Help and Acknowledgements


1co:12:1 peri de tOn  pneumatikOn adelphoi ou thelO  humas agnoein 
     peri de ho   pneumatikos adelphos ou thelO  su  agnoeO 
     P  C RA_GPN A_GPN    N_VPM  D V_PAI1S RP_AP V_PAN  

1co:12:2 oidate hoti hote ethnE Ete   pros ta   eidOla ta   aphOna 
     oida  hoti hote ethnos eimi  pros ho   eidOlon ho   aphOnos 
     V_XAI2P C  C  N_NPN V_IAI2P P  RA_APN N_APN  RA_APN A_APN  

 hOs an Egesthe apagomenoi 
 hOs an agO   apagO   
 C  X V_IPI2P V_PPPNPM  

1co:12:3 dio gnOrizO humin hoti oudeis en  pneumati theou lalOn  legei  
     dio gnOrizO su  hoti oudeis heis pneuma  theos laleO  legO  
     C  V_PAI1S RP_DP C  A_NSM P  N_DSN  N_GSM V_PAPNSM V_PAI3S 

 anathema iEsous kai oudeis dunatai eipein kurios iEsous ei mE en  pneumati 
 anathema *PN*  kai oudeis dunamai legO  kurios *PN*  ei mE heis pneuma  
 N_NSN  N_NSM C  A_NSM V_PMI3S V_AAN N_NSM N_NSM C D P  N_DSN  

 hagiO 
 hagios 
 A_DSN 

1co:12:4 diaireseis de charismatOn eisin  to   de auto pneuma 
     diairesis de charisma  eimi  ho   de autos pneuma 
     N_NPF   C N_GPN    V_PAI3P RA_NSN C A_NSN N_NSN 

1co:12:5 kai diaireseis diakoniOn eisin  kai ho   autos kurios 
     kai diairesis diakonia eimi  kai ho   autos kurios 
     C  N_NPF   N_GPF   V_PAI3P C  RA_NSM A_NSM N_NSM 

1co:12:6 kai diaireseis energEmatOn eisin  ho   de autos theos ho   
     kai diairesis energEma  eimi  ho   de autos theos ho   
     C  N_NPF   N_GPN    V_PAI3P RA_NSM C A_NSM N_NSM RA_NSM 

 energOn ta   panta en  pasin 
 energeO ho   pas  heis pas  
 V_PAPNSM RA_APN A_APN P  A_DPM 

1co:12:7 hekastO de didotai hE   phanerOsis tou  pneumatos pros to   
     hekastos de didOmi ho   phanerOsis ho   pneuma  pros ho   
     A_DSM  C V_PPI3S RA_NSF N_NSF   RA_GSN N_GSN   P  RA_ASN 

 sumpheron 
 sumpherO 
 V_PAPASN 

1co:12:8 hO   men gar dia tou  pneumatos didotai logos sophias allO de 
     hos  men gar dia ho   pneuma  didOmi logos sophia allos de 
     RR_DSM C  C  P  RA_GSN N_GSN   V_PPI3S N_NSM N_GSF  A_DSM C 

 logos gnOseOs kata to   auto pneuma 
 logos gnOsis kata ho   autos pneuma 
 N_NSM N_GSF  P  RA_ASN A_ASN N_ASN 

1co:12:9 heterO pistis en  tO   autO pneumati allO de charismata iamatOn 
     heteros pistis heis ho   autos pneuma  allos de charisma  iama  
     A_DSM  N_NSF P  RA_DSN A_DSN N_DSN  A_DSM C N_NPN   N_GPN  

 en  tO   heni pneumati 
 heis ho   heis pneuma  
 P  RA_DSN A_DSN N_DSN  

1co:12:10 allO de energEmata dunameOn allO [de] prophEteia allO [de] 
     allos de energEma  dunamis allos de  prophEteia allos de  
     A_DSM C N_NPN   N_GPF  A_DSM C  N_NSF   A_DSM C  

 diakriseis pneumatOn heterO genE glOssOn allO de hermEneia glOssOn 
 diakrisis pneuma  heteros genos glOssa allos de hermEneia glOssa 
 N_NPF   N_GPN   A_DSM  N_NPN N_GPF  A_DSM C N_NSF   N_GPF  

1co:12:11 panta de tauta energei to   hen  kai to   auto pneuma diairoun 
     pas  de houtos energeO ho   heis kai ho   autos pneuma diaireO 
     A_APN C RD_APN V_PAI3S RA_NSN A_NSN C  RA_NSN A_NSN N_NSN V_PAPNSN 

 idia hekastO kathOs bouletai 
 idios hekastos kathOs boulomai 
 A_DSF A_DSM  C   V_PMI3S 

