Help and Acknowledgements


1co:7:1 peri de hOn  egrapsate kalon anthrOpO gunaikos mE haptesthai 
    peri de hos  graphO  kalos anthrOpos gunE   mE haptO   
    P  C RR_GPN V_AAI2P  A_NSN N_DSM   N_GSF  D V_PMN   

1co:7:2 dia de tas  porneias hekastos tEn  heautou gunaika echetO kai 
    dia de ho   porneia hekastos ho   heautou gunE  echO  kai 
    P  C RA_APF N_APF  A_NSM  RA_ASF RP_GSM N_ASF  V_PAD3S C  

 hekastE ton  idion andra echetO 
 hekastos ho   idios anEr echO  
 A_NSF  RA_ASM A_ASM N_ASM V_PAD3S 

1co:7:3 tE   gunaiki ho   anEr tEn  opheilEn apodidotO homoiOs de kai 
    ho   gunE  ho   anEr ho   opheilE apodidOmi homoiOs de kai 
    RA_DSF N_DSF  RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF  V_PAD3S  D    C D  

 hE   gunE tO   andri 
 ho   gunE ho   anEr 
 RA_NSF N_NSF RA_DSM N_DSM 

1co:7:4 hE   gunE tou  idiou sOmatos ouk exousiazei alla ho   anEr 
    ho   gunE ho   idios sOma  ou exousiazO alla ho   anEr 
    RA_NSF N_NSF RA_GSN A_GSN N_GSN  D  V_PAI3S  C  RA_NSM N_NSM 

 homoiOs de kai ho   anEr tou  idiou sOmatos ouk exousiazei alla hE   
 homoiOs de kai ho   anEr ho   idios sOma  ou exousiazO alla ho   
 D    C D  RA_NSM N_NSM RA_GSN A_GSN N_GSN  D  V_PAI3S  C  RA_NSF 

 gunE 
 gunE 
 N_NSF 

1co:7:5 mE apostereite allElous ei mEti an ek sumphOnou pros kairon hina 
    mE apostereO  allElOn ei mEti an ek sumphOnon pros kairos hina 
    D V_PAD2P   RP_APM  C X  X P A_GSN   P  N_ASM C  

 scholasEte tE   proseuchE kai palin epi to   auto Ete   hina mE 
 scholazO  ho   proseuchE kai palin epi ho   autos eimi  hina mE 
 V_AAS2P  RA_DSF N_DSF   C  D   P  RA_ASN A_ASN V_PAS2P C  D 

 peirazE humas ho   satanas dia tEn  akrasian humOn 
 peirazO su  ho   *PN*  dia ho   akrasia su  
 V_PAS3S RP_AP RA_NSM N_NSM  P  RA_ASF N_ASF  RP_GP 

1co:7:6 touto de legO  kata suggnOmEn ou kat epitagEn 
    houtos de legO  kata suggnOmE ou kata epitagE 
    RD_ASN C V_PAI1S P  N_ASF   D P  N_ASF  

1co:7:7 thelO  de pantas anthrOpous einai hOs kai emauton alla hekastos idion 
    thelO  de pas  anthrOpos eimi hOs kai emautou alla hekastos idios 
    V_PAI1S C A_APM N_APM   V_PAN C  D  RP_ASM C  A_NSM  A_ASN 

 echei  charisma ek theou ho   men houtOs ho   de houtOs 
 echO  charisma ek theos ho   men houtO ho   de houtO 
 V_PAI3S N_ASN  P N_GSM RA_NSM C  D   RA_NSM C D   

1co:7:8 legO  de tois  agamois kai tais  chErais kalon autois ean meinOsin 
    legO  de ho   agamos kai ho   chEra  kalos autos ean menO   
    V_PAI1S C RA_DPM N_DPM  C  RA_DPF A_DPF  A_NSN RP_DPM C  V_AAS3P 

 hOs kagO 
 hOs kagO 
 C  D  

1co:7:9 ei de ouk egkrateuontai gamEsatOsan kreitton gar estin  gamEsai E 
    ei de ou egkrateuomai gameO    kreittOn gar eimi  gameO  E 
    C C D  V_PMI3P    V_AAD3P   A_NSNC  C  V_PAI3S V_AAN  C 

