Help and Acknowledgements


1jo:2:1 teknia mou  tauta graphO humin hina mE hamartEte kai ean tis  
    teknion egO  houtos graphO su  hina mE hamartanO kai ean tis  
    N_VPN  RP_GS RD_APN V_PAI1S RP_DP C  D V_AAS2P  C  C  RI_NSM 

 hamartE  paraklEton echomen pros ton  patera iEsoun christon dikaion 
 hamartanO paraklEtos echO  pros ho   patEr *PN*  *PN*   dikaios 
 V_AAS3S  N_ASM   V_PAI1P P  RA_ASM N_ASM N_ASM N_ASM  A_ASM  

1jo:2:2 kai autos hilasmos estin  peri tOn  hamartiOn hEmOn ou peri tOn  
    kai autos hilasmos eimi  peri ho   hamartia egO  ou peri ho   
    C  RP_NSM N_NSM  V_PAI3S P  RA_GPF N_GPF   RP_GP D P  RA_GPF 

 hEmeterOn de monon alla kai peri holou tou  kosmou 
 hEmeteros de monos alla kai peri holos ho   kosmos 
 A_GPF   C A_ASN C  D  P  A_GSM RA_GSM N_GSM 

1jo:2:3 kai en  toutO ginOskomen hoti egnOkamen auton ean tas  entolas 
    kai heis houtos ginOskO  hoti ginOskO  autos ean ho   entolE 
    C  P  RD_DSN V_PAI1P  C  V_XAI1P  RP_ASM C  RA_APF N_APF  

 autou tErOmen 
 autos tEreO  
 RP_GSM V_PAS1P 

1jo:2:4 ho   legOn  hoti egnOka auton kai tas  entolas autou mE 
    ho   legO   hoti ginOskO autos kai ho   entolE autos mE 
    RA_NSM V_PAPNSM C  V_XAI1S RP_ASM C  RA_APF N_APF  RP_GSM D 

 tErOn  pseustEs estin  kai en  toutO hE   alEtheia ouk estin  
 tEreO  pseustEs eimi  kai heis houtos ho   alEtheia ou eimi  
 V_PAPNSM N_NSM  V_PAI3S C  P  RD_DSM RA_NSF N_NSF  D  V_PAI3S 

1jo:2:5 hos  d an tErE  autou ton  logon alEthOs en  toutO hE   
    hos  de an tEreO  autos ho   logos alEthOs heis houtos ho   
    RR_NSM C X V_PAS3S RP_GSM RA_ASM N_ASM D    P  RD_DSM RA_NSF 

 agapE tou  theou teteleiOtai en  toutO ginOskomen hoti en  autO  
 agapE ho   theos teleioO   heis houtos ginOskO  hoti heis autos 
 N_NSF RA_GSM N_GSM V_XPI3S   P  RD_DSN V_PAI1P  C  P  RP_DSM 

 esmen  
 eimi  
 V_PAI1P 

1jo:2:6 ho   legOn  en  autO  menein opheilei kathOs ekeinos periepatEsen 
    ho   legO   heis autos menO  opheilO kathOs ekeinos peripateO  
    RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DSM V_PAN V_PAI3S C   RD_NSM V_AAI3S   

 kai autos [houtOs] peripatein 
 kai autos houtO  peripateO 
 D  RP_NSM D    V_PAN   

1jo:2:7 agapEtoi ouk entolEn kainEn graphO humin all entolEn palaian hEn  
    agapEtos ou entolE kainos graphO su  alla entolE palaios eimi  
    A_VPM  D  N_ASF  A_ASF V_PAI1S RP_DP C  N_ASF  A_ASF  RR_ASF 

 eichete ap archEs hE   entolE hE   palaia estin  ho   logos hon  
 echO  apo archE ho   entolE ho   palaios eimi  ho   logos eimi  
 V_IAI2P P  N_GSF RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF  V_PAI3S RA_NSM N_NSM RR_ASM 

 Ekousate 
 akouO  
 V_AAI2P 

1jo:2:8 palin entolEn kainEn graphO humin ho   estin  alEthes en  autO  
    palin entolE kainos graphO su  hos  eimi  alEthEs heis autos 
    D   N_ASF  A_ASF V_PAI1S RP_DP RR_NSN V_PAI3S A_NSN  P  RP_DSM 

 kai en  humin hoti hE   skotia paragetai kai to   phOs to   alEthinon 
 kai heis su  hoti ho   skotia paragO  kai ho   phOs ho   alEthinos 
 C  P  RP_DP C  RA_NSF N_NSF V_PPI3S  C  RA_NSN N_NSN RA_NSN A_NSN   

