Help and Acknowledgements


1co:15:1 gnOrizO de humin adelphoi to   euaggelion ho   euEggelisamEn humin 
     gnOrizO de su  adelphos ho   euaggelion hos  euaggelizO  su  
     V_PAI1S C RP_DP N_VPM  RA_ASN N_ASN   RR_ASN V_AMI1S    RP_DP 

 ho   kai parelabete en  hO   kai hestEkate 
 hos  kai paralambanO heis hos  kai histEmi  
 RR_ASN D  V_AAI2P   P  RR_DSN D  V_XAI2P  

1co:15:2 di hou  kai sOzesthe tini  logO euEggelisamEn humin ei katechete 
     dia hou  kai sOzO   tis  logos euaggelizO  su  ei katechO  
     P  RR_GSN D  V_PPI2P RI_DSM N_DSM V_AMI1S    RP_DP C V_PAI2P  

 ektos ei mE eikE episteusate 
 hektos ei mE eikE pisteuO   
 D   C D D  V_AAI2P   

1co:15:3 paredOka  gar humin en  prOtois ho   kai parelabon  hoti christos 
     paradidOmi gar su  heis prOtos hos  kai paralambanO hoti *PN*   
     V_AAI1S  C  RP_DP P  A_DPN  RR_ASN D  V_AAI1S   D  N_NSM  

 apethanen huper tOn  hamartiOn hEmOn kata tas  graphas 
 apothnEskO huper ho   hamartia egO  kata ho   graphE 
 V_AAI3S  P   RA_GPF N_GPF   RP_GP P  RA_APF N_APF  

1co:15:4 kai hoti etaphE kai hoti egEgertai tE   hEmera tE   tritE kata 
     kai hoti thaptO kai hoti egeirO  ho   hEmera ho   tritos kata 
     C  D  V_API3S C  D  V_XPI3S  RA_DSF N_DSF RA_DSF A_DSF P  

 tas  graphas 
 ho   graphE 
 RA_APF N_APF  

1co:15:5 kai hoti OphthE kEpha eita tois  dOdeka 
     kai hoti horaO  *PN* eita ho   dOdeka 
     C  D  V_API3S N_DSM D  RA_DPM A_DPM 

1co:15:6 epeita OphthE epanO pentakosiois adelphois ephapax ex hOn  hoi  
     epeita horaO  epanO pentakosioi adelphos ephapax hex hos  ho   
     D   V_API3S D   A_DPM    N_DPM   D    P  RR_GPM RA_NPM 

 pleiones menousin heOs arti tines de ekoimEthEsan 
 polus  menO   heOs arti tis  de koimaomai  
 A_NPMC  V_PAI3P P  D  RI_NPM C V_API3P   

1co:15:7 epeita OphthE iakObO eita tois  apostolois pasin 
     epeita horaO  *PN*  eita ho   apostolos pas  
     D   V_API3S N_DSM D  RA_DPM N_DPM   A_DPM 

1co:15:8 eschaton de pantOn hOsperei tO   ektrOmati OphthE kamoi 
     eschatos de pas  hOsperei ho   ektrOma  horaO  kagO 
     A_ASN  C A_GPN C    RA_DSN N_DSN   V_API3S D   

1co:15:9 egO  gar eimi  ho   elachistos tOn  apostolOn hos  ouk 
     egO  gar eimi  ho   elachistos ho   apostolos hos  ou 
     RP_NS C  V_PAI1S RA_NSM A_NSMS   RA_GPM N_GPM   RR_NSM D  

 eimi  hikanos kaleisthai apostolos dioti ediOxa tEn  ekklEsian tou  
 eimi  hikanos kaleO   apostolos dioti diOkO  ho   ekklEsia ho   
 V_PAI1S A_NSM  V_PPN   N_NSM   C   V_AAI1S RA_ASF N_ASF   RA_GSM 

