Help and Acknowledgements


1co:8:1 peri de tOn  eidOlothutOn oidamen hoti pantes gnOsin echomen hE   
    peri de ho   eidOlothuton oida  hoti pas  gnOsis echO  ho   
    P  C RA_GPN A_GPN    V_XAI1P C  A_NPM N_ASF V_PAI1P RA_NSF 

 gnOsis phusioi hE   de agapE oikodomei 
 gnOsis phusioO ho   de agapE oikodomeO 
 N_NSF V_PAI3S RA_NSF C N_NSF V_PAI3S  

1co:8:2 ei tis  dokei  egnOkenai ti   oupO egnO  kathOs dei   gnOnai 
    ei tis  dokeO  ginOskO  tis  oupO ginOskO kathOs deO   ginOskO 
    C RI_NSM V_PAI3S V_XAN   RI_ASN D  V_AAI3S C   V_PAI3S V_AAN  

1co:8:3 ei de tis  agapa  ton  theon houtos egnOstai hup autou 
    ei de tis  agapaO ho   theos houtos ginOskO hupo autos 
    C C RI_NSM V_PAI3S RA_ASM N_ASM RD_NSM V_XPI3S P  RP_GSM 

1co:8:4 peri tEs  brOseOs oun tOn  eidOlothutOn oidamen hoti ouden eidOlon 
    peri ho   brOsis oun ho   eidOlothuton oida  hoti oudeis eidOlon 
    P  RA_GSF N_GSF  C  RA_GPN A_GPN    V_XAI1P C  A_NSN N_NSN  

 en  kosmO kai hoti oudeis theos ei mE heis 
 heis kosmos kai hoti oudeis theos ei mE heis 
 P  N_DSM C  C  A_NSM N_NSM C D A_NSM 

1co:8:5 kai gar eiper eisin  legomenoi theoi eite en  ouranO eite epi gEs  
    kai gar eiper eimi  legO   theos eimi heis ouranos eimi epi gE  
    D  C  C   V_PAI3P V_PPPNPM N_NPM C  P  N_DSM  C  P  N_GSF 

 hOsper eisin  theoi polloi kai kurioi polloi 
 hOsper eimi  theos polus kai kurios polus 
 C   V_PAI3P N_NPM A_NPM C  N_NPM A_NPM 

1co:8:6 all hEmin heis theos ho   patEr ex hou  ta   panta kai hEmeis 
    alla egO  heis theos ho   patEr hex hou  ho   pas  kai egO  
    C  RP_DP A_NSM N_NSM RA_NSM N_NSM P  RR_GSM RA_NPN A_NPN C  RP_NP 

 eis auton kai heis kurios iEsous christos di hou  ta   panta kai 
 heis autos kai heis kurios *PN*  *PN*   dia hou  ho   pas  kai 
 P  RP_ASM C  A_NSM N_NSM N_NSM N_NSM  P  RR_GSM RA_NPN A_NPN C  

 hEmeis di autou 
 egO  dia autos 
 RP_NP P  RP_GSM 

1co:8:7 all ouk en  pasin hE   gnOsis tines de tE   sunEtheia heOs arti 
    alla ou heis pas  ho   gnOsis tis  de ho   sunEtheia heOs arti 
    C  D  P  A_DPM RA_NSF N_NSF RI_NPM C RA_DSF N_DSF   P  D  

 tou  eidOlou hOs eidOlothuton esthiousin kai hE   suneidEsis autOn 
 ho   eidOlon hOs eidOlothuton esthiO   kai ho   suneidEsis autos 
 RA_GSN N_GSN  C  A_ASN    V_PAI3P  C  RA_NSF N_NSF   RP_GPM 

 asthenEs ousa   molunetai 
 asthenEs eimi   molunO  
 A_NSF  V_PAPNSF V_PPI3S  

1co:8:8 brOma de hEmas ou parastEsei tO   theO oute ean mE phagOmen 
    brOma de egO  ou paristEmi ho   theos oute ean mE esthiO  
    N_NSN C RP_AP D V_FAI3S  RA_DSM N_DSM C  C  D V_AAS1P 

 husteroumetha oute ean phagOmen perisseuomen 
 hustereO   oute ean esthiO  perisseuO  
 V_PPI1P    C  C  V_AAS1P V_PAI1P   

1co:8:9 blepete de mE pOs hE   exousia humOn hautE proskomma genEtai tois  
    blepO  de mE pOs ho   exousia su  autos proskomma ginomai ho   
    V_PAD2P C C D  RA_NSF N_NSF  RP_GP RD_NSF N_NSN   V_AMS3S RA_DPM 

 asthenesin 
 asthenEs  
 A_DPM   

1co:8:10 ean gar tis  idE   se  ton  echonta gnOsin en  eidOleiO 
     ean gar tis  horaO  su  ho   echO   gnOsis heis eidOleion 
     C  C  RI_NSM V_AAS3S RP_AS RA_ASM V_PAPASM N_ASF P  N_DSN   

 katakeimenon ouchi hE   suneidEsis autou asthenous ontos  
 katakeimai  ou  ho   suneidEsis autos asthenEs eimi   
 V_PMPASM   X   RA_NSF N_NSF   RP_GSM A_GSM   V_PAPGSM 

 oikodomEthEsetai eis to   ta   eidOlothuta esthiein 
 oikodomeO    heis ho   ho   eidOlothuton esthiO  
 V_FPI3S     P  RA_ASN RA_APN A_APN    V_PAN  

1co:8:11 apollutai gar ho   asthenOn en  tE   sE  gnOsei ho   adelphos 
     apollumi gar ho   asthenEs heis ho   sos  gnOsis ho   adelphos 
     V_PPI3S  C  RA_NSM V_PAPNSM P  RA_DSF A_DSF N_DSF RA_NSM N_NSM  

 di hon  christos apethanen 
 dia eimi  *PN*   apothnEskO 
 P  RR_ASM N_NSM  V_AAI3S  

1co:8:12 houtOs de hamartanontes eis tous  adelphous kai tuptontes autOn 
     houtO de hamartanO   heis ho   adelphos kai tuptO   autos 
     D   C V_PAPNPM   P  RA_APM N_APM   C  V_PAPNPM RP_GPM 

 tEn  suneidEsin asthenousan eis christon hamartanete 
 ho   suneidEsis astheneO  heis *PN*   hamartanO  
 RA_ASF N_ASF   V_PAPASF  P  N_ASM  V_PAI2P   

1co:8:13 dioper ei brOma skandalizei ton  adelphon mou  ou mE phagO  krea 
     dioper ei brOma skandalizO ho   adelphos egO  ou mE esthiO kreas 
     C   C N_NSN V_PAI3S   RA_ASM N_ASM  RP_GS D D V_AAS1S N_APN 

 eis ton  aiOna hina mE ton  adelphon mou  skandalisO 
 heis ho   aiOn hina mE ho   adelphos egO  skandalizO 
 P  RA_ASM N_ASM C  D RA_ASM N_ASM  RP_GS V_AAS1S  


Help and Acknowledgements