Help and Acknowledgements


1co:1:1 paulos klEtos apostolos christou iEsou dia thelEmatos theou kai 
    *PN*  klEtos apostolos *PN*   *PN* dia thelEma  theos kai 
    N_NSM A_NSM N_NSM   N_GSM  N_GSM P  N_GSN   N_GSM C  

 sOsthenEs ho   adelphos 
 *PN*   ho   adelphos 
 N_NSM   RA_NSM N_NSM  

1co:1:2 tE   ekklEsia tou  theou tE   ousE   en  korinthO hEgiasmenois 
    ho   ekklEsia ho   theos ho   eimi   heis *PN*   hagiazO   
    RA_DSF N_DSF  RA_GSM N_GSM RA_DSF V_PAPDSF P  N_DSF  V_XPPDPM   

 en  christO iEsou klEtois hagiois sun pasin tois  epikaloumenois to   
 heis *PN*  *PN* klEtos hagios sun pas  ho   epikaleO    ho   
 P  N_DSM  N_DSM A_DPM  A_DPM  P  A_DPM RA_DPM V_PMPDPM    RA_ASN 

 onoma tou  kuriou hEmOn iEsou christou en  panti topO autOn kai hEmOn 
 onoma ho   kurios egO  *PN* *PN*   heis pas  topos autos kai egO  
 N_ASN RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  P  A_DSM N_DSM RP_GPM C  RP_GP 

1co:1:3 charis humin kai eirEnE apo theou patros hEmOn kai kuriou iEsou 
    charis su  kai eirEnE apo theos patEr egO  kai kurios *PN* 
    N_NSF RP_DP C  N_NSF P  N_GSM N_GSM RP_GP C  N_GSM N_GSM 

 christou 
 *PN*   
 N_GSM  

1co:1:4 eucharistO tO   theO mou  pantote peri humOn epi tE   chariti 
    eucharisteO ho   theos egO  pantote peri su  epi ho   charis 
    V_PAI1S   RA_DSM N_DSM RP_GS D    P  RP_GP P  RA_DSF N_DSF  

 tou  theou tE   dotheisE humin en  christO iEsou 
 ho   theos ho   didOmi  su  heis *PN*  *PN* 
 RA_GSM N_GSM RA_DSF V_APPDSF RP_DP P  N_DSM  N_DSM 

1co:1:5 hoti en  panti eploutisthEte en  autO  en  panti logO kai pasE 
    hoti heis pas  ploutizO   heis autos heis pas  logos kai pas  
    C  P  A_DSN V_API2P    P  RP_DSM P  A_DSM N_DSM C  A_DSF 

 gnOsei 
 gnOsis 
 N_DSF 

1co:1:6 kathOs to   marturion tou  christou ebebaiOthE en  humin 
    kathOs ho   marturion ho   *PN*   bebaioO  heis su  
    C   RA_NSN N_NSN   RA_GSM N_GSM  V_API3S  P  RP_DP 

1co:1:7 hOste humas mE hustereisthai en  mEdeni charismati apekdechomenous 
    hOste su  mE hustereO   heis mEdeis charisma  apodechomai   
    C   RP_AP D V_PPN     P  A_DSN N_DPN   V_PMPAPM    

 tEn  apokalupsin tou  kuriou hEmOn iEsou christou 
 ho   apokalupsis ho   kurios egO  *PN* *PN*   
 RA_ASF N_ASF    RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

1co:1:8 hos  kai bebaiOsei humas heOs telous anegklEtous en  tE   hEmera 
    hos  kai bebaiOsis su  heOs telos anegklEtos heis ho   hEmera 
    RR_NSM D  V_FAI3S  RP_AP P  N_GSN A_APM    P  RA_DSF N_DSF 

 tou  kuriou hEmOn iEsou [christou] 
 ho   kurios egO  *PN* *PN*    
 RA_GSM N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM   