 theou 
 theos 
 N_GSM 

1co:15:10 chariti de theou eimi  ho   eimi  kai hE   charis autou 
     charis de theos eimi  hos  eimi  kai ho   charis autos 
     N_DSF  C N_GSM V_PAI1S RR_NSN V_PAI1S C  RA_NSF N_NSF RP_GSM 

 hE   eis eme  ou kenE egenEthE alla perissoteron autOn pantOn ekopiasa 
 ho   heis egO  ou kenos ginomai alla perissoteros autos pas  kopiaO  
 RA_NSF P  RP_AS D A_NSF V_API3S C  A_ASNC    RP_GPM A_GPM V_AAI1S 

 ouk egO  de alla hE   charis tou  theou [hE]  sun emoi 
 ou egO  de alla ho   charis ho   theos ho   sun egO  
 D  RP_NS C C  RA_NSF N_NSF RA_GSM N_GSM RA_NSF P  RP_DS 

1co:15:11 eite oun egO  eite ekeinoi houtOs kErussomen kai houtOs episteusate 
     eimi oun egO  eimi ekeinos houtO kErussO  kai houtO pisteuO   
     C  C  RP_NS C  RD_NPM D   V_PAI1P  C  D   V_AAI2P   

1co:15:12 ei de christos kErussetai hoti ek nekrOn egEgertai pOs legousin en  
     ei de *PN*   kErussO  hoti ek nekros egeirO  pOs legO   heis 
     C C N_NSM  V_PPI3S  C  P A_GPM V_XPI3S  D  V_PAI3P P  

 humin tines hoti anastasis nekrOn ouk estin  
 su  tis  hoti anastasis nekros ou eimi  
 RP_DP RI_NPM C  N_NSF   A_GPM D  V_PAI3S 

1co:15:13 ei de anastasis nekrOn ouk estin  oude christos egEgertai 
     ei de anastasis nekros ou eimi  oude *PN*   egeirO  
     C C N_NSF   A_GPM D  V_PAI3S D  N_NSM  V_XPI3S  

1co:15:14 ei de christos ouk egEgertai kenon ara [kai] to   kErugma hEmOn 
     ei de *PN*   ou egeirO  kenos ara kai  ho   kErugma egO  
     C C N_NSM  D  V_XPI3S  A_NSN C  D   RA_NSN N_NSN  RP_GP 

 kenE kai hE   pistis humOn 
 kenos kai ho   pistis su  
 A_NSF D  RA_NSF N_NSF RP_GP 

1co:15:15 heuriskometha de kai pseudomartures tou  theou hoti emarturEsamen 
     heuriskO   de kai pseudomartus  ho   theos hoti martureO   
     V_PPI1P    C D  N_NPM     RA_GSM N_GSM C  V_AAI1P    

 kata tou  theou hoti Egeiren ton  christon hon  ouk Egeiren eiper ara 
 kata ho   theos hoti egeirO ho   *PN*   eimi  ou egeirO eiper ara 
 P  RA_GSM N_GSM C  V_AAI3S RA_ASM N_ASM  RR_ASM D  V_AAI3S C   C  

 nekroi ouk egeirontai 
 nekros ou egeirO   
 A_NPM D  V_PPI3P  

1co:15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude christos egEgertai 
     ei gar nekros ou egeirO   oude *PN*   egeirO  
     C C  A_NPM D  V_PPI3P  D  N_NSM  V_XPI3S  

1co:15:17 ei de christos ouk egEgertai mataia hE   pistis humOn eti este  
     ei de *PN*   ou egeirO  mataios ho   pistis su  eti eimi  
     C C N_NSM  D  V_XPI3S  A_NSF  RA_NSF N_NSF RP_GP D  V_PAI2P 

 en  tais  hamartiais humOn 
 heis ho   hamartia  su  
 P  RA_DPF N_DPF   RP_GP 

1co:15:18 ara kai hoi  koimEthentes en  christO apOlonto 
     ara kai ho   koimaomai  heis *PN*  apollumi 
     C  D  RA_NPM V_APPNPM   P  N_DSM  V_AMI3P 