 purousthai 
 puroomai  
 V_PPN   

1co:7:10 tois  de gegamEkosin paraggellO ouk egO  alla ho   kurios gunaika 
     ho   de gameO    paraggellO ou egO  alla ho   kurios gunE  
     RA_DPM C V_XAPDPM  V_PAI1S  D  RP_NS C  RA_NSM N_NSM N_ASF  

 apo andros mE chOristhEnai 
 apo anEr  mE chOrizO   
 P  N_GSM D V_APN    

1co:7:11 ean de kai chOristhE menetO agamos E tO   andri katallagEtO kai 
     ean de kai chOrizO  menO  agamos E ho   anEr katallassO kai 
     C  C D  V_APS3S  V_PAD3S N_NSF C RA_DSM N_DSM V_APD3S   C  

 andra gunaika mE aphienai 
 anEr gunE  mE aphiEmi 
 N_ASM N_ASF  D V_PAN  

1co:7:12 tois  de loipois legO  egO  ouch ho   kurios ei tis  adelphos 
     ho   de loipos legO  egO  ou  ho   kurios ei tis  adelphos 
     RA_DPM C A_DPM  V_PAI1S RP_NS D  RA_NSM N_NSM C RI_NSM N_NSM  

 gunaika echei  apiston kai hautE suneudokei oikein met autou mE aphietO 
 gunE  echO  apistos kai autos suneudokeO oikeO meta autos mE aphiEmi 
 N_ASF  V_PAI3S A_ASF  C  RD_NSF V_PAI3S  V_PAN P  RP_GSM D V_PAD3S 

 autEn  
 heautou 
 RP_ASF 

1co:7:13 kai gunE ei tis  echei  andra apiston kai houtos suneudokei oikein 
     kai gunE ei tis  echO  anEr apistos kai houtos suneudokeO oikeO 
     C  N_NSF C RI_NSF V_PAI3S N_ASM A_ASM  C  RD_NSM V_PAI3S  V_PAN 

 met autEs mE aphietO ton  andra 
 meta autos mE aphiEmi ho   anEr 
 P  RP_GSF D V_PAD3S RA_ASM N_ASM 

1co:7:14 hEgiastai gar ho   anEr ho   apistos en  tE   gunaiki kai 
     hagiazO  gar ho   anEr ho   apistos heis ho   gunE  kai 
     V_XPI3S  C  RA_NSM N_NSM RA_NSM A_NSM  P  RA_DSF N_DSF  C  

 hEgiastai hE   gunE hE   apistos en  tO   adelphO epei ara ta   
 hagiazO  ho   gunE ho   apistos heis ho   adelphos epei ara ho   
 V_XPI3S  RA_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF  P  RA_DSM N_DSM  C  C  RA_NPN 

 tekna humOn akatharta estin  nun de hagia estin  
 teknon su  akathartos eimi  nun de hagios eimi  
 N_NPN RP_GP A_NPN   V_PAI3S D  C A_NPN V_PAI3S 

1co:7:15 ei de ho   apistos chOrizetai chOrizesthO ou dedoulOtai ho   
     ei de ho   apistos chOrizO  chOrizO   ou douleuO  ho   
     C C RA_NSM A_NSM  V_PPI3S  V_PPD3S   D V_XPI3S  RA_NSM 

 adelphos E hE   adelphE en  tois  toioutois en  de eirEnE keklEken humas 
 adelphos E ho   adelphE heis ho   toioutos heis de eirEnE kaleO  su  
 N_NSM  C RA_NSF N_NSF  P  RA_DPN RD_DPN  P  C N_DSF V_XAI3S RP_AP 

 ho   theos 
 ho   theos 
 RA_NSM N_NSM 

1co:7:16 ti   gar oidas  gunai ei ton  andra sOseis E ti   oidas  
     tis  gar oida  gunE ei ho   anEr sOzO  E tis  oida  
     RI_ASN C  V_XAI2S N_VSF X RA_ASM N_ASM V_FAI2S C RI_ASN V_XAI2S 

 aner ei tEn  gunaika sOseis 
 anEr ei ho   gunE  sOzO  
 N_VSM X RA_ASF N_ASF  V_FAI2S 