1co:1:9 pistos ho   theos di hou  eklEthEte eis koinOnian tou  huiou 
    pistos ho   theos dia hou  kaleO   heis koinOnia ho   huios 
    A_NSM RA_NSM N_NSM P  RR_GSM V_API2P  P  N_ASF   RA_GSM N_GSM 

 autou iEsou christou tou  kuriou hEmOn 
 autos *PN* *PN*   ho   kurios egO  
 RP_GSM N_GSM N_GSM  RA_GSM N_GSM RP_GP 

1co:1:10 parakalO de humas adelphoi dia tou  onomatos tou  kuriou hEmOn 
     parakaleO de su  adelphos dia ho   onoma  ho   kurios egO  
     V_PAI1S  C RP_AP N_VPM  P  RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM RP_GP 

 iEsou christou hina to   auto legEte pantes kai mE E    en  humin 
 *PN* *PN*   hina ho   autos legO  pas  kai mE eimi  heis su  
 N_GSM N_GSM  C  RA_ASN A_ASN V_PAS2P A_NPM C  D V_PAS3S P  RP_DP 

 schismata Ete   de katErtismenoi en  tO   autO noi  kai en  tE   
 schisma  eimi  de katartizO   heis ho   autos nous kai heis ho   
 N_NPN   V_PAS2P C V_XPPNPM   P  RA_DSM A_DSM N_DSM C  P  RA_DSF 

 autE gnOmE 
 autos gnOmE 
 A_DSF N_DSF 

1co:1:11 edElOthE gar moi  peri humOn adelphoi mou  hupo tOn  chloEs hoti 
     dEloO  gar egO  peri su  adelphos egO  hupo ho   *PN*  hoti 
     V_API3S C  RP_DS P  RP_GP N_VPM  RP_GS P  RA_GPM N_GSF C  

 erides en  humin eisin  
 eris  heis su  eimi  
 N_NPF P  RP_DP V_PAI3P 

1co:1:12 legO  de touto hoti hekastos humOn legei  egO  men eimi  paulou 
     legO  de houtos hoti hekastos su  legO  egO  men eimi  *PN*  
     V_PAI1S C RD_ASN D  A_NSM  RP_GP V_PAI3S RP_NS C  V_PAI1S N_GSM 

 egO  de apollO egO  de kEpha egO  de christou 
 egO  de *PN*  egO  de *PN* egO  de *PN*   
 RP_NS C N_GSM RP_NS C N_GSM RP_NS C N_GSM  

1co:1:13 memeristai ho   christos mE paulos estaurOthE huper humOn E eis 
     merizO   ho   *PN*   mE *PN*  stauroO  huper su  E heis 
     V_XPI3S  RA_NSM N_NSM  X N_NSM V_API3S  P   RP_GP C P  

 to   onoma paulou ebaptisthEte 
 ho   onoma *PN*  baptizO   
 RA_ASN N_ASN N_GSM V_API2P   

1co:1:14 eucharistO [tO  theO] hoti oudena humOn ebaptisa ei mE krispon kai 
     eucharisteO ho   theos hoti oudeis su  baptizO ei mE *PN*  kai 
     V_PAI1S   RA_DSM N_DSM C  A_ASM RP_GP V_AAI1S C D N_ASM  C  

 gaion 
 *PN* 
 N_ASM 

1co:1:15 hina mE tis  eipE  hoti eis to   emon onoma ebaptisthEte 
     hina mE tis  legO  hoti heis ho   emos onoma baptizO   
     C  D RI_NSM V_AAS3S C  P  RA_ASN A_ASN N_ASN V_API2P   

