Help and Acknowledgements


1jo:1:1 ho   En   ap archEs ho   akEkoamen ho   heOrakamen tois  
    hos  eimi  apo archE hos  akouO   hos  horaO   ho   
    RR_NSN V_IAI3S P  N_GSF RR_ASN V_XAI1P  RR_ASN V_XAI1P  RA_DPM 

 ophthalmois hEmOn ho   etheasametha kai hai  cheires hEmOn epsElaphEsan 
 ophthalmos egO  hos  theaomai   kai ho   cheir  egO  psElaphaO  
 N_DPM    RP_GP RR_ASN V_AMI1P   C  RA_NPF N_NPF  RP_GP V_AAI3P   

 peri tou  logou tEs  zOEs 
 peri ho   logos ho   zOE  
 P  RA_GSM N_GSM RA_GSF N_GSF 

1jo:1:2 kai hE   zOE  ephanerOthE kai heOrakamen kai marturoumen kai 
    kai ho   zOE  phaneroO  kai horaO   kai martureO  kai 
    C  RA_NSF N_NSF V_API3S   C  V_XAI1P  C  V_PAI1P   C  

 apaggellomen humin tEn  zOEn tEn  aiOnion hEtis En   pros ton  
 apaggellO  su  ho   zOE  ho   aiOnios hostis eimi  pros ho   
 V_PAI1P   RP_DP RA_ASF N_ASF RA_ASF A_ASF  RR_NSF V_IAI3S P  RA_ASM 

 patera kai ephanerOthE hEmin 
 patEr kai phaneroO  egO  
 N_ASM C  V_API3S   RP_DP 

1jo:1:3 ho   heOrakamen kai akEkoamen apaggellomen kai humin hina kai humeis 
    hos  horaO   kai akouO   apaggellO  kai su  hina kai su   
    RR_ASN V_XAI1P  C  V_XAI1P  V_PAI1P   D  RP_DP C  D  RP_NP 

 koinOnian echEte meth hEmOn kai hE   koinOnia de hE   hEmetera meta 
 koinOnia echO  meta egO  kai ho   koinOnia de ho   hEmeteros meta 
 N_ASF   V_PAS2P P  RP_GP D  RA_NSF N_NSF  C RA_NSF A_NSF   P  

 tou  patros kai meta tou  huiou autou iEsou christou 
 ho   patEr kai meta ho   huios autos *PN* *PN*   
 RA_GSM N_GSM C  P  RA_GSM N_GSM RP_GSM N_GSM N_GSM  

1jo:1:4 kai tauta graphomen hEmeis hina hE   chara hEmOn E    peplErOmenE 
    kai houtos graphO  egO  hina ho   chara egO  eimi  plEroO   
    C  RD_APN V_PAI1P  RP_NP C  RA_NSF N_NSF RP_GP V_PAS3S V_XPPNSF  

1jo:1:5 kai estin  hautE hE   aggelia hEn  akEkoamen ap autou kai 
    kai eimi  autos ho   aggelia eimi  akouO   apo autos kai 
    C  V_PAI3S RD_NSF RA_NSF N_NSF  RR_ASF V_XAI1P  P  RP_GSM C  

 anaggellomen humin hoti ho   theos phOs estin  kai skotia en  autO  ouk 
 anaggellO  su  hoti ho   theos phOs eimi  kai skotia heis autos ou 
 V_PAI1P   RP_DP D  RA_NSM N_NSM N_NSN V_PAI3S C  N_NSF P  RP_DSM D  

 estin  oudemia 
 eimi  oudeis 
 V_PAI3S A_NSF  

1jo:1:6 ean eipOmen hoti koinOnian echomen met autou kai en  tO   skotei 
    ean legO  hoti koinOnia echO  meta autos kai heis ho   skotos 
    C  V_AAS1P C  N_ASF   V_PAI1P P  RP_GSM C  P  RA_DSN N_DSN 

 peripatOmen pseudometha kai ou poioumen tEn  alEtheian 
 peripateO  pseudomai  kai ou poieO  ho   alEtheia 
 V_PAS1P   V_PMI1P   C  D V_PAI1P RA_ASF N_ASF   

1jo:1:7 ean de en  tO   phOti peripatOmen hOs autos estin  en  tO   
    ean de heis ho   phOs peripateO  hOs autos eimi  heis ho   
    C  C P  RA_DSN N_DSN V_PAS1P   C  RP_NSM V_PAI3S P  RA_DSN 

 phOti koinOnian echomen met allElOn kai to   haima iEsou tou  huiou 
 phOs koinOnia echO  meta allElOn kai ho   haima *PN* ho   huios 
 N_DSN N_ASF   V_PAI1P P  RP_GPM C  RA_NSN N_NSN N_GSM RA_GSM N_GSM 

 autou katharizei hEmas apo pasEs hamartias 
 autos katharizO egO  apo pas  hamartia 
 RP_GSM V_PAI3S  RP_AP P  A_GSF N_GSF   

1jo:1:8 ean eipOmen hoti hamartian ouk echomen heautous planOmen kai hE   
    ean legO  hoti hamartia ou echO  heautou planaO  kai ho   
    C  V_AAS1P C  N_ASF   D  V_PAI1P RP_APM  V_PAI1P C  RA_NSF 

 alEtheia ouk estin  en  hEmin 
 alEtheia ou eimi  heis egO  
 N_NSF  D  V_PAI3S P  RP_DP 

1jo:1:9 ean homologOmen tas  hamartias hEmOn pistos estin  kai dikaios hina 
    ean homologeO  ho   hamartia egO  pistos eimi  kai dikaios hina 
    C  V_PAS1P   RA_APF N_APF   RP_GP A_NSM V_PAI3S C  A_NSM  C  

 aphE  hEmin tas  hamartias kai katharisE hEmas apo pasEs adikias 
 haphE  egO  ho   hamartia kai katharizO egO  apo pas  adikia 
 V_AAS3S RP_DP RA_APF N_APF   C  V_AAS3S  RP_AP P  A_GSF N_GSF  

1jo:1:10 ean eipOmen hoti ouch hEmartEkamen pseustEn poioumen auton kai ho   
     ean legO  hoti ou  hamartanO  pseustEs poieO  autos kai ho   
     C  V_AAS1P C  D  V_XAI1P   N_ASM  V_PAI1P RP_ASM C  RA_NSM 

 logos autou ouk estin  en  hEmin 
 logos autos ou eimi  heis egO  
 N_NSM RP_GSM D  V_PAI3S P  RP_DP 


Help and Acknowledgements