch 
 alla ho   gennaO   ek ho   theos tEreO  autos kai ho   ponEros ou  
 C  RA_NSM V_APPNSM  P RA_GSM N_GSM V_PAI3S RP_ASM C  RA_NSM A_NSM  D  

 haptetai autou 
 haptO  autos 
 V_PMI3S RP_GSM 

1jo:5:19 oidamen hoti ek tou  theou esmen  kai ho   kosmos holos en  
     oida  hoti ek ho   theos eimi  kai ho   kosmos holos heis 
     V_XAI1P C  P RA_GSM N_GSM V_PAI1P C  RA_NSM N_NSM A_NSM P  

 tO   ponErO keitai 
 ho   ponEros keimai 
 RA_DSM A_DSM  V_PMI3S 

1jo:5:20 oidamen de hoti ho   huios tou  theou hEkei  kai dedOken hEmin 
     oida  de hoti ho   huios ho   theos hEkO  kai didOmi egO  
     V_XAI1P C C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_PAI3S C  V_XAI3S RP_DP 

 dianoian hina ginOskOmen ton  alEthinon kai esmen  en  tO   alEthinO 
 dianoia hina ginomai  ho   alEthinos kai eimi  heis ho   alEthinos 
 N_ASF  C  V_PAS1P  RA_ASM A_ASM   C  V_PAI1P P  RA_DSM A_DSM   

 en  tO   huiO autou iEsou christO houtos estin  ho   alEthinos theos 
 heis ho   huios autos *PN* *PN*  houtos eimi  ho   alEthinos theos 
 P  RA_DSM N_DSM RP_GSM N_DSM N_DSM  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM A_NSM   N_NSM 

 kai zOE  aiOnios 
 kai zOE  aiOnios 
 C  N_NSF A_NSF  

1jo:5:21 teknia phulaxate heauta apo tOn  eidOlOn 
     teknion phulassO heautou apo ho   eidOlon 
     N_VPN  V_AAD2P  RP_APN P  RA_GPN N_GPN  


Help and Acknowledgements