Help and Acknowledgements


1jo:4:1 agapEtoi mE panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta   pneumata ei 
    agapEtos mE pas  pneuma  pisteuO  alla dokimazO  ho   pneuma  ei 
    A_VPM  D A_DSN N_DSN  V_PAD2P  C  V_PAD2P  RA_APN N_APN  X 

 ek tou  theou estin  hoti polloi pseudoprophEtai exelEluthasin eis ton  
 ek ho   theos eimi  hoti polus pseudoprophEtEs exerchomai  heis ho   
 P RA_GSM N_GSM V_PAI3S C  A_NPM N_NPM      V_XAI3P    P  RA_ASM 

 kosmon 
 kosmos 
 N_ASM 

1jo:4:2 en  toutO ginOskete to   pneuma tou  theou pan  pneuma ho   
    heis houtos ginOskO  ho   pneuma ho   theos pas  pneuma hos  
    P  RD_DSN V_PAI2P  RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM A_NSN N_NSN RR_NSN 

 homologei iEsoun christon en  sarki elEluthota ek tou  theou estin  
 homologeO *PN*  *PN*   heis sarx erchomai  ek ho   theos eimi  
 V_PAI3S  N_ASM N_ASM  P  N_DSF V_XAPASM  P RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

1jo:4:3 kai pan  pneuma ho   mE homologei ton  iEsoun ek tou  theou ouk 
    kai pas  pneuma hos  mE homologeO ho   *PN*  ek ho   theos ou 
    C  A_NSN N_NSN RR_NSN D V_PAI3S  RA_ASM N_ASM P RA_GSM N_GSM D  

 estin  kai touto estin  to   tou  antichristou ho   akEkoate hoti 
 eimi  kai houtos eimi  ho   ho   antichristos hos  akouO  hoti 
 V_PAI3S C  RD_NSN V_PAI3S RA_NSN RA_GSM N_GSM    RR_ASN V_XAI2P C  

 erchetai kai nun en  tO   kosmO estin  EdE 
 erchomai kai nun heis ho   kosmos eimi  EdE 
 V_PMI3S C  D  P  RA_DSM N_DSM V_PAI3S D  

1jo:4:4 humeis ek tou  theou este  teknia kai nenikEkate autous hoti 
    su   ek ho   theos eimi  teknion kai nikaO   heautou hoti 
    RP_NP P RA_GSM N_GSM V_PAI2P N_VPN  C  V_XAI2P  RP_APM C  

 meizOn estin  ho   en  humin E ho   en  tO   kosmO 
 megas eimi  ho   heis su  E ho   heis ho   kosmos 
 A_NSMC V_PAI3S RA_NSM P  RP_DP C RA_NSM P  RA_DSM N_DSM 

1jo:4:5 autoi ek tou  kosmou eisin  dia touto ek tou  kosmou lalousin 
    autos ek ho   kosmos eimi  dia houtos ek ho   kosmos laleO  
    RP_NPM P RA_GSM N_GSM V_PAI3P P  RD_ASN P RA_GSM N_GSM V_PAI3P 

 kai ho   kosmos autOn akouei 
 kai ho   kosmos autos akouO  
 C  RA_NSM N_NSM RP_GPM V_PAI3S 

1jo:4:6 hEmeis ek tou  theou esmen  ho   ginOskOn ton  theon akouei 
    egO  ek ho   theos eimi  ho   ginOskO ho   theos akouO  
    RP_NP P RA_GSM N_GSM V_PAI1P RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM V_PAI3S 

 hEmOn hos  ouk estin  ek tou  theou ouk akouei hEmOn ek toutou 
 egO  hos  ou eimi  ek ho   theos ou akouO  egO  ek houtos 
 RP_GP RR_NSM D  V_PAI3S P RA_GSM N_GSM D  V_PAI3S RP_GP P RD_GSN 

 ginOskomen to   pneuma tEs  alEtheias kai to   pneuma tEs  planEs 
 ginOskO  ho   pneuma ho   alEtheia kai ho   pneuma ho   planE 
 V_PAI1P  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF   C  RA_ASN N_ASN RA_GSF N_GSF 