1co:15:19 ei en  tE   zOE  tautE en  christO Elpikotes esmen  monon 
     ei heis ho   zOE  houtos heis *PN*  elpizO  eimi  monos 
     C P  RA_DSF N_DSF RD_DSF P  N_DSM  V_XAPNPM V_PAI1P A_ASN 

 eleeinoteroi pantOn anthrOpOn esmen  
 eleeinos   pas  anthrOpos eimi  
 A_NPMC    A_GPM N_GPM   V_PAI1P 

1co:15:20 nuni de christos egEgertai ek nekrOn aparchE tOn  kekoimEmenOn 
     nuni de *PN*   egeirO  ek nekros aparchE ho   koimaomai  
     D  C N_NSM  V_XPI3S  P A_GPM N_NSF  RA_GPM V_XMPGPM   

1co:15:21 epeidE gar di anthrOpou thanatos kai di anthrOpou anastasis nekrOn 
     epeidE gar dia anthrOpos thanatos kai dia anthrOpos anastasis nekros 
     C   C  P  N_GSM   N_NSM  D  P  N_GSM   N_NSF   A_GPM 

1co:15:22 hOsper gar en  tO   adam pantes apothnEskousin houtOs kai en  
     hOsper gar heis ho   *PN* pas  apothnEskO   houtO kai heis 
     C   C  P  RA_DSM N_DSM A_NPM V_PAI3P    D   D  P  

 tO   christO pantes zOopoiEthEsontai 
 ho   *PN*  pas  zOopoieO     
 RA_DSM N_DSM  A_NPM V_FPI3P     

1co:15:23 hekastos de en  tO   idiO tagmati aparchE christos epeita hoi  
     hekastos de heis ho   idios tagma  aparchE *PN*   epeita ho   
     A_NSM  C P  RA_DSN A_DSN N_DSN  N_NSF  N_NSM  D   RA_NPM 

 tou  christou en  tE   parousia autou 
 ho   *PN*   heis ho   parousia autos 
 RA_GSM N_GSM  P  RA_DSF N_DSF  RP_GSM 

1co:15:24 eita to   telos hotan paradidO  tEn  basileian tO   theO kai 
     eita ho   telos hotan paradidOmi ho   basileia ho   theos kai 
     D  RA_NSN N_NSN D   V_PAS3S  RA_ASF N_ASF   RA_DSM N_DSM D  

 patri hotan katargEsE pasan archEn kai pasan exousian kai dunamin 
 patEr hotan katargeO pas  archE kai pas  exousia kai dunamis 
 N_DSM D   V_AAS3S  A_ASF N_ASF C  A_ASF N_ASF  C  N_ASF  

1co:15:25 dei   gar auton basileuein achri hou  thE   pantas tous  
     deO   gar autos basileuO  achri hou  tithEmi pas  ho   
     V_PAI3S C  RP_ASM V_PAN   P   RR_GSM V_AAS3S A_APM RA_APM 

 echthrous hupo tous  podas autou 
 echthros hupo ho   pous autos 
 A_APM   P  RA_APM N_APM RP_GSM 

1co:15:26 eschatos echthros katargeitai ho   thanatos 
     eschatos echthros katargeO  ho   thanatos 
     A_NSM  A_NSM  V_PPI3S   RA_NSM N_NSM  

1co:15:27 panta gar hupetaxen hupo tous  podas autou hotan de eipE  hoti 
     pas  gar hupotassO hupo ho   pous autos hotan de legO  hoti 
     A_APN C  V_AAI3S  P  RA_APM N_APM RP_GSM C   C V_AAS3S C  

 panta hupotetaktai dElon hoti ektos tou  hupotaxantos autO  ta   panta 
 pas  hupotassO  dElos hoti hektos ho   hupotassO  autos ho   pas  
 A_NPN V_XPI3S   A_NSN C  P   RA_GSM V_AAPGSM   RP_DSM RA_APN A_APN 

