Help and Acknowledgements


1co:6:1 tolma  tis  humOn pragma echOn  pros ton  heteron krinesthai epi 
    tolmaO tis  su  pragma echO   pros ho   heteros krinO   epi 
    V_PAI3S RI_NSM RP_GP N_ASN V_PAPNSM P  RA_ASM A_ASM  V_PPN   P  

 tOn  adikOn kai ouchi epi tOn  hagiOn 
 ho   adikos kai ou  epi ho   hagios 
 RA_GPM A_GPM C  D   P  RA_GPM A_GPM 

1co:6:2 E ouk oidate hoti hoi  hagioi ton  kosmon krinousin kai ei en  
    E ou oida  hoti ho   hagios ho   kosmos krinO   kai ei heis 
    C D  V_XAI2P C  RA_NPM A_NPM RA_ASM N_ASM V_FAI3P  C  C P  

 humin krinetai ho   kosmos anaxioi este  kritEriOn elachistOn 
 su  krinO  ho   kosmos anaxios eimi  kritErion elachistos 
 RP_DP V_PPI3S RA_NSM N_NSM A_NPM  V_PAI2P N_GPN   A_GPNS   

1co:6:3 ouk oidate hoti aggelous krinoumen mEtige biOtika 
    ou oida  hoti aggelos krinO   mEtige biOtikos 
    D  V_XAI2P C  N_APM  V_FAI1P  D   A_APN  

1co:6:4 biOtika men oun kritEria ean echEte tous  exouthenEmenous en  
    biOtikos men oun kritErion ean echO  ho   exoutheneO   heis 
    A_APN  X  C  N_APN   C  V_PAS2P RA_APM V_XPPAPM    P  

 tE   ekklEsia toutous kathizete 
 ho   ekklEsia houtos kathizO  
 RA_DSF N_DSF  RD_APM V_PAI2P  

1co:6:5 pros entropEn humin legO  houtOs ouk eni   en  humin oudeis sophos 
    pros entropE su  legO  houtO ou heis  heis su  oudeis sophos 
    P  N_ASF  RP_DP V_PAI1S D   X  V_PAI3S P  RP_DP A_NSM A_NSM 

 hos  dunEsetai diakrinai ana meson tou  adelphou autou 
 hos  dunamai  diakrinO ana mesos ho   adelphos autos 
 RR_NSM V_FMI3S  V_AAN   P  A_ASN RA_GSM N_GSM  RP_GSM 

1co:6:6 alla adelphos meta adelphou krinetai kai touto epi apistOn 
    alla adelphos meta adelphos krinO  kai houtos epi apistos 
    C  N_NSM  P  N_GSM  V_PPI3S C  RD_NSN P  A_GPM  

1co:6:7 EdE men [oun] holOs hEttEma humin estin  hoti krimata echete meth 
    EdE men oun  holOs hEttEma su  eimi  hoti krima  echO  meta 
    D  C  C   D   N_NSN  RP_DP V_PAI3S C  N_APN  V_PAI2P P  

 heautOn dia ti   ouchi mallon adikeisthe dia ti   ouchi mallon 
 heautou dia tis  ou  mallon adikeO   dia tis  ou  mallon 
 RP_GPM P  RI_ASN D   D   V_PPI2P  P  RI_ASN D   D   

 apostereisthe 
 apostereO   
 V_PPI2P    

1co:6:8 alla humeis adikeite kai apostereite kai touto adelphous 
    alla su   adikeO  kai apostereO  kai houtos adelphos 
    C  RP_NP V_PAI2P C  V_PAI2P   C  RD_NSN N_APM   

1co:6:9 E ouk oidate hoti adikoi theou basileian ou klEronomEsousin mE 
    E ou oida  hoti adikos theos basileia ou klEronomeO   mE 
    C D  V_XAI2P C  A_NPM N_GSM N_ASF   D V_FAI3P     D 

 planasthe oute pornoi oute eidOlolatrai oute moichoi oute malakoi oute 
 planaO  oute ponos oute eidOlolatrEs oute moichos oute malakos oute 
 V_PPD2P  C  N_NPM C  N_NPM    C  N_NPM  C  A_NPM  C  

 arsenokoitai 
 arsenokoitEs 
 N_NPM    

1co:6:10 oute kleptai oute pleonektai ou methusoi ou loidoroi ouch harpages 
     oute kleptEs oute pleonektEs ou methusos ou loidoros ou  harpagE 
     C  N_NPM  C  N_NPM   D N_NPM  D N_NPM  D  A_NPM  

 basileian theou klEronomEsousin 
 basileia theos klEronomeO   
 N_ASF   N_GSM V_FAI3P     

1co:6:11 kai tauta tines Ete   alla apelousasthe alla hEgiasthEte alla 
     kai houtos tis  eimi  alla apolouomai  alla hagiazO   alla 
     C  RD_NPN RI_NPM V_IAI2P C  V_AMI2P   C  V_API2P   C  

 edikaiOthEte en  tO   onomati tou  kuriou iEsou christou kai en  tO   
 dikaioO   heis ho   onoma  ho   kurios *PN* *PN*   kai heis ho   
 V_API2P   P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM N_GSM N_GSM  C  P  RA_DSN 

 pneumati tou  theou hEmOn 
 pneuma  ho   theos egO  
 N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GP 

