Help and Acknowledgements


1co:4:1 houtOs hEmas logizesthO anthrOpos hOs hupEretas christou kai oikonomous 
    houtO egO  logizomai anthrOpos hOs hupEretEs *PN*   kai oikonomos 
    D   RP_AP V_PMD3S  N_NSM   C  N_APM   N_GSM  C  N_APM   

 mustEriOn theou 
 mustErion theos 
 N_GPN   N_GSM 

1co:4:2 hOde loipon zEteitai en  tois  oikonomois hina pistos tis  heurethE 
    hOde loipos zEteO  heis ho   oikonomos hina pistos tis  heuriskO 
    D  A_ASN V_PPI3S P  RA_DPM N_DPM   C  A_NSM RI_NSM V_APS3S 

1co:4:3 emoi de eis elachiston estin  hina huph humOn anakrithO E hupo 
    egO  de heis elachistos eimi  hina hupo su  anakrinO E hupo 
    RP_DS C P  A_ASNS   V_PAI3S C  P  RP_GP V_APS1S  C P  

 anthrOpinEs hEmeras all oude emauton anakrinO 
 anthrOpinos hEmera alla oude emautou anakrinO 
 A_GSF    N_GSF  C  D  RP_ASM V_PAI1S 

1co:4:4 ouden gar emautO sunoida all ouk en  toutO dedikaiOmai ho   de 
    oudeis gar emautou sunoida alla ou heis houtos dikaioO   ho   de 
    A_ASN C  RP_DSM V_XAI1S C  D  P  RD_DSN V_XPI1S   RA_NSM C 

 anakrinOn me  kurios estin  
 anakrinO egO  kurios eimi  
 V_PAPNSM RP_AS N_NSM V_PAI3S 

1co:4:5 hOste mE pro kairou ti   krinete heOs an elthE  ho   kurios 
    hOste mE pros kairos tis  krinO  heOs an erchomai ho   kurios 
    C   D P  N_GSM RI_ASN V_PAD2P C  X V_AAS3S RA_NSM N_NSM 

 hos  kai phOtisei ta   krupta tou  skotous kai phanerOsei tas  
 hos  kai phOtizO ho   kruptos ho   skotos kai phanerOsis ho   
 RR_NSM C  V_FAI3S RA_APN A_APN  RA_GSN N_GSN  C  V_FAI3S  RA_APF 

 boulas tOn  kardiOn kai tote ho   epainos genEsetai hekastO apo tou  
 boulE ho   kardia kai tote ho   epainos ginomai  hekastos apo ho   
 N_APF RA_GPF N_GPF  C  D  RA_NSM N_NSM  V_FMI3S  A_DSM  P  RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

1co:4:6 tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollOn di humas 
    houtos de adelphos metaschEmatizO heis emautou kai *PN*  dia su  
    RD_APN C N_VPM  V_AAI1S    P  RP_ASM C  N_ASM  P  RP_AP 

 hina en  hEmin mathEte to   mE huper ha   gegraptai hina mE heis huper 
 hina heis egO  manthanO ho   mE huper hos  graphO  hina mE heis huper 
 C  P  RP_DP V_AAS2P RA_ASN D P   RR_APN V_XPI3S  C  D A_NSM P   

 tou  henos phusiousthe kata tou  heterou 
 ho   heis phusioO   kata ho   heteros 
 RA_GSM A_GSM V_PPI2P   P  RA_GSM A_GSM  

1co:4:7 tis  gar se  diakrinei ti   de echeis ho   ouk elabes ei de 
    tis  gar su  diakrinO tis  de echO  hos  ou lambanO ei de 
    RI_NSM C  RP_AS V_PAI3S  RI_ASN C V_PAI2S RR_ASN D  V_AAI2S C C 

 kai elabes ti   kauchasai hOs mE labOn  
 kai lambanO tis  kauchaomai hOs mE lambanO 
 D  V_AAI2S RI_ASN V_PMI2S  C  D V_AAPNSM 

1co:4:8 EdE kekoresmenoi este  EdE eploutEsate chOris hEmOn ebasileusate kai 
    EdE kosmeO    eimi  EdE plouteO   chOris egO  basileuO   kai 
    D  V_XPPNPM   V_PAI2P D  V_AAI2P   P   RP_GP V_AAI2P   C  

 ophelon ge ebasileusate hina kai hEmeis humin sumbasileusOmen 
 opheilO ge basileuO   hina kai egO  su  sumbasileuO   
 X    X V_AAI2P   C  D  RP_NP RP_DP V_AAS1P     

1co:4:9 dokO  gar ho   theos hEmas tous  apostolous eschatous apedeixen  
    dokeO  gar ho   theos egO  ho   apostolos eschatos apodeiknumi 
    V_PAI1S C  RA_NSM N_NSM RP_AP RA_APM N_APM   A_APM   V_AAI3S   

 hOs epithanatious hoti theatron egenEthEmen tO   kosmO kai aggelois kai 
 hOs epithanatios hoti theatron ginomai   ho   kosmos kai aggelos kai 
 C  A_APM     C  N_NSN  V_API1P   RA_DSM N_DSM C  N_DPM  C  

 anthrOpois 
 anthrOpos 
 N_DPM   

1co:4:10 hEmeis mOroi dia christon humeis de phronimoi en  christO hEmeis 
     egO  mOros dia *PN*   su   de phronimos heis *PN*  egO  
     RP_NP A_NPM P  N_ASM  RP_NP C A_NPM   P  N_DSM  RP_NP 

 astheneis humeis de ischuroi humeis endoxoi hEmeis de atimoi 
 asthenEs su   de ischuros su   endoxos egO  de atimos 
 A_NPM   RP_NP C A_NPM  RP_NP A_NPM  RP_NP C A_NPM 