1jo:4:7 agapEtoi agapOmen allElous hoti hE   agapE ek tou  theou estin  
    agapEtos agapaO  allElOn hoti ho   agapE ek ho   theos eimi  
    A_VPM  V_PAS1P RP_APM  C  RA_NSF N_NSF P RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

 kai pas  ho   agapOn  ek tou  theou gegennEtai kai ginOskei ton  
 kai pas  ho   agapaO  ek ho   theos gennaO   kai ginOskO ho   
 C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM P RA_GSM N_GSM V_XPI3S  C  V_PAI3S RA_ASM 

 theon 
 theos 
 N_ASM 

1jo:4:8 ho   mE agapOn  ouk egnO  ton  theon hoti ho   theos agapE 
    ho   mE agapaO  ou ginOskO ho   theos hoti ho   theos agapE 
    RA_NSM D V_PAPNSM D  V_AAI3S RA_ASM N_ASM C  RA_NSM N_NSM N_NSF 

 estin  
 eimi  
 V_PAI3S 

1jo:4:9 en  toutO ephanerOthE hE   agapE tou  theou en  hEmin hoti 
    heis houtos phaneroO  ho   agapE ho   theos heis egO  hoti 
    P  RD_DSN V_API3S   RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM P  RP_DP C  

 ton  huion autou ton  monogenE apestalken ho   theos eis ton  
 ho   huios autos ho   monogenEs apostellO ho   theos heis ho   
 RA_ASM N_ASM RP_GSM RA_ASM A_ASM   V_XAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_ASM 

 kosmon hina zEsOmen di autou 
 kosmos hina zaO   dia autos 
 N_ASM C  V_AAS1P P  RP_GSM 

1jo:4:10 en  toutO estin  hE   agapE ouch hoti hEmeis EgapEkamen ton  
     heis houtos eimi  ho   agapE ou  hoti egO  agapaO   ho   
     P  RD_DSN V_PAI3S RA_NSF N_NSF D  D  RP_NP V_XAI1P  RA_ASM 

 theon all hoti autos EgapEsen hEmas kai apesteilen ton  huion autou 
 theos alla hoti autos agapaO  egO  kai apostellO ho   huios autos 
 N_ASM C  D  RP_NSM V_AAI3S RP_AP C  V_AAI3S  RA_ASM N_ASM RP_GSM 

 hilasmon peri tOn  hamartiOn hEmOn 
 hilasmos peri ho   hamartia egO  
 N_ASM  P  RA_GPF N_GPF   RP_GP 

1jo:4:11 agapEtoi ei houtOs ho   theos EgapEsen hEmas kai hEmeis opheilomen 
     agapEtos ei houtO ho   theos agapaO  egO  kai egO  opheilO  
     A_VPM  C D   RA_NSM N_NSM V_AAI3S RP_AP D  RP_NP V_PAI1P  

 allElous agapan 
 allElOn agapaO 
 RP_APM  V_PAN 

1jo:4:12 theon oudeis pOpote tetheatai ean agapOmen allElous ho   theos en  
     theos oudeis pOpote theaomai ean agapaO  allElOn ho   theos heis 
     N_ASM A_NSM D   V_XMI3S  C  V_PAS1P RP_APM  RA_NSM N_NSM P  

 hEmin menei  kai hE   agapE autou en  hEmin teteleiOmenE estin  
 egO  menO  kai ho   agapE autos heis egO  teleioO   eimi  
 RP_DP V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF RP_GSM P  RP_DP V_XPPNSF   V_PAI3S 

1jo:4:13 en  toutO ginOskomen hoti en  autO  menomen kai autos en  hEmin 
     heis houtos ginOskO  hoti heis autos menO  kai autos heis egO  
     P  RD_DSN V_PAI1P  C  P  RP_DSM V_PAI1P C  RP_NSM P  RP_DP 

 hoti ek tou  pneumatos autou dedOken hEmin 
 hoti ek ho   pneuma  autos didOmi egO  
 C  P RA_GSN N_GSN   RP_GSM V_XAI3S RP_DP 

1jo:4:14 kai hEmeis tetheametha kai marturoumen hoti ho   patEr apestalken 
     kai egO  theaomai  kai martureO  hoti ho   patEr apostellO 
     C  RP_NP V_XMI1P   C  V_PAI1P   C  RA_NSM N_NSM V_XAI3S  

 ton  huion sOtEra tou  kosmou 
 ho   huios sOtEr ho   kosmos 
 RA_ASM N_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM 

1jo:4:15 hos  ean homologEsE hoti iEsous estin  ho   huios tou  theou 
     hos  ean homologeO hoti *PN*  eimi  ho   huios ho   theos 
     RR_NSM X  V_AAS3S  C  N_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM 

 ho   theos en  autO  menei  kai autos en  tO   theO 
 ho   theos heis autos menO  kai autos heis ho   theos 
 RA_NSM N_NSM P  RP_DSM V_PAI3S C  RP_NSM P  RA_DSM N_DSM 