1co:1:16 ebaptisa de kai ton  stephana oikon loipon ouk oida  ei tina  
     baptizO de kai ho   *PN*   oikos loipos ou oida  ei tis  
     V_AAI1S C D  RA_ASM N_GSM  N_ASM A_ASN D  V_XAI1S X RI_ASM 

 allon ebaptisa 
 allos baptizO 
 A_ASM V_AAI1S 

1co:1:17 ou gar apesteilen me  christos baptizein alla euaggelizesthai ouk 
     ou gar apostellO egO  *PN*   baptizO  alla euaggelizO   ou 
     D C  V_AAI3S  RP_AS N_NSM  V_PAN   C  V_PMN      D  

 en  sophia logou hina mE kenOthE ho   stauros tou  christou 
 heis sophia logos hina mE kenoO  ho   stauros ho   *PN*   
 P  N_DSF N_GSM C  D V_APS3S RA_NSM N_NSM  RA_GSM N_GSM  

1co:1:18 ho   logos gar ho   tou  staurou tois  men apollumenois mOria 
     ho   logos gar ho   ho   stauros ho   men apollumi   mOria 
     RA_NSM N_NSM C  RA_NSM RA_GSM N_GSM  RA_DPM C  V_PMPDPM   N_NSF 

 estin  tois  de sOzomenois hEmin dunamis theou estin  
 eimi  ho   de sOzO    egO  dunamis theos eimi  
 V_PAI3S RA_DPM C V_PPPDPM  RP_DP N_NSF  N_GSM V_PAI3S 

1co:1:19 gegraptai gar apolO  tEn  sophian tOn  sophOn kai tEn  sunesin 
     graphO  gar apollumi ho   sophia ho   sophos kai ho   sunesis 
     V_XPI3S  C  V_FAI1S RA_ASF N_ASF  RA_GPM A_GPM C  RA_ASF N_ASF  

 tOn  sunetOn athetEsO 
 ho   sunetos atheteO 
 RA_GPM A_GPM  V_FAI1S 

1co:1:20 pou sophos pou grammateus pou suzEtEtEs tou  aiOnos toutou ouchi 
     pou sophos pou grammateus pou suzEtEtEs ho   aiOn  houtos ou  
     D  A_NSM D  N_NSM   D  N_NSM   RA_GSM N_GSM RD_GSM X   

 emOranen ho   theos tEn  sophian tou  kosmou 
 mOrainO ho   theos ho   sophia ho   kosmos 
 V_AAI3S RA_NSM N_NSM RA_ASF N_ASF  RA_GSM N_GSM 

1co:1:21 epeidE gar en  tE   sophia tou  theou ouk egnO  ho   kosmos 
     epeidE gar heis ho   sophia ho   theos ou ginOskO ho   kosmos 
     C   C  P  RA_DSF N_DSF RA_GSM N_GSM D  V_AAI3S RA_NSM N_NSM 

 dia tEs  sophias ton  theon eudokEsen ho   theos dia tEs  mOrias 
 dia ho   sophia ho   theos eudokeO  ho   theos dia ho   mOria 
 P  RA_GSF N_GSF  RA_ASM N_ASM V_AAI3S  RA_NSM N_NSM P  RA_GSF N_GSF 

 tou  kErugmatos sOsai tous  pisteuontas 
 ho   kErugma  sOzO ho   pisteuO   
 RA_GSN N_GSN   V_AAN RA_APM V_PAPAPM  

1co:1:22 epeidE kai ioudaioi sEmeia aitousin kai hellEnes sophian zEtousin 
     epeidE kai *PN*   sEmeion aiteO  kai *PN*   sophia zEteO  
     C   C  A_NPM  N_APN  V_PAI3P C  N_NPM  N_ASF  V_PAI3P 