1co:7:17 ei mE hekastO hOs emerisen ho   kurios hekaston hOs keklEken ho   
     ei mE hekastos hOs merizO  ho   kurios hekastos hOs kaleO  ho   
     C D A_DSM  C  V_AAI3S RA_NSM N_NSM A_ASM  C  V_XAI3S RA_NSM 

 theos houtOs peripateitO kai houtOs en  tais  ekklEsiais pasais diatassomai 
 theos houtO peripateO  kai houtO heis ho   ekklEsia  pas  diatassO  
 N_NSM D   V_PAD3S   C  D   P  RA_DPF N_DPF   A_DPF V_PMI1S   

1co:7:18 peritetmEmenos tis  eklEthE mE epispasthO en  akrobustia keklEtai 
     peritemnO   tis  kaleO  mE epispaomai heis akrobustia kaleO  
     V_XPPNSM    RI_NSM V_API3S D V_PMD3S  P  N_DSF   V_XPI3S 

 tis  mE peritemnesthO 
 tis  mE peritemnO   
 RI_NSM D V_PPD3S    

1co:7:19 hE   peritomE ouden estin  kai hE   akrobustia ouden estin  
     ho   peritomE oudeis eimi  kai ho   akrobustia oudeis eimi  
     RA_NSF N_NSF  A_NSN V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF   A_NSN V_PAI3S 

 alla tErEsis entolOn theou 
 alla tErEsis entolE theos 
 C  N_NSF  N_GPF  N_GSM 

1co:7:20 hekastos en  tE   klEsei hE   eklEthE en  tautE menetO 
     hekastos heis ho   klEsis hos  kaleO  heis houtos menO  
     A_NSM  P  RA_DSF N_DSF RR_DSF V_API3S P  RD_DSF V_PAD3S 

1co:7:21 doulos eklEthEs mE soi  meletO all ei kai dunasai eleutheros 
     doulos kaleO  mE su  melei  alla ei kai dunamai eleutheros 
     N_NSM V_API2S D RP_DS V_PAD3S C  C D  V_PMI2S A_NSM   

 genesthai mallon chrEsai 
 ginomai  mallon chraomai 
 V_AMN   D   V_AMD2S 

1co:7:22 ho   gar en  kuriO klEtheis doulos apeleutheros kuriou estin  
     ho   gar heis kurios kaleO  doulos apeleutheros kurios eimi  
     RA_NSM C  P  N_DSM V_APPNSM N_NSM A_NSM    N_GSM V_PAI3S 

 homoiOs ho   eleutheros klEtheis doulos estin  christou 
 homoiOs ho   eleutheros kaleO  doulos eimi  *PN*   
 D    RA_NSM A_NSM   V_APPNSM N_NSM V_PAI3S N_GSM  

1co:7:23 timEs EgorasthEte mE ginesthe douloi anthrOpOn 
     timE agorazO   mE ginomai doulos anthrOpos 
     N_GSF V_API2P   D V_PMD2P N_NPM N_GPM   

1co:7:24 hekastos en  hO   eklEthE adelphoi en  toutO menetO para theO 
     hekastos heis hos  kaleO  adelphos heis houtos menO  para theos 
     A_NSM  P  RR_DSN V_API3S N_VPM  P  RD_DSN V_PAD3S P  N_DSM 

1co:7:25 peri de tOn  parthenOn epitagEn kuriou ouk echO  gnOmEn de didOmi 
     peri de ho   parthenos epitagE kurios ou echO  gnOmE de didOmi 
     P  C RA_GPF N_GPF   N_ASF  N_GSM D  V_PAI1S N_ASF C V_PAI1S 

 hOs EleEmenos hupo kuriou pistos einai 
 hOs eleaO   hupo kurios pistos eimi 
 C  V_XPPNSM P  N_GSM A_NSM V_PAN 

1co:7:26 nomizO oun touto kalon huparchein dia tEn  enestOsan anagkEn hoti 
     nomizO oun houtos kalos huparchO  dia ho   enistEmi anagkE hoti 
     V_PAI1S C  RD_ASN A_ASN V_PAN   P  RA_ASF V_XAPASF N_ASF  D  

 kalon anthrOpO to   houtOs einai 
 kalos anthrOpos ho   houtO eimi 
 A_NSN N_DSM   RA_NSN D   V_PAN 