1jo:4:16 kai hEmeis egnOkamen kai pepisteukamen tEn  agapEn hEn  echei  
     kai egO  ginOskO  kai pisteuO    ho   agapE eimi  echO  
     C  RP_NP V_XAI1P  C  V_XAI1P    RA_ASF N_ASF RR_ASF V_PAI3S 

 ho   theos en  hEmin ho   theos agapE estin  kai ho   menOn  en  
 ho   theos heis egO  ho   theos agapE eimi  kai ho   menO   heis 
 RA_NSM N_NSM P  RP_DP RA_NSM N_NSM N_NSF V_PAI3S C  RA_NSM V_PAPNSM P  

 tE   agapE en  tO   theO menei  kai ho   theos en  autO  menei  
 ho   agapE heis ho   theos menO  kai ho   theos heis autos menO  
 RA_DSF N_DSF P  RA_DSM N_DSM V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM P  RP_DSM V_PAI3S 

1jo:4:17 en  toutO teteleiOtai hE   agapE meth hEmOn hina parrEsian echOmen 
     heis houtos teleioO   ho   agapE meta egO  hina parrEsia echO  
     P  RD_DSN V_XPI3S   RA_NSF N_NSF P  RP_GP C  N_ASF   V_PAS1P 

 en  tE   hEmera tEs  kriseOs hoti kathOs ekeinos estin  kai hEmeis 
 heis ho   hEmera ho   krisis hoti kathOs ekeinos eimi  kai egO  
 P  RA_DSF N_DSF RA_GSF N_GSF  C  C   RD_NSM V_PAI3S D  RP_NP 

 esmen  en  tO   kosmO toutO 
 eimi  heis ho   kosmos houtos 
 V_PAI1P P  RA_DSM N_DSM RD_DSM 

1jo:4:18 phobos ouk estin  en  tE   agapE all hE   teleia agapE exO 
     phobos ou eimi  heis ho   agapE alla ho   teleios agapE echO 
     N_NSM D  V_PAI3S P  RA_DSF N_DSF C  RA_NSF A_NSF  N_NSF D  

 ballei ton  phobon hoti ho   phobos kolasin echei  ho   de 
 ballO  ho   phobos hoti ho   phobos kolasis echO  ho   de 
 V_PAI3S RA_ASM N_ASM C  RA_NSM N_NSM N_ASF  V_PAI3S RA_NSM C 

 phoboumenos ou teteleiOtai en  tE   agapE 
 phobeomai  ou teleioO   heis ho   agapE 
 V_PMPNSM  D V_XPI3S   P  RA_DSF N_DSF 

1jo:4:19 hEmeis agapOmen hoti autos prOtos EgapEsen hEmas 
     egO  agapaO  hoti autos prOtos agapaO  egO  
     RP_NP V_PAI1P C  RP_NSM A_NSM V_AAI3S RP_AP 

1jo:4:20 ean tis  eipE  hoti agapO  ton  theon kai ton  adelphon 
     ean tis  legO  hoti agapaO ho   theos kai ho   adelphos 
     C  RI_NSM V_AAS3S C  V_PAI1S RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM  

 autou misE  pseustEs estin  ho   gar mE agapOn  ton  adelphon autou 
 autos miseO  pseustEs eimi  ho   gar mE agapaO  ho   adelphos autos 
 RP_GSM V_PAS3S N_NSM  V_PAI3S RA_NSM C  D V_PAPNSM RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

 hon  heOraken ton  theon hon  ouch heOraken ou dunatai agapan 
 eimi  horaO  ho   theos eimi  ou  horaO  ou dunamai agapaO 
 RR_ASM V_XAI3S RA_ASM N_ASM RR_ASM D  V_XAI3S D V_PMI3S V_PAN 

1jo:4:21 kai tautEn tEn  entolEn echomen ap autou hina ho   agapOn  
     kai houtos ho   entolE echO  apo autos hina ho   agapaO  
     C  RD_ASF RA_ASF N_ASF  V_PAI1P P  RP_GSM D  RA_NSM V_PAPNSM 

 ton  theon agapa  kai ton  adelphon autou 
 ho   theos agapaO kai ho   adelphos autos 
 RA_ASM N_ASM V_PAS3S D  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 


Help and Acknowledgements