Help and Acknowledgements


1co:3:1 kagO adelphoi ouk EdunEthEn lalEsai humin hOs pneumatikois all hOs 
    kagO adelphos ou dunamai  laleO  su  hOs pneumatikos alla hOs 
    C  N_VPM  D  V_API1S  V_AAN  RP_DP C  A_DPM    C  C  

 sarkinois hOs nEpiois en  christO 
 sarkinos hOs nEpios heis *PN*  
 A_DPM   C  A_DPM  P  N_DSM  

1co:3:2 gala humas epotisa ou brOma oupO gar edunasthe all oude eti nun 
    gala su  potizO ou brOma oupO gar dunamai  alla oude eti nun 
    N_ASN RP_AP V_AAI1S D N_ASN D  C  V_IMI2P  C  D  D  D  

 dunasthe 
 dunamai 
 V_PMI2P 

1co:3:3 eti gar sarkikoi este  hopou gar en  humin zElos kai eris ouchi 
    eti gar sarkikos eimi  hopou gar heis su  zElos kai eris ou  
    D  C  A_NPM  V_PAI2P C   C  P  RP_DP N_NSM C  N_NSF X   

 sarkikoi este  kai kata anthrOpon peripateite 
 sarkikos eimi  kai kata anthrOpos peripateO  
 A_NPM  V_PAI2P C  P  N_ASM   V_PAI2P   

1co:3:4 hotan gar legE  tis  egO  men eimi  paulou heteros de egO  
    hotan gar legO  tis  egO  men eimi  *PN*  heteros de egO  
    C   C  V_PAS3S RI_NSM RP_NS C  V_PAI1S N_GSM A_NSM  C RP_NS 

 apollO ouk anthrOpoi este  
 *PN*  ou anthrOpos eimi  
 N_GSM X  N_NPM   V_PAI2P 

1co:3:5 ti   oun estin  apollOs ti   de estin  paulos diakonoi di hOn  
    tis  oun eimi  *PN*  tis  de eimi  *PN*  diakonos dia hos  
    RI_NSN C  V_PAI3S N_NSM  RI_NSN C V_PAI3S N_NSM N_NPM  P  RR_GPM 

 episteusate kai hekastO hOs ho   kurios edOken 
 pisteuO   kai hekastos hOs ho   kurios didOmi 
 V_AAI2P   D  A_DSM  C  RA_NSM N_NSM V_AAI3S 

1co:3:6 egO  ephuteusa apollOs epotisen alla ho   theos Euxanen 
    egO  phuteuO  *PN*  potizO  alla ho   theos auxanO 
    RP_NS V_AAI1S  N_NSM  V_AAI3S C  RA_NSM N_NSM V_IAI3S 

1co:3:7 hOste oute ho   phuteuOn estin  ti   oute ho   potizOn all 
    hOste oute ho   phuteuO eimi  tis  oute ho   potizO  alla 
    C   C  RA_NSM V_PAPNSM V_PAI3S RI_NSN C  RA_NSM V_PAPNSM C  

 ho   auxanOn theos 
 ho   auxanO  theos 
 RA_NSM V_PAPNSM N_NSM 

1co:3:8 ho   phuteuOn de kai ho   potizOn hen  eisin  hekastos de ton  
    ho   phuteuO de kai ho   potizO  heis eimi  hekastos de ho   
    RA_NSM V_PAPNSM C C  RA_NSM V_PAPNSM A_NSN V_PAI3P A_NSM  C RA_ASM 

 idion misthon lEmpsetai kata ton  idion kopon 
 idios misthos lambanO  kata ho   idios kopos 
 A_ASM N_ASM  V_FMI3S  P  RA_ASM A_ASM N_ASM 

1co:3:9 theou gar esmen  sunergoi theou geOrgion theou oikodomE este  
    theos gar eimi  sunergos theos geOrgion theos oikodomE eimi  
    N_GSM C  V_PAI1P A_NPM  N_GSM N_NSN  N_GSM N_NSF  V_PAI2P 

1co:3:10 kata tEn  charin tou  theou tEn  dotheisan moi  hOs sophos 
     kata ho   charis ho   theos ho   didOmi  egO  hOs sophos 
     P  RA_ASF N_ASF RA_GSM N_GSM RA_ASF V_APPASF RP_DS C  A_NSM 

 architektOn themelion ethEka allos de epoikodomei hekastos de blepetO pOs 
 architektOn themelion tithEmi allos de epoikodomeO hekastos de blepO  pOs 
 N_NSM    N_ASM   V_AAI1S A_NSM C V_PAI3S   A_NSM  C V_PAD3S D  

 epoikodomei 
 epoikodomeO 
 V_PAI3S   

1co:3:11 themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton  keimenon hos  
     themelion gar allos oudeis dunamai tithEmi para ho   keimai  hos  
     N_ASM   C  A_ASM A_NSM V_PMI3S V_AAN  P  RA_ASM V_PMPASM RR_NSM 

 estin  iEsous christos 
 eimi  *PN*  *PN*   
 V_PAI3S N_NSM N_NSM  

1co:3:12 ei de tis  epoikodomei epi ton  themelion chruson arguron lithous 
     ei de tis  epoikodomeO epi ho   themelion chrusos arguros lithos 
     C C RI_NSM V_PAI3S   P  RA_ASM N_ASM   N_ASM  N_ASM  N_APM  

 timious xula chorton kalamEn 
 timios xulon chortos kalamE 
 A_APM  N_APN N_ASM  N_ASF  