1co:4:11 achri tEs  arti hOras kai peinOmen kai dipsOmen kai gumniteuomen kai 
     achri ho   arti hOra kai peinaO  kai dipsaO  kai gumniteuO  kai 
     P   RA_GSF D  N_GSF C  V_PAI1P C  V_PAI1P C  V_PAI1P   C  

 kolaphizometha kai astatoumen 
 kolaphizO   kai astateO  
 V_PPI1P    C  V_PAI1P  

1co:4:12 kai kopiOmen ergazomenoi tais  idiais chersin loidoroumenoi 
     kai kopiaO  ergazomai  ho   idios cheir  loidoreO   
     C  V_PAI1P V_PMPNPM  RA_DPF A_DPF N_DPF  V_PPPNPM   

 eulogoumen diOkomenoi anechometha 
 eulogeO  diOkO   anechomai  
 V_PAI1P  V_PPPNPM  V_PMI1P   

1co:4:13 dusphEmoumenoi parakaloumen hOs perikatharmata tou  kosmou 
     dusphEmeO   parakaleO  hOs perikatharma  ho   kosmos 
     V_PPPNPM    V_PAI1P   C  N_NPN     RA_GSM N_GSM 

 egenEthEmen pantOn peripsEma heOs arti 
 ginomai   pas  peripsEma heOs arti 
 V_API1P   A_GPN N_NSN   P  D  

1co:4:14 ouk entrepOn humas graphO tauta all hOs tekna mou  agapEta 
     ou entrepO su  graphO houtos alla hOs teknon egO  agapEtos 
     D  V_PAPNSM RP_AP V_PAI1S RD_APN C  C  N_APN RP_GS A_APN  

 nouthetO[n] 
 noutheteO  
 V_PAPNSM  

1co:4:15 ean gar murious paidagOgous echEte en  christO all ou pollous 
     ean gar murioi paidagOgos echO  heis *PN*  alla ou polus  
     C  C  A_APM  N_APM    V_PAS2P P  N_DSM  C  D A_APM  

 pateras en  gar christO iEsou dia tou  euaggeliou egO  humas egennEsa 
 patEr  heis gar *PN*  *PN* dia ho   euaggelion egO  su  gennaO  
 N_APM  P  C  N_DSM  N_DSM P  RA_GSN N_GSN   RP_NS RP_AP V_AAI1S 

1co:4:16 parakalO oun humas mimEtai mou  ginesthe 
     parakaleO oun su  mimEtEs egO  ginomai 
     V_PAI1S  C  RP_AP N_NPM  RP_GS V_PMD2P 

1co:4:17 dia touto epempsa humin timotheon hos  estin  mou  teknon 
     dia houtos pempO  su  *PN*   hos  eimi  egO  teknon 
     P  RD_ASN V_AAI1S RP_DP N_ASM   RR_NSM V_PAI3S RP_GS N_NSN 

 agapEton kai piston en  kuriO hos  humas anamnEsei  tas  hodous mou  
 agapEtos kai pistos heis kurios hos  su  anamimnEskO ho   hodos egO  
 A_NSN  C  A_NSN P  N_DSM RR_NSM RP_AP V_FAI3S   RA_APF N_APF RP_GS 

 tas  en  christO [iEsou] kathOs pantachou en  pasE ekklEsia didaskO 
 ho   heis *PN*  *PN*  kathOs pantachou heis pas  ekklEsia didaskO 
 RA_APF P  N_DSM  N_DSM  C   D     P  A_DSF N_DSF  V_PAI1S 

1co:4:18 hOs mE erchomenou de mou  pros humas ephusiOthEsan tines 
     hOs mE erchomai  de egO  pros su  phusioO    tis  
     C  D V_PMPGSM  C RP_GS P  RP_AP V_API3P    RI_NPM 

1co:4:19 eleusomai de tacheOs pros humas ean ho   kurios thelEsE kai gnOsomai 
     erchomai de tachus pros su  ean ho   kurios thelO  kai ginOskO 
     V_FMI1S  C D    P  RP_AP C  RA_NSM N_NSM V_AAS3S C  V_FMI1S 

 ou ton  logon tOn  pephusiOmenOn alla tEn  dunamin 
 ou ho   logos ho   phusioO    alla ho   dunamis 
 D RA_ASM N_ASM RA_GPM V_XPPGPM   C  RA_ASF N_ASF  

1co:4:20 ou gar en  logO hE   basileia tou  theou all en  dunamei 
     ou gar heis logos ho   basileia ho   theos alla heis dunamis 
     D C  P  N_DSM RA_NSF N_NSF  RA_GSM N_GSM C  P  N_DSF  

1co:4:21 ti   thelete en  rhabdO elthO  pros humas E en  agapE pneumati 
     tis  thelO  heis rhabdos erchomai pros su  E heis agapE pneuma  
     RI_ASN V_PAI2P P  N_DSF  V_AAS1S P  RP_AP C P  N_DSF N_DSN  

 te prautEtos 
 te prautEs  
 C N_GSF   


Help and Acknowledgements