 EdE phainei 
 EdE phainO 
 D  V_PAI3S 

1jo:2:9 ho   legOn  en  tO   phOti einai kai ton  adelphon autou 
    ho   legO   heis ho   phOs eimi kai ho   adelphos autos 
    RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSN N_DSN V_PAN C  RA_ASM N_ASM  RP_GSM 

 misOn  en  tE   skotia estin  heOs arti 
 miseO  heis ho   skotia eimi  heOs arti 
 V_PAPNSM P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S P  D  

1jo:2:10 ho   agapOn  ton  adelphon autou en  tO   phOti menei  kai 
     ho   agapaO  ho   adelphos autos heis ho   phOs menO  kai 
     RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM  RP_GSM P  RA_DSN N_DSN V_PAI3S C  

 skandalon en  autO  ouk estin  
 skandalon heis autos ou eimi  
 N_NSN   P  RP_DSM D  V_PAI3S 

1jo:2:11 ho   de misOn  ton  adelphon autou en  tE   skotia estin  
     ho   de miseO  ho   adelphos autos heis ho   skotia eimi  
     RA_NSM C V_PAPNSM RA_ASM N_ASM  RP_GSM P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S 

 kai en  tE   skotia peripatei kai ouk oiden  pou hupagei hoti hE   
 kai heis ho   skotia peripateO kai ou oida  pou hupagO hoti ho   
 C  P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S  C  D  V_XAI3S D  V_PAI3S C  RA_NSF 

 skotia etuphlOsen tous  ophthalmous autou 
 skotia tuphloO  ho   ophthalmos autos 
 N_NSF V_AAI3S  RA_APM N_APM    RP_GSM 

1jo:2:12 graphO humin teknia hoti apheOntai humin hai  hamartiai dia to   
     graphO su  teknion hoti aphiEmi  su  ho   hamartia dia ho   
     V_PAI1S RP_DP N_VPN  C  V_XPI3P  RP_DP RA_NPF N_NPF   P  RA_ASN 

 onoma autou 
 onoma autos 
 N_ASN RP_GSM 

1jo:2:13 graphO humin pateres hoti egnOkate ton  ap archEs graphO humin 
     graphO su  patEr  hoti ginOskO ho   apo archE graphO su  
     V_PAI1S RP_DP N_VPM  C  V_XAI2P RA_ASM P  N_GSF V_PAI1S RP_DP 

 neaniskoi hoti nenikEkate ton  ponEron 
 neaniskos hoti nikaO   ho   ponEros 
 N_VPM   C  V_XAI2P  RA_ASM A_ASM  

1jo:2:14 egrapsa humin paidia hoti egnOkate ton  patera egrapsa humin 
     graphO su  paidion hoti ginOskO ho   patEr graphO su  
     V_AAI1S RP_DP N_VPN  C  V_XAI2P RA_ASM N_ASM V_AAI1S RP_DP 

 pateres hoti egnOkate ton  ap archEs egrapsa humin neaniskoi hoti ischuroi 
 patEr  hoti ginOskO ho   apo archE graphO su  neaniskos hoti ischuros 
 N_VPM  C  V_XAI2P RA_ASM P  N_GSF V_AAI1S RP_DP N_VPM   C  A_NPM  

 este  kai ho   logos tou  theou en  humin menei  kai nenikEkate 
 eimi  kai ho   logos ho   theos heis su  menO  kai nikaO   
 V_PAI2P C  RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM P  RP_DP V_PAI3S C  V_XAI2P  

 ton  ponEron 
 ho   ponEros 
 RA_ASM A_ASM  

1jo:2:15 mE agapate ton  kosmon mEde ta   en  tO   kosmO ean tis  
     mE agapaO ho   kosmos mEde ho   heis ho   kosmos ean tis  
     D V_PAD2P RA_ASM N_ASM C  RA_APN P  RA_DSM N_DSM C  RI_NSM 

 agapa  ton  kosmon ouk estin  hE   agapE tou  patros en  autO  
 agapaO ho   kosmos ou eimi  ho   agapE ho   patEr heis autos 
 V_PAS3S RA_ASM N_ASM D  V_PAI3S RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM P  RP_DSM 

