Help and Acknowledgements


1co:2:1 kagO elthOn  pros humas adelphoi Elthon  ou kath huperochEn logou E 
    kagO erchomai pros su  adelphos erchomai ou kata huperochE logos E 
    C  V_AAPNSM P  RP_AP N_VPM  V_AAI1S D P  N_ASF   N_GSM C 

 sophias kataggellOn humin to   mustErion tou  theou 
 sophia kataggellO su  ho   mustErion ho   theos 
 N_GSF  V_PAPNSM  RP_DP RA_ASN N_ASN   RA_GSM N_GSM 

1co:2:2 ou gar ekrina ti   eidenai en  humin ei mE iEsoun christon kai 
    ou gar krinO  tis  oida  heis su  ei mE *PN*  *PN*   kai 
    D C  V_AAI1S RI_ASN V_XAN  P  RP_DP C D N_ASM N_ASM  C  

 touton estaurOmenon 
 houtos stauroO   
 RD_ASM V_XPPASM   

1co:2:3 kagO en  astheneia kai en  phobO kai en  tromO pollO egenomEn pros 
    kagO heis astheneia kai heis phobos kai heis tromos polus ginomai pros 
    C  P  N_DSF   C  P  N_DSM C  P  N_DSM A_DSM V_AMI1S P  

 humas 
 su  
 RP_AP 

1co:2:4 kai ho   logos mou  kai to   kErugma mou  ouk en  peithoi[s] 
    kai ho   logos egO  kai ho   kErugma egO  ou heis peithos  
    C  RA_NSM N_NSM RP_GS C  RA_NSN N_NSN  RP_GS D  P  A_DPM   

 sophias [logois] all en  apodeixei pneumatos kai dunameOs 
 sophia logos  alla heis apodeixis pneuma  kai dunamis 
 N_GSF  N_DPM  C  P  N_DSF   N_GSN   C  N_GSF  

1co:2:5 hina hE   pistis humOn mE E    en  sophia anthrOpOn all en  
    hina ho   pistis su  mE eimi  heis sophia anthrOpos alla heis 
    C  RA_NSF N_NSF RP_GP D V_PAS3S P  N_DSF N_GPM   C  P  

 dunamei theou 
 dunamis theos 
 N_DSF  N_GSM 

1co:2:6 sophian de laloumen en  tois  teleiois sophian de ou tou  aiOnos 
    sophia de laleO  heis ho   teleios sophia de ou ho   aiOn  
    N_ASF  C V_PAI1P P  RA_DPM A_DPM  N_ASF  C D RA_GSM N_GSM 

 toutou oude tOn  archontOn tou  aiOnos toutou tOn  katargoumenOn 
 houtos oude ho   archO   ho   aiOn  houtos ho   katargeO   
 RD_GSM C  RA_GPM N_GPM   RA_GSM N_GSM RD_GSM RA_GPM V_PPPGPM   

1co:2:7 alla laloumen theou sophian en  mustEriO tEn  apokekrummenEn hEn  
    alla laleO  theos sophia heis mustErion ho   apokruptO   eimi  
    C  V_PAI1P N_GSM N_ASF  P  N_DSN   RA_ASF V_XPPASF    RR_ASF 

 proOrisen ho   theos pro tOn  aiOnOn eis doxan hEmOn 
 prooraO  ho   theos pros ho   aiOn  heis doxa egO  
 V_AAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_GPM N_GPM P  N_ASF RP_GP 

1co:2:8 hEn  oudeis tOn  archontOn tou  aiOnos toutou egnOken ei gar 
    eimi  oudeis ho   archO   ho   aiOn  houtos ginOskO ei gar 
    RR_ASF A_NSM RA_GPM N_GPM   RA_GSM N_GSM RD_GSM V_XAI3S C C  

 egnOsan ouk an ton  kurion tEs  doxEs estaurOsan 
 ginOskO ou an ho   kurios ho   doxa stauroO  
 V_AAI3P D  X RA_ASM N_ASM RA_GSF N_GSF V_AAI3P  

1co:2:9 alla kathOs gegraptai ha   ophthalmos ouk eiden  kai ous  ouk 
    alla kathOs graphO  hos  ophthalmos ou horaO  kai ous  ou 
    C  C   V_XPI3S  RR_APN N_NSM   D  V_AAI3S C  N_NSN D  

