Help and Acknowledgements


1co:14:1 diOkete tEn  agapEn zEloute de ta   pneumatika mallon de hina 
     diOkO  ho   agapE zEloO  de ho   pneumatikos mallon de hina 
     V_PAD2P RA_ASF N_ASF V_PAD2P C RA_APN A_APN    D   C C  

 prophEteuEte 
 prophEteuO  
 V_PAS2P   

1co:14:2 ho   gar lalOn  glOssE ouk anthrOpois lalei  alla theO oudeis 
     ho   gar laleO  glOssa ou anthrOpos laleO  alla theos oudeis 
     RA_NSM C  V_PAPNSM N_DSF D  N_DPM   V_PAI3S C  N_DSM A_NSM 

 gar akouei pneumati de lalei  mustEria 
 gar akouO  pneuma  de laleO  mustErion 
 C  V_PAI3S N_DSN  C V_PAI3S N_APN   

1co:14:3 ho   de prophEteuOn anthrOpois lalei  oikodomEn kai paraklEsin kai 
     ho   de prophEteuO anthrOpos laleO  oikodomE kai paraklEsis kai 
     RA_NSM C V_PAPNSM  N_DPM   V_PAI3S N_ASF   C  N_ASF   C  

 paramuthian 
 paramuthia 
 N_ASF    

1co:14:4 ho   lalOn  glOssE heauton oikodomei ho   de prophEteuOn 
     ho   laleO  glOssa heautou oikodomeO ho   de prophEteuO 
     RA_NSM V_PAPNSM N_DSF RP_ASM V_PAI3S  RA_NSM C V_PAPNSM  

 ekklEsian oikodomei 
 ekklEsia oikodomeO 
 N_ASF   V_PAI3S  

1co:14:5 thelO  de pantas humas lalein glOssais mallon de hina prophEteuEte 
     thelO  de pas  su  laleO glOssa  mallon de hina prophEteuO  
     V_PAI1S C A_APM RP_AP V_PAN N_DPF  D   C C  V_PAS2P   

 meizOn de ho   prophEteuOn E ho   lalOn  glOssais ektos ei mE 
 megas de ho   prophEteuO E ho   laleO  glOssa  hektos ei mE 
 A_NSMC C RA_NSM V_PAPNSM  C RA_NSM V_PAPNSM N_DPF  D   C D 

 diermEneuE hina hE   ekklEsia oikodomEn labE  
 diermEneuO hina ho   ekklEsia oikodomE lambanO 
 V_PAS3S  C  RA_NSF N_NSF  N_ASF   V_AAS3S 

1co:14:6 nun de adelphoi ean elthO  pros humas glOssais lalOn  ti   humas 
     nun de adelphos ean erchomai pros su  glOssa  laleO  tis  su  
     D  C N_VPM  C  V_AAS1S P  RP_AP N_DPF  V_PAPNSM RI_ASN RP_AP 

 OphelEsO ean mE humin lalEsO E en  apokalupsei E en  gnOsei E en  
 OpheleO ean mE su  laleO  E heis apokaluptO E heis gnOsis E heis 
 V_FAI1S C  D RP_DP V_AAS1S C P  N_DSF    C P  N_DSF C P  

 prophEteia E [en] didachE 
 prophEteia E heis didachE 
 N_DSF   C P  N_DSF  

1co:14:7 homOs ta   apsucha phOnEn didonta eite aulos eite kithara ean 
     homOs ho   apsuchos phOnE didOmi  eimi aulos eimi kithara ean 
     D   RA_NPN A_NPN  N_ASF V_PAPNPN C  N_NSM C  N_NSF  C  

 diastolEn tois  phthoggois mE dO   pOs gnOsthEsetai to   auloumenon E 
 diastolE ho   phthoggos mE didOmi pOs ginOskO   ho   auleO   E 
 N_ASF   RA_DPM N_DPM   D V_AAS3S D  V_FPI3S   RA_NSN V_PPPNSN  C 