1co:12:12 kathaper gar to   sOma hen  estin  kai melE polla echei  panta 
     kathaper gar ho   sOma heis eimi  kai melos polus echO  pas  
     C    C  RA_NSN N_NSN A_NSN V_PAI3S C  N_APN A_APN V_PAI3S A_NPN 

 de ta   melE tou  sOmatos polla onta   hen  estin  sOma houtOs kai 
 de ho   melos ho   sOma  polus eimi   heis eimi  sOma houtO kai 
 C RA_NPN N_NPN RA_GSN N_GSN  A_NPN V_PAPNPN A_NSN V_PAI3S N_NSN D   D  

 ho   christos 
 ho   *PN*   
 RA_NSM N_NSM  

1co:12:13 kai gar en  heni pneumati hEmeis pantes eis hen  sOma 
     kai gar heis heis pneuma  egO  pas  heis heis sOma 
     D  C  P  A_DSN N_DSN  RP_NP A_NPM P  A_ASN N_ASN 

 ebaptisthEmen eite ioudaioi eite hellEnes eite douloi eite eleutheroi kai 
 baptizO    eimi *PN*   eimi *PN*   eimi doulos eimi eleutheros kai 
 V_API1P    C  A_NPM  C  N_NPM  C  N_NPM C  A_NPM   C  

 pantes hen  pneuma epotisthEmen 
 pas  heis pneuma potizO    
 A_NPM A_ASN N_ASN V_API1P   

1co:12:14 kai gar to   sOma ouk estin  hen  melos alla polla 
     kai gar ho   sOma ou eimi  heis melos alla polus 
     D  C  RA_NSN N_NSN D  V_PAI3S A_NSN N_NSN C  A_NPN 

1co:12:15 ean eipE  ho   pous hoti ouk eimi  cheir ouk eimi  ek tou  
     ean legO  ho   pous hoti ou eimi  cheir ou eimi  ek ho   
     C  V_AAS3S RA_NSM N_NSM C  D  V_PAI1S N_NSF D  V_PAI1S P RA_GSN 

 sOmatos ou para touto ouk estin  ek tou  sOmatos 
 sOma  ou para houtos ou eimi  ek ho   sOma  
 N_GSN  D P  RD_ASN D  V_PAI3S P RA_GSN N_GSN  

1co:12:16 kai ean eipE  to   ous  hoti ouk eimi  ophthalmos ouk eimi  
     kai ean legO  ho   ous  hoti ou eimi  ophthalmos ou eimi  
     C  C  V_AAS3S RA_NSN N_NSN C  D  V_PAI1S N_NSM   D  V_PAI1S 

 ek tou  sOmatos ou para touto ouk estin  ek tou  sOmatos 
 ek ho   sOma  ou para houtos ou eimi  ek ho   sOma  
 P RA_GSN N_GSN  D P  RD_ASN D  V_PAI3S P RA_GSN N_GSN  

1co:12:17 ei holon to   sOma ophthalmos pou hE   akoE ei holon akoE pou 
     ei holos ho   sOma ophthalmos pou ho   akoE ei holos akoE pou 
     C A_NSN RA_NSN N_NSN N_NSM   D  RA_NSF N_NSF C A_NSN N_NSF D  

 hE   osphrEsis 
 ho   osphrEsis 
 RA_NSF N_NSF   

1co:12:18 nuni de ho   theos etheto ta   melE hen  hekaston autOn en  
     nuni de ho   theos tithEmi ho   melos heis hekastos autos heis 
     D  C RA_NSM N_NSM V_AMI3S RA_APN N_APN A_ASN A_ASN  RP_GPN P  

 tO   sOmati kathOs EthelEsen 
 ho   sOma  kathOs thelO   
 RA_DSN N_DSN C   V_AAI3S  

1co:12:19 ei de En   ta   panta hen  melos pou to   sOma 
     ei de eimi  ho   pas  heis melos pou ho   sOma 
     C C V_IAI3S RA_NPN A_NPN A_NSN N_NSN D  RA_NSN N_NSN 

1co:12:20 nun de polla men melE hen  de sOma 
     nun de polus men melos heis de sOma 
     D  C A_NPN C  N_NPN A_NSN C N_NSN 

1co:12:21 ou dunatai de ho   ophthalmos eipein tE   cheiri chreian sou  
     ou dunamai de ho   ophthalmos legO  ho   cheir chreia su  
     D V_PMI3S C RA_NSM N_NSM   V_AAN RA_DSF N_DSF N_ASF  RP_GS 

 ouk echO  E palin hE   kephalE tois  posin chreian humOn ouk echO  
 ou echO  E palin ho   kephalE ho   pous chreia su  ou echO  
 D  V_PAI1S C D   RA_NSF N_NSF  RA_DPM N_DPM N_ASF  RP_GP D  V_PAI1S 

