Help and Acknowledgements


1jo:3:1 idete  potapEn agapEn dedOken hEmin ho   patEr hina tekna theou 
    horaO  potapos agapE didOmi egO  ho   patEr hina teknon theos 
    V_AAD2P RI_ASF N_ASF V_XAI3S RP_DP RA_NSM N_NSM C  N_NPN N_GSM 

 klEthOmen kai esmen  dia touto ho   kosmos ou ginOskei hEmas hoti ouk 
 kaleO   kai eimi  dia houtos ho   kosmos ou ginOskO egO  hoti ou 
 V_APS1P  C  V_PAI1P P  RD_ASN RA_NSM N_NSM D V_PAI3S RP_AP C  D  

 egnO  auton 
 ginOskO autos 
 V_AAI3S RP_ASM 

1jo:3:2 agapEtoi nun tekna theou esmen  kai oupO ephanerOthE ti   esometha 
    agapEtos nun teknon theos eimi  kai oupO phaneroO  tis  eimi   
    A_VPM  D  N_NPN N_GSM V_PAI1P C  D  V_API3S   RI_NSN V_FMI1P 

 oidamen hoti ean phanerOthE homoioi autO  esometha hoti opsometha auton 
 oida  hoti ean phaneroO  homoios autos eimi   hoti horaO   autos 
 V_XAI1P C  C  V_APS3S  A_NPM  RP_DSM V_FMI1P C  V_FMI1P  RP_ASM 

 kathOs estin  
 kathOs eimi  
 C   V_PAI3S 

1jo:3:3 kai pas  ho   echOn  tEn  elpida tautEn ep autO  hagnizei 
    kai pas  ho   echO   ho   elpis houtos epi autos hagnizO 
    C  A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF RD_ASF P  RP_DSM V_PAI3S 

 heauton kathOs ekeinos hagnos estin  
 heautou kathOs ekeinos hagnos eimi  
 RP_ASM C   RD_NSM A_NSM V_PAI3S 

1jo:3:4 pas  ho   poiOn  tEn  hamartian kai tEn  anomian poiei  kai 
    pas  ho   poios  ho   hamartia kai ho   anomia poieO  kai 
    A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   D  RA_ASF N_ASF  V_PAI3S C  

 hE   hamartia estin  hE   anomia 
 ho   hamartia eimi  ho   anomia 
 RA_NSF N_NSF  V_PAI3S RA_NSF N_NSF 

1jo:3:5 kai oidate hoti ekeinos ephanerOthE hina tas  hamartias arE   kai 
    kai oida  hoti ekeinos phaneroO  hina ho   hamartia airO  kai 
    C  V_XAI2P C  RD_NSM V_API3S   C  RA_APF N_APF   V_AAS3S C  

 hamartia en  autO  ouk estin  
 hamartia heis autos ou eimi  
 N_NSF  P  RP_DSM D  V_PAI3S 

1jo:3:6 pas  ho   en  autO  menOn  ouch hamartanei pas  ho   
    pas  ho   heis autos menO   ou  hamartanO pas  ho   
    A_NSM RA_NSM P  RP_DSM V_PAPNSM D  V_PAI3S  A_NSM RA_NSM 

 hamartanOn ouch heOraken auton oude egnOken auton 
 hamartanO ou  horaO  autos oude ginOskO autos 
 V_PAPNSM  D  V_XAI3S RP_ASM C  V_XAI3S RP_ASM 

1jo:3:7 teknia mEdeis planatO humas ho   poiOn  tEn  dikaiosunEn dikaios 
    teknion mEdeis planaO su  ho   poios  ho   dikaiosunE dikaios 
    N_VPN  A_NSM V_PAD3S RP_AP RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF    A_NSM  

 estin  kathOs ekeinos dikaios estin  
 eimi  kathOs ekeinos dikaios eimi  
 V_PAI3S C   RD_NSM A_NSM  V_PAI3S 

1jo:3:8 ho   poiOn  tEn  hamartian ek tou  diabolou estin  hoti ap 
    ho   poios  ho   hamartia ek ho   diabolos eimi  hoti apo 
    RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF N_ASF   P RA_GSM A_GSM  V_PAI3S C  P  

 archEs ho   diabolos hamartanei eis touto ephanerOthE ho   huios tou  
 archE ho   diabolos hamartanO heis houtos phaneroO  ho   huios ho   
 N_GSF RA_NSM A_NSM  V_PAI3S  P  RD_ASN V_API3S   RA_NSM N_NSM RA_GSM 

 theou hina lusE  ta   erga tou  diabolou 
 theos hina luO   ho   ergon ho   diabolos 
 N_GSM C  V_AAS3S RA_APN N_APN RA_GSM A_GSM  