1co:15:28 hotan de hupotagE autO  ta   panta tote [kai] autos ho   huios 
     hotan de hupotagE autos ho   pas  tote kai  autos ho   huios 
     C   C V_APS3S RP_DSM RA_NPN A_NPN D  D   RP_NSM RA_NSM N_NSM 

 hupotagEsetai tO   hupotaxanti autO  ta   panta hina E    ho   
 hupotassO   ho   hupotassO  autos ho   pas  hina eimi  ho   
 V_FPI3S    RA_DSM V_AAPDSM  RP_DSM RA_APN A_APN C  V_PAS3S RA_NSM 

 theos [ta]  panta en  pasin 
 theos ho   pas  heis pas  
 N_NSM RA_NPN A_NPN P  A_DPN 

1co:15:29 epei ti   poiEsousin hoi  baptizomenoi huper tOn  nekrOn ei 
     epei tis  poieO   ho   baptizO   huper ho   nekros ei 
     C  RI_ASN V_FAI3P  RA_NPM V_PPPNPM   P   RA_GPM A_GPM C 

 holOs nekroi ouk egeirontai ti   kai baptizontai huper autOn 
 holOs nekros ou egeirO   tis  kai baptizO   huper autos 
 D   A_NPM D  V_PPI3P  RI_ASN D  V_PPI3P   P   RP_GPM 

1co:15:30 ti   kai hEmeis kinduneuomen pasan hOran 
     tis  kai egO  kinduneuO  pas  hOra 
     RI_ASN D  RP_NP V_PAI1P   A_ASF N_ASF 

1co:15:31 kath hEmeran apothnEskO nE tEn  humeteran kauchEsin [adelphoi] 
     kata hEmera apothnEskO nE ho   humeteros kauchEsis adelphos  
     P  N_ASF  V_PAI1S  X RA_ASF A_ASF   N_ASF   N_VPM   

 hEn  echO  en  christO iEsou tO   kuriO hEmOn 
 eimi  echO  heis *PN*  *PN* ho   kurios egO  
 RR_ASF V_PAI1S P  N_DSM  N_DSM RA_DSM N_DSM RP_GP 

1co:15:32 ei kata anthrOpon ethEriomachEsa en  ephesO ti   moi  to   
     ei kata anthrOpos thEriomacheO  heis *PN*  tis  egO  ho   
     C P  N_ASM   V_AAI1S    P  N_DSF RI_NSN RP_DS RA_NSN 

 ophelos ei nekroi ouk egeirontai phagOmen kai piOmen aurion gar 
 ophelos ei nekros ou egeirO   esthiO  kai pinO  aurion gar 
 N_NSN  C A_NPM D  V_PPI3P  V_AAS1P C  V_AAS1P D   C  

 apothnEskomen 
 apothnEskO  
 V_PAI1P    

1co:15:33 mE planasthe phtheirousin EthE chrEsta homiliai kakai 
     mE planaO  phtheirO   Ethos chrEstos homilia kakos 
     D V_PPD2P  V_PAI3P   N_APN A_APN  N_NPF  A_NPF 

1co:15:34 eknEpsate dikaiOs kai mE hamartanete agnOsian gar theou tines 
     eknEphO  dikaiOs kai mE hamartanO  agnOsia gar theos tis  
     V_AAD2P  D    C  D V_PAD2P   N_ASF  C  N_GSM RI_NPM 

 echousin pros entropEn humin lalO  
 echO   pros entropE su  laleO  
 V_PAI3P P  N_ASF  RP_DP V_PAI1S 

