Help and Acknowledgements


1co:13:1 ean tais  glOssais tOn  anthrOpOn lalO  kai tOn  aggelOn agapEn 
     ean ho   glOssa  ho   anthrOpos laleO  kai ho   aggelos agapE 
     C  RA_DPF N_DPF  RA_GPM N_GPM   V_PAS1S C  RA_GPM N_GPM  N_ASF 

 de mE echO  gegona chalkos EchOn  E kumbalon alalazon 
 de mE echO  ginomai chalkos EcheO  E kumbalon alalazO 
 C D V_PAS1S V_XAI1S N_NSM  V_PAPNSM C N_NSN  V_PAPNSN 

1co:13:2 kai ean echO  prophEteian kai eidO  ta   mustEria panta kai 
     kai ean echO  prophEteia kai oida  ho   mustErion pas  kai 
     C  C  V_PAS1S N_ASF    C  V_XAS1S RA_APN N_APN   A_APN C  

 pasan tEn  gnOsin kai ean echO  pasan tEn  pistin hOste orE  
 pas  ho   gnOsis kai ean echO  pas  ho   pistis hOste oros 
 A_ASF RA_ASF N_ASF C  C  V_PAS1S A_ASF RA_ASF N_ASF C   N_APN 

 methistanai agapEn de mE echO  outhen eimi  
 methistEmi agapE de mE echO  oudeis eimi  
 V_PAN    N_ASF C D V_PAS1S A_ASN V_PAI1S 

1co:13:3 kan psOmisO panta ta   huparchonta mou  kai ean paradO   to   
     kan psOmizO pas  ho   huparchO  egO  kai ean paradidOmi ho   
     C  V_AAS1S A_APN RA_APN V_PAPAPN  RP_GS C  C  V_AAS1S  RA_ASN 

 sOma mou  hina kauchEsOmai agapEn de mE echO  ouden Opheloumai 
 sOma egO  hina kauchaomai agapE de mE echO  oudeis OpheleO  
 N_ASN RP_GS C  V_AMS1S   N_ASF C D V_PAS1S A_ASN V_PPI1S  

1co:13:4 hE   agapE makrothumei chrEsteuetai hE   agapE ou zEloi  [hE  
     ho   agapE makrothumeO chrEsteuomai ho   agapE ou zEloO  ho   
     RA_NSF N_NSF V_PAI3S   V_PMI3S   RA_NSF N_NSF D V_PAI3S RA_NSF 

 agapE] ou perpereuetai ou phusioutai 
 agapE ou perpereuomai ou phusioO  
 N_NSF D V_PMI3S   D V_PPI3S  

1co:13:5 ouk aschEmonei ou zEtei  ta   heautEs ou paroxunetai ou logizetai 
     ou aschEmoneO ou zEteO  ho   heautou ou paroxunomai ou logizomai 
     D  V_PAI3S  D V_PAI3S RA_APN RP_GSF D V_PPI3S   D V_PMI3S  

 to   kakon 
 ho   kakos 
 RA_ASN A_ASN 

1co:13:6 ou chairei epi tE   adikia sugchairei de tE   alEtheia 
     ou chairO epi ho   adikia sugchairO de ho   alEtheia 
     D V_PAI3S P  RA_DSF N_DSF V_PAI3S  C RA_DSF N_DSF  

1co:13:7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta hupomenei 
     pas  stegO  pas  pisteuO pas  elpizO pas  hupomenO 
     A_APN V_PAI3S A_APN V_PAI3S A_APN V_PAI3S A_APN V_PAI3S  

1co:13:8 hE   agapE oudepote piptei eite de prophEteiai katargEthEsontai 
     ho   agapE oudepote piptO  eimi de prophEteia katargeO     
     RA_NSF N_NSF D    V_PAI3S C  C N_NPF    V_FPI3P     

 eite glOssai pausontai eite gnOsis katargEthEsetai 
 eimi glOssa pauO   eimi gnOsis katargeO    
 C  N_NPF  V_FMI3P  C  N_NSF V_FPI3S     

1co:13:9 ek merous gar ginOskomen kai ek merous prophEteuomen 
     ek meros gar ginOskO  kai ek meros prophEteuO  
     P N_GSN C  V_PAI1P  C  P N_GSN V_PAI1P    

1co:13:10 hotan de elthE  to   teleion to   ek merous katargEthEsetai 
     hotan de erchomai ho   teleios ho   ek meros katargeO    
     C   C V_AAS3S RA_NSN A_NSN  RA_NSN P N_GSN V_FPI3S     

1co:13:11 hote EmEn  nEpios elaloun hOs nEpios ephronoun hOs nEpios 
     hote eimi  nEpios laleO  hOs nEpios phroneO  hOs nEpios 
     C  V_IMI1S A_NSM V_IAI1S C  A_NSM V_IAI1S  C  A_NSM 

 elogizomEn hOs nEpios hote gegona anEr katErgEka ta   tou  nEpiou 
 logizomai hOs nEpios hote ginomai anEr katargeO ho   ho   nEpios 
 V_IMI1S  C  A_NSM C  V_XAI1S N_NSM V_XAI1S  RA_APN RA_GSM A_GSM 

1co:13:12 blepomen gar arti di esoptrou en  ainigmati tote de prosOpon pros 
     blepO  gar arti dia esoptron heis ainigma  tote de prosOpon pros 
     V_PAI1P C  D  P  N_GSN  P  N_DSN   D  C N_ASN  P  

 prosOpon arti ginOskO ek merous tote de epignOsomai kathOs kai epegnOsthEn 
 prosOpon arti ginOskO ek meros tote de epiginOskO kathOs kai epiginOskO 
 N_ASN  D  V_PAI1S P N_GSN D  C V_FMI1S   C   D  V_API1S   

1co:13:13 nuni de menei  pistis elpis agapE ta   tria tauta meizOn de 
     nuni de menO  pistis elpis agapE ho   treis houtos megas de 
     D  C V_PAI3S N_NSF N_NSF N_NSF RA_NPN A_NPN RD_NPN A_NSFC C 

 toutOn hE   agapE 
 houtos ho   agapE 
 RD_GPN RA_NSF N_NSF 


Help and Acknowledgements