Help and Acknowledgements


1co:16:1 peri de tEs  logeias tEs  eis tous  hagious hOsper dietaxa 
     peri de ho   logeia ho   heis ho   hagios hOsper diatassO 
     P  C RA_GSF N_GSF  RA_GSF P  RA_APM A_APM  C   V_AAI1S 

 tais  ekklEsiais tEs  galatias houtOs kai humeis poiEsate 
 ho   ekklEsia  ho   *PN*   houtO kai su   poieO  
 RA_DPF N_DPF   RA_GSF N_GSF  D   D  RP_NP V_AAD2P 

1co:16:2 kata mian sabbatou hekastos humOn par heautO tithetO thEsaurizOn 
     kata heis sabbaton hekastos su  para heautou tithEmi thEsaurizO 
     P  A_ASF N_GSN  A_NSM  RP_GP P  RP_DSM V_PAD3S V_PAPNSM  

 ho   ti   ean euodOtai hina mE hotan elthO  tote logeiai ginOntai 
 hos  tis  ean euodoomai hina mE hotan erchomai tote logeia ginomai 
 RR_ASN RI_ASN X  V_PPS3S  C  D C   V_AAS1S D  N_NPF  V_PMS3P 

1co:16:3 hotan de paragenOmai hous  ean dokimasEte di epistolOn toutous 
     hotan de paraginomai ous  ean dokimazO  dia epistolE houtos 
     C   C V_AMS1S   RR_APM X  V_AAS2P  P  N_GPF   RD_APM 

 pempsO apenegkein tEn  charin humOn eis ierousalEm 
 pempO  apopherO  ho   charis su  heis *PN*    
 V_FAI1S V_AAN   RA_ASF N_ASF RP_GP P  N_ASF   

1co:16:4 ean de axion E    tou  kame poreuesthai sun emoi poreusontai 
     ean de axios eimi  ho   kagO poreuomai  sun egO  poreuomai  
     C  C A_NSN V_PAS3S RA_GSN D  V_PMN    P  RP_DS V_FMI3P   

1co:16:5 eleusomai de pros humas hotan makedonian dielthO  makedonian gar 
     erchomai de pros su  hotan *PN*    dierchomai *PN*    gar 
     V_FMI1S  C P  RP_AP C   N_ASF   V_AAS1S  N_ASF   C  

 dierchomai 
 dierchomai 
 V_PMI1S  

1co:16:6 pros humas de tuchon  paramenO E kai paracheimasO hina humeis me  
     pros su  de tugchanO paramenO E kai paracheimazO hina su   egO  
     P  RP_AP C V_AAPASN V_FAI1S C D  V_FAI1S   C  RP_NP RP_AS 

 propempsEte hou ean poreuOmai 
 propempO  hou ean poreuomai 
 V_AAS2P   C  X  V_PMS1S  

1co:16:7 ou thelO  gar humas arti en  parodO idein elpizO gar chronon 
     ou thelO  gar su  arti heis parodos horaO elpizO gar chronos 
     D V_PAI1S C  RP_AP D  P  N_DSF  V_AAN V_PAI1S C  N_ASM  

 tina  epimeinai pros humas ean ho   kurios epitrepsE 
 tis  epimenO  pros su  ean ho   kurios epitrepO 
 RI_ASM V_AAN   P  RP_AP C  RA_NSM N_NSM V_AAS3S  

1co:16:8 epimenO de en  ephesO heOs tEs  pentEkostEs 
     epimenO de heis *PN*  heOs ho   pentEkostE 
     V_FAI1S C P  N_DSF P  RA_GSF N_GSF    

1co:16:9 thura gar moi  aneOgen megalE kai energEs kai antikeimenoi polloi 
     thura gar egO  anoigO megas kai energEs kai antikeimai  polus 
     N_NSF C  RP_DS V_XAI3S A_NSF C  A_NSF  C  V_PMPNPM   A_NPM 

1co:16:10 ean de elthE  timotheos blepete hina aphobOs genEtai pros humas 
     ean de erchomai *PN*   blepO  hina aphobOs ginomai pros su  
     C  C V_AAS3S N_NSM   V_PAD2P C  D    V_AMS3S P  RP_AP 

 to   gar ergon kuriou ergazetai hOs kagO 
 ho   gar ergon kurios ergazomai hOs kagO 
 RA_ASN C  N_ASN N_GSM V_PMI3S  C  D  

1co:16:11 mE tis  oun auton exouthenEsE propempsate de auton en  eirEnE 
     mE tis  oun autos exoutheneO propempO  de autos heis eirEnE 
     D RI_NSM C  RP_ASM V_AAS3S   V_AAD2P   C RP_ASM P  N_DSF 

 hina elthE  pros me  ekdechomai gar auton meta tOn  adelphOn 
 hina erchomai pros egO  ekdechomai gar autos meta ho   adelphos 
 C  V_AAS3S P  RP_AS V_PMI1S  C  RP_ASM P  RA_GPM N_GPM  