1co:6:12 panta moi  exestin all ou panta sumpherei panta moi  exestin all 
     pas  egO  exesti alla ou pas  sumpherO pas  egO  exesti alla 
     A_NPN RP_DS V_PAI3S C  D A_NPN V_PAI3S  A_NPN RP_DS V_PAI3S C  

 ouk egO  exousiasthEsomai hupo tinos 
 ou egO  exousiazO    hupo tis  
 D  RP_NS V_FPI1S     P  RI_GSN 

1co:6:13 ta   brOmata tE   koilia kai hE   koilia tois  brOmasin ho   
     ho   brOma  ho   koilia kai ho   koilia ho   brOma  ho   
     RA_NPN N_NPN  RA_DSF N_DSF C  RA_NSF N_NSF RA_DPN N_DPN  RA_NSM 

 de theos kai tautEn kai tauta katargEsei to   de sOma ou tE   porneia 
 de theos kai houtos kai houtos katargeO  ho   de sOma ou ho   porneia 
 C N_NSM C  RD_ASF C  RD_APN V_FAI3S  RA_NSN C N_NSN D RA_DSF N_DSF  

 alla tO   kuriO kai ho   kurios tO   sOmati 
 alla ho   kurios kai ho   kurios ho   sOma  
 C  RA_DSM N_DSM C  RA_NSM N_NSM RA_DSN N_DSN 

1co:6:14 ho   de theos kai ton  kurion Egeiren kai hEmas exegerei dia 
     ho   de theos kai ho   kurios egeirO kai egO  exegeirO dia 
     RA_NSM C N_NSM C  RA_ASM N_ASM V_AAI3S C  RP_AP V_FAI3S P  

 tEs  dunameOs autou 
 ho   dunamis autos 
 RA_GSF N_GSF  RP_GSM 

1co:6:15 ouk oidate hoti ta   sOmata humOn melE christou estin  aras   
     ou oida  hoti ho   sOma  su  melos *PN*   eimi  ara   
     D  V_XAI2P C  RA_NPN N_NPN RP_GP N_NPN N_GSM  V_PAI3S V_AAPNSM 

 oun ta   melE tou  christou poiEsO pornEs melE mE genoito 
 oun ho   melos ho   *PN*   poieO  pornE melos mE ginomai 
 C  RA_APN N_APN RA_GSM N_GSM  V_AAS1S N_GSF N_APN D V_AMO3S 

1co:6:16 [E] ouk oidate hoti ho   kollOmenos tE   pornE hen  sOma 
     E  ou oida  hoti ho   kollaomai ho   pornE heis sOma 
     C  D  V_XAI2P C  RA_NSM V_PPPNSM  RA_DSF N_DSF A_NSN N_NSN 

 estin  esontai gar phEsin hoi  duo  eis sarka mian 
 eimi  eimi  gar phEmi  ho   duo  heis sarx heis 
 V_PAI3S V_FMI3P C  V_PAI3S RA_NPM A_NPM P  N_ASF A_ASF 

1co:6:17 ho   de kollOmenos tO   kuriO hen  pneuma estin  
     ho   de kollaomai ho   kurios heis pneuma eimi  
     RA_NSM C V_PPPNSM  RA_DSM N_DSM A_NSN N_NSN V_PAI3S 

1co:6:18 pheugete tEn  porneian pan  hamartEma ho   ean poiEsE anthrOpos 
     pheugO  ho   porneia pas  hamartEma hos  ean poieO  anthrOpos 
     V_PAD2P RA_ASF N_ASF  A_NSN N_NSN   RR_ASN X  V_AAS3S N_NSM   

 ektos tou  sOmatos estin  ho   de porneuOn eis to   idion sOma 
 hektos ho   sOma  eimi  ho   de porneuO heis ho   idios sOma 
 P   RA_GSN N_GSN  V_PAI3S RA_NSM C V_PAPNSM P  RA_ASN A_ASN N_ASN 

 hamartanei 
 hamartanO 
 V_PAI3S  

1co:6:19 E ouk oidate hoti to   sOma humOn naos tou  en  humin hagiou 
     E ou oida  hoti ho   sOma su  naos ho   heis su  hagios 
     C D  V_XAI2P C  RA_NSN N_NSN RP_GP N_NSM RA_GSN P  RP_DP A_GSN 

 pneumatos estin  hou  echete apo theou kai ouk este  heautOn 
 pneuma  eimi  hou  echO  apo theos kai ou eimi  heautou 
 N_GSN   V_PAI3S RR_GSN V_PAI2P P  N_GSM C  D  V_PAI2P RP_GPM 

1co:6:20 EgorasthEte gar timEs doxasate dE ton  theon en  tO   sOmati 
     agorazO   gar timE doxazO  dE ho   theos heis ho   sOma  
     V_API2P   C  N_GSF V_AAD2P X RA_ASM N_ASM P  RA_DSN N_DSN 

 humOn 
 su  
 RP_GP 


Help and Acknowledgements