1co:15:35 alla erei  tis  pOs egeirontai hoi  nekroi poiO  de sOmati 
     alla legO  tis  pOs egeirO   ho   nekros poios de sOma  
     C  V_FAI3S RI_NSM D  V_PPI3P  RA_NPM A_NPM RI_DSN C N_DSN 

 erchontai 
 erchomai 
 V_PMI3P  

1co:15:36 aphrOn su  ho   speireis ou zOopoieitai ean mE apothanE  
     aphrOn su  hos  speirO  ou zOopoieO  ean mE apothnEskO 
     A_VSM RP_NS RR_ASN V_PAI2S D V_PPI3S   C  D V_AAS3S  

1co:15:37 kai ho   speireis ou to   sOma to   genEsomenon speireis alla 
     kai hos  speirO  ou ho   sOma ho   ginomai   speirO  alla 
     C  RR_ASN V_PAI2S D RA_ASN N_ASN RA_ASN V_FMPASN  V_PAI2S C  

 gumnon kokkon ei tuchoi  sitou E tinos tOn  loipOn 
 gumnos kokkos ei tugchanO sitos E tis  ho   loipos 
 A_ASM N_ASM C V_AAO3S N_GSM C RI_GSN RA_GPN A_GPN 

1co:15:38 ho   de theos didOsin autO  sOma kathOs EthelEsen kai hekastO 
     ho   de theos didOmi autos sOma kathOs thelO   kai hekastos 
     RA_NSM C N_NSM V_PAI3S RP_DSM N_ASN C   V_AAI3S  C  A_DSM  

 tOn  spermatOn idion sOma 
 ho   sperma  idios sOma 
 RA_GPN N_GPN   A_ASN N_ASN 

1co:15:39 ou pasa sarx hE   autE sarx alla allE men anthrOpOn allE de 
     ou pas  sarx ho   autos sarx alla allos men anthrOpos allos de 
     D A_NSF N_NSF RA_NSF A_NSF N_NSF C  A_NSF C  N_GPM   A_NSF C 

 sarx ktEnOn allE de sarx ptEnOn allE de ichthuOn 
 sarx ktEnos allos de sarx ptEnon allos de ichthus 
 N_NSF N_GPN A_NSF C N_NSF A_GPN A_NSF C N_GPM  

1co:15:40 kai sOmata epourania kai sOmata epigeia alla hetera men hE   
     kai sOma  epouranios kai sOma  epigeios alla heteros men ho   
     C  N_NPN A_NPN   C  N_NPN A_NPN  C  A_NSF  C  RA_NSF 

 tOn  epouraniOn doxa hetera de hE   tOn  epigeiOn 
 ho   epouranios doxa heteros de ho   ho   epigeios 
 RA_GPN A_GPN   N_NSF A_NSF  C RA_NSF RA_GPN A_GPN  

1co:15:41 allE doxa hEliou kai allE doxa selEnEs kai allE doxa asterOn 
     allos doxa *PN*  kai allos doxa selEnE kai allos doxa astEr  
     A_NSF N_NSF N_GSM C  A_NSF N_NSF N_GSF  C  A_NSF N_NSF N_GPM  

 astEr gar asteros diapherei en  doxE 
 astEr gar astEr  diapherO heis doxa 
 N_NSM C  N_GSM  V_PAI3S  P  N_DSF 

1co:15:42 houtOs kai hE   anastasis tOn  nekrOn speiretai en  phthora 
     houtO kai ho   anastasis ho   nekros speirO  heis phthora 
     D   D  RA_NSF N_NSF   RA_GPM A_GPM V_PPI3S  P  N_DSF  

 egeiretai en  aphtharsia 
 egeirO  heis aphtharsia 
 V_PPI3S  P  N_DSF   

1co:15:43 speiretai en  atimia egeiretai en  doxE speiretai en  astheneia 
     speirO  heis atimia egeirO  heis doxa speirO  heis astheneia 
     V_PPI3S  P  N_DSF V_PPI3S  P  N_DSF V_PPI3S  P  N_DSF   

 egeiretai en  dunamei 
 egeirO  heis dunamis 
 V_PPI3S  P  N_DSF  

1co:15:44 speiretai sOma psuchikon egeiretai sOma pneumatikon ei estin  
     speirO  sOma psuchikos egeirO  sOma pneumatikos ei eimi  
     V_PPI3S  N_NSN A_NSN   V_PPI3S  N_NSN A_NSN    C V_PAI3S 

 sOma psuchikon estin  kai pneumatikon 
 sOma psuchikos eimi  kai pneumatikos 
 N_NSN A_NSN   V_PAI3S D  A_NSN    