1co:12:22 alla pollO mallon ta   dokounta melE tou  sOmatos asthenestera 
     alla polus mallon ho   dokeO  melos ho   sOma  asthenEs   
     C  A_DSN D   RA_NPN V_PAPNPN N_NPN RA_GSN N_GSN  A_NPNC    

 huparchein anagkaia estin  
 huparchO  anagkaios eimi  
 V_PAN   A_NPN   V_PAI3S 

1co:12:23 kai ha   dokoumen atimotera einai tou  sOmatos toutois timEn 
     kai hos  dokeO  atimos  eimi ho   sOma  houtos timE 
     C  RR_APN V_PAI1P A_APNC  V_PAN RA_GSN N_GSN  RD_DPN N_ASF 

 perissoteran peritithemen kai ta   aschEmona hEmOn euschEmosunEn 
 perissoteros peritithEmi kai ho   aschEmOn egO  euschEmosunE 
 A_ASFC    V_PAI1P   C  RA_NPN A_NPN   RP_GP N_ASF     

 perissoteran echei  
 perissoteros echO  
 A_ASFC    V_PAI3S 

1co:12:24 ta   de euschEmona hEmOn ou chreian echei  alla ho   theos 
     ho   de euschEmOn egO  ou chreia echO  alla ho   theos 
     RA_NPN C A_NPN   RP_GP D N_ASF  V_PAI3S C  RA_NSM N_NSM 

 sunekerasen to   sOma tO   husteroumenO perissoteran dous   timEn 
 sugkerannumi ho   sOma ho   hustereO   perissoteros didOmi  timE 
 V_AAI3S   RA_ASN N_ASN RA_DSN V_PPPDSN   A_ASFC    V_AAPNSM N_ASF 

1co:12:25 hina mE E    schisma en  tO   sOmati alla to   auto huper 
     hina mE eimi  schisma heis ho   sOma  alla ho   autos huper 
     C  D V_PAS3S N_NSN  P  RA_DSN N_DSN C  RA_ASN A_ASN P   

 allElOn merimnOsin ta   melE 
 allElOn merimnaO  ho   melos 
 RP_GPM V_PAS3P  RA_NPN N_NPN 

1co:12:26 kai eite paschei hen  melos sumpaschei panta ta   melE eite 
     kai eimi paschO heis melos sumpaschO pas  ho   melos eimi 
     C  C  V_PAI3S A_NSN N_NSN V_PAI3S  A_NPN RA_NPN N_NPN C  

 doxazetai [hen] melos sugchairei panta ta   melE 
 doxazO  heis melos sugchairO pas  ho   melos 
 V_PPI3S  A_NSN N_NSN V_PAI3S  A_NPN RA_NPN N_NPN 

1co:12:27 humeis de este  sOma christou kai melE ek merous 
     su   de eimi  sOma *PN*   kai melos ek meros 
     RP_NP C V_PAI2P N_NSN N_GSM  C  N_NPN P N_GSN 

1co:12:28 kai hous  men etheto ho   theos en  tE   ekklEsia prOton 
     kai ous  men tithEmi ho   theos heis ho   ekklEsia prOtos 
     C  RR_APM X  V_AMI3S RA_NSM N_NSM P  RA_DSF N_DSF  A_ASN 

 apostolous deuteron prophEtas triton didaskalous epeita dunameis epeita 
 apostolos deuteros prophEtEs tritos didaskalos epeita dunamis epeita 
 N_APM   A_ASN  N_APM   A_ASN N_APM    D   N_APF  D   

 charismata iamatOn antilEmpseis kubernEseis genE glOssOn 
 charisma  iama  antilEmpsis kubernEsis genos glOssa 
 N_APN   N_GPN  N_APF    N_APF    N_APN N_GPF  

1co:12:29 mE pantes apostoloi mE pantes prophEtai mE pantes didaskaloi mE 
     mE pas  apostolos mE pas  prophEtEs mE pas  didaskalos mE 
     X A_NPM N_NPM   X A_NPM N_NPM   X A_NPM N_NPM   X 

 pantes dunameis 
 pas  dunamis 
 A_NPM N_NPF  

1co:12:30 mE pantes charismata echousin iamatOn mE pantes glOssais lalousin mE 
     mE pas  charisma  echO   iama  mE pas  glOssa  laleO  mE 
     X A_NPM N_APN   V_PAI3P N_GPN  X A_NPM N_DPF  V_PAI3P X 

 pantes diermEneuousin 
 pas  diermEneuO   
 A_NPM V_PAI3P    

1co:12:31 zEloute de ta   charismata ta   meizona kai eti kath huperbolEn 
     zEloO  de ho   charisma  ho   megas  kai eti kata huperbolE 
     V_PAD2P C RA_APN N_APN   RA_APN A_APNC C  D  P  N_ASF   

 hodon humin deiknumi 
 hodos su  deiknumi 
 N_ASF RP_DP V_PAI1S 


Help and Acknowledgements