Help and Acknowledgements


1co:9:1 ouk eimi  eleutheros ouk eimi  apostolos ouchi iEsoun ton  kurion 
    ou eimi  eleutheros ou eimi  apostolos ou  *PN*  ho   kurios 
    X  V_PAI1S A_NSM   X  V_PAI1S N_NSM   X   N_ASM RA_ASM N_ASM 

 hEmOn heOraka ou to   ergon mou  humeis este  en  kuriO 
 egO  horaO  ou ho   ergon egO  su   eimi  heis kurios 
 RP_GP V_XAI1S X RA_NSN N_NSN RP_GS RP_NP V_PAI2P P  N_DSM 

1co:9:2 ei allois ouk eimi  apostolos alla ge humin eimi  hE   gar 
    ei allos ou eimi  apostolos alla ge su  eimi  ho   gar 
    C A_DPM D  V_PAI1S N_NSM   C  X RP_DP V_PAI1S RA_NSF C  

 sphragis mou  tEs  apostolEs humeis este  en  kuriO 
 sphragis egO  ho   apostolos su   eimi  heis kurios 
 N_NSF  RP_GS RA_GSF N_GSF   RP_NP V_PAI2P P  N_DSM 

1co:9:3 hE   emE  apologia tois  eme  anakrinousin estin  hautE 
    ho   emos apologia ho   egO  anakrinO   eimi  autos 
    RA_NSF A_NSF N_NSF  RA_DPM RP_AS V_PAPDPM   V_PAI3S RD_NSF 

1co:9:4 mE ouk echomen exousian phagein kai pein 
    mE ou echO  exousia esthiO kai pinO 
    X D  V_PAI1P N_ASF  V_AAN  C  V_AAN 

1co:9:5 mE ouk echomen exousian adelphEn gunaika periagein hOs kai hoi  
    mE ou echO  exousia adelphE gunE  periagO  hOs kai ho   
    X D  V_PAI1P N_ASF  N_ASF  N_ASF  V_PAN   C  D  RA_NPM 

 loipoi apostoloi kai hoi  adelphoi tou  kuriou kai kEphas 
 loipos apostolos kai ho   adelphos ho   kurios kai *PN*  
 A_NPM N_NPM   C  RA_NPM N_NPM  RA_GSM N_GSM C  N_NSM 

1co:9:6 E monos egO  kai barnabas ouk echomen exousian mE ergazesthai 
    E monos egO  kai *PN*   ou echO  exousia mE ergazomai  
    C A_NSM RP_NS C  N_NSM  X  V_PAI1P N_ASF  D V_PMN    

1co:9:7 tis  strateuetai idiois opsOniois pote tis  phuteuei ampelOna kai 
    tis  strateuomai idios opsOnion pote tis  phuteuO ampelOn kai 
    RI_NSM V_PMI3S   A_DPN N_DPN   D  RI_NSM V_PAI3S N_ASM  C  

 ton  karpon autou ouk esthiei E tis  poimainei poimnEn kai ek tou  
 ho   karpos autos ou esthiO E tis  poimainO poimnE kai ek ho   
 RA_ASM N_ASM RP_GSM D  V_PAI3S C RI_NSM V_PAI3S  N_ASF  C  P RA_GSN 

 galaktos tEs  poimnEs ouk esthiei 
 gala   ho   poimnE ou esthiO 
 N_GSN  RA_GSF N_GSF  D  V_PAI3S 

1co:9:8 mE kata anthrOpon tauta lalO  E kai ho   nomos tauta ou legei  
    mE kata anthrOpos houtos laleO  E kai ho   nomos houtos ou legO  
    X P  N_ASM   RD_APN V_PAI1S C D  RA_NSM N_NSM RD_APN X V_PAI3S 

1co:9:9 en  gar tO   mOuseOs nomO gegraptai ou kEmOseis boun aloOnta mE 
    heis gar ho   *PN*  nomos graphO  ou kEmoO  bous aloaO  mE 
    P  C  RA_DSM N_GSM  N_DSM V_XPI3S  D V_FAI2S N_ASM V_PAPASM X 

 tOn  boOn melei  tO   theO 
 ho   bous melei  ho   theos 
 RA_GPM N_GPM V_PAI3S RA_DSM N_DSM 