1jo:2:16 hoti pan  to   en  tO   kosmO hE   epithumia tEs  sarkos 
     hoti pas  ho   heis ho   kosmos ho   epithumia ho   sarx  
     C  A_NSN RA_NSN P  RA_DSM N_DSM RA_NSF N_NSF   RA_GSF N_GSF 

 kai hE   epithumia tOn  ophthalmOn kai hE   alazoneia tou  biou ouk 
 kai ho   epithumia ho   ophthalmos kai ho   alazoneia ho   bios ou 
 C  RA_NSF N_NSF   RA_GPM N_GPM   C  RA_NSF N_NSF   RA_GSM N_GSM D  

 estin  ek tou  patros all ek tou  kosmou estin  
 eimi  ek ho   patEr alla ek ho   kosmos eimi  
 V_PAI3S P RA_GSM N_GSM C  P RA_GSM N_GSM V_PAI3S 

1jo:2:17 kai ho   kosmos paragetai kai hE   epithumia autou ho   de 
     kai ho   kosmos paragO  kai ho   epithumia autos ho   de 
     C  RA_NSM N_NSM V_PPI3S  C  RA_NSF N_NSF   RP_GSM RA_NSM C 

 poiOn  to   thelEma tou  theou menei  eis ton  aiOna 
 poios  ho   thelEma ho   theos menO  heis ho   aiOn 
 V_PAPNSM RA_ASN N_ASN  RA_GSM N_GSM V_PAI3S P  RA_ASM N_ASM 

1jo:2:18 paidia eschatE hOra estin  kai kathOs Ekousate hoti antichristos 
     paidion eschatos hOra eimi  kai kathOs akouO  hoti antichristos 
     N_VPN  A_NSF  N_NSF V_PAI3S C  C   V_AAI2P C  N_NSM    

 erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin hothen ginOskomen hoti 
 erchomai kai nun antichristos polus ginomai  hothen ginOskO  hoti 
 V_PMI3S D  D  N_NPM    A_NPM V_XAI3P  C   V_PAI1P  C  

 eschatE hOra estin  
 eschatos hOra eimi  
 A_NSF  N_NSF V_PAI3S 

1jo:2:19 ex hEmOn exElthan  all ouk Esan  ex hEmOn ei gar ex hEmOn 
     hex egO  exerchomai alla ou eimi  hex egO  ei gar hex egO  
     P  RP_GP V_AAI3P  C  D  V_IAI3P P  RP_GP C C  P  RP_GP 

 Esan  memenEkeisan an meth hEmOn all hina phanerOthOsin hoti ouk eisin  
 eimi  menO     an meta egO  alla hina phaneroO   hoti ou eimi  
 V_IAI3P V_YAI3P   X P  RP_GP C  C  V_APS3P    C  D  V_PAI3P 

 pantes ex hEmOn 
 pas  hex egO  
 A_NPM P  RP_GP 

1jo:2:20 kai humeis chrisma echete apo tou  hagiou kai oidate pantes 
     kai su   chrisma echO  apo ho   hagios kai oida  pas  
     C  RP_NP N_ASN  V_PAI2P P  RA_GSM A_GSM C  V_XAI2P A_NPM 

1jo:2:21 ouk egrapsa humin hoti ouk oidate tEn  alEtheian all hoti oidate 
     ou graphO su  hoti ou oida  ho   alEtheia alla hoti oida  
     D  V_AAI1S RP_DP C  D  V_XAI2P RA_ASF N_ASF   C  C  V_XAI2P 

 autEn  kai hoti pan  pseudos ek tEs  alEtheias ouk estin  
 heautou kai hoti pas  pseudos ek ho   alEtheia ou eimi  
 RP_ASF C  C  A_NSN N_NSN  P RA_GSF N_GSF   D  V_PAI3S 

1jo:2:22 tis  estin  ho   pseustEs ei mE ho   arnoumenos hoti iEsous ouk 
     tis  eimi  ho   pseustEs ei mE ho   arneomai  hoti *PN*  ou 
     RI_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM  C D RA_NSM V_PMPNSM  C  N_NSM D  

 estin  ho   christos houtos estin  ho   antichristos ho   arnoumenos 
 eimi  ho   *PN*   houtos eimi  ho   antichristos ho   arneomai  
 V_PAI3S RA_NSM N_NSM  RD_NSM V_PAI3S RA_NSM N_NSM    RA_NSM V_PMPNSM  

 ton  patera kai ton  huion 
 ho   patEr kai ho   huios 
 RA_ASM N_ASM C  RA_ASM N_ASM 