1jo:3:9 pas  ho   gegennEmenos ek tou  theou hamartian ou poiei  hoti 
    pas  ho   gennaO    ek ho   theos hamartia ou poieO  hoti 
    A_NSM RA_NSM V_XPPNSM   P RA_GSM N_GSM N_ASF   D V_PAI3S C  

 sperma autou en  autO  menei  kai ou dunatai hamartanein hoti ek tou  
 sperma autos heis autos menO  kai ou dunamai hamartanO  hoti ek ho   
 N_NSN RP_GSM P  RP_DSM V_PAI3S C  D V_PMI3S V_PAN    C  P RA_GSM 

 theou gegennEtai 
 theos gennaO   
 N_GSM V_XPI3S  

1jo:3:10 en  toutO phanera estin  ta   tekna tou  theou kai ta   
     heis houtos phaneros eimi  ho   teknon ho   theos kai ho   
     P  RD_DSN A_NPN  V_PAI3S RA_NPN N_NPN RA_GSM N_GSM C  RA_NPN 

 tekna tou  diabolou pas  ho   mE poiOn  dikaiosunEn ouk estin  ek 
 teknon ho   diabolos pas  ho   mE poios  dikaiosunE ou eimi  ek 
 N_NPN RA_GSM A_GSM  A_NSM RA_NSM D V_PAPNSM N_ASF    D  V_PAI3S P 

 tou  theou kai ho   mE agapOn  ton  adelphon autou 
 ho   theos kai ho   mE agapaO  ho   adelphos autos 
 RA_GSM N_GSM C  RA_NSM D V_PAPNSM RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

1jo:3:11 hoti hautE estin  hE   aggelia hEn  Ekousate ap archEs hina 
     hoti autos eimi  ho   aggelia eimi  akouO  apo archE hina 
     C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF  RR_ASF V_AAI2P P  N_GSF D  

 agapOmen allElous 
 agapaO  allElOn 
 V_PAS1P RP_APM  

1jo:3:12 ou kathOs kain ek tou  ponErou En   kai esphaxen ton  adelphon 
     ou kathOs *PN* ek ho   ponEros eimi  kai sphazO  ho   adelphos 
     D C   N_NSM P RA_GSM A_GSM  V_IAI3S C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM  

 autou kai charin tinos esphaxen auton hoti ta   erga autou ponEra 
 autos kai charis tis  sphazO  autos hoti ho   ergon autos ponEros 
 RP_GSM C  P   RI_GSN V_AAI3S RP_ASM C  RA_NPN N_NPN RP_GSM A_NPN  

 En   ta   de tou  adelphou autou dikaia 
 eimi  ho   de ho   adelphos autos dikaios 
 V_IAI3S RA_NPN C RA_GSM N_GSM  RP_GSM A_NPN  

1jo:3:13 [kai] mE thaumazete adelphoi ei misei  humas ho   kosmos 
     kai  mE thaumazO  adelphos ei miseO  su  ho   kosmos 
     C   D V_PAD2P  N_VPM  C V_PAI3S RP_AP RA_NSM N_NSM 

1jo:3:14 hEmeis oidamen hoti metabebEkamen ek tou  thanatou eis tEn  zOEn 
     egO  oida  hoti metabainO   ek ho   thanatos heis ho   zOE  
     RP_NP V_XAI1P C  V_XAI1P    P RA_GSM N_GSM  P  RA_ASF N_ASF 

 hoti agapOmen tous  adelphous ho   mE agapOn  menei  en  tO   
 hoti agapaO  ho   adelphos ho   mE agapaO  menO  heis ho   
 C  V_PAI1P RA_APM N_APM   RA_NSM D V_PAPNSM V_PAI3S P  RA_DSM 

 thanatO 
 thanatos 
 N_DSM  

1jo:3:15 pas  ho   misOn  ton  adelphon autou anthrOpoktonos estin  
     pas  ho   miseO  ho   adelphos autos anthrOpoktonos eimi  
     A_NSM RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM  RP_GSM N_NSM     V_PAI3S 

 kai oidate hoti pas  anthrOpoktonos ouk echei  zOEn aiOnion en  autO  
 kai oida  hoti pas  anthrOpoktonos ou echO  zOE  aiOnios heis autos 
 C  V_XAI2P C  A_NSM N_NSM     D  V_PAI3S N_ASF A_ASF  P  RP_DSM 

 menousan 
 menO   
 V_PAPASF 

1jo:3:16 en  toutO egnOkamen tEn  agapEn hoti ekeinos huper hEmOn tEn  
     heis houtos ginOskO  ho   agapE hoti ekeinos huper egO  ho   
     P  RD_DSN V_XAI1P  RA_ASF N_ASF C  RD_NSM P   RP_GP RA_ASF 

 psuchEn autou ethEken kai hEmeis opheilomen huper tOn  adelphOn tas  
 psuchE autos tithEmi kai egO  opheilO  huper ho   adelphos ho   
 N_ASF  RP_GSM V_AAI3S C  RP_NP V_PAI1P  P   RA_GPM N_GPM  RA_APF 