1co:9:10 E di hEmas pantOs legei  di hEmas gar egraphE hoti opheilei ep 
     E dia egO  pantOs legO  dia egO  gar graphO hoti opheilO epi 
     C P  RP_AP D   V_PAI3S P  RP_AP C  V_API3S C  V_PAI3S P  

 elpidi ho   arotriOn arotrian kai ho   aloOn  ep elpidi tou  
 elpis ho   arotriaO arotriaO kai ho   aloaO  epi elpis ho   
 N_DSF RA_NSM V_PAPNSM V_PAN  C  RA_NSM V_PAPNSM P  N_DSF RA_GSN 

 metechein 
 metechO  
 V_PAN   

1co:9:11 ei hEmeis humin ta   pneumatika espeiramen mega ei hEmeis humOn 
     ei egO  su  ho   pneumatikos speirO   megas ei egO  su  
     C RP_NP RP_DP RA_APN A_APN    V_AAI1P  A_NSN C RP_NP RP_GP 

 ta   sarkika therisomen 
 ho   sarkikos therizO  
 RA_APN A_APN  V_FAI1P  

1co:9:12 ei alloi tEs  humOn exousias metechousin ou mallon hEmeis all ouk 
     ei allos ho   su  exousia metechO   ou mallon egO  alla ou 
     C A_NPM RA_GSF RP_GP N_GSF  V_PAI3P   X D   RP_NP C  D  

 echrEsametha tE   exousia tautE alla panta stegomen hina mE tina  egkopEn 
 chraomai   ho   exousia houtos alla pas  stegO  hina mE tis  egkopE 
 V_AMI1P   RA_DSF N_DSF  RD_DSF C  A_APN V_PAI1P C  D RI_ASF N_ASF  

 dOmen  tO   euaggeliO tou  christou 
 didOmi ho   euaggelion ho   *PN*   
 V_AAS1P RA_DSN N_DSN   RA_GSM N_GSM  

1co:9:13 ouk oidate hoti hoi  ta   hiera ergazomenoi [ta]  ek tou  
     ou oida  hoti ho   ho   hieros ergazomai  ho   ek ho   
     D  V_XAI2P C  RA_NPM RA_APN A_APN V_PMPNPM  RA_APN P RA_GSN 

 hierou esthiousin hoi  tO   thusiastEriO paredreuontes tO   
 hieros esthiO   ho   ho   thusiastErion paredreuO   ho   
 A_GSN V_PAI3P  RA_NPM RA_DSN N_DSN     V_PAPNPM   RA_DSN 

 thusiastEriO summerizontai 
 thusiastErion summerizomai 
 N_DSN     V_PMI3P    

1co:9:14 houtOs kai ho   kurios dietaxen tois  to   euaggelion 
     houtO kai ho   kurios diatassO ho   ho   euaggelion 
     D   D  RA_NSM N_NSM V_AAI3S RA_DPM RA_ASN N_ASN   

 kataggellousin ek tou  euaggeliou zEn  
 kataggellO   ek ho   euaggelion zaO  
 V_PAPDPM    P RA_GSN N_GSN   V_PAN 

1co:9:15 egO  de ou kechrEmai oudeni toutOn ouk egrapsa de tauta hina houtOs 
     egO  de ou chraomai oudeis houtos ou graphO de houtos hina houtO 
     RP_NS C D V_XMI1S  A_DSM RD_GPN D  V_AAI1S C RD_APN C  D   

 genEtai en  emoi kalon gar moi  mallon apothanein E to   kauchEma mou  
 ginomai heis egO  kalos gar egO  mallon apothnEskO E ho   kauchEma egO  
 V_AMS3S P  RP_DS A_NSN C  RP_DS D   V_AAN   C RA_ASN N_ASN  RP_GS 

 oudeis kenOsei 
 oudeis kenoO  
 A_NSM V_FAI3S 

1co:9:16 ean gar euaggelizOmai ouk estin  moi  kauchEma anagkE gar moi  
     ean gar euaggelizO  ou eimi  egO  kauchEma anagkE gar egO  
     C  C  V_PMS1S    D  V_PAI3S RP_DS N_NSN  N_NSF C  RP_DS 

 epikeitai ouai gar moi  estin  ean mE euaggelisOmai 
 epikeimai ouai gar egO  eimi  ean mE euaggelizO  
 V_PMI3S  X  C  RP_DS V_PAI3S C  D V_AMS1S    

1co:9:17 ei gar hekOn touto prassO misthon echO  ei de akOn oikonomian 
     ei gar hekOn houtos prassO misthos echO  ei de akOn oikonomia 
     C C  A_NSM RD_ASN V_PAI1S N_ASM  V_PAI1S C C A_NSM N_ASF   

 pepisteumai 
 pisteuO   
 V_XPI1S   

1co:9:18 tis  oun mou  estin  ho   misthos hina euaggelizomenos adapanon 
     tis  oun egO  eimi  ho   misthos hina euaggelizO   adapanos 
     RI_NSM C  RP_GS V_PAI3S RA_NSM N_NSM  C  V_PMPNSM    A_ASN  

 thEsO  to   euaggelion eis to   mE katachrEsasthai tE   exousia mou  
 tithEmi ho   euaggelion heis ho   mE katachraomai  ho   exousia egO  
 V_AAS1S RA_ASN N_ASN   P  RA_ASN D V_AMN      RA_DSF N_DSF  RP_GS 