 to   kitharizomenon 
 ho   kitharizO   
 RA_NSN V_PPPNSN    

1co:14:8 kai gar ean adElon salpigx phOnEn dO   tis  paraskeuasetai eis 
     kai gar ean adElos salpigx phOnE didOmi tis  paraskeuazO  heis 
     D  C  C  A_ASF N_NSF  N_ASF V_AAS3S RI_NSM V_FMI3S    P  

 polemon 
 polemos 
 N_ASM  

1co:14:9 houtOs kai humeis dia tEs  glOssEs ean mE eusEmon logon dOte  pOs 
     houtO kai su   dia ho   glOssa ean mE eusEmos logos didOmi pOs 
     D   D  RP_NP P  RA_GSF N_GSF  C  D A_ASM  N_ASM V_AAS2P D  

 gnOsthEsetai to   laloumenon esesthe gar eis aera lalountes 
 ginOskO   ho   laleO   eimi  gar heis aEr  laleO   
 V_FPI3S   RA_NSN V_PPPNSN  V_FMI2P C  P  N_ASM V_PAPNPM 

1co:14:10 tosauta ei tuchoi  genE phOnOn eisin  en  kosmO kai ouden 
     tosoutos ei tugchanO genos phOnE eimi  heis kosmos kai oudeis 
     RD_NPN  C V_AAO3S N_NPN N_GPF V_PAI3P P  N_DSM C  A_NSN 

 aphOnon 
 aphOnos 
 A_NSN  

1co:14:11 ean oun mE eidO  tEn  dunamin tEs  phOnEs esomai tO   
     ean oun mE oida  ho   dunamis ho   phOnE eimi  ho   
     C  C  D V_XAS1S RA_ASF N_ASF  RA_GSF N_GSF V_FMI1S RA_DSM 

 lalounti barbaros kai ho   lalOn  en  emoi barbaros 
 laleO  barbaros kai ho   laleO  heis egO  barbaros 
 V_PAPDSM A_NSM  C  RA_NSM V_PAPNSM P  RP_DS A_NSM  

1co:14:12 houtOs kai humeis epei zElOtai este  pneumatOn pros tEn  
     houtO kai su   epei zElOtEs eimi  pneuma  pros ho   
     D   D  RP_NP C  N_NPM  V_PAI2P N_GPN   P  RA_ASF 

 oikodomEn tEs  ekklEsias zEteite hina perisseuEte 
 oikodomE ho   ekklEsia zEteO  hina perisseuO  
 N_ASF   RA_GSF N_GSF   V_PAD2P C  V_PAS2P   

1co:14:13 dio ho   lalOn  glOssE proseuchesthO hina diermEneuE 
     dio ho   laleO  glOssa proseuchomai hina diermEneuO 
     C  RA_NSM V_PAPNSM N_DSF V_PMD3S    C  V_PAS3S  

1co:14:14 ean [gar] proseuchOmai glOssE to   pneuma mou  proseuchetai ho   
     ean gar  proseuchomai glOssa ho   pneuma egO  proseuchomai ho   
     C  C   V_PMS1S   N_DSF RA_NSN N_NSN RP_GS V_PMI3S   RA_NSM 

 de nous mou  akarpos estin  
 de nous egO  akarpos eimi  
 C N_NSM RP_GS A_NSM  V_PAI3S 

1co:14:15 ti   oun estin  proseuxomai tO   pneumati proseuxomai de kai 
     tis  oun eimi  proseuchomai ho   pneuma  proseuchomai de kai 
     RI_NSN C  V_PAI3S V_FMI1S   RA_DSN N_DSN  V_FMI1S   C D  

 tO   noi  psalO  tO   pneumati psalO  de kai tO   noi  
 ho   nous psallO ho   pneuma  psallO de kai ho   nous 
 RA_DSM N_DSM V_FAI1S RA_DSN N_DSN  V_FAI1S C D  RA_DSM N_DSM 