1co:7:27 dedesai gunaiki mE zEtei  lusin lelusai apo gunaikos mE zEtei  
     deO   gunE  mE zEteO  lusis luO   apo gunE   mE zEteO  
     V_XPI2S N_DSF  D V_PAD2S N_ASF V_XPI2S P  N_GSF  D V_PAD2S 

 gunaika 
 gunE  
 N_ASF  

1co:7:28 ean de kai gamEsEs ouch hEmartes kai ean gEmE  hE   parthenos 
     ean de kai gameO  ou  hamartanO kai ean gameO  ho   parthenos 
     C  C D  V_AAS2S D  V_AAI2S  C  C  V_AAS3S RA_NSF N_NSF   

 ouch hEmarten thlipsin de tE   sarki hexousin hoi  toioutoi egO  de 
 ou  hamartanO thlipsis de ho   sarx echO   ho   toioutos egO  de 
 D  V_AAI3S  N_ASF  C RA_DSF N_DSF V_FAI3P RA_NPM RD_NPM  RP_NS C 

 humOn pheidomai 
 su  pheidomai 
 RP_GP V_PMI1S  

1co:7:29 touto de phEmi  adelphoi ho   kairos sunestalmenos estin  to   
     houtos de phEmi  adelphos ho   kairos sustellO   eimi  ho   
     RD_ASN C V_PAI1S N_VPM  RA_NSM N_NSM V_XPPNSM   V_PAI3S RA_ASN 

 loipon hina kai hoi  echontes gunaikas hOs mE echontes Osin  
 loipos hina kai ho   echO   gunE   hOs mE echO   ous   
 A_ASN C  D  RA_NPM V_PAPNPM N_APF  C  D V_PAPNPM V_PAS3P 

1co:7:30 kai hoi  klaiontes hOs mE klaiontes kai hoi  chairontes hOs mE 
     kai ho   klaiO   hOs mE klaiO   kai ho   chairO   hOs mE 
     C  RA_NPM V_PAPNPM C  D V_PAPNPM C  RA_NPM V_PAPNPM  C  D 

 chairontes kai hoi  agorazontes hOs mE katechontes 
 chairO   kai ho   agorazO   hOs mE katechO   
 V_PAPNPM  C  RA_NPM V_PAPNPM  C  D V_PAPNPM  

1co:7:31 kai hoi  chrOmenoi ton  kosmon hOs mE katachrOmenoi paragei gar 
     kai ho   chraomai ho   kosmos hOs mE katachraomai paragO gar 
     C  RA_NPM V_PMPNPM RA_ASM N_ASM C  D V_PMPNPM   V_PAI3S C  

 to   schEma tou  kosmou toutou 
 ho   schEma ho   kosmos houtos 
 RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM RD_GSM 

1co:7:32 thelO  de humas amerimnous einai ho   agamos merimna ta   tou  
     thelO  de su  amerimnos eimi ho   agamos merimnaO ho   ho   
     V_PAI1S C RP_AP A_APM   V_PAN RA_NSM N_NSM V_PAI3S RA_APN RA_GSM 

 kuriou pOs aresE  tO   kuriO 
 kurios pOs areskO ho   kurios 
 N_GSM D  V_AAS3S RA_DSM N_DSM 

1co:7:33 ho   de gamEsas merimna ta   tou  kosmou pOs aresE  tE   
     ho   de gameO  merimnaO ho   ho   kosmos pOs areskO ho   
     RA_NSM C V_AAPNSM V_PAI3S RA_APN RA_GSM N_GSM D  V_AAS3S RA_DSF 

 gunaiki 
 gunE  
 N_DSF  

1co:7:34 kai memeristai kai hE   gunE hE   agamos kai hE   parthenos 
     kai merizO   kai ho   gunE ho   agamos kai ho   parthenos 
     C  V_XPI3S  C  RA_NSF N_NSF RA_NSF N_NSF C  RA_NSF N_NSF   

 merimna ta   tou  kuriou hina E    hagia kai tO   sOmati kai 
 merimnaO ho   ho   kurios hina eimi  hagios kai ho   sOma  kai 
 V_PAI3S RA_APN RA_GSM N_GSM C  V_PAS3S A_NSF C  RA_DSN N_DSN C  

 tO   pneumati hE   de gamEsasa merimna ta   tou  kosmou pOs aresE  
 ho   pneuma  ho   de gameO  merimnaO ho   ho   kosmos pOs areskO 
 RA_DSN N_DSN  RA_NSF C V_AAPNSF V_PAI3S RA_APN RA_GSM N_GSM D  V_AAS3S 

