Help and Acknowledgements


1co:5:1 holOs akouetai en  humin porneia kai toiautE porneia hEtis oude en  
    holOs akouO  heis su  porneia kai toioutos porneia hostis oude heis 
    D   V_PPI3S P  RP_DP N_NSF  C  RD_NSF  N_NSF  RR_NSF D  P  

 tois  ethnesin hOste gunaika tina  tou  patros echein 
 ho   ethnos  hOste gunE  tis  ho   patEr echO  
 RA_DPN N_DPN  C   N_ASF  RI_ASM RA_GSM N_GSM V_PAN 

1co:5:2 kai humeis pephusiOmenoi este  kai ouchi mallon epenthEsate hina 
    kai su   phusioO    eimi  kai ou  mallon pentheO   hina 
    C  RP_NP V_XPPNPM   V_PAI2P C  D   D   V_AAI2P   C  

 arthE  ek mesou humOn ho   to   ergon touto praxas  
 airO  ek mesos su  ho   ho   ergon houtos prassO  
 V_APS3S P A_GSN RP_GP RA_NSM RA_ASN N_ASN RD_ASN V_AAPNSM 

1co:5:3 egO  men gar apOn   tO   sOmati parOn  de tO   pneumati EdE 
    egO  men gar apeimi  ho   sOma  pareimi de ho   pneuma  EdE 
    RP_NS X  C  V_PAPNSM RA_DSN N_DSN V_PAPNSM C RA_DSN N_DSN  D  

 kekrika hOs parOn  ton  houtOs touto katergasamenon 
 krinO  hOs pareimi ho   houtO houtos katergazomai  
 V_XAI1S C  V_PAPNSM RA_ASM D   RD_ASN V_AMPASM    

1co:5:4 en  tO   onomati tou  kuriou [hEmOn] iEsou sunachthentOn humOn kai 
    heis ho   onoma  ho   kurios egO   *PN* sunagO    su  kai 
    P  RA_DSN N_DSN  RA_GSM N_GSM RP_GP  N_GSM V_APPGPM   RP_GP C  

 tou  emou pneumatos sun tE   dunamei tou  kuriou hEmOn iEsou 
 ho   egO  pneuma  sun ho   dunamis ho   kurios egO  *PN* 
 RA_GSN A_GSN N_GSN   P  RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM 

1co:5:5 paradounai ton  toiouton tO   satana eis olethron tEs  sarkos 
    paradidOmi ho   toioutos ho   *PN*  heis olethros ho   sarx  
    V_AAN   RA_ASM RD_ASM  RA_DSM N_DSM P  N_ASM  RA_GSF N_GSF 

 hina to   pneuma sOthE  en  tE   hEmera tou  kuriou 
 hina ho   pneuma sOzO  heis ho   hEmera ho   kurios 
 C  RA_NSN N_NSN V_APS3S P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM 

1co:5:6 ou kalon to   kauchEma humOn ouk oidate hoti mikra zumE holon 
    ou kalos ho   kauchEma su  ou oida  hoti mikros zumE holos 
    D A_NSN RA_NSN N_NSN  RP_GP D  V_XAI2P C  A_NSF N_NSF A_ASN 

 to   phurama zumoi  
 ho   phurama zumoO  
 RA_ASN N_ASN  V_PAI3S 

1co:5:7 ekkatharate tEn  palaian zumEn hina Ete   neon phurama kathOs 
    ekkathairO ho   palaios zumE hina eimi  neos phurama kathOs 
    V_AAD2P   RA_ASF A_ASF  N_ASF C  V_PAS2P A_NSN N_NSN  C   

 este  azumoi kai gar to   pascha hEmOn etuthE christos 
 eimi  azumos kai gar ho   pascha egO  thuO  *PN*   
 V_PAI2P A_NPM D  C  RA_NSN N_NSN RP_GP V_API3S N_NSM  

1co:5:8 hOste heortazOmen mE en  zumE palaia mEde en  zumE kakias kai 
    hOste heortazO  mE heis zumE palaios mEde heis zumE kakia kai 
    C   V_PAS1P   D P  N_DSF A_DSF  C  P  N_DSF N_GSF C  

 ponErias all en  azumois eilikrineias kai alEtheias 
 ponEria alla heis azumos eilikrineia kai alEtheia 
 N_GSF  C  P  A_DPN  N_GSF    C  N_GSF   

1co:5:9 egrapsa humin en  tE   epistolE mE sunanamignusthai pornois 
    graphO su  heis ho   epistolE mE sunanamignumi  ponos  
    V_AAI1S RP_DP P  RA_DSF N_DSF  D V_PMN      N_DPM  

1co:5:10 ou pantOs tois  pornois tou  kosmou toutou E tois  pleonektais kai 
     ou pantOs ho   ponos  ho   kosmos houtos E ho   pleonektEs kai 
     D D   RA_DPM N_DPM  RA_GSM N_GSM RD_GSM C RA_DPM N_DPM    C  

 harpaxin E eidOlolatrais epei Opheilete ara ek tou  kosmou exelthein 
 harpax  E eidOlolatrEs epei opheilO  ara ek ho   kosmos exerchomai 
 A_DPM  C N_DPM     C  V_PAI2P  C  P RA_GSM N_GSM V_AAN   

1co:5:11 nun de egrapsa humin mE sunanamignusthai ean tis  adelphos 
     nun de graphO su  mE sunanamignumi  ean tis  adelphos 
     D  C V_AAI1S RP_DP D V_PMN      C  RI_NSM N_NSM  

 onomazomenos E    pornos E pleonektEs E eidOlolatrEs E loidoros E methusos 
 onomazO   eimi  pornos E pleonektEs E eidOlolatrEs E loidoros E methusos 
 V_PPPNSM   V_PAS3S N_NSM C N_NSM   C N_NSM    C N_NSM  C N_NSM  

 E harpax tO   toioutO mEde sunesthiein 
 E harpax ho   toioutos mEde sunesthiO  
 C A_NSM RA_DSM RD_DSM  C  V_PAN    

1co:5:12 ti   gar moi  tous  exO krinein ouchi tous  esO humeis krinete 
     tis  gar egO  ho   echO krinO  ou  ho   esO su   krinO  
     RI_NSN C  RP_DS RA_APM D  V_PAN  X   RA_APM D  RP_NP V_PAI2P 

1co:5:13 tous  de exO ho   theos krinei exarate ton  ponEron ex humOn 
     ho   de echO ho   theos krinO  exairO ho   ponEros hex su  
     RA_APM C D  RA_NSM N_NSM V_FAI3S V_AAD2P RA_ASM A_ASM  P  RP_GP 

 autOn 
 autos 
 RP_GPM 


Help and Acknowledgements