1co:14:16 epei ean eulogEs [en] pneumati ho   anaplErOn ton  topon tou  
     epei ean eulogeO heis pneuma  ho   anaplEroO ho   topos ho   
     C  C  V_PAS2S P  N_DSN  RA_NSM V_PAPNSM RA_ASM N_ASM RA_GSM 

 idiOtou pOs erei  to   amEn epi tE   sE  eucharistia epeidE ti   
 idiOtEs pOs legO  ho   amEn epi ho   sos  eucharistia epeidE tis  
 N_GSM  D  V_FAI3S RA_ASN X  P  RA_DSF A_DSF N_DSF    C   RI_ASN 

 legeis ouk oiden  
 legO  ou oida  
 V_PAI2S D  V_XAI3S 

1co:14:17 su  men gar kalOs eucharisteis all ho   heteros ouk oikodomeitai 
     su  men gar kalOs eucharisteO alla ho   heteros ou oikodomeO  
     RP_NS C  C  D   V_PAI2S   C  RA_NSM A_NSM  D  V_PPI3S   

1co:14:18 eucharistO tO   theO pantOn humOn mallon glOssais lalO  
     eucharisteO ho   theos pas  su  mallon glOssa  laleO  
     V_PAI1S   RA_DSM N_DSM A_GPM RP_GP D   N_DPF  V_PAI1S 

1co:14:19 alla en  ekklEsia thelO  pente logous tO   noi  mou  lalEsai 
     alla heis ekklEsia thelO  pente logos ho   nous egO  laleO  
     C  P  N_DSF  V_PAI1S A_APM N_APM RA_DSM N_DSM RP_GS V_AAN  

 hina kai allous katEchEsO E murious logous en  glOssE 
 hina kai allos katEcheO E murioi logos heis glOssa 
 C  D  A_APM V_AAS1S  C A_APM  N_APM P  N_DSF 

1co:14:20 adelphoi mE paidia ginesthe tais  phresin alla tE   kakia 
     adelphos mE paidion ginomai ho   phrEn  alla ho   kakia 
     N_VPM  D N_NPN  V_PMD2P RA_DPF N_DPF  C  RA_DSF N_DSF 

 nEpiazete tais  de phresin teleioi ginesthe 
 nEpiazO  ho   de phrEn  teleios ginomai 
 V_PAD2P  RA_DPF C N_DPF  A_NPM  V_PMD2P 

1co:14:21 en  tO   nomO gegraptai hoti en  heteroglOssois kai en  
     heis ho   nomos graphO  hoti heis heteroglOssos kai heis 
     P  RA_DSM N_DSM V_XPI3S  C  P  A_DPM     C  P  

 cheilesin heterOn lalEsO tO   laO  toutO kai oud houtOs eisakousontai 
 cheilos  heteros laleO  ho   laos houtos kai oude houtO eisakouO   
 N_DPN   A_GPM  V_FAI1S RA_DSM N_DSM RD_DSM C  D  D   V_FMI3P    

 mou  legei  kurios 
 egO  legO  kurios 
 RP_GS V_PAI3S N_NSM 

1co:14:22 hOste hai  glOssai eis sEmeion eisin  ou tois  pisteuousin alla 
     hOste ho   glOssa heis sEmeion eimi  ou ho   pisteuO   alla 
     C   RA_NPF N_NPF  P  N_ASN  V_PAI3P D RA_DPM V_PAPDPM  C  

 tois  apistois hE   de prophEteia ou tois  apistois alla tois  
 ho   apistos ho   de prophEteia ou ho   apistos alla ho   
 RA_DPM A_DPM  RA_NSF C N_NSF   D RA_DPM A_DPM  C  RA_DPM 

 pisteuousin 
 pisteuO   
 V_PAPDPM  

1co:14:23 ean oun sunelthE  hE   ekklEsia holE epi to   auto kai pantes 
     ean oun sunerchomai ho   ekklEsia holos epi ho   autos kai pas  
     C  C  V_AAS3S   RA_NSF N_NSF  A_NSF P  RA_ASN A_ASN C  A_NPM 

 lalOsin glOssais eiselthOsin de idiOtai E apistoi ouk erousin hoti mainesthe 
 laleO  glOssa  eiserchomai de idiOtEs E apistos ou legO  hoti mainomai 
 V_PAS3P N_DPF  V_AAS3P   C N_NPM  C A_NPM  X  V_FAI3P C  V_PMI2P  