 tO   andri 
 ho   anEr 
 RA_DSM N_DSM 

1co:7:35 touto de pros to   humOn autOn sumphoron legO  ouch hina brochon 
     houtos de pros ho   su  autos sumphoron legO  ou  hina brochos 
     RD_ASN C P  RA_ASN RP_GP RP_GPM A_ASN   V_PAI1S D  C  N_ASM  

 humin epibalO alla pros to   euschEmon kai euparedron tO   kuriO 
 su  epiballO alla pros ho   euschEmOn kai euparedron ho   kurios 
 RP_DP V_AAS1S C  P  RA_ASN A_ASN   C  A_ASN   RA_DSM N_DSM 

 aperispastOs 
 aperispastOs 
 D      

1co:7:36 ei de tis  aschEmonein epi tEn  parthenon autou nomizei ean 
     ei de tis  aschEmoneO epi ho   parthenos autos nomizO ean 
     C C RI_NSM V_PAN    P  RA_ASF N_ASF   RP_GSM V_PAI3S C  

 E    huperakmos kai houtOs opheilei ginesthai ho   thelei poieitO ouch 
 eimi  huperakmos kai houtO opheilO ginomai  hos  thelO  poieO  ou  
 V_PAS3S A_NSF   C  D   V_PAI3S V_PMN   RR_ASN V_PAI3S V_PAD3S D  

 hamartanei gameitOsan 
 hamartanO gameO   
 V_PAI3S  V_PAD3P  

1co:7:37 hos  de hestEken en  tE   kardia autou hedraios mE echOn  
     hos  de histEmi heis ho   kardia autos hedraios mE echO   
     RR_NSM C V_XAI3S P  RA_DSF N_DSF RP_GSM A_NSM  D V_PAPNSM 

 anagkEn exousian de echei  peri tou  idiou thelEmatos kai touto kekriken 
 anagkE exousia de echO  peri ho   idios thelEma  kai houtos krinO  
 N_ASF  N_ASF  C V_PAI3S P  RA_GSN A_GSN N_GSN   C  RD_ASN V_XAI3S 

 en  tE   idia kardia tErein tEn  heautou parthenon kalOs poiEsei 
 heis ho   idios kardia tEreO ho   heautou parthenos kalOs poiEsis 
 P  RA_DSF A_DSF N_DSF V_PAN RA_ASF RP_GSM N_ASF   D   V_FAI3S 

1co:7:38 hOste kai ho   gamizOn tEn  heautou parthenon kalOs poiei  kai 
     hOste kai ho   gamizO  ho   heautou parthenos kalOs poieO  kai 
     C   C  RA_NSM V_PAPNSM RA_ASF RP_GSM N_ASF   D   V_PAI3S C  

 ho   mE gamizOn kreisson poiEsei 
 ho   mE gamizO  kreittOn poiEsis 
 RA_NSM D V_PAPNSM A_ASNC  V_FAI3S 

1co:7:39 gunE dedetai eph hoson chronon zE   ho   anEr autEs ean de 
     gunE deO   epi hosos chronos zaO   ho   anEr autos ean de 
     N_NSF V_XPI3S P  RR_ASM N_ASM  V_PAI3S RA_NSM N_NSM RP_GSF C  C 

 koimEthE ho   anEr eleuthera estin  hO   thelei gamEthEnai monon 
 koimaomai ho   anEr eleutheros eimi  hos  thelO  gameO   monos 
 V_APS3S  RA_NSM N_NSM A_NSF   V_PAI3S RR_DSM V_PAI3S V_APN   A_ASN 

 en  kuriO 
 heis kurios 
 P  N_DSM 

1co:7:40 makariOtera de estin  ean houtOs meinE  kata tEn  emEn gnOmEn 
     makarismos de eimi  ean houtO menO  kata ho   emos gnOmE 
     A_NSFC   C V_PAI3S C  D   V_AAS3S P  RA_ASF A_ASF N_ASF 

 dokO  de kagO pneuma theou echein 
 dokeO  de kagO pneuma theos echO  
 V_PAI1S C D  N_ASN N_GSM V_PAN 


Help and Acknowledgements