1co:16:12 peri de apollO tou  adelphou polla parekalesa auton hina elthE  
     peri de *PN*  ho   adelphos polus parakaleO autos hina erchomai 
     P  C N_GSM RA_GSM N_GSM  A_APN V_AAI1S  RP_ASM C  V_AAS3S 

 pros humas meta tOn  adelphOn kai pantOs ouk En   thelEma hina nun 
 pros su  meta ho   adelphos kai pantOs ou eimi  thelEma hina nun 
 P  RP_AP P  RA_GPM N_GPM  C  D   D  V_IAI3S N_NSN  C  D  

 elthE  eleusetai de hotan eukairEsE 
 erchomai erchomai de hotan eukaireO 
 V_AAS3S V_FMI3S  C C   V_AAS3S  

1co:16:13 grEgoreite stEkete en  tE   pistei andrizesthe krataiousthe 
     grEgoreO  stEkO  heis ho   pistis andrizomai krataioomai 
     V_PAD2P  V_PAD2P P  RA_DSF N_DSF V_PMD2P   V_PPD2P   

1co:16:14 panta humOn en  agapE ginesthO 
     pas  su  heis agapE ginomai 
     A_NPN RP_GP P  N_DSF V_PMD3S 

1co:16:15 parakalO de humas adelphoi oidate tEn  oikian stephana hoti 
     parakaleO de su  adelphos oida  ho   oikia *PN*   hoti 
     V_PAI1S  C RP_AP N_VPM  V_XAI2P RA_ASF N_ASF N_GSM  C  

 estin  aparchE tEs  achaias kai eis diakonian tois  hagiois etaxan 
 eimi  aparchE ho   *PN*  kai heis diakonia ho   hagios tassO  
 V_PAI3S N_NSF  RA_GSF N_GSF  C  P  N_ASF   RA_DPM A_DPM  V_AAI3P 

 heautous 
 heautou 
 RP_APM  

1co:16:16 hina kai humeis hupotassEsthe tois  toioutois kai panti tO   
     hina kai su   hupotassO   ho   toioutos kai pas  ho   
     C  D  RP_NP V_PPS2P    RA_DPM RD_DPM  C  A_DSM RA_DSM 

 sunergounti kai kopiOnti 
 sunergeO  kai kopiaO  
 V_PAPDSM  C  V_PAPDSM 

1co:16:17 chairO de epi tE   parousia stephana kai phortounatou kai achaikou 
     chairO de epi ho   parousia *PN*   kai *PN*     kai *PN*   
     V_PAI1S C P  RA_DSF N_DSF  N_GSM  C  N_GSM    C  N_GSM  

 hoti to   humeteron husterEma houtoi aneplErOsan 
 hoti ho   humeteros husterEma houtos anaplEroO  
 C  RA_ASN A_ASN   N_ASN   RD_NPM V_AAI3P   

1co:16:18 anepausan gar to   emon pneuma kai to   humOn epiginOskete oun 
     anapauO  gar ho   emos pneuma kai ho   su  epiginOskO  oun 
     V_AAI3P  C  RA_ASN A_ASN N_ASN C  RA_ASN RP_GP V_PAD2P   C  

 tous  toioutous 
 ho   toioutos 
 RA_APM RD_APM  

1co:16:19 aspazontai humas hai  ekklEsiai tEs  asias aspazetai humas en  
     aspazomai su  ho   ekklEsia ho   *PN* aspazomai su  heis 
     V_PMI3P  RP_AP RA_NPF N_NPF   RA_GSF N_GSF V_PMI3S  RP_AP P  

 kuriO polla akulas kai priska sun tE   kat oikon autOn ekklEsia 
 kurios polus *PN*  kai *PN*  sun ho   kata oikos autos ekklEsia 
 N_DSM A_APN N_NSM C  N_NSF P  RA_DSF P  N_ASM RP_GPM N_DSF  

1co:16:20 aspazontai humas hoi  adelphoi pantes aspasasthe allElous en  
     aspazomai su  ho   adelphos pas  aspazomai allElOn heis 
     V_PMI3P  RP_AP RA_NPM N_NPM  A_NPM V_AMD2P  RP_APM  P  

 philEmati hagiO 
 philEma  hagios 
 N_DSN   A_DSN 

1co:16:21 ho   aspasmos tE   emE  cheiri paulou 
     ho   aspasmos ho   emos cheir *PN*  
     RA_NSM N_NSM  RA_DSF A_DSF N_DSF N_GSM 

1co:16:22 ei tis  ou philei ton  kurion EtO   anathema marana  
     ei tis  ou phileO ho   kurios eimi  anathema maranatha 
     C RI_NSM D V_PAI3S RA_ASM N_ASM V_PAD3S N_NSN  N_VSM   

 tha    
 maranatha 
 V_AAD2S  

1co:16:23 hE   charis tou  kuriou iEsou meth humOn 
     ho   charis ho   kurios *PN* meta su  
     RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM N_GSM P  RP_GP 

1co:16:24 hE   agapE mou  meta pantOn humOn en  christO iEsou 
     ho   agapE egO  meta pas  su  heis *PN*  *PN* 
     RA_NSF N_NSF RP_GS P  A_GPM RP_GP P  N_DSM  N_DSM 


Help and Acknowledgements