1co:14:24 ean de pantes prophEteuOsin eiselthE  de tis  apistos E idiOtEs 
     ean de pas  prophEteuO  eiserchomai de tis  apistos E idiOtEs 
     C  C A_NPM V_PAS3P    V_AAS3S   C RI_NSM A_NSM  C N_NSM  

 elegchetai hupo pantOn anakrinetai hupo pantOn 
 elegchO  hupo pas  anakrinO  hupo pas  
 V_PPI3S  P  A_GPM V_PPI3S   P  A_GPM 

1co:14:25 ta   krupta tEs  kardias autou phanera ginetai kai houtOs 
     ho   kruptos ho   kardia autos phaneros ginomai kai houtO 
     RA_NPN A_NPN  RA_GSF N_GSF  RP_GSM A_NPN  V_PMI3S C  D   

 pesOn  epi prosOpon proskunEsei tO   theO apaggellOn hoti ontOs ho   
 piptO  epi prosOpon proskuneO  ho   theos apaggellO hoti ontOs ho   
 V_AAPNSM P  N_ASN  V_FAI3S   RA_DSM N_DSM V_PAPNSM  C  D   RA_NSM 

 theos en  humin estin  
 theos heis su  eimi  
 N_NSM P  RP_DP V_PAI3S 

1co:14:26 ti   oun estin  adelphoi hotan sunerchEsthe hekastos psalmon 
     tis  oun eimi  adelphos hotan sunerchomai hekastos psalmos 
     RI_NSN C  V_PAI3S N_VPM  C   V_PMS2P   A_NSM  N_ASM  

 echei  didachEn echei  apokalupsin echei  glOssan echei  hermEneian 
 echO  didachE echO  apokalupsis echO  glOssa echO  hermEneia 
 V_PAI3S N_ASF  V_PAI3S N_ASF    V_PAI3S N_ASF  V_PAI3S N_ASF   

 echei  panta pros oikodomEn ginesthO 
 echO  pas  pros oikodomE ginomai 
 V_PAI3S A_NPN P  N_ASF   V_PMD3S 

1co:14:27 eite glOssE tis  lalei  kata duo  E to   pleiston treis kai ana 
     eimi glOssa tis  laleO  kata duo  E ho   polus  treis kai ana 
     C  N_DSF RI_NSM V_PAI3S P  A_APM C RA_ASN A_ASNS  A_APM C  P  

 meros kai heis diermEneuetO 
 meros kai heis diermEneuO  
 N_ASN C  A_NSM V_PAD3S   

1co:14:28 ean de mE E    diermEneutEs sigatO en  ekklEsia heautO de 
     ean de mE eimi  diermEneutEs sigaO  heis ekklEsia heautou de 
     C  C D V_PAS3S N_NSM    V_PAD3S P  N_DSF  RP_DSM C 

 laleitO kai tO   theO 
 laleO  kai ho   theos 
 V_PAD3S C  RA_DSM N_DSM 

1co:14:29 prophEtai de duo  E treis laleitOsan kai hoi  alloi diakrinetOsan 
     prophEtEs de duo  E treis laleO   kai ho   allos diakrinO   
     N_NPM   C A_NPM C A_NPM V_PAD3P  C  RA_NPM A_NPM V_PAD3P    

1co:14:30 ean de allO apokaluphthE kathEmenO ho   prOtos sigatO 
     ean de allos apokaluptO  kathEmai ho   prOtos sigaO  
     C  C A_DSM V_APS3S   V_PMPDSM RA_NSM A_NSM V_PAD3S 