 en  tO   euaggeliO 
 heis ho   euaggelion 
 P  RA_DSN N_DSN   

1co:9:19 eleutheros gar On    ek pantOn pasin emauton edoulOsa hina tous  
     eleutheros gar hos   ek pas  pas  emautou douloO  hina ho   
     A_NSM   C  V_PAPNSM P A_GPM A_DPM RP_ASM V_AAI1S C  RA_APM 

 pleionas kerdEsO 
 polus  kerdainO 
 A_APMC  V_AAS1S 

1co:9:20 kai egenomEn tois  ioudaiois hOs ioudaios hina ioudaious kerdEsO 
     kai ginomai ho   *PN*   hOs *PN*   hina *PN*   kerdainO 
     C  V_AMI1S RA_DPM A_DPM   C  A_NSM  C  A_APM   V_AAS1S 

 tois  hupo nomon hOs hupo nomon mE On    autos hupo nomon hina tous  
 ho   hupo nomos hOs hupo nomos mE hos   autos hupo nomos hina ho   
 RA_DPM P  N_ASM C  P  N_ASM D V_PAPNSM RP_NSM P  N_ASM C  RA_APM 

 hupo nomon kerdEsO 
 hupo nomos kerdainO 
 P  N_ASM V_AAS1S 

1co:9:21 tois  anomois hOs anomos mE On    anomos theou all ennomos 
     ho   anomos hOs anomos mE hos   anomos theos alla ennomos 
     RA_DPM A_DPM  C  A_NSM D V_PAPNSM A_NSM N_GSM C  A_NSM  

 christou hina kerdanO tous  anomous 
 *PN*   hina kerdainO ho   anomos 
 N_GSM  C  V_AAS1S RA_APM A_APM  

1co:9:22 egenomEn tois  asthenesin asthenEs hina tous  astheneis kerdEsO 
     ginomai ho   asthenEs  asthenEs hina ho   asthenEs kerdainO 
     V_AMI1S RA_DPM A_DPM   A_NSM  C  RA_APM A_APM   V_AAS1S 

 tois  pasin gegona panta hina pantOs tinas sOsO  
 ho   pas  ginomai pas  hina pantOs tis  sOzO  
 RA_DPM A_DPM V_XAI1S A_NPN C  D   RI_APM V_AAS1S 

1co:9:23 panta de poiO  dia to   euaggelion hina sugkoinOnos autou genOmai 
     pas  de poieO  dia ho   euaggelion hina sugkoinOnos autos ginomai 
     A_APN C V_PAI1S P  RA_ASN N_ASN   C  N_NSM    RP_GSN V_AMS1S 

1co:9:24 ouk oidate hoti hoi  en  stadiO trechontes pantes men trechousin 
     ou oida  hoti ho   heis stadioi trechO   pas  men trechO   
     D  V_XAI2P C  RA_NPM P  N_DSN  V_PAPNPM  A_NPM C  V_PAI3P  

 heis de lambanei to   brabeion houtOs trechete hina katalabEte 
 heis de lambanO ho   brabeion houtO trechO  hina katalambanO 
 A_NSM C V_PAI3S RA_ASN N_ASN  D   V_PAD2P C  V_AAS2P   

1co:9:25 pas  de ho   agOnizomenos panta egkrateuetai ekeinoi men oun hina 
     pas  de ho   agOnizomai  pas  egkrateuomai ekeinos men oun hina 
     A_NSM C RA_NSM V_PMPNSM   A_APN V_PMI3S   RD_NPM C  C  C  

 phtharton stephanon labOsin hEmeis de aphtharton 
 phthartos stephanos lambanO egO  de aphthartos 
 A_ASM   N_ASM   V_AAS3P RP_NP C A_ASM   

1co:9:26 egO  toinun houtOs trechO hOs ouk adElOs houtOs pukteuO hOs ouk 
     egO  toinun houtO trechO hOs ou adElOs houtO pukteuO hOs ou 
     RP_NS C   D   V_PAI1S C  D  D   D   V_PAI1S C  D  

 aera derOn  
 aEr  derO   
 N_ASM V_PAPNSM 

1co:9:27 alla hupOpiazO mou  to   sOma kai doulagOgO mE pOs allois 
     alla hupOpiazO egO  ho   sOma kai doulagOgeO mE pOs allos 
     C  V_PAI1S  RP_GS RA_ASN N_ASN C  V_PAI1S  C D  A_DPM 

 kEruxas autos adokimos genOmai 
 kErussO autos adokimos ginomai 
 V_AAPNSM RP_NSM A_NSM  V_AMS1S 


Help and Acknowledgements