1co:1:23 hEmeis de kErussomen christon estaurOmenon ioudaiois men skandalon 
     egO  de kErussO  *PN*   stauroO   *PN*   men skandalon 
     RP_NP C V_PAI1P  N_ASM  V_XPPASM   A_DPM   C  N_ASN   

 ethnesin de mOrian 
 ethnos  de mOria 
 N_DPN  C N_ASF 

1co:1:24 autois de tois  klEtois ioudaiois te kai hellEsin christon theou 
     autos de ho   klEtos *PN*   te kai *PN*   *PN*   theos 
     RP_DPM C RA_DPM A_DPM  A_DPM   C C  N_DPM  N_ASM  N_GSM 

 dunamin kai theou sophian 
 dunamis kai theos sophia 
 N_ASF  C  N_GSM N_ASF  

1co:1:25 hoti to   mOron tou  theou sophOteron tOn  anthrOpOn estin  kai 
     hoti ho   mOros ho   theos sophos   ho   anthrOpos eimi  kai 
     C  RA_NSN A_NSN RA_GSM N_GSM A_NSNC   RA_GPM N_GPM   V_PAI3S C  

 to   asthenes tou  theou ischuroteron tOn  anthrOpOn 
 ho   asthenEs ho   theos ischuros   ho   anthrOpos 
 RA_NSN A_NSN  RA_GSM N_GSM A_NSNC    RA_GPM N_GPM   

1co:1:26 blepete gar tEn  klEsin humOn adelphoi hoti ou polloi sophoi kata 
     blepO  gar ho   klEsis su  adelphos hoti ou polus sophos kata 
     V_PAI2P C  RA_ASF N_ASF RP_GP N_VPM  D  D A_NPM A_NPM P  

 sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis 
 sarx ou polus dunatos ou polus eugenEs 
 N_ASF D A_NPM A_NPM  D A_NPM A_NPM  

1co:1:27 alla ta   mOra tou  kosmou exelexato ho   theos hina 
     alla ho   mOros ho   kosmos eklegomai ho   theos hina 
     C  RA_APN A_APN RA_GSM N_GSM V_AMI3S  RA_NSM N_NSM C  

 kataischunE tous  sophous kai ta   asthenE tou  kosmou exelexato ho   
 kataischunO ho   sophos kai ho   asthenEs ho   kosmos eklegomai ho   
 V_PAS3S   RA_APM A_APM  C  RA_APN A_APN  RA_GSM N_GSM V_AMI3S  RA_NSM 

 theos hina kataischunE ta   ischura 
 theos hina kataischunO ho   ischuros 
 N_NSM C  V_PAS3S   RA_APN A_APN  

1co:1:28 kai ta   agenE tou  kosmou kai ta   exouthenEmena exelexato 
     kai ho   agenEs ho   kosmos kai ho   exoutheneO  eklegomai 
     C  RA_APN A_APN RA_GSM N_GSM C  RA_APN V_XPPAPN   V_AMI3S  

 ho   theos ta   mE onta   hina ta   onta   katargEsE 
 ho   theos ho   mE eimi   hina ho   eimi   katargeO 
 RA_NSM N_NSM RA_APN D V_PAPAPN C  RA_APN V_PAPAPN V_AAS3S  

1co:1:29 hopOs mE kauchEsEtai pasa sarx enOpion tou  theou 
     hopOs mE kauchaomai pas  sarx enOpion ho   theos 
     C   D V_AMS3S   A_NSF N_NSF P    RA_GSM N_GSM 

1co:1:30 ex autou de humeis este  en  christO iEsou hos  egenEthE sophia 
     hex autos de su   eimi  heis *PN*  *PN* hos  ginomai sophia 
     P  RP_GSM C RP_NP V_PAI2P P  N_DSM  N_DSM RR_NSM V_API3S N_NSF 

 hEmin apo theou dikaiosunE te kai hagiasmos kai apolutrOsis 
 egO  apo theos dikaiosunE te kai hagiasmos kai apolutrOsis 
 RP_DP P  N_GSM N_NSF   C C  N_NSM   C  N_NSF    

1co:1:31 hina kathOs gegraptai ho   kauchOmenos en  kuriO kauchasthO 
     hina kathOs graphO  ho   kauchaomai heis kurios kauchaomai 
     C  C   V_XPI3S  RA_NSM V_PMPNSM  P  N_DSM V_PMD3S  


Help and Acknowledgements