1jo:2:23 pas  ho   arnoumenos ton  huion oude ton  patera echei  ho   
     pas  ho   arneomai  ho   huios oude ho   patEr echO  ho   
     A_NSM RA_NSM V_PMPNSM  RA_ASM N_ASM D  RA_ASM N_ASM V_PAI3S RA_NSM 

 homologOn ton  huion kai ton  patera echei  
 homologeO ho   huios kai ho   patEr echO  
 V_PAPNSM RA_ASM N_ASM D  RA_ASM N_ASM V_PAI3S 

1jo:2:24 humeis ho   Ekousate ap archEs en  humin menetO ean en  humin 
     su   hos  akouO  apo archE heis su  menO  ean heis su  
     RP_NP RR_ASN V_AAI2P P  N_GSF P  RP_DP V_PAD3S C  P  RP_DP 

 meinE  ho   ap archEs Ekousate kai humeis en  tO   huiO kai en  
 menO  hos  apo archE akouO  kai su   heis ho   huios kai heis 
 V_AAS3S RR_ASN P  N_GSF V_AAI2P D  RP_NP P  RA_DSM N_DSM C  P  

 tO   patri meneite 
 ho   patEr menO  
 RA_DSM N_DSM V_FAI2P 

1jo:2:25 kai hautE estin  hE   epaggelia hEn  autos epEggeilato hEmin 
     kai autos eimi  ho   epaggelia eimi  autos epaggellomai egO  
     C  RD_NSF V_PAI3S RA_NSF N_NSF   RR_ASF RP_NSM V_AMI3S   RP_DP 

 tEn  zOEn tEn  aiOnion 
 ho   zOE  ho   aiOnios 
 RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF  

1jo:2:26 tauta egrapsa humin peri tOn  planOntOn humas 
     houtos graphO su  peri ho   planaO  su  
     RD_APN V_AAI1S RP_DP P  RA_GPM V_PAPGPM RP_AP 

1jo:2:27 kai humeis to   chrisma ho   elabete ap autou menei  en  humin 
     kai su   ho   chrisma hos  lambanO apo autos menO  heis su  
     C  RP_NP RA_NSN N_NSN  RR_ASN V_AAI2P P  RP_GSM V_PAI3S P  RP_DP 

 kai ou chreian echete hina tis  didaskE humas all hOs to   autou 
 kai ou chreia echO  hina tis  didaskO su  alla hOs ho   autos 
 C  D N_ASF  V_PAI2P C  RI_NSM V_PAS3S RP_AP C  C  RA_NSN RP_GSM 

 chrisma didaskei humas peri pantOn kai alEthes estin  kai ouk estin  
 chrisma didaskO su  peri pas  kai alEthEs eimi  kai ou eimi  
 N_NSN  V_PAI3S RP_AP P  A_GPN C  A_NSN  V_PAI3S C  D  V_PAI3S 

 pseudos kai kathOs edidaxen humas menete en  autO  
 pseudos kai kathOs didaskO su  menO  heis autos 
 N_NSN  C  C   V_AAI3S RP_AP V_PAI2P P  RP_DSM 

1jo:2:28 kai nun teknia menete en  autO  hina ean phanerOthE schOmen 
     kai nun teknion menO  heis autos hina ean phaneroO  echO  
     C  D  N_VPN  V_PAD2P P  RP_DSM C  C  V_APS3S  V_AAS1P 

 parrEsian kai mE aischunthOmen ap autou en  tE   parousia autou 
 parrEsia kai mE aischunomai  apo autos heis ho   parousia autos 
 N_ASF   C  D V_APS1P    P  RP_GSM P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

1jo:2:29 ean eidEte hoti dikaios estin  ginOskete hoti kai pas  ho   
     ean oida  hoti dikaios eimi  ginOskO  hoti kai pas  ho   
     C  V_XAS2P C  A_NSM  V_PAI3S V_PAI2P  C  D  A_NSM RA_NSM 

 poiOn  tEn  dikaiosunEn ex autou gegennEtai 
 poios  ho   dikaiosunE hex autos gennaO   
 V_PAPNSM RA_ASF N_ASF    P  RP_GSM V_XPI3S  


Help and Acknowledgements