1co:14:31 dunasthe gar kath hena pantes prophEteuein hina pantes manthanOsin 
     dunamai gar kata heis pas  prophEteuO  hina pas  manthanO  
     V_PMI2P C  P  A_ASM A_NPM V_PAN    C  A_NPM V_PAS3P   

 kai pantes parakalOntai 
 kai pas  parakaleO  
 C  A_NPM V_PPS3P   

1co:14:32 kai pneumata prophEtOn prophEtais hupotassetai 
     kai pneuma  prophEtEs prophEtEs hupotassO  
     C  N_NPN  N_GPM   N_DPM   V_PPI3S   

1co:14:33 ou gar estin  akatastasias ho   theos alla eirEnEs hOs en  pasais 
     ou gar eimi  akatastasia ho   theos alla eirEnE hOs heis pas  
     D C  V_PAI3S N_GSF    RA_NSM N_NSM C  N_GSF  C  P  A_DPF 

 tais  ekklEsiais tOn  hagiOn 
 ho   ekklEsia  ho   hagios 
 RA_DPF N_DPF   RA_GPM A_GPM 

1co:14:34 hai  gunaikes en  tais  ekklEsiais sigatOsan ou gar epitrepetai 
     ho   gunE   heis ho   ekklEsia  sigaO   ou gar epitrepO  
     RA_NPF N_NPF  P  RA_DPF N_DPF   V_PAD3P  D C  V_PPI3S   

 autais lalein alla hupotassesthOsan kathOs kai ho   nomos legei  
 autos laleO alla hupotassO    kathOs kai ho   nomos legO  
 RP_DPF V_PAN C  V_PPD3P     C   D  RA_NSM N_NSM V_PAI3S 

1co:14:35 ei de ti   mathein thelousin en  oikO tous  idious andras 
     ei de tis  manthanO thelO   heis oikos ho   idios anEr  
     C C RI_ASN V_AAN  V_PAI3P  P  N_DSM RA_APM A_APM N_APM 

 eperOtatOsan aischron gar estin  gunaiki lalein en  ekklEsia 
 eperOtaO   aischros gar eimi  gunE  laleO heis ekklEsia 
 V_PAD3P   A_NSN  C  V_PAI3S N_DSF  V_PAN P  N_DSF  

1co:14:36 E aph humOn ho   logos tou  theou exElthen  E eis humas monous 
     E apo su  ho   logos ho   theos exerchomai E heis su  monos 
     C P  RP_GP RA_NSM N_NSM RA_GSM N_GSM V_AAI3S  C P  RP_AP A_APM 

 katEntEsen 
 katantaO  
 V_AAI3S  

1co:14:37 ei tis  dokei  prophEtEs einai E pneumatikos epiginOsketO ha   
     ei tis  dokeO  prophEtEs eimi E pneumatikos epiginOskO  hos  
     C RI_NSM V_PAI3S N_NSM   V_PAN C A_NSM    V_PAD3S   RR_APN 

 graphO humin hoti kuriou estin  entolE 
 graphO su  hoti kurios eimi  entolE 
 V_PAI1S RP_DP C  N_GSM V_PAI3S N_NSF 

1co:14:38 ei de tis  agnoei agnoeitai 
     ei de tis  agnoeO agnoeO  
     C C RI_NSM V_PAI3S V_PPI3S  

1co:14:39 hOste adelphoi [mou] zEloute to   prophEteuein kai to   lalein mE 
     hOste adelphos egO  zEloO  ho   prophEteuO  kai ho   laleO mE 
     C   N_VPM  RP_GS V_PAD2P RA_ASN V_PAN    C  RA_ASN V_PAN D 

 kOluete glOssais 
 kOluO  glOssa  
 V_PAD2P N_DPF  

1co:14:40 panta de euschEmonOs kai kata taxin ginesthO 
     pas  de euschEmonOs kai kata taxis ginomai 
     A_NPN C D      C  P  N_ASF V_PMD3S 


Help and Acknowledgements