 Ekousen kai epi kardian anthrOpou ouk anebE  ha   hEtoimasen ho   theos 
 akouO  kai epi kardia anthrOpos ou anabainO hos  hetoimazO ho   theos 
 V_AAI3S C  P  N_ASF  N_GSM   D  V_AAI3S RR_APN V_AAI3S  RA_NSM N_NSM 

 tois  agapOsin auton 
 ho   agapaO  autos 
 RA_DPM V_PAPDPM RP_ASM 

1co:2:10 hEmin de apekalupsen ho   theos dia tou  pneumatos to   gar 
     egO  de apokaluptO ho   theos dia ho   pneuma  ho   gar 
     RP_DP C V_AAI3S   RA_NSM N_NSM P  RA_GSN N_GSN   RA_NSN C  

 pneuma panta erauna kai ta   bathE tou  theou 
 pneuma pas  eraunaO kai ho   bathos ho   theos 
 N_NSN A_APN V_PAI3S D  RA_APN N_APN RA_GSM N_GSM 

1co:2:11 tis  gar oiden  anthrOpOn ta   tou  anthrOpou ei mE to   
     tis  gar oida  anthrOpos ho   ho   anthrOpos ei mE ho   
     RI_NSM C  V_XAI3S N_GPM   RA_APN RA_GSM N_GSM   C D RA_NSN 

 pneuma tou  anthrOpou to   en  autO  houtOs kai ta   tou  theou 
 pneuma ho   anthrOpos ho   heis autos houtO kai ho   ho   theos 
 N_NSN RA_GSM N_GSM   RA_NSN P  RP_DSM D   D  RA_APN RA_GSM N_GSM 

 oudeis egnOken ei mE to   pneuma tou  theou 
 oudeis ginOskO ei mE ho   pneuma ho   theos 
 A_NSM V_XAI3S C D RA_NSN N_NSN RA_GSM N_GSM 

1co:2:12 hEmeis de ou to   pneuma tou  kosmou elabomen alla to   pneuma 
     egO  de ou ho   pneuma ho   kosmos lambanO alla ho   pneuma 
     RP_NP C D RA_ASN N_ASN RA_GSM N_GSM V_AAI1P C  RA_ASN N_ASN 

 to   ek tou  theou hina eidOmen ta   hupo tou  theou charisthenta 
 ho   ek ho   theos hina oida  ho   hupo ho   theos charizomai  
 RA_ASN P RA_GSM N_GSM C  V_XAS1P RA_APN P  RA_GSM N_GSM V_APPAPN   

 hEmin 
 egO  
 RP_DP 

1co:2:13 ha   kai laloumen ouk en  didaktois anthrOpinEs sophias logois all 
     hos  kai laleO  ou heis didaktos anthrOpinos sophia logos alla 
     RR_APN D  V_PAI1P D  P  A_DPM   A_GSF    N_GSF  N_DPM C  

 en  didaktois pneumatos pneumatikois pneumatika sugkrinontes 
 heis didaktos pneuma  pneumatikos pneumatikos sugkrinO   
 P  A_DPM   N_GSN   A_DPN    A_APN    V_PAPNPM   

1co:2:14 psuchikos de anthrOpos ou dechetai ta   tou  pneumatos tou  
     psuchikos de anthrOpos ou dechomai ho   ho   pneuma  ho   
     A_NSM   C N_NSM   D V_PMI3S RA_APN RA_GSN N_GSN   RA_GSM 

 theou mOria gar autO  estin  kai ou dunatai gnOnai hoti pneumatikOs 
 theos mOria gar autos eimi  kai ou dunamai ginOskO hoti pneumatikOs 
 N_GSM N_NSF C  RP_DSM V_PAI3S C  D V_PMI3S V_AAN  C  D      

 anakrinetai 
 anakrinO  
 V_PPI3S   

1co:2:15 ho   de pneumatikos anakrinei [ta]  panta autos de hup oudenos 
     ho   de pneumatikos anakrinO ho   pas  autos de hupo oudeis 
     RA_NSM C A_NSM    V_PAI3S  RA_APN A_APN RP_NSM C P  A_GSM  

 anakrinetai 
 anakrinO  
 V_PPI3S   

1co:2:16 tis  gar egnO  noun kuriou hos  sumbibasei auton hEmeis de 
     tis  gar ginOskO nous kurios hos  sumbibazO autos egO  de 
     RI_NSM C  V_AAI3S N_ASM N_GSM RR_NSM V_FAI3S  RP_ASM RP_NP C 

 noun christou echomen 
 nous *PN*   echO  
 N_ASM N_GSM  V_PAI1P 


Help and Acknowledgements