1co:15:45 houtOs kai gegraptai egeneto ho   prOtos anthrOpos adam eis 
     houtO kai graphO  ginomai ho   prOtos anthrOpos *PN* heis 
     D   D  V_XPI3S  V_AMI3S RA_NSM A_NSM N_NSM   N_NSM P  

 psuchEn zOsan  ho   eschatos adam eis pneuma zOopoioun 
 psuchE zaO   ho   eschatos *PN* heis pneuma zOopoieO 
 N_ASF  V_PAPASF RA_NSM A_NSM  N_NSM P  N_ASN V_PAPASN 

1co:15:46 all ou prOton to   pneumatikon alla to   psuchikon epeita to   
     alla ou prOtos ho   pneumatikos alla ho   psuchikos epeita ho   
     C  D A_NSN RA_NSN A_NSN    C  RA_NSN A_NSN   D   RA_NSN 

 pneumatikon 
 pneumatikos 
 A_NSN    

1co:15:47 ho   prOtos anthrOpos ek gEs  choikos ho   deuteros anthrOpos 
     ho   prOtos anthrOpos ek gE  choikos ho   deuteros anthrOpos 
     RA_NSM A_NSM N_NSM   P N_GSF A_NSM  RA_NSM A_NSM  N_NSM   

 ex ouranou 
 hex ouranos 
 P  N_GSM  

1co:15:48 hoios ho   choikos toioutoi kai hoi  choikoi kai hoios ho   
     hoios ho   choikos toioutos kai ho   choikos kai hoios ho   
     RR_NSM RA_NSM A_NSM  RD_NPM  D  RA_NPM A_NPM  C  RR_NSM RA_NSM 

 epouranios toioutoi kai hoi  epouranioi 
 epouranios toioutos kai ho   epouranios 
 A_NSM   RD_NPM  D  RA_NPM A_NPM   

1co:15:49 kai kathOs ephoresamen tEn  eikona tou  choikou phoresomen kai 
     kai kathOs phoreO   ho   eikOn ho   choikos phoreO   kai 
     C  C   V_AAI1P   RA_ASF N_ASF RA_GSM A_GSM  V_FAI1P  D  

 tEn  eikona tou  epouraniou 
 ho   eikOn ho   epouranios 
 RA_ASF N_ASF RA_GSM A_GSM   

1co:15:50 touto de phEmi  adelphoi hoti sarx kai haima basileian theou 
     houtos de phEmi  adelphos hoti sarx kai haima basileia theos 
     RD_ASN C V_PAI1S N_VPM  D  N_NSF C  N_NSN N_ASF   N_GSM 

 klEronomEsai ou dunatai oude hE   phthora tEn  aphtharsian klEronomei 
 klEronomeO  ou dunamai oude ho   phthora ho   aphtharsia klEronomeO 
 V_AAN    D V_PMI3S C  RA_NSF N_NSF  RA_ASF N_ASF    V_PAI3S  