 psuchas theinai 
 psuchE tithEmi 
 N_APF  V_AAN  

1jo:3:17 hos  d an echE  ton  bion tou  kosmou kai theOrE ton  
     hos  de an echO  ho   bios ho   kosmos kai theOreO ho   
     RR_NSM C X V_PAS3S RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM C  V_PAS3S RA_ASM 

 adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta   splagchna autou ap 
 adelphos autos chreia echO   kai kleiO  ho   splagchnon autos apo 
 N_ASM  RP_GSM N_ASF  V_PAPASM C  V_AAS3S RA_APN N_APN   RP_GSM P  

 autou pOs hE   agapE tou  theou menei  en  autO  
 autos pOs ho   agapE ho   theos menO  heis autos 
 RP_GSM D  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM V_PAI3S P  RP_DSM 

1jo:3:18 teknia mE agapOmen logO mEde tE   glOssE alla en  ergO kai 
     teknion mE agapaO  logos mEde ho   glOssa alla heis ergon kai 
     N_VPN  D V_PAS1P N_DSM C  RA_DSF N_DSF C  P  N_DSN C  

 alEtheia 
 alEtheia 
 N_DSF  

1jo:3:19 [kai] en  toutO gnOsometha hoti ek tEs  alEtheias esmen  kai 
     kai  heis houtos ginOskO  hoti ek ho   alEtheia eimi  kai 
     C   P  RD_DSN V_FMI1P  C  P RA_GSF N_GSF   V_PAI1P C  

 emprosthen autou peisomen tEn  kardian hEmOn 
 emprosthen autos peithO  ho   kardia egO  
 P     RP_GSM V_FAI1P RA_ASF N_ASF  RP_GP 

1jo:3:20 hoti ean kataginOskE hEmOn hE   kardia hoti meizOn estin  ho   
     hoti ean kataginOskO egO  ho   kardia hoti megas eimi  ho   
     C  C  V_PAS3S   RP_GP RA_NSF N_NSF C  A_NSMC V_PAI3S RA_NSM 

 theos tEs  kardias hEmOn kai ginOskei panta 
 theos ho   kardia egO  kai ginOskO pas  
 N_NSM RA_GSF N_GSF  RP_GP C  V_PAI3S A_APN 

1jo:3:21 agapEtoi ean hE   kardia [hEmOn] mE kataginOskE parrEsian echomen 
     agapEtos ean ho   kardia egO   mE kataginOskO parrEsia echO  
     A_VPM  C  RA_NSF N_NSF RP_GP  D V_PAS3S   N_ASF   V_PAI1P 

 pros ton  theon 
 pros ho   theos 
 P  RA_ASM N_ASM 

1jo:3:22 kai ho   ean aitOmen lambanomen ap autou hoti tas  entolas 
     kai hos  ean aiteO  lambanO  apo autos hoti ho   entolE 
     C  RR_ASN X  V_PAS1P V_PAI1P  P  RP_GSM C  RA_APF N_APF  

 autou tEroumen kai ta   aresta enOpion autou poioumen 
 autos tEreO  kai ho   arestos enOpion autos poieO  
 RP_GSM V_PAI1P C  RA_APN A_APN  P    RP_GSM V_PAI1P 

1jo:3:23 kai hautE estin  hE   entolE autou hina pisteusOmen tO   
     kai autos eimi  ho   entolE autos hina pisteuO   ho   
     C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF RP_GSM D  V_AAS1P   RA_DSN 

 onomati tou  huiou autou iEsou christou kai agapOmen allElous kathOs 
 onoma  ho   huios autos *PN* *PN*   kai agapaO  allElOn kathOs 
 N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GSM N_GSM N_GSM  C  V_PAS1P RP_APM  C   

 edOken entolEn hEmin 
 didOmi entolE egO  
 V_AAI3S N_ASF  RP_DP 

1jo:3:24 kai ho   tErOn  tas  entolas autou en  autO  menei  kai 
     kai ho   tEreO  ho   entolE autos heis autos menO  kai 
     C  RA_NSM V_PAPNSM RA_APF N_APF  RP_GSM P  RP_DSM V_PAI3S C  

 autos en  autO  kai en  toutO ginOskomen hoti menei  en  hEmin ek 
 autos heis autos kai heis houtos ginOskO  hoti menO  heis egO  ek 
 RP_NSM P  RP_DSM C  P  RD_DSN V_PAI1P  C  V_PAI3S P  RP_DP P 

 tou  pneumatos hou  hEmin edOken 
 ho   pneuma  hou  egO  didOmi 
 RA_GSN N_GSN   RR_GSN RP_DP V_AAI3S 


Help and Acknowledgements