1co:3:13 hekastou to   ergon phaneron genEsetai hE   gar hEmera dElOsei 
     hekastos ho   ergon phaneros ginomai  ho   gar hEmera dEloO  
     A_GSM  RA_NSN N_NSN A_NSN  V_FMI3S  RA_NSF C  N_NSF V_FAI3S 

 hoti en  puri apokaluptetai kai hekastou to   ergon hopoion estin  
 hoti heis pur  apokaluptO  kai hekastos ho   ergon hopoios eimi  
 C  P  N_DSN V_PPI3S    C  A_GSM  RA_ASN N_ASN RI_NSN V_PAI3S 

 to   pur  [auto] dokimasei 
 ho   pur  autos dokimazO 
 RA_NSN N_NSN RP_NSN V_FAI3S  

1co:3:14 ei tinos to   ergon menei  ho   epoikodomEsen misthon lEmpsetai 
     ei tis  ho   ergon menO  hos  epoikodomeO  misthos lambanO  
     C RI_GSM RA_NSN N_NSN V_FAI3S RR_ASN V_AAI3S    N_ASM  V_FMI3S  

1co:3:15 ei tinos to   ergon katakaEsetai zEmiOthEsetai autos de sOthEsetai 
     ei tis  ho   ergon katakaiO   zEmioO    autos de sOzO    
     C RI_GSM RA_NSN N_NSN V_FPI3S   V_FPI3S    RP_NSM C V_FPI3S  

 houtOs de hOs dia puros 
 houtO de hOs dia pur  
 D   C C  P  N_GSN 

1co:3:16 ouk oidate hoti naos theou este  kai to   pneuma tou  theou 
     ou oida  hoti naos theos eimi  kai ho   pneuma ho   theos 
     D  V_XAI2P C  N_NSM N_GSM V_PAI2P C  RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM 

 oikei  en  humin 
 oikeO  heis su  
 V_PAI3S P  RP_DP 

1co:3:17 ei tis  ton  naon tou  theou phtheirei phtherei touton ho   
     ei tis  ho   naos ho   theos phtheirO phtheirO houtos ho   
     C RI_NSM RA_ASM N_ASM RA_GSM N_GSM V_PAI3S  V_FAI3S RD_ASM RA_NSM 

 theos ho   gar naos tou  theou hagios estin  hoitines este  humeis 
 theos ho   gar naos ho   theos hagios eimi  hostis  eimi  su   
 N_NSM RA_NSM C  N_NSM RA_GSM N_GSM A_NSM V_PAI3S RR_NPM  V_PAI2P RP_NP 

1co:3:18 mEdeis heauton exapatatO ei tis  dokei  sophos einai en  humin 
     mEdeis heautou exapataO ei tis  dokeO  sophos eimi heis su  
     A_NSM RP_ASM V_PAD3S  C RI_NSM V_PAI3S A_NSM V_PAN P  RP_DP 

 en  tO   aiOni toutO mOros genesthO hina genEtai sophos 
 heis ho   aiOn houtos mOros ginomai hina ginomai sophos 
 P  RA_DSM N_DSM RD_DSM A_NSM V_AMD3S C  V_AMS3S A_NSM 

1co:3:19 hE   gar sophia tou  kosmou toutou mOria para tO   theO estin  
     ho   gar sophia ho   kosmos houtos mOria para ho   theos eimi  
     RA_NSF C  N_NSF RA_GSM N_GSM RD_GSM N_NSF P  RA_DSM N_DSM V_PAI3S 

 gegraptai gar ho   drassomenos tous  sophous en  tE   panourgia autOn 
 graphO  gar ho   drassomai  ho   sophos heis ho   panourgia autos 
 V_XPI3S  C  RA_NSM V_PMPNSM  RA_APM A_APM  P  RA_DSF N_DSF   RP_GPM 

1co:3:20 kai palin kurios ginOskei tous  dialogismous tOn  sophOn hoti 
     kai palin kurios ginOskO ho   dialogismos ho   sophos hoti 
     C  D   N_NSM V_PAI3S RA_APM N_APM    RA_GPM A_GPM C  

 eisin  mataioi 
 eimi  mataios 
 V_PAI3P A_NPM  

1co:3:21 hOste mEdeis kauchasthO en  anthrOpois panta gar humOn estin  
     hOste mEdeis kauchaomai heis anthrOpos pas  gar su  eimi  
     C   A_NSM V_PMD3S  P  N_DPM   A_NPN C  RP_GP V_PAI3S 

1co:3:22 eite paulos eite apollOs eite kEphas eite kosmos eite zOE  eite 
     eimi *PN*  eimi *PN*  eimi *PN*  eimi kosmos eimi zOE  eimi 
     C  N_NSM C  N_NSM  C  N_NSM C  N_NSM C  N_NSF C  

 thanatos eite enestOta eite mellonta panta humOn 
 thanatos eimi enistEmi eimi mellO  pas  su  
 N_NSM  C  V_XAPNPN C  V_PAPNPN A_NPN RP_GP 

1co:3:23 humeis de christou christos de theou 
     su   de *PN*   *PN*   de theos 
     RP_NP C N_GSM  N_NSM  C N_GSM 


Help and Acknowledgements