1co:15:51 idou mustErion humin legO  pantes ou koimEthEsometha pantes de 
     idou mustErion su  legO  pas  ou koimaomai    pas  de 
     X  N_ASN   RP_DP V_PAI1S A_NPM D V_FPI1P     A_NPM C 

 allagEsometha 
 allassO    
 V_FPI1P    

1co:15:52 en  atomO en  rhipE ophthalmou en  tE   eschatE salpiggi 
     heis atomos heis rhipE ophthalmos heis ho   eschatos salpigx 
     P  A_DSN P  N_DSF N_GSM   P  RA_DSF A_DSF  N_DSF  

 salpisei gar kai hoi  nekroi egerthEsontai aphthartoi kai hEmeis 
 salpizO gar kai ho   nekros egeirO    aphthartos kai egO  
 V_FAI3S C  C  RA_NPM A_NPM V_FPI3P    A_NPM   C  RP_NP 

 allagEsometha 
 allassO    
 V_FPI1P    

1co:15:53 dei   gar to   phtharton touto endusasthai aphtharsian kai 
     deO   gar ho   phthartos houtos enduO    aphtharsia kai 
     V_PAI3S C  RA_ASN A_ASN   RD_ASN V_AMN    N_ASF    C  

 to   thnEton touto endusasthai athanasian 
 ho   thnEtos houtos enduO    athanasia 
 RA_ASN A_ASN  RD_ASN V_AMN    N_ASF   

1co:15:54 hotan de to   phtharton touto endusEtai aphtharsian kai to   
     hotan de ho   phthartos houtos enduO   aphtharsia kai ho   
     C   C RA_NSN A_NSN   RD_NSN V_AMS3S  N_ASF    C  RA_NSN 

 thnEton touto endusEtai athanasian tote genEsetai ho   logos ho   
 thnEtos houtos enduO   athanasia tote ginomai  ho   logos ho   
 A_NSN  RD_NSN V_AMS3S  N_ASF   D  V_FMI3S  RA_NSM N_NSM RA_NSM 

 gegrammenos katepothE ho   thanatos eis nikos 
 graphO   katapinO ho   thanatos heis nikos 
 V_XPPNSM  V_API3S  RA_NSM N_NSM  P  N_ASN 

1co:15:55 pou sou  thanate to   nikos pou sou  thanate to   kentron 
     pou su  thanatos ho   nikos pou su  thanatos ho   kentron 
     D  RP_GS N_VSM  RA_NSN N_NSN D  RP_GS N_VSM  RA_NSN N_NSN  

1co:15:56 to   de kentron tou  thanatou hE   hamartia hE   de dunamis 
     ho   de kentron ho   thanatos ho   hamartia ho   de dunamis 
     RA_NSN C N_NSN  RA_GSM N_GSM  RA_NSF N_NSF  RA_NSF C N_NSF  

 tEs  hamartias ho   nomos 
 ho   hamartia ho   nomos 
 RA_GSF N_GSF   RA_NSM N_NSM 

1co:15:57 tO   de theO charis tO   didonti hEmin to   nikos dia tou  
     ho   de theos charis ho   didOmi  egO  ho   nikos dia ho   
     RA_DSM C N_DSM N_NSF RA_DSM V_PAPDSM RP_DP RA_ASN N_ASN P  RA_GSM 

 kuriou hEmOn iEsou christou 
 kurios egO  *PN* *PN*   
 N_GSM RP_GP N_GSM N_GSM  

1co:15:58 hOste adelphoi mou  agapEtoi hedraioi ginesthe ametakinEtoi 
     hOste adelphos egO  agapEtos hedraios ginomai ametakinEtos 
     C   N_VPM  RP_GS A_VPM  A_NPM  V_PMD2P A_NPM    

 perisseuontes en  tO   ergO tou  kuriou pantote eidotes hoti ho   
 perisseuO   heis ho   ergon ho   kurios pantote oida   hoti ho   
 V_PAPNPM   P  RA_DSN N_DSN RA_GSM N_GSM D    V_XAPNPM C  RA_NSM 

 kopos humOn ouk estin  kenos en  kuriO 
 kopos su  ou eimi  kenos heis kurios 
 N_NSM RP_GP D  V_PAI3S A_NSM P  N_DSM 


Help and Acknowledgements